Quyết định 632/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển năm 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

________

Số: 632/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

                                                          

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020

______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2018/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về Tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2826/BKHĐT-TCTT ngày 29 tháng 4 năm 2020,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020 cho Ngân hàng Chính sách xã hội tại Phụ lục kèm theo. Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển được giao, bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, KTTH (3).MCường

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội

Phụ lục

KẾ HOẠCH VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2020

(Kèm theo Quyết định 632/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

 

Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2020

Kế hoạch tín dụng đầu tư của Nhà nước

 

 

Tăng trưởng dư nợ tín dụng so với năm 2019

%

8

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 632/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 632/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 12/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực