Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 chuyển một phần kinh phí Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

______________

Số: 938/NQ-UBTVQH14

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính

_______________

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 12 năm 2015 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1936/BC-UBTCNS14 ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1

1. Điều chuyển 1.434,057 tỷ đồng kinh phí đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2019 của Tổng cục Thuế để bổ sung kinh phí năm 2020 cho: Tổng cục Hải quan 883,957 tỷ đồng; Tổng cục Dự trữ nhà nước 318,3 tỷ đồng; Ủy ban Chứng khoán nhà nước 101,8 tỷ đồng và Học viện Tài chính 130 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư theo Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.

2. Giao Chính phủ tiếp tục rà soát các dự án đảm bảo trình tự, thủ tục, hiệu quả đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công trước khi phân bổ chính thức.

Điều 2

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

 

Nơi nhận:

- Chủ tịch Quốc hội;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Các Đ/c Phó Chủ tịch Quốc hội;

- Các Đ/c Ủy viên UBTVQH;

- HĐDT và các Ủy ban của Quốc hội;

- VPTW Đảng, VP Chủ tịch nước, VPQH, VP Chính phủ; KTNN;

- Các bộ: Tài chính, KH&ĐT;

- Lưu: HC, TCNS;

- E pas: 29716

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực