Quyết định 474/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 474/QĐ-BTC

Quyết định 474/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:474/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành:07/04/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020

Ngày 07/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 474/QĐ-BTC về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020.

Theo đó, điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Kho bạc Nhà nước theo hướng giảm hơn 2.024 tỷ đồng trong mục Chi khác chuyển sang nhiệm vụ Chi đầu tư xây dựng (nhóm Kinh phí không thực hiện tự chủ).

Bên cạnh đó, điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo hướng giảm hơn 62 tỷ đồng trong mục Chi khác chuyển sang nhiệm vụ Chi đầu tư xây dựng (nhóm Kinh phí không thực hiện tự chủ).

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quyết định giảm 20 tỷ đồng trong mục Chi khác chuyển sang nhiệm vụ Chi đầu tư xây dựng (nhóm Kinh phí hoạt động không thường xuyên) trong dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2020 của Học viện Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 474/QĐ-BTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 474/QĐ-BTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2757/QĐ-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ HCSN);

- Cục THTK (để công khai);

- KBNN;

- KBNN (nơi giao dịch);

- Kiểm toán nhà nước;

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

 

 

Phụ lục số 01

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Kho bạc Nhà nước

Mã số đơn vị QHNSNN: 1057283

 (Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BTC ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn thu nghiệp vụ

Nguồn Quỹ phát triển hoạt động ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

0

2.1

Chi đầu tư xây dựng

2.024.594.000

0

2.024.594.000

 

2.2

Chi khác

-2.024.594.000

0

-2.024.594.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-BTC ngày 07/4/2020.

2. Kho bạc nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục số 02

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Mã số đơn vị QHNSNN: 1058959

(Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BTC ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

0

0

0

1

Kinh phí thực hiện tự chủ

0

0

0

2

Kinh phí không thực hiện tự chủ

0

0

0

2.1

Chi đầu tư xây dựng

62.638.000

 

62.638.000

2.2

Chi khác

-62.638.000

 

-62.638.000

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-BTC ngày 07/4/2020.

2. Ủy ban Chứng khoán nhà nước:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

 

Phụ lục số 03

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Đơn vị: Học viện Tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1110610

(Kèm theo Quyết định số 474/QĐ-BTC ngày 07/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn NSNN

Nguồn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO (Khoản 081)

0

0

0

1

Kinh phí hoạt động thường xuyên

0

0

 

2

Kinh phí hoạt động không thường xuyên

0

0

0

2.1

Chi đầu tư xây dựng

20.000.000

 

20.000.000

2.2

Chi khác

-20.000.000

 

-20.000.000

 

 

 

 

 

Ghi chú:

1. Mục I.2.1: Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2020 được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-BTC ngày 07/4/2020./.

2. Học viện Tài chính:

- Thực hiện phân bổ, giao dự toán chi tiết năm 2020 cho các đơn vị dự toán trực thuộc theo quy định.

- Báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục KHTC): Kết quả phân bổ dự toán chi tiết năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc kèm theo Quyết định điều chỉnh dự toán năm 2020 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi