Quyết định 34/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/7/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHNN ban hành theo QĐ số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 34/2006/QĐ-NHNN NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2006

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1014/2005/QĐ-NHNN NGÀY 11/7/2005 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ TRONG HỆ THỐNG NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 134/2000/QĐ-NHNN2 NGÀY 18/4/2000 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 64/2001/NĐ-CP ngày 20/9/2001 của Chính phủ về hoạt động thanh toán qua các Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Thanh toán,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/7/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

"1. Các thời điểm khống chế áp dụng trong chuyển tiền điện tử được quy định như sau:

a) Đối với Ngân hàng Nhà nước A (Ngân hàng A):

- Về tiếp nhận chứng từ chuyển tiền của khách hàng là các Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước: chỉ tiếp nhận trong ngày làm việc; và chỉ tiếp nhận đến 15 giờ 45 hàng ngày; Trường hợp cá biệt, có nhận chứng từ chuyển tiền sau 15 giờ 45 thì được xử lý chuyển tiền đi vào buổi sáng của ngày làm việc kế tiếp.

- Về xử lý chuyển tiền đi của Ngân hàng A hàng ngày: chỉ xử lý chuyển tiền đi cho đến thời điểm 16 giờ, trừ những ngày quyết toán năm và trường hợp có sự cố kỹ thuật truyền tin hoặc lý do khách quan khác, cụ thể như sau:

+ Tất cả các chứng từ chuyển tiền nhận từ thời điểm 11 giờ 30 trở về trước và các chuyển tiền giá trị cao, chuyển tiền khẩn được xử lý chuyển tiền đi Ngân hàng Nhà nước B (Ngân hàng B) ngay trong ngày, trừ trường hợp do sự cố kỹ thuật, truyền tin hoặc lý do khách quan khác không thể xử lý được trong ngày;

+ Các chứng từ chuyển tiền nhận sau 11 giờ 30 cho đến 15 giờ 45 sẽ được tiếp tục xử lý chuyển tiền đi Ngân hàng B trong ngày hoặc sang ngày làm việc kế tiếp;

+ Trong trường hợp có sự cố kỹ thuật, truyền tin hoặc khối lượng chứng từ phát sinh quá nhiều vào cuối giờ giao dịch, các đơn vị chuyển tiền được phép yêu cầu Vụ Kế toán-Tài chính kéo dài thêm thời gian chuyển tiền đi của hệ thống (bằng điện thoại, hoặc các hình thức khác nếu các bên có thỏa thuận) để xử lý tiếp chứng từ thanh toán đã nhận trong ngày, nhưng thời gian kéo dài không quá 15 phút kể từ thời điểm ngừng xử lý chuyển tiền đi.

b) Thời điểm Vụ Kế toán - Tài chính ngừng nhận lệnh chuyển tiền đến của các ngân hàng A là 16 giờ và ngừng chuyển lệnh chuyển tiền đi cho các Ngân hàng B là 16 giờ 15.

c) Từ 16 giờ 15, Vụ Kế toán-Tài chính và các đơn vị chuyển tiền điện tử thực hiện việc đối chiếu, xác nhận số liệu chuyển tiền đi và chuyển tiền đến trong ngày. Đơn vị chuyển tiền điện tử sau khi hoàn thành việc đối chiếu và xác nhận với Vụ Kế toán - Tài chính, thì mới được coi là hoàn tất công việc trong ngày, trừ trường hợp có sự cố kỹ thuật, truyền tin không thể đối chiếu và xác nhận xong trong ngày thì việc đối chiếu, xác nhận được thực hiện vào buổi sáng của ngày làm việc kế tiếp.

d) Trưởng Ban Thanh toán chịu trách nhiệm hướng dẫn về việc áp dụng các thời điểm khống chế trong chuyển tiền điện tử của hệ thống Ngân hàng Nhà nước trong những ngày quyết toán năm và trong trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật, truyền tin hoặc lý do khách quan khác, nhưng phải đảm bảo an toàn tài sản và thực hiện đầy đủ, kịp thời việc kiểm soát, đối chiếu chuyển tiền theo đúng chế độ quy định.

đ) Việc thanh toán chuyển tiền điện tử là công việc có tính chất gấp, không thể trì hoãn. Các đơn vị chuyển tiền điện tử và Vụ Kế toán - Tài chính cần thường xuyên bố trí người trực để nhận, xử lý các lệnh chuyển tiền, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt và an toàn. Cán bộ, công chức Ngân hàng Nhà nước làm công tác kế toán, thanh toán, tin học được giao nhiệm vụ vận hành, giám sát, kiểm soát hệ thống chuyển tiền điện tử, được hưởng chế độ làm thêm giờ không quá 300 giờ trong một năm và các chế độ bồi dưỡng khác theo quy định hiện hành".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

Nguyễn Đồng Tiến

Thuộc tính văn bản
Quyết định 34/2006/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 QĐ số 1014/2005/QĐ-NHNN ngày 11/7/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ chuyển tiền điện tử trong hệ thống NHNN ban hành theo QĐ số 134/2000/QĐ-NHNN2 ngày 18/4/2000
Cơ quan ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 34/2006/QĐ-NHNN Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 28/07/2006 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE STATE BANK OF VIETNAM
-------------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
-------------
No. 34/2006/QD-NHNN
Hanoi, July 28, 2006

DECISION
ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF PARAGRAPH 1, ARTICLE 1 OF THE DECISION NO. 1014/2005/QD-NHNN DATED 11/7/2005 OF THE GOVERNOR OF THE STATE BANK ON THE AMENDMENT, SUPPLEMENT OF SEVERAL ARTICLES OF THE TECHNICAL PROCESS OF ELECTRONIC MONEY TRANSFER OPERATION IN THE STATE BANK SYSTEM ISSUED IN CONJUNCTION WITH THE DECISION NO.134/2000/QD-NHNN2 DATED 18 APRIL 2000 BY THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
THE GOVERNOR OF THE STATE BANK
- Pursuant to the Law on the State Bank of Vietnam issued in 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on the State Bank of Vietnam in 2003;
- Pursuant to the Law on Credit Institutions issued in 1997 and the Law on the amendment, supplement of several Articles of the Law on Credit Institutions in 2004;
- Pursuant to the Decree No. 52/2003/ND-CP dated 19 May 2003 of the Government providing for the function, assignment, authority and organizational structure of the State Bank of Vietnam;
- Pursuant to the Decree No. 64/2001/ND-CP dated 20 September 2001 of the Government on the payment activities through payment service suppliers;
Upon the proposal of the Head of the Payment Board,
DECIDES:
Article 1. To amend, supplement Paragraph 1, Article 1 of the Decision No. 1014/2005/QD-NHNN dated 11/7/2005 of the Governor of the State Bank on the amendment, supplement of several articles of the technical Process of electronic money transfer operation in the State Bank system issued in conjunction with the Decision No.134/2000/QD-NHNN2 dated 18 April 2000 by the Governor of the State Bank as follows:
“1. The cut-off time applicable to electronic money transfer shall be provided for as follows:
a. For the State Bank A (Bank A):
- The receipt of money transfer vouchers of customers who are Credit Institutions and the State Treasury shall only be made within the working day and until 15.45 pm every day; For special case where the receipt of money transfer voucher is made after 15.45 pm, the money transfer shall be made in the morning of the following working day
Click Download to see full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!