Quyết định 211/QĐ-NHNN 2019 hệ thống hóa văn bản của Ngân hàng Nhà nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

VIỆT NAM

-----------------

Số: 211/QĐ-NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018
--------------------------
THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018, bao gồm:
1. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 1);
2. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 2);
3. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 3);
4. Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018 (Phụ lục 4).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

 

 

 

 

 

Đoàn Thái Sơn

Phụ lục 1

DANH MỤC

Văn bản quy phạm pháp luật[1] còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số 211/QĐ-NHNN ngày 31/01/2019

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu;

ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

 1.  

Luật

46/2010/QH12 ngày 16/6/2010

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/01/2011

 

 1.  

Nghị định

82/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007

Quy định cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia

01/7/2007

 

 1.  

Nghị định

16/2014/NĐ-CP ngày 03/3/2014

Quản lý cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

21/4/2014

 

 1.  

Quyết định

445/TTg ngày

23/8/1994

Về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước

23/8/1994

 

 1.  

Quyết định

362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999

Ban hành Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

23/10/1999

Hết hiệu lực một phần

 1.  

Quyết định

495/2000/QĐ-NHNN1 ngày 30/11/2000

Về số ngày tính lãi 1 năm đối với tiền gửi và cho vay bằng đô la Mỹ

01/12/2000

 

 1.  

Quyết định

718/2001/QĐ-NHNN ngày 29/5/2001

Thay đổi cơ chế điều hành lãi suất cho vay bằng đô la Mỹ của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

01/6/2001

 

 1.  

Quyết định

893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001

Thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

17/7/2001

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

1033/2001/QĐ-NHNN ngày 15/8/2001

Điều chỉnh tỷ giá Ngân hàng Nhà nước áp dụng khi bán lại đô la Mỹ cho các ngân hàng thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ theo Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc NHNN về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của các ngân hàng

16/8/2001

 

 1.  

Quyết định

1289/2001/QĐ-NHNN ngày 11/10/2001

Sửa đổi Quyết định số 893/2001/QĐ-NHNN ngày 17/7/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ giữa ngân hàng nhà nước với các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn bằng đồng Việt Nam cho các ngân hàng

11/10/2001

 

 

 1.  

Quyết định

235/2002/QĐ-NHNN ngày 27/3/2002

Chấm dứt phát hành ngân phiếu thanh toán

01/4/2002

 

 

 1.  

Quyết định

581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003

Ban hành Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng

01/8/2003

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

1509/2003/QĐ-NHNN ngày 14/11/2003

Ban hành Quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng thương mại nhà nước có bảo đảm bằng cầm cố trái phiếu đặc biệt

06/12/2003

 

 

 1.  

Quyết định

1048/2004/QĐ-NHNN ngày 23/8/2004

Về lãi suất tiền gửi bằng VNĐ tại Ngân hàng Nhà nước của các tổ chức tín dụng có số dư tiền gửi huy động phải tính dự trữ bắt buộc dưới 500 triệu đồng, của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và của Ngân hàng Chính sách xã hội

23/8/2004

 

 

 1.  

Thông tư

04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011

Quy định áp dụng lãi suất trong trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền gửi trước hạn tại tổ chức tín dụng

10/3/2011

 

 

 1.  

Thông tư

17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011

Quy định về việc cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng

01/10/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

26/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động tiền tệ theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước

14/10/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

27/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09/6/2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/9/2011

 

 

 1.  

Thông tư

37/2011/TT-NHNN ngày 12/12/2011

Sửa đổi Thông tư số 17/2011/TT-NHNN ngày 18/8/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tín dụng

12/12/2011

 

 

 1.  

Thông tư

01/2012/TT-NHNN ngày 16/02/2012

Quy định chiết khấu giấy tờ có giá của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

31/3/2012

 

 

 1.  

Thông tư

15/2012/TT-NHNN ngày 04/5/2012

Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn dưới hình thức cho vay lại theo hồ sơ tín dụng đối với các tổ chức tín dụng

16/5/2012

 

 

 1.  

Thông tư

04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013

Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

01/5/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

23/2013/TT-NHNN ngày 19/11/2013

Quy định việc các tổ chức tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

20/11/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

Quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

14/02/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

Quy định lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng

18/3/2014

 

 

 1.  

Thông tư

26/2014/TT-NHNN ngày 16/9/2014

Quy định về việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tái cấp vốn đối với các tổ chức tín dụng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 540/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người nuôi tôm và cá tra

01/11/2014

 

 

 1.  

Thông tư

01/2015/TT-NHNN ngày 06/01/2015

Quy định hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

02/3/2015

 

 

 1.  

Thông tư

18/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

Quy định về tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

10/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư

23/2015/TT-NHNN ngày 04/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 581/2003/QĐ-NHNN ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

28/01/2016

 

 

 1.  

Thông tư

41/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-NHNN ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc các tổ chức tín dụng Nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội

01/01/2016

 

 

 1.  

Thông tư

42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định về nghiệp vụ thị trường mở

30/4/2016

 

 

 1.  

Thông tư

04/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016

Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/6/2016

 

 

 1.  

Thông tư

16/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/7/2016

 

 

 1.  

Thông tư

21/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

01/7/2016

 

 

 1.  

Thông tư

40/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Quy định hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại

01/3/2017

 

 

 1.  

Thông tư

14/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017

Quy định phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng

01/01/2018

 

 

 1.  

Thông tư

14/2018/TT-NHNN ngày 29/5/2018

Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

13/7/2018

 

 

 

 1.  

Thông tư

48/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

Quy định về tiền gửi tiết kiệm

 

05/7/2019

 

 

 1.  

Thông tư

49/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018

Quy định về tiền gửi có kỳ hạn

 

05/7/2019

 

 

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

 

 1.  

Pháp lệnh

28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 21/12/2005

Ngoại hối

01/6/2006

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Pháp lệnh

06/2013/UBTVQH13 ngày 18/3/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

01/01/2014

 

 

 1.  

Nghị định

24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012

Quản lý hoạt động kinh doanh vàng

25/5/2012

 

 

 1.  

Nghị định

219/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013

Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

15/02/2014

 

 

 1.  

Nghị định

50/2014/NĐ-CP

ngày 20/5/2014

Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước

15/7/2014

 

 

 1.  

Nghị định

70/2014/NĐ-CP

ngày 17/7/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối

05/9/2014

 

 

 1.  

Nghị định

135/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015

Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

15/02/2016

 

 

 1.  

Nghị định

89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

 

Quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế

01/7/2016

 

 

 1.  

Quyết định

37/1998/QĐ-TTg ngày 14/02/1998

Về một số biện pháp quản lý ngoại tệ

16/02/1998

 

 

 1.  

Quyết định

170/1999/QĐ-TTg ngày 19/8/1999

Khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

05/9/1999

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000

Ban hành Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại khu vực biên giới và khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam

23/12/2000

 

 

 1.  

Quyết định

78/2002/QĐ-TTg ngày 17/6/2002

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 1999 về việc khuyến khích Người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước

02/7/2002

 

 

 1.  

Quyết định

98/2007/QĐ-TTg ngày 04/7/2007

Phê duyệt Đề án nâng cao tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam, khắc phục tình trạng đô la hóa trong nền kinh tế

08/8/2007

 

 

 1.  

Quyết định

16/2013/QĐ-TTg ngày 04/3/2013

Mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

05/3/2013

 

 

 1.  

Thông tư

07/1997/TT-NHNN7 ngày 04/12/1997

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

19/12/1997

 

 

 1.  

Quyết định

92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17/3/2000

Mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới

01/4/2000

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001

Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 08/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

15/9/2001

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

19/2003/QĐ-NHNN ngày 06/01/2003

Ban hành cơ chế điều hành nội bộ trong Ngân hàng nhà nước để thực hiện thỏa thuận hoán đổi ASEAN

21/01/2003

 

 

 1.  

Quyết định

17/2004/QĐ-NHNN ngày 05/01/2004

Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

06/02/2004

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

845/2004/QĐ-NHNN ngày 08/7/2004

Ban hành Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam với Lào

03/8/2004

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

07/2006/QĐ-NHNN ngày 26/01/2006

Hủy bỏ Quyết định số 319/1998/QĐ-NHNN7 ngày 29/9/1998 về việc báo cáo thu, chi ngoại tệ trong ngày

24/3/2006

 

 

 1.  

Quyết định

21/2008/QĐ-NHNN ngày 11/7/2008

Ban hành Quy chế đại lý đổi ngoại tệ

03/8/2008

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

19/2009/TT-NHNN ngày 24/8/2009

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ phát hành theo Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 13/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ

01/11/2009

 

 

 1.  

Thông tư

01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010

Bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

06/01/2010

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

17/2010/TT-NHNN ngày 29/6/2010

Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 2 Thông tư số 01/2010/TT-NHNN ngày 06/01/2010 về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài và Quyết định số 11/2007/QĐ-NHNN ngày 15/3/2007 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN

29/6/2010

 

 

 1.  

Thông tư

11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011

Quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

01/5/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011

Quy định việc mua, bán ngoại tệ của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước

01/7/2011

 

 

 1.  

Thông tư

15/2011/TT-NHNN ngày 12/8/2011

Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

01/9/2011

 

 

 1.  

Thông tư

20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011

Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép

15/10/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

25/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14/10/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011

Quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

13/02/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012

Hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

12/4/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

07/2012/TT-NHNN ngày 20/3/2012

Quy định về trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

02/5/2012

 

 

 1.  

Thông tư

12/2012/TT-NHNN ngày 27/4/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

30/4/2012

 

 

 1.  

Thông tư

16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

10/7/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

24/2012/TT-NHNN ngày 23/8/2012

Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 11/2011/TT-NHNN ngày 29/4/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về chấm dứt huy động và cho vay vốn bằng vàng của tổ chức tín dụng

23/8/2012

 

 

 1.  

Thông tư

38/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012

Quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng

10/01/2013

 

 

 1.  

Thông tư

06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013

Hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

13/3/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

17/2013/TT-NHNN ngày 16/7/2013

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

01/9/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

22/2013/TT-NHNN ngày 24/9/2013

Hướng dẫn thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và khoản phát hành trái phiếu quốc tế được Chính phủ bảo lãnh

01/10/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

27/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27/02/2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

05/12/2013

 

 

 1.  

Thông tư

32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013

Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

10/02/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013

Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

10/02/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

37/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay ra nước ngoài và thu hồi nợ bảo lãnh cho người không cư trú

14/02/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

05/2014/TT-NHNN ngày 12/3/2014

Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam

28/4/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

06/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014

Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng.

18/3/2014

 

 

 1.  

Thông tư

11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014

Quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh

15/5/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

12/2014/TT-NHNN ngày 31/3/2014

Quy định về điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh

15/5/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

15/2014/TT-NHNN ngày 24/7/2014

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

06/9/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

16/2014/TT-NHNN ngày 01/8/2014

Hướng dẫn sử dụng tài khoản ngoại tệ, tài khoản đồng Việt Nam của người cư trú, người không cư trú tại ngân hàng được phép

15/9/2014

 

 

 1.  

Thông tư

19/2014/TT-NHNN ngày 11/8/2014

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam

25/9/2014

 

 

 1.  

Thông tư

21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014

Hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

15/10/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

45/2014/TT-NHNN ngày 29/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2012/TT-NHNN ngày 27 tháng 02 năm 2012 về hướng dẫn giao dịch hối đoái giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

12/02/2015

 

 

 1.  

Thông tư

12/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/3/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

28/8/2015

 

 

 1.  

Thông tư

15/2015/TT-NHNN ngày 02/10/2015

Hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường ngoại tệ của các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối

05/10/2015

 

 

 1.  

Thông tư

16/2015/TT-NHNN ngày 19/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam

03/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư

20/2015/TT-NHNN ngày 28/10/2015

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

15/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư

24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015

Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

01/01/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

01/3/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

38/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

15/02/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

39/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư

40/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư

03/2016/TT-NHNN ngày 26/02/2016

Hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

15/4/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

05/2016/TT-NHNN ngày 15/4/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

15/4/2016

 

 

 1.  

Thông tư

 

10/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016

 

Hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

13/8/2016

 

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

11/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân

13/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư

12/2016/TT-NHNN ngày 29/6/2016

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài

13/8/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2011/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của tổ chức tín dụng

30/6/2016

 

 

 1.  

Thông tư

28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng

18/11/2016

 

 

 1.  

Thông tư

03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

22/7/2017

 

 

 1.  

Thông tư

05/2017/TT-NHNN ngày 30/6/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2016/TT-NHNN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

15/8/2017

 

 

 1.  

Thông tư

10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino

15/10/2017

 

 

 1.  

Thông tư

11/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-NHNN ngày 24 tháng 7 năm 2014 hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

15/10/2017

 

 

 1.  

Thông tư

19/2018/TT-NHNN ngày 28/8/2018

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Trung Quốc

12/10/2018

 

 

 1.  

Thông tư

31/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

01/02/2019

 

 

 1.  

Thông tư

32/2018/TT-NHNN ngày 18/12/2018

Hướng dẫn quy trình chuyển đổi ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước cho các dự án được Chính phủ cam kết bảo lãnh và hỗ trợ chuyển đổi ngoại tệ

01/02/2019

 

 

 1.  

Thông tư

36/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018

Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

15/02/2019

 

 

 1.  

Thông tư

42/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHNN ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú

01/01/2019

 

 

 1.  

Thông tư

47/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng

12/02/2019

 

 

III. LĨNH VỰC THANH TOÁN

 

 1.  

Luật

49/2005/QH11 ngày 29/11/2005

Các công cụ chuyển nhượng

01/7/2006

 

 

 1.  

Nghị định

101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012

Thanh toán không dùng tiền mặt

26/3/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013

Thanh toán bằng tiền mặt

01/3/2014

 

 

 1.  

Nghị định

80/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt

01/7/2016

 

 

 1.  

Quyết định

291/2006/QĐ-TTg ngày 29/12/2006

Phê duyệt Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 tại Việt Nam

04/02/2007

 

 

 1.  

Chỉ thị

20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007

Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước

24/8/2007

 

 

 1.  

Quyết định

353/1997/QĐ-NHNN2 ngày 22/10/1997

Ban hành Quy chế chuyển tiền điện tử

06/11/1997

 

 

 1.  

Quyết định

1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001

Ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

01/01/2002

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

543/2002/QĐ-NHNN ngày 29/5/2002

Ban hành Quy định về xây dựng, cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký điện tử trên chứng từ điện tử trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

13/6/2002

 

 

 1.  

Quyết định

674/2002/QĐ-NHNN ngày 27/6/2002

Cho phép 06 (sáu) đơn vị Ngân hàng Nhà nước tham gia trực tiếp vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng được sử dụng tài khoản thanh toán liên ngân hàng để hạch toán các khoản thanh toán chuyển tiền với nhau thông qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

27/6/2002

 

 

 1.  

Quyết định

456/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003

Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 "Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng" ban hành kèm theo Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước

18/6/2003

 

 

 1.  

Quyết định

457/2003/QĐ-NHNN ngày 12/5/2003

Ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng

23/6/2003

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Chỉ thị

02/2004/CT-NHNN ngày 06/02/2004

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động thanh toán điện tử ngân hàng

06/02/2004

 

 

 1.  

Thông tư

02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006

Hướng dẫn việc ký quỹ tại Ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm

09/5/2006

 

 

 1.  

Quyết định

44/2006/QĐ-NHNN ngày 05/9/2006

Ban hành Quy định về thủ tục nhờ thu hối phiếu qua người thu hộ

06/10/2006

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

17/2007/TTLT-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 04/9/2007

Quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

01/10/2007

 

 

 1.  

Chỉ thị

05/2007/CT-NHNN ngày 11/10/2007

Trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo

 

 

 1.  

Quyết định

38/2007/QĐ-NHNN ngày 30/10/2007

Ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý mã tổ chức phát hành thẻ ngân hàng

29/11/2007

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

48/2007/QĐ-NHNN ngày 26/12/2007

Ban hành quy định về việc thu phí dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

01/4/2008

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN ngày 18/02/2008

Hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền bảo hiểm xã hội chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh

09/3/2008

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

100/2008/TTLT-BTC-BGTVT-BCA-BTP-NHNNVN ngày 06/11/2008

Hướng dẫn thi hành Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

07/12/2008

 

 

 1.  

Thông tư

23/2011/TT-NHNN ngày 31/8/2011

Thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động thanh toán và các lĩnh vực khác theo Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

14/10/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

35/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012

Quy định về phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa

01/3/2013

 

 

 1.  

Thông tư

36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012

Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

01/3/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

26/2013/TT-NHNN ngày 05/12/2013

Ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/4/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014

Hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

15/10/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014

Quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước

15/01/2015

 

 

 1.  

Thông tư

35/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014

Quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

15/01/2015

 

 

 1.  

Thông tư

39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014

Hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

01/3/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014

Hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

01/02/2015

 

 

 1.  

Thông tư

46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014

Hướng dẫn về dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt

01/3/2015

 

 

 1.  

Thông tư

47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng

01/4/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

22/2015/TT-NHNN ngày 20/11/2015

Quy định hoạt động cung ứng và sử dụng séc

12/01/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

20/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

29/2016/TT-NHNN ngày 12/10/2016

Quy định về việc thấu chi và cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng

25/3/2017

 

 

 1.  

Thông tư

30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán

28/11/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHHN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

01/3/2017

Hết hiệu lực một phần

 

 

 1.  

Thông tư

21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

Quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

02/4/2018

 

 

 1.  

Thông tư

26/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

03/3/2018

 

 

 1.  

Thông tư

02/2018/TT-NHNN ngày 12/02/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

12/02/2018

 

 

 1.  

Thông tư

29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018

Hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

18/01/2019

 

 

 1.  

Thông tư

33/2018/TT-NHNN ngày 21/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/11/2019

 

 

 1.  

Thông tư

41/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động thẻ ngân hàng

18/02/2019

 

 

 1.  

Thông tư

44/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động

18/02/2019

 

 

IV. LĨNH VỰC TÍN DỤNG

 

 1.  

Nghị định

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014

Về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

25/7/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

89/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

17/2018/NĐ-CP

ngày 02/02/2018

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 về một số chính sách phát triển thủy sản

25/3/2018

 

 

 1.  

Nghị định

116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

25/10/2018

 

 

 1.  

Quyết định

178/1998/QĐ-TTg ngày 19/9/1998

Hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng đối với một số mặt hàng xuất khẩu

19/9/1998

 

 

 1.  

Quyết định

67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999

Về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

14/4/1999

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

148/1999/QĐ-TTg ngày 07/7/1999

Sửa đổi, bổ sung điểm B, khoản 3, Mục II Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ngày 30/3/1999 về một số chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

22/8/1999

 

 

 1.  

Quyết định

15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013

Tín dụng đối với hộ cận nghèo

16/4/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015

Tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

05/9/2015

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

04/1998/TTLT-BTS-BKHĐT-BTC-NHNN ngày 17/12/1998

Hướng dẫn về việc quản lý và sử dụng vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước cho các dự án đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ

01/01/1999

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

493/2000/QĐ-NHNN21 ngày 29/11/2000

Chấp thuận cho áp dụng Sổ tay chính sách Quỹ cho vay người nghèo nông thôn của Dự án Tài chính nông thôn do Ngân hàng thế giới tài trợ

29/11/2000

 

 

 1.  

Thông tư

04/2002/TT-NHNN 03/7/2002

Hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ

03/7/2002

 

 

 

 1.  

Thông tư

05/2002/TT-NHNN ngày 27/9/2002

Hướng dẫn việc cho vay vốn đối với người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ

12/10/2002

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

72/2002/TTLT-TC-XD-NHNN ngày 23/8/2002

Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông Cửu Long

23/8/2002

A. 

 

 1.  

Quyết định

1380/2002/QĐ-NHNN ngày 16/12/2002

Hủy bỏ quy định mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản của các tổ chức tín dụng

09/11/2002

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

62/2003/TTLT-BTC-NHNN ngày 25/6/2003

Hướng dẫn thực hiện chính sách cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ dân thuộc diện chính sách ở các tỉnh Tây Nguyên mua trả chậm nhà ở

27/7/2003

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

70/2003/TTLT/BTC- BTS-NHNN ngày 28/7/2003

Hướng dẫn xử lý nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 08/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ

21/8/2003

 

 

 1.  

Chỉ thị

08/2003/CT-NHNN ngày 24/12/2003

Nâng cao chất lượng tín dụng của các tổ chức tín dụng

14/01/2004

 

 

 1.  

Chỉ thị

04/2004/CT-NHNN ngày 01/4/2004

Tăng cường quản lý, giám sát nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả - bền vững

27/4/2004

 

 

 1.  

Quyết định

365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004

Cho vay đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

06/5/2004

 

 

 1.  

Thông tư

02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

03/02/2009

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009 quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh

13/3/2009

 

 

 1.  

Thông tư

05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

07/4/2009

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009

Quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ

09/4/2009

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

09/2009/TT-NHNN ngày 05/5/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn

05/5/2009

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

08/2009/TTLT-BXD-BTC-BKHĐT-BNNPTNT-NHNN ngày 19/5/2009

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở

03/7/2009

 

 

 1.  

Thông tư

14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội

06/5/2009

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

21/2009/TT-NHNN ngày 09/10/2009

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

09/10/2009

 

 

 1.  

Thông tư

24/2009/TT-NHNN ngày 14/12/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Quỹ đầu tư phát triển địa phương để thực hiện dự án đầu tư mới để phát triển sản xuất - kinh doanh

14/12/2009

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

27/2009/TT-NHNN ngày 31/12/2009

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng năm 2010 để thực hiện đầu tư phát triển sản xuất - kinh doanh

31/12/2009

 

 

 1.  

Thông tư

02/2010/TT-NHNN ngày 22/01/2010

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng năm 2010 để mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xậy dựng nhà ở khu vực nông thôn

22/01/2010

 

 

 1.  

Thông tư

05/2010/TT-NHNN ngày 12/02/2010

Sửa đổi một số điều của Thông tư số 14/2009/TT-NHNN ngày 16/7/2009 Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay của người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại Ngân hàng Chính sách xã hội

12/02/2010

 

 

 1.  

Thông tư

18/2010/TT-NHNN ngày 16/9/2010

Quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

16/9/2010

 

 

 1.  

Thông tư

42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011

Quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

15/12/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012

Quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/9/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

01/2013/TT-NHNN ngày 07/01/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

07/01/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013

Quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

01/6/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014

Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

12/5/2014

 

 

 1.  

Thông tư

22/2014/TT-NHNN ngày 15/8/2014

Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/8/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

28/2014/TT-NHNN ngày 01/10/2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2009/TT-NHNN ngày 09/4/2009 quy định chi tiết về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính Phủ

02/10/2014

 

 

 1.  

Thông tư

29/2014/TT-NHNN ngày 09/10/2014

Hướng dẫn các ngân hàng thương mại phối hợp với Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong việc thực hiện cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn theo quy định tại Quy chế bảo lãnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ

10/10/2014

 

 

 1.  

Thông tư

32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

25/11/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

41/2014/TT-NHNN ngày 16/12/2014

Hướng dẫn việc cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung

25/12/2014

 

 

 1.  

Thông tư

07/2015/TT-NHNN ngày 25/6/2015

Quy định về bảo lãnh ngân hàng

09/8/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015

Quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/9/2015

 

 

 1.  

Thông tư

10/2015/TT-NHNN ngày 22/7/2015

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

25/7/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

11/2015/TT-NHNN ngày 20/8/2015

Hướng dẫn xử lý các khoản nợ vay của công ty nông, lâm nghiệp tại tổ chức tín dụng khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/ NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ

05/10/2015

 

 

 1.  

Thông tư

21/2015/TT-NHNN ngày 16/11/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2014/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

25/11/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015

Hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội

10/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư

27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015

Hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020

22/12/2015

 

 

 1.  

Thông tư

01/2016/TT-NHNN ngày 04/02/2016

Hướng dẫn chính sách cho vay phát triển công nghiệp hỗ trợ

22/02/2016

 

 

 1.  

Thông tư

18/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay, đi vay, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

22/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư

22/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

15/8/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

24/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

30/6/2016

 

 

 1.  

Thông tư

25/2016/TT-NHNN ngày 29/7/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN ngày 15/5/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ

01/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư

39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

15/3/2017

 

 

 1.  

Thông tư

02/2017/TT-NHNN ngày 17/5/2017

Quy định về hoạt động bao thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

30/9/2017

 

 

 1.  

Thông tư

13/2017/TT-NHNN ngày 29/9/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng

15/11/2017

 

 

 1.  

Thông tư

01/2018/TT-NHNN ngày 26/01/2018

Quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

29/01/2018

 

 

 1.  

Thông tư

12/2018/TT-NHNN ngày 27/4/2018

Hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản

27/4/2018

 

 

 1.  

Thông tư

15/2018/TT-NHNN ngày 18/6/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp

02/8/2018

 

 

 

 1.  

Thông tư

25/2018/TT-NHNN ngày 24/10/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2015/TT-NHNN ngày 22 tháng 7 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

10/12/2018

 

 

 1.  

Thông tư

45/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018

Hướng dẫn các tổ chức tín dụng trong cho vay có bảo lãnh của Quỹ bảo lãnh tín dụng theo quy định tại Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

12/02/2019

 

 

V. LĨNH VỰC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

 

 1.  

Luật

47/2010/QH12 ngày 16/6/2010

Các tổ chức tín dụng

01/01/2011

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Luật

17/2017/QH14 ngày 20/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng

 

15/01/2018

 

 

 1.  

Nghị quyết

42/2017/QH14 ngày 21/6/2017

Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

15/8/2017

 

 

 1.  

Nghị định

28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005

Tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

30/3/2005

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006

Ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

18/12/2006

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

165/2007/NĐ-CP ngày 15/11/2007

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam

10/12/2007

 

 

 1.  

Nghị định

10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

15/3/2011

 

 

 1.  

Nghị định

53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013

Thành lập, tổ chức và hoạt động của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

09/7/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Nghị định

01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

20/02/2014

 

 

 1.  

Nghị định

26/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014

Tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát Ngân hàng

01/6/2014

 

 

 1.  

Nghị định

39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014

Hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính

25/6/2014

 

 

 1.  

Nghị định

96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

12/12/2014

 

 

 1.  

Nghị định

34/2015/NĐ-CP ngày 31/3/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

05/4/2015

 

 

 1.  

Nghị định

18/2016/NĐ-CP ngày 18/3/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18/5/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

23/3/2016

 

 

 1.  

Nghị định

69/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016

Về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

01/7/2016

 

 

 1.  

Nghị định

61/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017

Quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn

01/7/2017

 

 

 1.  

Nghị định

117/2018/NĐ-CP ngày 11/9/2018

Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/11/2018

 

 

 

 1.  

Quyết định

150/2001/QĐ-TTg ngày 05/10/2001

Thành lập công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Ngân hàng thương mại

20/10/2001

 

 

 1.  

Quyết định

48/2013/QĐ-TTg ngày 01/8/2013

Góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

20/9/2013

 

 

 1.  

Quyết định

35/2014/QĐ-TTg ngày 12/6/2014

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

01/8/2014

 

 

 1.  

Quyết định

20/2017/QĐ-TTg ngày 12/6/2017

Quy định về hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ

01/8/2017

 

 

 1.  

Quyết định

13/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018

Quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/5/2018

 

 

 1.  

Quyết định

1390/2001/QĐ-NHNN ngày 07/11/2001

Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc ngân hàng thương mại

22/11/2001

 

 

 1.  

Quyết định

1232/2004/QĐ-NHNN ngày 24/9/2004

Bãi bỏ các quy định về nhận tiền gửi và cho vay áp dụng đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong giai đoạn thí điểm

17/10/2004

 

 

 1.  

Quyết định

493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005

Ban hành Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng

15/5/2005

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

1498/2005/QĐ-NHNN ngày 13/10/2005

Ban hành Quy chế giao dịch một cửa áp dụng đối với các tổ chức tín dụng

08/11/2005

 

 

 1.  

Quyết định

31/2006/QĐ-NHNN ngày 18/7/2006

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và người điều hành quỹ tín dụng nhân dân

14/8/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

35/2006/QĐ-NHNN ngày 31/7/2006

Ban hành Quy định về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử

20/8/2006

 

 

 1.  

Thông tư

06/2006/TT-NHNN ngày 25/8/2006

Hướng dẫn thực hiện Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 270/2005/QĐ-TTg ngày 31/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức huy động, quản lý và sử dụng nguồn tiền gửi tiết kiệm bưu điện

28/9/2006

 

 

 1.  

Quyết định

45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/9/2006

Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy điều hành quỹ tín dụng nhân dân

11/10/2006

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

61/2006/QĐ-NHNN ngày 29/12/2006

Ban hành Quy chế quản lý vốn hỗ trợ của Nhà nước cho hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương

27/01/2007

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Quyết định

18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

06/6/2007

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư liên tịch

08/2007/TTLT-NHNN-BCA-BTP ngày 10/12/2007

Hướng dẫn thu hồi và xử lý tài sản cho thuê tài chính của công ty cho thuê tài chính

06/01/2008

 

 

 1.  

Chỉ thị

01/2008/CT-NHNN ngày 29/01/2008

Tăng cường chỉ đạo công tác thanh lý Quỹ tín dụng nhân dân

25/02/2008

 

 

 1.  

Thông tư

08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009

Hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

12/6/2009

 

 

 1.  

Thông tư

04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010

Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng

28/3/2010

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

15/2010/TT-NHNN ngày 16/6/2010

Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ

31/7/2010

 

 

 1.  

Thông tư

10/2011/TT-NHNN ngày 22/4/2011

Quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với Ngân hàng Thương mại Nhà nước cổ phần hóa

01/6/2011

 

 

 1.  

Thông tư

39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011

Quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2012

 

 

 1.  

Thông tư

40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011

Cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

01/02/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

44/2011/TT-NHNN ngày 29/12/2011

Quy định hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

12/02/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

26/2012/TT-NHNN ngày 13/9/2012

Hướng dẫn thủ tục chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài của tổ chức tín dụng cổ phần

29/10/2012

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012

Quy định về ngân hàng hợp tác xã

01/01/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013

Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/6/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

07/2013/TT-NHNN ngày 14/3/2013

Quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng.

27/4/2013

 

 

 1.  

Thông tư

19/2013/TT-NHNN ngày 06/9/2013

Mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

15/9/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

21/2013/TT-NHNN ngày 09/9/2013

Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại

23/10/2013

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

24/2013/TT-NHNN ngày 02/12/2013

Quy định về phân loại tài sản có và cam kết ngoại bảng của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

15/01/2014

 

 

 1.  

Thông tư

03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014

Quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

15/3/2014

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

09/2014/TT-NHNN ngày 18/3/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

20/3/2014

 

 

 1.  

Thông tư liên tịch

16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06/6/2014

Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm

22/7/2014

 

 

 1.  

Thông tư

30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014

Quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/02/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

01/02/2015

 

 

 1.  

Thông tư

03/2015/TT-NHNN ngày 20/3/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

07/5/2015

 

 

 1.  

Thông tư

04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015

Quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/6/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

06/2015/TT-NHNN ngày 01/6/2015

Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các tổ chức tín dụng

15/7/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

14/2015/TT-NHNN ngày 28/8/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

15/10/2015

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư liên tịch

07/2015/TTLT-TTCP-NHNN ngày 25/11/2015

Hướng dẫn việc phong tỏa tài khoản của đối tượng thanh tra

10/01/2016

 

 

 1.  

Thông tư

30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015

Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

08/02/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

32/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư

33/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư

36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

01/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư

43/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015

Quy định về tổ chức và hoạt động của phòng giao dịch bưu điện trực thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt

15/3/2016

 

 

 1.  

Thông tư

06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

08/2016/TT-NHNN ngày 16/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

01/8/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

09/2016/TT-NHNN ngày 17/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ngân hàng hợp tác xã

15/8/2016

 

 

 1.  

Thông tư

14/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 06/9/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

01/7/2016

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

15/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

01/7/2016

 

 

 1.  

Thông tư

33/2016/TT-NHNN ngày 27/12/2016

Quy định về các tỷ lệ khoản thu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam đối với khoản nợ xấu được mua bằng trái phiếu đặc biệt

15/02/2017

 

 

 1.  

Thông tư

36/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng

18/02/2017

 

 

 1.  

Thông tư

41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2020

 

 

 1.  

Thông tư

42/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Quy định xếp hạng quỹ tín dụng nhân dân

01/5/2017

 

 

 1.  

Thông tư

43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016

Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính

15/3/2017

 

 

 1.  

Thông tư

06/2017/TT-NHNN ngày 05/7/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-NHNN ngày 23/01/2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về Quỹ bảo đảm an toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân và Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về quỹ tín dụng nhân dân

01/9/2017

 

 

 1.  

Thông tư

08/2017/TT-NHNN ngày 01/8/2017

A.1 Quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

01/12/2017

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

09/2017/TT-NHNN ngày 14/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 9 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

15/8/2017

 

 

 1.  

Thông tư

17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam

05/01/2018

 

 

 1.  

Thông tư

19/2017/TT-NHNN ngày 28/12/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

12/02/2018

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

20/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

Quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

12/02/2018

 

 

 1.  

Thông tư

24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng

26/02/2018

 

 

 1.  

Thông tư

25/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

26/02/2018

 

 

 1.  

Thông tư

03/2018/TT-NHNN ngày 23/02/2018

Quy định về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

15/4/2018

 

 

 1.  

Thông tư

04/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-NHNN ngày 01 tháng 8 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng

01/7/2018

 

 

 1.  

Thông tư

05/2018/TT-NHNN ngày 12/3/2018

Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi, danh sách dự kiến bầu, bổ nhiệm nhân sự của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

01/6/2018

 

 

 1.  

Thông tư

09/2018/TT-NHNN ngày 30/3/2018

Quy định về mạng lưới hoạt động của tổ chức tín dụng là hợp tác xã

15/6/2018

 

 

 1.  

Thông tư

10/2018/TT-NHNN ngày 09/4/2018

Quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tài chính vi mô

01/6/2018

 

 

 1.  

Thông tư

13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018

Quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/01/2019

 

Hết hiệu lực một phần

 

 1.  

Thông tư

16/2018/TT-NHNN ngày 31/7/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

31/7/2018

 

 

 1.  

Thông tư

17/2018/TT-NHNN ngày 14/8/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/10/2018

 

 

 

 1.  

Thông tư

20/2018/TT-NHNN ngày 30/8/2018

Quy định về giám sát các hệ thống thanh toán

01/01/2019

 

 

 1.  

Thông tư

22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018

Hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài

01/11/2018

 

 

 1.  

Thông tư

23/2018/TT-NHNN ngày 14/9/2018

Quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân

01/11/2018

 

 

 1.  

Thông tư

27/2018/TT-NHNN ngày 22/11/2018

Quy định các trường hợp phong tỏa, chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

10/01/2019

 

 

 1.  

Thông tư