Quyết định 1977/QĐ-BTC 2019 triển khai Đề án tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số: 1977/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2019

 

                                                                        

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Xét đề nghị của Chánh thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và Kế hoạch cụ thể năm 2019, năm 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thanh tra Chính phủ (để b/c);

- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để b/c);

- Lưu: VT, TTr (55b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

----------

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1977/QĐ-BTC
ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

I. MỤC TIÊU, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG

1. Mục tiêu chung:

Nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

- Hàng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức khác nhau.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tài chính.

3. Phạm vi và đối tượng: Kế hoạch được triển khai ở tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài chính từ năm 2019 đến hết năm 2021 cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và sinh viên. Trong đó, tập trung ưu tiên vào các đối tượng gồm: cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020”, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các nội dung sau:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

III. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt của cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

3. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với hình thức khác phù hợp.

5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thanh tra Bộ:

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án của Bộ Tài chính, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

2. Vụ Pháp chế:

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Hàng năm, đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính và các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng, ngày Pháp luật Việt Nam, ngày pháp luật Tài chính theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp. Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với Thạnh tra Bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, gắn với Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính tại Quyết định số 2408/QĐ-BTC ngày 26/12/2018. Thời gian thực hiện: trong Quý IV năm 2019.

3. Các Tổng cục và tương đương: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các đơn vị, lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Tiêu chí lựa chọn điểm: xây dựng mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị, địa bàn quản lý các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng hoặc tình hình tiêu cực, tham nhũng diễn biến phức tạp.

Nội dung thực hiện:

- Thí điểm xây dựng mô hình tại cơ quan, tổ chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ

 chức, doanh nghiệp với các hoạt động cụ thể như tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị.

- Hỗ trợ tài liệu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan; tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại trụ sở làm việc; tổ chức đường dây nóng, hộp thư điện tử để tiếp nhận thông tin, phản ánh của người dân và doanh nghiệp về các hành vi tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức tại các Tổng cục và tương đương.

4. Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng:

- Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính: Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019.

- Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ: tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Cổng TTĐT Bộ Tài chính, các Trang tin điện tử và cơ quan báo chí trong ngành Tài chính: Chủ động mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, xây dựng các tuyến tin bài để thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, nêu gương điển hình trong và ngoài ngành về việc phòng chống tham nhũng. Thời gian thực hiện: thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

6. Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Vụ I:

- Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật NSNN (do Vụ NSNN chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư tổ chức thực hiện dự toán NSNN hàng năm).

- Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ I: bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án của các Bộ, ngành và Đoàn thể Trung ương theo quy định của Luật NSNN.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Mục IV của Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch của Bộ triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Việc tuyên truyền, phổ biến phải gắn với Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng tại Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ (Kế hoạch thực hiện cả giai đoạn 2019-2021 và Kế hoạch hằng năm 2019, 2020, 2021 phải ban hành chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch của Bộ được ban hành). Kế hoạch thực hiện cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được theo mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch của Bộ.

- Chỉ đạo, rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị; báo cáo gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 10/11 hàng năm để tổng hợp chung, gửi Thanh tra Chính phủ.

2. Cục Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Thanh tra Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này, để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11 hàng năm./.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

----------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính năm 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1977/QĐ-BTC

ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

---------------

 

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số: 1977/QĐ-BTC ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu:

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải gắn với Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 và Quyết định số 2408/QĐ-BTC ngày 26/12/2018.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

- Bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính, phát huy thế mạnh của từng đơn vị và huy động sự tham gia tích cực của cơ quan, báo, tạp chí ngành. Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

- Hàng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức khác nhau.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tài chính.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2019

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các nội dung sau:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt của cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

3. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với hình thức khác phù hợp.

5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch của Bộ triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao (Kế hoạch năm 2019 phải ban hành chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch của Bộ được ban hành). Kế hoạch thực hiện cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được theo mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch của Bộ.

- Chỉ đạo, rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

- Lập Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị; báo cáo gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp chung trình Bộ, gửi Thanh tra Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế: Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và Cục Kế hoạch - Tài chính tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, gắn với Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính tại Quyết định số 2408/QĐ- BTC ngày 26/12/2018. Thời gian thực hiện: trong Quý IV năm 2019.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Các Tổng cục và tương đương: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của các đơn vị thực hiện rà soát để lựa chọn xây dựng mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.

5. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính: Xây dựng chương trình đào tạo, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng từ năm 2019.

6. Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ: tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

7. Vụ Ngân sách Nhà nước, Vụ Tài chính, Hành chính sự nghiệp, Vụ I:

- Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật NSNN (do Vụ NSNN chủ trì trình Bộ ban hành Thông tư tổ chức thực hiện dự toán NSNN hàng năm).

- Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính Hành chính sự nghiệp, Vụ I: bảo đảm kinh phí thực hiện Đề án của các Bộ, ngành và Đoàn thể Trung ương theo quy định của Luật NSNN.

Có trách nhiệm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phân bổ kinh phí thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

8. Cổng TTĐT Bộ Tài chính, các Trang tin điện tử và cơ quan báo chí trong ngành Tài chính: thực hiện viết bài, đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng.

9. Thanh tra Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này, để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2019./.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

BỘ TÀI CHÍNH

----------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính năm 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1977/QĐ-BTC
ngày 08 thá
ng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

--------------

 

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1977/QĐ-BTC ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Tài chính; Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động;

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phần tích cực cải thiện công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ Tài chính.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính.

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng tiến độ đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả.

- Gắn hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho người dân và doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

II. MỤC TIÊU CỤ TH

- Đến hết năm 2021, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

- Hàng năm 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới các hình thức khác nhau.

- Hình thành văn hóa minh bạch, giải trình của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, để tiếp tục xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức tài chính.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRONG NĂM 2020

Căn cứ Quyết định số 1977/QĐ-BTC ngày 08/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào các nội dung sau:

1. Thực trạng, nguyên nhân, điều kiện tham nhũng và giải pháp phòng, chống tham nhũng.

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng.

4. Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

5. Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

6. Kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trong lịch sử Việt Nam.

7. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng; kinh nghiệm quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

8. Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

9. Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

10. Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

11. Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.

IV. CÁC NHIỆM VỤ CHUNG

Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt của cơ quan, đơn vị.

2. Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

3. Thực hiện lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong công tác cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính; thanh tra, kiểm tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính.

4. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với hình thức khác phù hợp.

5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng - 09 tháng 12 hằng năm.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Kế hoạch của Bộ triển khai Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức trong năm 2020 (chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày Kế hoạch của Bộ được ban hành). Kế hoạch thực hiện cần được lượng hóa mục tiêu tỷ lệ % đạt được theo mục tiêu cụ thể được đề ra trong Kế hoạch của Bộ.

- Chỉ đạo, rà soát, bổ sung, bố trí nguồn lực, các điều kiện cần thiết để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

- Lập Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch của Bộ và Kế hoạch của cơ quan, đơn vị; báo cáo gửi về Bộ (qua Thanh tra Bộ) trước ngày 10/11/2019 để tổng hợp chung trình Bộ, gửi Thanh tra Chính phủ.

2. Vụ Pháp chế:

- Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 349/QĐ-BTC ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

- Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính.

3. Cục Kế hoạch - Tài chính: Bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án trong dự toán chi thường xuyên được giao và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

4. Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính: Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng cho công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

5. Học viện Tài chính và các trường đào tạo thuộc Bộ: tiếp tục thực hiện đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Cổng TTĐT Bộ Tài chính, các Trang tin điện tử và cơ quan báo chí trong ngành Tài chính: thực hiện viết bài, đăng tải thông tin tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng.

7. Thanh tra Bộ Tài chính:

- Phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kịp thời triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phù hợp với quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Kế hoạch này, để gửi Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2020./.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

thuộc tính Quyết định 1977/QĐ-BTC

Quyết định 1977/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1977/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành:08/10/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài chính-Ngân hàng , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến năm 2021, 100% công chức ngành Tài chính được phổ biến PL về chống tham nhũng

Ngày 08/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định 1977/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021".

Nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu đến hết năm 2021:

Thứ nhất, 100% chương trình đào tạo thuộc các loại hình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng có nội dung về chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đạo đức liêm chính.

Thứ hai, 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; giáo viên, giảng viên các môn pháp luật được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Thứ ba, hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng dưới những hình thức khác nhau.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ trưởng chỉ đạo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, các Trang tin điện tử và cơ quan báo chí trong ngành Tài chính chủ động mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, xây dựng các tuyến tin bài để thường xuyên đăng tải các thông tin tuyên truyền, phố biến quán triệt Luật Phòng, chống tham nhũng, nêu gương điển hình trong và ngoài ngành về việc phòng chống tham nhũng…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1977/QĐ-BTC tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi