Quyết định 1926/QĐ-BTC điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019

BỘ TÀI CHÍNH

--------

Số: 1926/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2166/QĐ-BTC ngày 24/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kế hoạch - Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-BTC ngày 19/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ,

QUYT ĐỊNH:

 

Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 được giao, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước, của Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Tài chính (các Vụ: NSNN, HCSN, HTQT),

- Cục THTK (để công khai);

- KBNN;

- KBNN (nơi giao dịch);

- Lưu: VT, KHTC (15b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Huỳnh Quang Hải

 

                                                                                  

 

 

Phụ lục số 04

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019

Đơn vị: Cục tin học và Thống kê tài chính

Mã số đơn vị QHNSNN: 1108686

(Kèm theo quyết định số 1926/QĐ-BTC Ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính)

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT

Nội dung

Tổng cộng

Trong đó

Nguồn

NSNN

Nguồn

khác

1

2

3=4+5

4

5

 

 

 

 

 

I

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (Khoản 341)

154.750

154.750

0

 

 

 

 

 

1

Kinh phí giao tự chủ

154.750

154.750

0

1.1

Chi quản lý hành chính theo định mức

154.750

154.750

0

a

Chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Lào

154.750

154.750

0

 

 

 

 

 

2

Kinh phí không giao tự chủ

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Mục 1.1.a: Thực hiện Chương trình hợp tác năm 2019 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào theo Quyết định số 1925/QĐ-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ trường Bộ Tài chính./.

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực