Quyết định 2688/QĐ-BNN-TCCB lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số lĩnh vực nông nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
________

Số: 2688/QĐ-BNN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), bao gồm các thành viên như sau:
1. Trưởng ban: Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Phó Trưởng ban: Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Các ủy viên gồm:
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo
1. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, cơ chế quản lý, điều hành; xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược lồng ghép nội dung về chuyển đổi số nông nghiệp; tạo điều kiện thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng số hóa, xây dựng nông thôn mới thông minh trên cả nước.
3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi số nông nghiệp.
4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng các hệ thống dữ liệu của ngành, thực hiện số hóa trong từng lĩnh vực chuyên ngành: Đất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, thủy lợi, phòng, chống thiên tai...; ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác; xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”.
5. Đôn đốc, điều phối việc triển khai hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp trong toàn ngành.
Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo
1. Các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Trưởng ban Ban chỉ đạo, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo ký, ban hành các văn bản của Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ.
3. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Tổ công tác và Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo
1. Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo
Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc gồm Chánh Văn phòng Bộ làm Tổ trưởng, các Tổ viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các chuyên gia trong và ngoài ngành do Ban chỉ đạo mời tham gia.
Tổ trưởng Tổ công tác trình Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo.
Nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng phân công.
2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo:
Văn phòng Bộ là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo. Cơ quan thường trực xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trình Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo phê duyệt; triển khai, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo; cập nhật kịp thời các chỉ đạo của cấp trên và thông tin của cơ quan liên quan theo yêu cầu của Ban chỉ đạo.
Cơ quan thường trực bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nguồn lực đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác.
Điều 5. Kinh phí hoạt động
Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và cơ quan thường trực được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các nguồn kinh phí hợp pháp khác do Vụ Tài chính chủ trì tổng hợp nhu cầu, tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết trình Bộ trưởng phê duyệt.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Các thành viên Ban chỉ đạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 6 (để t/h);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử;
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu VT, TCCB (30.NMP)

BỘ TRƯỞNG
Lê Minh Hoan

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi