Quyết định 40/2021/QĐ-TTg về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2021/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quyết định này quy định về việc thành lập, tổ chức hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (sau đây được viết tắt là Quỹ); mức đóng góp vào Quỹ của doanh nghiệp và người lao động; nội dung chi và mức chi đối với các nhiệm vụ của Quỹ quy định tại Điều 67 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, hoạt động, quản lý, đóng góp và sử dụng Quỹ.
Chương II
THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC
Điều 3. Thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm hỗ trợ phát triển, ổn định và mở rộng thị trường; phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục rủi ro đối với người lao động và doanh nghiệp; bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.
2. Quỹ có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội, có trang thông tin điện tử.
3. Tên giao dịch tiếng Anh của Quỹ: Fund for Overseas Employment Support, viết tắt là FES.
Điều 4. Địa vị pháp lý của Quỹ
1. Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.
2. Quỹ hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư.
3. Quỹ có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, hạch toán độc lập, có báo cáo tài chính riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Quỹ
Cơ cấu tổ chức của Quỹ bao gồm Hội đồng quản lý và Cơ quan điều hành Quỹ.
1. Hội đồng quản lý Quỹ có 05 thành viên, bao gồm Chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật. Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ là lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó chủ tịch và các ủy viên là đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, đại diện một số cơ quan. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm kỳ làm việc 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.
2. Cơ quan điều hành Quỹ gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Phòng nghiệp vụ và Văn phòng Quỹ.
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ
a) Hội đồng quản lý Quỹ sử dụng con dấu và nhân sự của Cơ quan điều hành Quỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Quyết định này;
b) Thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động 05 năm, hằng năm của Quỹ; quyết định phương án đầu tư đảm bảo hiệu quả, an toàn, minh bạch và phê duyệt dự toán, báo cáo quyết toán hằng năm của Quỹ;
c) Xem xét, đề xuất, trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc Quỹ;
d) Quyết định ban hành các quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ; ban hành theo thẩm quyền các quy chế hoạt động của Quỹ;
đ) Thông qua nguyên tắc và mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động theo đề xuất của Cơ quan điều hành Quỹ trong khung mức hỗ trợ quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này;
e) Quyết định quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tuyển dụng, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, trả lương, thưởng, trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các chế độ, chính sách đối với Cơ quan điều hành Quỹ;
g) Kiểm tra, giám sát hoạt động của Cơ quan điều hành trong việc chấp hành các chính sách và pháp luật, thực hiện các quyết định của Hội đồng quản lý, đảm bảo việc hỗ trợ theo đúng đối tượng, nội dung, quy trình chặt chẽ, thống nhất;
h) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.
4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
a) Chịu trách nhiệm về công việc của Hội đồng quản lý Quỹ, tổ chức phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ;
b) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản lý Quỹ;
c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ hoặc lấy ý kiến các thành viên;
d) Thay mặt Hội đồng quản lý Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của Quỹ;
đ) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Quỹ, theo dõi và giám sát việc thực hiện phương hướng, kế hoạch hoạt động, kết quả quản lý và điều hành của Giám đốc Quỹ;
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giao.
5. Quyền và trách nhiệm của Phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng quản lý Quỹ
a) Tham dự họp, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề của Hội đồng quản lý Quỹ;
b) Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Hội đồng quản lý Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ phân công;
c) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ.
6. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Giám đốc Quỹ
a) Giám đốc Quỹ là đại diện theo pháp luật của Quỹ do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, có nhiệm kỳ 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại;
b) Tổ chức điều hành hoạt động của Quỹ, thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
c) Trình Hội đồng quản lý Quỹ quyết định về phương hướng, kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính, báo cáo tài chính theo quy định tại Quyết định này; tổ chức thực hiện phương hướng, kế hoạch sau khi được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt;
d) Trình Hội đồng quản lý Quỹ quy chế hoạt động của Quỹ, phương án tổ chức bộ máy, biên chế của Cơ quan điều hành Quỹ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý Quỹ khác theo quy định tại Quyết định này;
đ) Xây dựng và trình Hội đồng quản lý Quỹ thông qua nguyên tắc và mức hỗ trợ cụ thể cho người lao động quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này theo mức độ thương tật, bệnh tật và thời gian đã làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng của người lao động;
e) Giám đốc Quỹ có trách nhiệm báo cáo định kỳ với Hội đồng quản lý Quỹ về tình hình hoạt động của Quỹ;
g) Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự theo thẩm quyền;
h) Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng nghiệp vụ và Văn phòng Quỹ;
i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công, ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quỹ;
k) Tuân thủ pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định tại Quyết định này; chấp hành các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ;
l) Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản lý Quỹ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công và được ủy quyền.
7. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc Quỹ, Kế toán trưởng và các đơn vị thuộc Quỹ
a) Phó Giám đốc Quỹ giúp Giám đốc Quỹ theo phân công và ủy quyền của Giám đốc Quỹ; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền;
b) Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán phù hợp với quy định của pháp luật về kế toán, giúp Giám đốc Quỹ giám sát hoạt động tài chính của Quỹ theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Quỹ, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ và trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công;
c) Phòng nghiệp vụ và Văn phòng Quỹ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quyết định của Giám đốc Quỹ.
8. Quỹ thực hiện chế độ tự chủ về nhân sự, được quyết định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Quỹ và tình hình thực tế trong quá trình triển khai hoạt động. Chế độ, chính sách đối với người làm việc của Cơ quan điều hành Quỹ được áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động, pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và các quy định có liên quan.
Điều 6. Nguyên tắc hoạt động, quản lý tài chính, tài sản, chế độ kế toán, kiểm toán và công khai tài chính
1. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Các nguồn thu của Quỹ được chuyển vào tài khoản của Quỹ mở tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng thương mại để sử dụng và quản lý theo quy định của pháp luật. Quỹ được sử dụng tối đa 50% số kết dư Quỹ năm trước liền kề để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng kỳ hạn tối đa không quá 03 năm. Mức tiền gửi, kỳ hạn tiền gửi, chi nhánh ngân hàng nhận tiền gửi do Giám đốc Quỹ quyết định căn cứ vào phương án đầu tư Quỹ đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua. Lãi tiền gửi ngân hàng được bổ sung vào nguồn thu của Quỹ hằng năm.
3. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các khoản viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.
4. Hằng năm, Cơ quan điều hành Quỹ lập dự toán thu, chi của Quỹ, chi thường xuyên hoạt động quản lý Quỹ trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.
5. Thu, chi, quyết toán, công khai tài chính và chế độ báo cáo theo quy định của Luật Kế toán, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản có liên quan.
6. Hằng năm công khai kết quả hoạt động, kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Số dư Quỹ năm trước được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.
7. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản; quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.
Chương III
MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Điều 7. Đóng góp của doanh nghiệp
1. Mức đóng góp
Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đóng góp Quỹ mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng. Doanh nghiệp được hạch toán khoản đóng góp này vào chi phí hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp.
Căn cứ đóng góp Quỹ là Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa doanh nghiệp dịch vụ và người lao động.
2. Định kỳ hằng tháng, doanh nghiệp trích nộp đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Quỹ theo số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng của doanh nghiệp, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.
Điều 8. Đóng góp của người lao động
1. Mức đóng góp
Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp Quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.
Căn cứ đóng góp Quỹ là một trong những loại hợp đồng hoặc văn bản sau:
a) Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ hoặc tổ chức sự nghiệp;
b) Hợp đồng đào tạo nghề ở nước ngoài ký giữa người lao động và doanh nghiệp về việc đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài;
c) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận ký giữa người lao động và doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài;
d) Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài ký giữa người lao động và tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài;
đ) Hợp đồng lao động ký giữa người lao động và người sử dụng lao động ở nước ngoài.
2. Người lao động đóng góp trực tiếp vào Quỹ bằng hình thức nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào Quỹ chậm nhất 03 ngày trước thời điểm xuất cảnh hoặc chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo chấp thuận đăng ký hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh.
Trường hợp người lao động đóng góp Quỹ thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, tổ chức, cá nhân thực hiện thu và chuyển toàn bộ số tiền đóng góp của người lao động trong tháng vào tài khoản của Quỹ, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.
3. Trường hợp người lao động đóng góp Quỹ bằng tiền mặt, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thu cấp phiếu thu cho người lao động.
Chương IV
NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI ĐỐI VỚI CÁC NHIỆM VỤ CỦA QUỸ
Mục 1. HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Điều 9. Nguyên tắc hỗ trợ người lao động
1. Người lao động được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này khi đóng góp Quỹ đầy đủ. Thời điểm áp dụng hỗ trợ tính từ thời điểm người lao động đóng góp quỹ.
2. Người lao động được hỗ trợ 01 lần đối với từng nội dung hỗ trợ quy định tại Quyết định này cho 01 lần đóng góp Quỹ.
3. Các nội dung quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 của Quyết định này chỉ áp dụng đối với các vụ việc phát sinh trong thời gian người lao động làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4. Trường hợp người lao động đã hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề từ các chương trình, dự án, chính sách thuộc ngân sách nhà nước thì không hưởng hỗ trợ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này và ngược lại.
5. Các nội dung hỗ trợ từ Quỹ không làm giảm, thay đổi hoặc loại bỏ quyền, nghĩa vụ của người lao động, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức đưa đi đối với người lao động theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định pháp luật khác.
Điều 10. Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài
1. Mức hỗ trợ: từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng/trường hợp.
2. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi đến Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động về việc chấm dứt hợp đồng đối với người lao động vì các lý do nêu trên;
b) Bản sao giấy khám sức khỏe của người lao động hoặc giấy tờ khác chứng minh tình trạng bệnh tật, thương tật do cơ quan y tế nước sở tại cấp;
c) Bản sao hộ chiếu của người lao động;
d) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo đề nghị của người lao động. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 11. Hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác
1. Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.
2. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi đến Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản thông báo của người sử dụng lao động; hoặc văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại theo đề nghị xác minh của người lao động về việc người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng với người lao động vì các lý do nêu trên;
b) Bản sao hộ chiếu của người lao động;
c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 12. Hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài
1. Mức hỗ trợ: từ 7.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng/trường hợp.
2. Người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi đến Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng ký giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi và người lao động, nêu rõ lý do về nước trước thời hạn; hoặc văn bản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại theo đề nghị xác minh của người lao động về vụ việc dẫn đến người lao động phải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc biên bản làm việc, biên bản vụ việc do cơ quan chức năng nước sở tại lập;
b) Bản sao hộ chiếu của người lao động;
c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ theo quy định. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 13. Hỗ trợ giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến người lao động trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1. Hỗ trợ người lao động chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí giải quyết vụ việc
a) Mức hỗ trợ bằng 50% chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý, án phí nhưng tối đa 50.000.000 đồng/vụ việc; trường hợp vụ việc liên quan đến nhiều người lao động, mức hỗ trợ tối đa 100.000.000 đồng/vụ việc;
b) Người lao động, đại diện của nhóm lao động (đối với vụ việc có nhiều lao động) hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ.
Hồ sơ gồm: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại về việc tiếp nhận hồ sơ khiếu nại của người lao động được hợp pháp hóa bởi cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại; bản sao hợp đồng thuê luật sư, tư vấn pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động khi phát sinh tranh chấp với người sử dụng lao động; bản sao hộ chiếu của người lao động; văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân có văn bản đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ.
Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ, mức bằng 25% giá trị hợp đồng thuê luật sư, tư vấn pháp lý, tối đa 25.000.000 đồng/vụ việc, trường hợp liên quan đến nhiều người lao động, tối đa 50.000.000 đồng/vụ việc. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Sau khi kết thúc vụ việc người lao động hoặc đại diện nhóm lao động hoặc người được ủy quyền gửi giấy đề nghị hỗ trợ phần kinh phí còn lại (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ.
Hồ sơ gồm: Bản sao văn bản thanh lý hợp đồng thuê luật sư, tư vấn pháp lý hoặc giấy đề nghị thanh toán phần chi phí còn lại; bản sao hóa đơn tài chính hoặc biên lai nhận tiền, biên lai án phí.
Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ chi phí còn lại cho người lao động. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Hỗ trợ thuê chỗ ở tạm thời cho người lao động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà người lao động không được bố trí chỗ ở.
a) Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ thuê chỗ ở cho người lao động;
b) Căn cứ dự toán được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt, hợp đồng ký giữa đơn vị được giao nhiệm vụ với tổ chức, cá nhân cung cấp chỗ ở cho người lao động và hóa đơn, chứng từ hợp lệ, Cơ quan điều hành trình Hội đồng quản lý Quỹ ra quyết định hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Điều 14. Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài
1. Mức hỗ trợ: 40.000.000 đồng/trường hợp.
2. Đại diện thân nhân của người lao động (bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh/chị/em ruột) hoặc người được thân nhân của người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của thân nhân của người lao động gửi giấy đề nghị hỗ trợ rủi ro (Mẫu theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao giấy chứng tử của người lao động hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc tuyên bố người lao động đã chết hoặc mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
b) Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân với người lao động;
c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được thân nhân của người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của thân nhân của người lao động nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và thực hiện hỗ trợ cho thân nhân người lao động. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 15. Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề cho người lao động
Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 Quyết định này có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống như sau:
1. Mức hỗ trợ 1.000.000 đồng/tháng, tối đa 06 tháng/người/khóa học.
2. Sau khi hoàn thành khóa học, người lao động hoặc người được người lao động ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động nộp Giấy đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục III ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp, qua bưu chính hoặc thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo nghề;
b) Phiếu thu, biên lai thu tiền đào tạo nghề của cơ sở đào tạo nghề;
c) Văn bản ủy quyền (ghi rõ nội dung ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh quyền đại diện theo pháp luật theo quy định trong trường hợp người được ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ nộp thông qua doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi, đơn vị, cá nhân lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ kèm theo hồ sơ của người lao động gửi Cơ quan điều hành Quỹ (Mẫu theo Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định này).
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Mục 2. HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Điều 16. Nguyên tắc hỗ trợ doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp dịch vụ được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này khi đóng góp Quỹ đầy đủ.
2. Doanh nghiệp được hỗ trợ 01 lần trong 01 năm cho từng thị trường quy định tại Điều 17 Quyết định này.
3. Nội dung quy định tại Điều 18 Quyết định này không áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không đúng với hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã ký với người lao động, hợp đồng cung ứng lao động được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chấp thuận.
4. Các nội dung hỗ trợ từ Quỹ không làm giảm, thay đổi hoặc loại bỏ quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các quy định pháp luật khác.
Điều 17. Hỗ trợ khai thác, phát triển và ổn định thị trường lao động ngoài nước
1. Doanh nghiệp tham gia các hoạt động khai thác, phát triển thị trường mới, mở rộng và ổn định thị trường lao động ngoài nước, tham gia khảo sát, đánh giá thị trường đang tiếp nhận lao động Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tổ chức, được hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi cho 01 nhân viên của doanh nghiệp theo chi phí thực tế nhưng tối đa bằng giá vé hạng phổ thông của hãng hàng không có khai thác hoặc liên kết khai thác chuyến bay từ Việt Nam đến quốc gia, vùng lãnh thổ công tác.
2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến công tác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao hộ chiếu và thẻ lên máy bay của người đi công tác;
b) Bản sao hóa đơn tài chính hoặc biên lai mua vé máy bay.
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ, trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 18. Hỗ trợ giải quyết rủi ro liên quan đến người lao động
1. Doanh nghiệp phải cử nhân viên đi công tác nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để giải quyết vụ việc phức tạp, nghiêm trọng liên quan đến tính mạng, nhân phẩm, tài sản hợp pháp của người lao động, các vụ việc nghiêm trọng ảnh hưởng đến thị trường và việc tiếp nhận lao động Việt Nam nhằm ổn định và phát triển thị trường, được hỗ trợ tiền vé máy bay khứ hồi cho 01 nhân viên của doanh nghiệp theo chi phí thực tế nhưng tối đa bằng giá vé hạng phổ thông của hãng hàng không có khai thác hoặc liên kết khai thác chuyến bay từ Việt Nam đến quốc gia, vùng lãnh thổ công tác.
2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc chuyến công tác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao hộ chiếu và thẻ lên máy bay của người đi công tác;
b) Bản sao hóa đơn tài chính hoặc biên lai mua vé máy bay;
c) Văn bản yêu cầu cử cán bộ doanh nghiệp của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 19. Hỗ trợ doanh nghiệp chi phí đưa thi hài, di hài của người lao động bị chết về nước
1. Doanh nghiệp phải đưa thi hài, di hài của người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài khi người sử dụng lao động bị phá sản, không có khả năng thanh toán chi phí và người lao động không được bảo hiểm chi trả, được hỗ trợ 50% chi phí thực tế vận chuyển thi hài, di hài của người lao động từ quốc gia, vùng lãnh thổ nơi người lao động làm việc về Việt Nam.
2. Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hỗ trợ (Mẫu theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định này) kèm theo 01 bộ hồ sơ chứng minh theo một trong các hình thức: trực tuyến, trực tiếp hoặc qua bưu chính tới Cơ quan điều hành Quỹ. Hồ sơ gồm:
a) Bản sao giấy chứng tử của người lao động hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về việc tuyên bố người lao động đã chết;
b) Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại về việc người sử dụng lao động ở nước ngoài bị phá sản hoặc văn bản tuyên bố phá sản của người sử dụng lao động ở nước ngoài, được hợp pháp hóa theo quy định;
c) Báo giá chi phí vận chuyển thi hài, di hài người lao động của 03 hãng hàng không có khai thác hoặc liên kết khai thác chuyến bay từ quốc gia, vùng lãnh thổ nơi người lao động làm việc về Việt Nam;
d) Bản sao hóa đơn tài chính của đơn vị vận chuyển.
3. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cơ quan điều hành Quỹ kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và làm thủ tục hỗ trợ, trường hợp không hỗ trợ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Mục 3. HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Điều 20. Nguyên tắc hỗ trợ
Nội dung hỗ trợ từ Quỹ cho các hoạt động liên quan trực tiếp đến người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Quyết định này chỉ áp dụng trong trường hợp các hoạt động này không được bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc từ nguồn tài chính của doanh nghiệp.
Điều 21. Hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật và thông tin thị trường lao động ngoài nước
1. Nội dung hỗ trợ
a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về thị trường lao động ngoài nước, chính sách, quy định, pháp luật của nước tiếp nhận lao động, pháp luật của Việt Nam về người lao động đi làm việc ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ từ Quỹ cho người lao động, thân nhân của người lao động;
b) Hỗ trợ xây dựng và duy trì cổng thông tin điện tử của Quỹ, sàn giao dịch việc làm ngoài nước trực tuyến cho người lao động có nhu cầu tìm hiểu, đăng ký đi làm việc ở nước ngoài và tìm kiếm việc làm sau khi về nước, thực hiện trực tuyến việc đóng góp Quỹ, đề nghị hỗ trợ theo quy định tại Quyết định này;
c) Hỗ trợ thiết lập và duy trì hoạt động của tổng đài điện thoại tư vấn cho người lao động về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
d) Phát hành ấn phẩm (bản giấy hoặc bản điện tử) cung cấp thông tin cần thiết của thị trường lao động ngoài nước cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Mức hỗ trợ bằng 100% chi phí thực tế theo hóa đơn, chứng từ của đơn vị cung cấp dịch vụ.
3. Cơ quan điều hành Quỹ lập dự toán, thực hiện hỗ trợ các hoạt động theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ và các quy định pháp luật khác có liên quan.
Mục 4. CHI PHÍ QUẢN LÝ QUỸ
Điều 22. Nội dung chi
1. Chi cho người lao động, người quản lý bao gồm: chi tiền lương, tiền công, thù lao, tiền thưởng, phụ cấp và các khoản chi mang tính chất tiền lương, các khoản chi để đóng góp theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn); chi khen thưởng, chi phúc lợi; các khoản chi khác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người quản lý theo quy định của pháp luật.
2. Chi cho hoạt động quản lý bao gồm: công tác phí, chi đào tạo; chi nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; chi thông tin, tuyên truyền; chi về các hoạt động đảng, đoàn thể; chi văn phòng phẩm, hồ sơ sách báo; chi điện, nước, bưu chính, viễn thông; chi mua hàng hóa, dịch vụ; chi hội nghị, hội thảo, tập huấn; chi giao dịch, đối ngoại, chi hợp tác quốc tế; chi kiểm tra, giám sát; chi chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước; chi phí vận chuyển và các khoản chi khác cho hoạt động quản lý.
3. Chi đầu tư xây dựng, mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản; chi khấu hao tài sản cố định; chi thuê tài sản, trụ sở; chi thanh lý tài sản; chi mua sắm công cụ, dụng cụ; chi khác cho quản lý và sử dụng tài sản; chi ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý và điều hành Quỹ.
4. Các khoản chi phí khác theo quy định.
Điều 23. Mức chi
1. Căn cứ tình hình tài chính, Quỹ được thực hiện cơ chế tự chủ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư; quyết định mức lương chi trả cho công chức, viên chức, người lao động; chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có).
2. Đối với các nội dung chi đã có định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thực tế trên thị trường địa bàn đóng trụ sở Quỹ và khả năng tài chính, Cơ quan điều hành Quỹ được quyết định mức chi theo quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và chịu trách nhiệm về đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ theo quy định.
3. Đối với nội dung chưa có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: căn cứ tình hình thực tế, Quỹ xây dựng mức chi cho phù hợp và quy định chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ của Quỹ và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 24. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
1. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
a) Tổng hợp, gửi Bộ Tài chính kế hoạch tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm và quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và kế toán;
b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ theo đúng quy định của pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ để giải trình với Quốc hội khi có yêu cầu.
2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
a) Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ theo đúng quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Chính phủ để giải trình với Quốc hội khi có yêu cầu.
3. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Cung cấp thông tin, hướng dẫn người lao động về các chính sách hỗ trợ của Quỹ, quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.
4. Trách nhiệm của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
a) Cung cấp thông tin, hướng dẫn người lao động tiếp cận, đóng góp, thực hiện các thủ tục và nhận hỗ trợ từ Quỹ trong thời gian làm việc ở nước ngoài;
b) Xác minh hồ sơ, giấy tờ theo đề nghị của người lao động trong phạm vi, chức năng, thẩm quyền của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
5. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
a) Thu, nộp tiền đóng góp Quỹ của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quyết định này;
b) Thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ người lao động hoàn thành nghĩa vụ đóng góp và thực hiện thủ tục hỗ trợ từ Quỹ theo quy định tại Quyết định này.
Điều 25. Điều khoản chuyển tiếp
1. Số dư tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước được thành lập theo Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, được chuyển sang Quỹ được thành lập theo Quyết định này để tiếp tục sử dụng theo quy định tại Quyết định này.
2. Trường hợp doanh nghiệp đã thu hoặc chưa thu đủ tiền dịch vụ của người lao động xuất cảnh trước ngày Quyết định này có hiệu lực và chưa đóng góp Quỹ thì tiếp tục thu đủ phí dịch vụ, đóng góp và quyết toán Quỹ theo quy định tại Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg trong vòng 6 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
3. Các trường hợp được hỗ trợ, nội dung sử dụng Quỹ theo Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phát sinh trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa làm thủ tục tại Quỹ hoặc chưa được nhận hỗ trợ thì áp dụng theo quy định tại Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg.
Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 02 năm 2022.
2. Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPBCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội; Hội đồng dân tộc

và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục,

đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (02).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

PHỤ LỤC I

(Kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc hỗ trợ rủi ro trong thời gian làm việc ở nước ngoài

Kính gửi: Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Họ tên người lao động: …………………………………………….. Giới tính: ……………………

Số hộ chiếu/Căn cước công dân: …………………… Nơi cấp: ………… Ngày cấp: …………..

Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi: ……………………………………………………………………....

Nước đến làm việc: ……………………

Thời hạn hợp đồng (số tháng):, từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……

Thời gian làm việc ở nước ngoài (số tháng):, từ ngày …/…/…… đến ngày …/…/……

Ngày về nước: …/…/……                                  Đang ở nước ngoài □

Lý do và nội dung hỗ trợ: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

Hình thức nhận tiền hỗ trợ:

- Tiền mặt tại Quỹ

 

- Thông qua bưu chính

Đa chỉ nhn: ………………………………………………

- Chuyển khoản

Tên tài khoản (1): …………………………………………

Số tài khoản: …………………………….

Ti Ngân hàng: ……………………………………………

(Chỉ khai phần này trong trường hợp người đề nghị được người lao động ủy quyn hoặc đại diện theo pháp luật của người lao động hoặc thân nhân của người lao động bị chết, mt tích)

Họ tên người được ủy quyền/Đại diện theo pháp luật/thân nhân của người lao động bị chết, mất tích: ……………………………………….

Quan hệ với người lao động (vợ, chồng, con, bố, mẹ ...): ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Số Căn cước công dân: ………………………… Nơi cấp: ……………… Ngày cấp: //……

Hồ sơ kèm theo gm:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Ngày tháng năm ……
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

 

PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC ĐƯA ĐI....
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …./….

V/v đề nghị....

……, ngày  tháng  năm 

 

Kính gửi: Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

STT

Họ và tên
người lao động

Ngày, tháng,
năm sinh

Số Hộ chiếu/
Căn cước công dân

Ngày
cấp

Lý do và
nội dung
hỗ trợ

Ghi
chú

Nam

Nữ

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nguyễn Văn A

../…/….

../…/….

....

../…/….

....

 

....

…..

 

....

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
 

PHỤ LỤC III

(Kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Về việc hỗ trợ chi phí học nghề trình độ sơ cấp

Kính gửi: Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Họ tên người lao động: …………………………………………….. Giới tính: ……………………

Số hộ chiếu/Căn cước công dân: …………………… Nơi cấp: ………… Ngày cấp: …………..

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..

Doanh nghiệp, tổ chức đưa đi: ……………………………………………………………………....

Nước đến làm việc: ……………………………………………………………………………………

Ngày về nước: …/…/……

Nguyên nhân về nước trước thời hạn: ……………………………………………………………...

Đề nghị cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước hỗ trợ chi phí học nghề …………. tại cơ sở đào tạo nghề ……………………… Thời gian học nghề: ….

Chi phí đào tạo phải nộp cho cơ sở đào tạo nghề: …………………………………………………

(Hồ sơ, chứng từ kèm theo)

Hình thức nhận tiền hỗ trợ:

- Tiền mặt tại Quỹ

 

- Thông qua bưu chính

Đa chỉ nhn: ………………………………………………

- Chuyển khoản

Tên tài khoản (1): …………………………………………

Số tài khoản: …………………………….

Ti Ngân hàng: ……………………………………………

(Chỉ khai phần này trong trường hợp người đề nghị được người lao động ủy quyn hoặc đại diện theo pháp luật của người lao động)

Họ tên người được ủy quyền/Đại diện theo pháp luật: …………………………………………..

Quan hệ với người lao động (vợ, chồng, con, bố, mẹ ...): ……………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….

Số Căn cước công dân: ………………………… Nơi cấp: ……………… Ngày cấp: //……

Hồ sơ kèm theo gm:
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Ngày … tháng … năm ……
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
 

PHỤ LỤC IV

(Kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

TÊN DOANH NGHIỆP,
TỔ CHỨC ĐƯA ĐI
HOẶC SỞ LĐTBXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: …/…

V/v đề nghị .....

, ngày  tháng  năm 

 

Kính gửi: Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thực hiện quy định tại khoản.... Điều.... Quyết định số.... về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước, Công ty.... đề nghị Cơ quan điều hành Quỹ hỗ trợ cụ thể như sau:

Nội dung hỗ trợ: …………………………

Người đi công tác: ………                                 Số hộ chiếu/Mã số định danh: …..

Nước đến công tác: ………

Mục đích công tác: ………

Hồ sơ, hồ sơ kèm theo:

- ….

- ….

Đề nghị Cơ quan điều hành Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước xem xét và duyệt hỗ trợ cho Công ty số tiền:.... vào tài khoản ngân hàng của Công ty theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên tài khoản của doanh nghiệp:

- Số tài khoản:

- Tại Ngân hàng:

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Thuộc tính văn bản
Quyết định 40/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 40/2021/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 31/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER
________

No. 40/2021/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

_________

Hanoi, December 31, 2021

 

DECISION

On the Fund for Overseas Employment Support

___________

 

Pursuant to the Law on Organization of the Government dated June 19, 2015; the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of Local Administration dated November 22, 2019;

Pursuant to the Law on Vietnamese Guest Workers dated November 13, 2020;

At the proposal of the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs;

The Government hereby promulgates the Decision on the Fund for Overseas Employment Support.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

 

Article 1. Scope of regulation

This Decision prescribes the establishment, operation, organization, management and use of the Fund for Overseas Employment Support (hereinafter referred to as the Fund); contributions to the Fund by enterprises and workers; expenditures and spending levels for tasks of the Fund as specified in Article 67 of the Law on Vietnamese Guest Workers.

Article 2. Subjects of application

1. Vietnamese guest workers.

2. Vietnamese enterprises providing the service of sending Vietnamese workers abroad as guest workers.

3. Agencies, organizations and individuals involved in the establishment, operation, management, contribution and use of the Fund.

 

Chapter II

ESTABLISHMENT, OPERATION, ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF THE FUND FOR OVERSEAS EMPLOYMENT SUPPORT

 

Article 3. Establishment of the Fund for Overseas Employment Support

1. To establish the Fund for Overseas Employment Support under the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in order to support the market development, stabilization and expansion; prevent, minimize and risk management for workers and enterprises; protect legitimate rights and interests of workers.

2. The Fund is headquartered in Hanoi and has its own website.

3. The Fund’s transaction name in English is the Fund for Overseas Employment Support, abbreviated as FES.

Article 4. Legal status of the Fund

1. The Fund is an off-budget state financial fund and operates not for profits.

2. The Fund operates under the model of public non-business units whose current expenditures and investment expenditures are covered by themselves.

3. The Fund has the legal person status, its own seal, must make independent accounting, separate financial statements and may open accounts at the State Treasury and commercial banks lawfully operating in Vietnam in accordance with law.

Article 5. Organizational structure of the Fund

The organizational structure of the Fund consists of the Fund Management Board and Fund Administration Agency.

1. The Fund Management Board consists of 5 members, including Chairperson, Vice Chairperson and members working on a full-time or part-time basis who are appointed, relieved from duty, dismissed, rewarded and disciplined by the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs. The Chairperson of the Fund Management Board is the leader of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Vice Chairperson and other members are representatives of concerned units affiliated to the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, the Ministry of Finance, and representatives of a number of agencies. The Fund Management Board has a working term of 5 years and may be re-appointed.

2. The Fund Administration Agency consists of Director, Deputy Director, Chief Accountant, Professional Department and Fund Office.

3. Tasks and powers of the Fund Management Board

a) The Fund Management Board shall use the Fund Administration Agency’s seal and personnel to perform its tasks and powers in accordance with this Decision;

b) Approving the five-year and annual orientations and plans of the Fund; deciding on the investment plans to ensure efficiency, safety, transparency and approve annual estimates, account-finalization statements of the Fund;

c) Considering, proposing and submitting the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs to decide on appointing or dismissing the Fund Director;

d) Deciding on promulgating operation regulations of the Fund Management Board, promulgating operation regulations of the Fund according to the competence;

dd) Approving specific support levels and principles for workers at the request of the Fund Administration Agency within the support framework as prescribed in Article 10, Article 11, Article 12 of this Decision;

e) Deciding on planning, appointment, relief of duty, recruitment, assessment, commendation, discipline, paying salary, bonus, setting aside reward and welfare funds and regimes, policies for the Fund Administration Agency;

g) Inspecting and supervising operations of the Fund Administration Agency in the implementation of policies and laws and execution of the Management Board, ensuring that the support is provided to proper beneficiaries according to strict and consistent procedures;

h) Taking responsibility before the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs and the law for the Fund Management Board's decisions.

4. Tasks and powers of the Chairperson of the Fund Management Board

a) Taking responsibility for the Fund Management Board’s works, organizing and assigning tasks for members to perform the Fund Management Board’s tasks and powers;

b) Promulgating decisions and documents under the Fund Management Board's competence on behalf of the Fund Management Board;

c) Convoking and presiding over meetings of the Fund Management Board or consulting members;

d) Submitting the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs to appoint, relive of duty, or dismiss the Director, Deputy Director and Chief Accountant of the Fund on behalf of the Fund Management Board;

dd) Organizing the implementation of the Fund Management Board's tasks, monitoring and supervising the implementation of operation orientations and plans, management and operation results of the Fund Director;

e) Performing other tasks as assigned by the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs.

5. Tasks and powers of the Vice Chairperson and members of the Fund Management Board

a) Attending the meetings, discussing, proposing and voting about issues of the Fund Management Board;

b) Performing tasks and works assigned by the Fund Management Board and its Chairperson;

c) Performing other rights and obligations under the Fund Management Board's operation regulations.

6. Powers, obligations and responsibility of the Fund Director

a) The Fund Director is the Fund's at-law representative who is appointed or dismissed by the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs on the basis of the request of the Chairperson of the Fund Management Board, and works on a full-time or part-time basis, with a working term of 5 years and may be re-appointed;

b) Organizing to run the Fund, reporting the task performance in accordance with decisions of the Fund Management Board, the Ministry of Invalids and Social Affairs;

c) Submitting the Fund Management Board to decide on operation orientations and plans, financial plans, financial statements in accordance with this Decision; organizing the implementation according to the orientations and plans approved by the Fund Management Board;

d) Submitting the Fund Management Board the operation regulations, apparatus organization plan, payroll of the Fund Administration Agency; appointing, dismissing, commending and disciplining the Deputy Director of the Fund, Chief Accountant and other Fund managers in accordance with this Decision;

dd) Formulating and submitting the Fund Management Board to approve the principles and specific support levels applicable to workers as prescribed in Articles 10, 11, 12 of this Decision according to the injury, illness and duration of working abroad as a guest worker;

e) The Fund Director shall make periodic reports on the Fund operation to the Fund Management Board;

g) Recruiting, appointing and dismissing employees within the competence;

h) Providing regulations on functions and tasks of the Professional Department and Fund Office;

i) Performing other rights and obligations according to assignment and authorization by the Chairperson of Fund Management Board and the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs in compliance with the Fund's functions and tasks;

k) Observing the law, performing rights and obligations as assigned in this Decision; complying with the Fund Management Board's decisions;

l) Taking responsibility before the Fund Management Board, the Minister of Labor, Invalids and Social Affairs and the law for the assigned and authorized tasks and powers.

7. Responsibility and powers of the Deputy Director of the Fund, Chief Accountant and units affiliated to the Fund

a) The Fund Deputy Director shall assist the Fund Director according to assignment and authorization by the Fund Director; take responsibility before the Fund Director and the law for the assigned or authorized tasks;

b) The Chief Accountant shall organize the implementation of the accounting in accordance with the law on accounting, assist the Fund Director in supervising the Fund's financial operations according to the law on finance and accounting; take responsibility before the Fund Director, the Chairperson of the Fund Management Board and the law for performing the assigned tasks and powers;

c) The Professional Department and Fund Office shall perform their functions and tasks according to the Fund Director's decisions.

8. The Fund shall implement the autonomy regime in terms of human resources, and may decide on working positions and the number of employees in accordance with its functions, tasks and actual situation in the course of implementation. Policies and regimes applicable to employees of the Fund Administration Agency shall comply with the Labor Code, the law on cadres, civil servants and public employees, and relevant laws.

Article 6. Principles of operation, asset and financial management, accounting and audit regimes, financial disclosure

1. The publicity, transparency, economy, efficiency and proper use of finance and assets must be ensured in accordance with law provisions.

2. Revenues of the Fund shall be transferred into its accounts opened at the State Treasury and commercial banks for use and management in accordance with law provisions. The Fund may use a maximum amount of 50% of the Fund remainder in the preceding year to make a time deposit with a maximum term of 3 years at a Vietnamese commercial bank. The deposit, term and bank branch receiving deposit shall be decided by the Fund Director, based on the Fund investment plan approved by the Fund Management Board. The interest rate of such deposit shall be concluded into the annual revenues of the Fund.

3. The receipt, management and use of aids and sponsorships shall comply with law provisions.

4. On an annual basis, the Fund Administration Agency shall make revenue and expenditure estimates of the Fund, frequent expenditure estimates for the Fund's operations and submit them to the Fund Management Board for approval.

5. Collection, spending, account finalization, financial disclosure, and reporting regime shall comply with the Law on Accounting, the Law on the State Budget, and relevant laws.

6. On an annual basis, the operation and audit results shall be publicized on the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs’ e-portal in accordance with law provisions. The fund balance of the preceding year may be carried forward to subsequent years for further use.

7. The management and use of assets shall comply with the law on management and use of assets; and the law on management and use of public property.

 

Chapter III

FUND CONTRIBUTIONS BY ENTERPRISES AND WORKERS

 

Article 7. Contributions by enterprises

1. Contributions

Enterprises providing the service of sending Vietnamese workers abroad as guest workers shall contribute VND 150,000/worker/contract to the Fund. Enterprises may conclude these contributions into their expenses for sending workers abroad.

Ground for making contributions is the contracts of sending Vietnamese workers abroad signed between service enterprises and workers.

2. On a monthly basis, enterprises shall contribute in cash or transfer a contribution to the Fund according to the number of their workers working abroad in a month no later than the 10th of the following month.

Article 8. Contribution by workers

1. Contributions

Guest workers shall contribute VND 100,000/person/contract to the Fund.

Ground for making contributions is one of the following contracts or documents:

a) Contracts on sending Vietnamese workers abroad signed between workers and service enterprises or non-business units;

b) Contracts on abroad vocational training signed between workers and enterprises for training, improving qualifications, working skills in other countries;

c) Contracts or written agreements signed between workers and enterprises winning or receiving contracts for overseas constructions or projects that send Vietnamese guest workers abroad;

d) Contracts or written agreements on sending workers abroad signed between workers and Vietnamese organizations or individuals conducting offshore investment;

dd) Labor contracts signed between workers and overseas employers.

2. Workers may directly contribute in cash to the Fund or transfer a contribution to the Fund within 3 days before exiting the country or within 5 working days after receiving the notice of approving the contract registration from the competent State agency, in case of signing labor contracts after exiting the country.

In case the worker makes contribution via an enterprise, organization or individual sending him/her abroad, such organization or individual shall collect and transfer his/her contributions of a month into the Fund’s account, no later than the 10th of the following month.

3. In case the worker makes contribution in cash, the collecting agency, enterprise, organization or individual shall grant him/her a receipt.

 

Chapter IV

EXPENDITURES AND SPENDING LEVELS FOR THE FUND’S TASKS

 

Section 1. SUPPORTING VIETNAMESE GUEST WORKERS

 

Article 9. Principles for supporting workers

1. Workers making full contributions to the Fund shall be entitled to a support in accordance with this Decision. The support shall be applied from the time the workers make contributions to the Fund.

2. For each time of contribution to the Fund, the worker shall receive one-time support for each support content specified in this Decision.

3. Provisions specified in Articles 10, 11, 12 and 13 of this Decision shall only apply to cases arising during the period the workers working abroad under contracts.

4. In case the worker has received support for vocational training from programs, projects or policies covered by the State budget, they shall not be entitled to the support specified in Article 15 of this Decision and vice versa.

5. Support contents from the Fund shall not reduce or change or remove any rights and obligations of the workers or rights and obligations toward the workers of employers or enterprises, organizations sending workers abroad in accordance with the Law on Vietnamese Guest Workers and other laws.

Article 10. Supporting workers who no longer work abroad due to occupational accidents, risks, sicknesses or diseases and have to return home ahead of schedule

1. Support level: from VND 10,000,000/case to VND 30,000,000/case.

2. Workers or persons authorized by workers or their at-law representatives shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix I to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a) A copy of the contract liquidation document signed between the worker and the enterprise, organization or individual sending workers abroad, clearly stating reason for return home ahead of schedule; or the employer’s written notice of the termination of contract with the worker due to the above-mentioned reasons;

b) A copy of the worker's health certificate, or other papers proving the worker’s diseases or injuries granted by health authority of the host country;

c) A copy of the worker's passport;

d) A power of attorney (clearly stating authorization contents) or papers proving the at-law representative right according to regulations, in case the authorized person or at-law representative submits dossier.

In case the dossiers are submitted through the enterprise, organization or individual sending workers abroad, such organization or individual shall make a list of workers to be supported, enclosed with their dossiers and send them to the Fund Administration Agency (made according to Form provided in Appendix II to this Decision).

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and provide support at requests of workers. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 11. Supporting workers who have to return home ahead of schedule due to overseas employers’ dissolution, bankruptcy or downsizing of production activities upon occurrence of natural disasters, epidemics, political instability, wars, economic recession, or other force majeure events

1. Support level: from VND 7,000,000/case to VND 20,000,000/case.

2. Workers or persons authorized by workers or their at-law representatives shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix I to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a) A copy of the contract liquidation document signed between the worker and the enterprise, organization or individual sending workers abroad, clearly stating reason for return home ahead of schedule; or the employer’s written notice, or a document of the Vietnamese representative mission in the host country made according to the worker's request for certifying the employer's contract termination due to the above-mentioned reasons;

b) A copy of the worker's passport;

c) A power of attorney (clearly stating authorization contents) or papers proving the at-law representative right according to regulations, in case the authorized person or at-law representative submits dossier.

In case the dossiers are submitted through the enterprise, organization or individual sending workers abroad, such organization or individual shall make a list of workers to be supported, enclosed with their dossiers and send them to the Fund Administration Agency (made according to Form provided in Appendix II to this Decision).

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and implement according to regulations. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 12. Supporting workers who have to return home ahead of schedule due to unilateral termination of their labor contracts when employers maltreat them or force them to work against their will, or when they face explicit risks directly threatening their life or health or experience sexual harassment while working abroad

1. Support level: from VND 7,000,000/case to VND 20,000,000/case.

2. Workers or persons authorized by workers or their at-law representatives shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix I to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a) A copy of the contract liquidation document signed between the worker and the enterprise, organization or individual sending workers abroad, clearly stating reason for return home ahead of schedule; or a document of the Vietnamese representative mission in the host country made according to the worker's request for certifying the cases leading to the unilateral termination of his/her labor contract, or a record made by the functional authority of the host country;

b) A copy of the worker's passport;

c) A power of attorney (clearly stating authorization contents) or papers proving the at-law representative right according to regulations, in case the authorized person or at-law representative submits dossier.

In case the dossiers are submitted through the enterprise, organization or individual sending workers abroad, such organization or individual shall make a list of workers to be supported, enclosed with their dossiers and send them to the Fund Administration Agency (made according to Form provided in Appendix II to this Decision).

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and implement according to regulations. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 13. Supporting the settlement of worker-related disputes in the sending of Vietnamese workers abroad as guest workers

1. Workers shall be entitled to a support for hiring a lawyer, legal consultant or court fees for the dispute settlement

a) The support level shall be equal to 50% of the expenses for hiring a lawyer, legal consultant or court fees, but not more than VND 50,000,000/case. In case a dispute related to many workers, the maximum support shall be VND 100,000,000/case;

b) A worker or a representative of a group of workers (for a dispute related to many workers) or a person authorized by the worker, or his/her at-law representative shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix I to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers, online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency.

A dossier comprises: A document of the competent authority in the host country on the receipt of the worker's complaint dossier legalized by Vietnamese representative mission in the host country;  a copy of the contract of hiring a lawyer or legal consultant to protect the worker's rights and interests when arising dispute with the employer; a copy of the worker's passport; a power of attorney (clearly stating the authorization contents) or papers proving the at-law representative rights as prescribed in case the authorized person or at-law representative submits dossier.

In case the dossier is submitted through the enterprise, organization or individual sending workers abroad, such organization or individual shall send a written request for support and the worker's dossier to the Fund Administration Agency.

Within 5 working days after receiving complete dossiers, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers and carry out procedures for support with an amount equal to 25% of the value of the contract on hiring a lawyer or legal consultant, but not exceeding VND 25,000,000/case, or VND 50,000,000/case if the dispute related to many workers. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

c) After ending the case, the worker or the representative of a group of workers or the authorized person shall send a written request for supporting the remaining expenses (made according to Form provided in Appendix I to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers, online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency.

A dossier comprises: A copy of the liquidation of contract on hiring a lawyer or legal consultant or a written request for payment of the remaining expenses; a copy of financial invoice or receipt or court fee receipt.

Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and support the remaining expenses to workers. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

2. Supporting in hiring temporary accommodation for workers according to the competent authorities’ decisions while settling labor contract-related disputes with employers in case workers cannot find an accommodation.

a) The support level shall be equal to 100% of the actual cost according to the invoices or documents of hiring accommodations for workers;

b) Based on the estimates approved by the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, contracts signed between assigned units and organizations or individuals providing accommodations for workers, and valid invoices or documents, the Administration Agency shall submit the Fund Management Board for decision-making in accordance with law provisions.

Article 14. Supporting workers’ relatives in case workers die or are missing while working abroad

1. Support level: VND 40,000,000/case.

2. Representatives of workers’ relatives (parents, spouses, children, siblings) or persons authorized by workers’ relatives or their at-law representatives shall send a written request for risk support (made according to Form provided in Appendix I to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers, online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a)  A copy of the worker's death certificate or Vietnamese competent authority's announcement of the worker's death or missing while working abroad under contract;

b) Papers proving relative relationship with the worker;

c) A power of attorney (clearly stating authorization contents) or papers proving the at-law representative right according to regulations, in case the person authorized by the worker's relatives or at-law representative of the worker's relatives submits dossier.

In case the dossiers are submitted through the enterprise, organization or individual sending workers abroad, such organization or individual shall make a list of workers to be supported, enclosed with their dossiers and send them to the Fund Administration Agency (made according to Form provided in Appendix II to this Decision).

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and provide support to workers’ relatives. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 15. Supporting in training and job change for workers

Workers having to return home ahead of schedule as prescribed in Articles 10, 11, 12 of this Decision who wish to be trained for job change shall be entitled to a support for training to raise occupational qualifications and skills to participate in the labor market and stabilize their life as follows:

1. The support level is VND 1,000,000/month, but not more than 6 months/person/course.

2. After completing the training course, workers or persons authorized by workers or their at-law representatives shall submit a written request for support (made according to Form provided in Appendix III to this Decision), enclosed with one set of proof dossiers, online, directly, via postal service or via enterprises, organizations or individuals sending them abroad to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a) A copy of the certificate of completion of the vocational training course;

b) Receipts for vocational training courses provided by the vocational training institution;

c) A power of attorney (clearly stating authorization contents) or papers proving the at-law representative right according to regulations, in case the authorized person or at-law representative submits dossier.

In case the dossiers are submitted through the enterprise, organization or individual sending workers abroad, such organization or individual shall make a list of workers to be supported, enclosed with their dossiers and send them to the Fund Administration Agency (made according to Form provided in Appendix II to this Decision).

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and carry out procedures for support. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

 

Section 2. SUPPORTING ENTERPRISES PROVIDING THE SERVICE OF SENDING VIETNAMESE WORKERS ABROAD AS GUEST WORKERS

 

Article 16. Support principles

1. Service enterprises making full contributions to the Fund shall be entitled to a support in accordance with this Decision.

2. An enterprise shall be supported once a year for each market specified in Article 17 of this Decision.

3. Provisions in Article 18 of this Decision shall not be applied in case enterprises sending Vietnamese workers abroad in contravention of the contracts of sending Vietnamese workers abroad signed with workers, or contracts of worker supply approved by the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

4. Support contents from the Fund shall not reduce or change or remove any rights and obligations of the enterprises in implementation of the Law on Vietnamese Guest Workers and other laws.

Article 17. Supporting the exploitation, development and stabilization of foreign labor market

1. Enterprises engaged in the exploitation, development of new markets, extension and stabilization of foreign, participating in survey and assessment of the markets currently receiving Vietnamese workers organized by the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs and overseas Vietnamese representative missions shall be entitled to a support for the round-trip fares for one employee according to the actual costs, but not more than the economy class fare of the airlines exploiting or cooperating in exploiting the flights from Vietnam to the working countries or territories.

2. Within 15 working days from the last date of the business trip, the enterprise shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix IV attached to this Decision), enclosed with one dossier set requesting for support, online, directly or via postal office to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a) Copies of the passport and boarding card of the employee on business trip;

b) Copies of financial invoices or ticket receipts.

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and carry out procedures for support. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 18. Supporting in handling risks related to workers

1. Enterprises that have to send employees on abroad business trips at requests of the competent authorities to settle complicated and serious cases relating to the workers’ life, dignity, lawful assets and serious cases affecting the market and the receipt of Vietnamese workers for the market stabilization and development shall be entitled to a support for the round-trip fares for one employee according to the actual cost, but not more than the economy class fare of the airlines exploiting or cooperating in exploiting the flights from Vietnam to the working countries or territories.

2. Within 15 working days from the last date of the business trip, the enterprise shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix IV attached to this Decision), enclosed with one dossier set requesting for support, online, directly or via postal office to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a) Copies of the passport and boarding card of the employee on business trip;

b) Copies of financial invoices or ticket receipts;

c) A written request for sending employees from the overseas Vietnamese representative missions or the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs.

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and carry out procedures for support. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

Article 19. Supporting enterprises in sending the remains or corpses of workers to Vietnam

1. An enterprise that has to send the remains or corpses of workers who die while working abroad when the employer is bankrupt, unable to pay expenses and the workers are not insured, shall be entitled to a support equal to 50% of actual expenses for transporting the workers’ remains or corpses from the countries or territories where they work to Vietnam.

2. The enterprise shall send a written request for support (made according to Form provided in Appendix IV attached to this Decision), enclosed with one dossier set requesting for support, online, directly or via postal office to the Fund Administration Agency. A dossier comprises:

a)  A copy of the worker's death certificate or Vietnamese competent authority's announcement of the worker's death;

a) A copy of the confirmation of the competent authority in the host country about the employer’s bankruptcy or a bankruptcy announcement of the employer in the host country, which is legalized according to regulations;

c) Quotations of the expenses for transporting the workers’ remains or corpses provided by 3 airlines exploiting or cooperating in exploiting the flights from the countries or territories where the workers work to Vietnam;

d) Copies of financial invoices of the transport units.

3. Within 15 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Fund Administration Agency shall check and compare dossiers, and carry out procedures for support. In case of refusal, it shall issue a written reply clearly stating the reason.

 

Section 3. SUPPORTING ACTIVITIES DIRECTLY RELATING TO VIETNAMESE GUEST WORKERS

 

Article 20. Support principles

Support contents from the Fund to activities directly relating to Vietnamese guest workers specified in this Decision only apply in case such activities are not allocated funds from the state budget or enterprises’ financial sources.

Article 21. Supporting the propaganda, legal counseling and foreign labor market information

1. Support contents

a) Organizing the communication and propaganda about the foreign labor market, policy, regulations, and law of the country receiving workers, Vietnam’s regulations on guest workers, support policy from the Fund to the workers and their relatives;

b) Supporting in building and maintaining the Fund's e-portal, online overseas job exchange for workers wishing to understand and register to work abroad and seek a job after return home, making online contributions to the Fund, and requesting support in accordance with this Decision;

c) Supporting in establishing and maintaining operations of the switchboard counseling workers about the field of sending Vietnamese workers abroad as guest workers;

b) Publishing publications (paper or electronic version) that provide necessary information on the foreign labor market for guest workers.

2. The support level shall be equal to 100% of the actual cost according to the invoices or documents of service providers.

3. The Fund Administration Agency shall make estimates, support activities in accordance with current laws on bidding, placing orders, task assignment, and relevant laws.

 

Section 4. FUNDING FOR FUND MANAGEMENT

 

Article 22. Expenditure content

1. Expenditures for workers and managers include: expenses for salary, wage, remuneration, bonus, allowance and amounts of similar nature, expenses for contribution according to salary (social insurance and health insurance, unemployment insurance and union trade union dues); expenses for commendation and welfares; other expenses for cadres, civil servants, public employees, workers and managers in accordance with law provisions.

2. Expenditures for management activities include: travel expenses, training expenses; spending on research and application of science and technology; expenses for information, propaganda; expenses for party and mass activities; expenses for stationery, records, books; electricity, water, postal and telecommunications expenses; spending on goods and services; expenses for conferences, seminars and training; expenses for transactions, foreign affairs, and international cooperation; expenses for inspection and supervision; spending on domestic and foreign consultants; transportation costs and other expenses for management activities.

3. Expenses for investment in construction, procurement, maintenance and repair of assets; depreciation expense for fixed assets; rental property, headquarters; asset liquidation expenses; spending on purchasing tools and instruments; other expenses for management and use of assets; expenses for information technology application, building a database to serve the management and administration of the Fund.

4. Other expenses as prescribed.

Article 23. Spending levels

1. Based on the financial conditions, the Fund may implement the salary autonomy mechanism of the public non-business units in the field of economic and other non-business services to self-finance recurrent and investment expenditures; decide on salary levels to be paid to civil servants, public employees and workers; pay wages under the case contract (if any).

2. For expenditures for which the economic-technical norms and spending regimes have been prescribed by the competent State agency: Based on actual demand and actual costs in the market where the Fund is headquartered and its financial conditions, the Fund Administration Agency shall decide on spending levels according to its internal spending regulations and take responsibility for ensuring service quality and standard as prescribed.

3. For expenditures for which the economic-technical norms and spending regimes have not yet been prescribed by the competent State agency: Based on actual conditions, the Fund shall promulgate the appropriate spending levels and detailed provisions in the internal spending regulations of the Fund and take responsibility for its decisions.

 

Chapter V

IMPLEMENTATION ORGANIZATION

 

Article 24. Responsibilities of agencies and organizations

1. Responsibility of the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs

a) To synthesize and send the Ministry of Finance financial plans and annual financial plan implementation, revenue and expenditure finalization of the Fund in accordance with the law on state budget and accounting;

b) To guide, direct, inspect and supervise the Fund’s operations in accordance with law provisions;

c) To assume the prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance in, reporting the Government to explain to the National Assembly upon request.

2. Responsibility of the Ministry of Finance

a) To inspect and supervise the management and use of the Fund in accordance with law provisions;

b) To coordinate with the Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs in reporting the Government to explain to the National Assembly upon request.

3. Responsibility of the specialized agencies in charge of labor affiliated to the provincial-level People's Committees

To provide workers information and guidance about the Fund support policies, rights and obligations of guest workers toward the Fund for Overseas Employment Support.

4. Responsibility of overseas Vietnamese representative missions

a) To provide workers information and guidance to access, contribute, carry out procedures and receive support from the Fund while working abroad;

b) To certify dossiers and papers at the workers’ requests within the scope, function, competence of the overseas Vietnamese representative missions.

5. Enterprises, organizations and individuals sending Vietnamese workers abroad as guest workers

a) To collect and remit workers’ contributions to the Fund in accordance with Clause 2 Article 8 of this Decision;

b) To provide information, guidance and support to workers to fulfill their contribution obligations and carry out procedures for receiving support from the Fund in accordance with this Decision.

Article 25. Transitional provisions

1. The balance on December 31, 2021 of the Fund for Overseas Employment Support that is established under the Prime Minister's Decision No. 144/2007/QD-TTg dated August 31, 2007, shall be transferred to the Fund that is established under this Decision for further use in accordance with this Decision.

2. In case the enterprises have collected sufficient or insufficient service charge of the workers who have exited the country before the effective date of this Decision and have not yet made contributions to the Fund, they shall continue collecting the insufficient service charge, making contributions and Fund finalization under the Decision No. 144/2007/QD-TTg dated August 31, 2007 within 6 months from the effective date if this Decision.

3. Cases entitled to support and the use of Fund under the Prime Minister's Decision No. 144/2007/QD-TTg dated August 31, 2007 that arise before the effective date of this Decision but have not yet completed the procedures at the Fund or have not yet received support shall apply the provisions of the Decision No. 144/2007/QD-TTg.

Article 26. Effect

1. This Decision takes effect on February 21, 2022.

2. The Prime Minister's Decision No. 144/2007/QD-TTg dated August 31, 2007, on the establishment, management and use of the Fund for Overseas Employment Support shall cease to be effective from the effective date of this Decision.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, and Chairpersons of People’s Committees of provinces and centrally run cities shall implement this Decision./.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
THE DEPUTY PRIME MINISTER

 

 

Le Minh Khai

 

 

APPENDIX I

(Issued together with the Prime Minister’s Decision No. 40/2021/QD-TTg dated December 31, 2021)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

APPLICATION
For risks support while working abroad

To: The Administration Agency of Fund for Overseas Employment Support

Full name of employee: …………………Gender: ……………………

Number of Passport/Citizen’s identity card: …………………

Place of issue: ………… Date of issue: ………

The enterprise, organization sending workers abroad: …………………

Host country: ……………………

Contract term (months): …, from …/…/…… to…/…/……

Working time abroad (months) …, from …/…/…… to …/…/……

Returning home day: …/…/……                                  Being abroad □

Reason and content of support:

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

Forms to receive support money:

- Cash (received in the Fund’s office)

 

- Via postal

Receiving address: ………………

- Wire transfer

Account name (1): ………………

Bank Account No. ………

At the bank: …………………………

(Only declare this section in case the applicant is authorized by the employee, or is the employee's legal representative or the employee’s relative in case employees die or are missing)

Full name of the employees’ authorized person/legal representative/relative in case employees die or are missing: ……………………………………….

Relationship with the employee (wife, husband, children, father, mother, etc.): ………………………

Permanent residence: …………………………………………

Citizen’s identity card number:Place of issue: ….. Date of issue: …/…./…

 

The attached dossier includes:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Date/Month/Year


Applicant
 

(Signature and full name)


 

 

APPENDIX II

(Issued together with the Prime Minister’s Decision No. 40/2021/QD-TTg dated December 31, 2021)

 

Name of the enterprise, organization sending workers abroad
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No.…./….

On application for....

 …. [Place],Date/Month/Year

 

 

 

To: The Administration Agency of Fund for Overseas Employment Support

 

No.

Full name of employees

Date of birth

Number of Passport/Citizen’s identity card

Date of issue

Reason and content of support

Note

Male

Female

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Nguyen Van A

../…/….

../…/….

....

../…/….

....

 

....

…..

 

....

....

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEAD OF UNIT
(Signature, stamp and full name)


 

APPENDIX III

(Issued together with the Prime Minister’s Decision No. 40/2021/QD-TTg dated December 31, 2021)

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

 

APPLICATION

For support of the cost of elementary-level vocational training

 

To: The Administration Agency of Fund for Overseas Employment Support

 

Full name of employee: …………………Gender: ……………

Number of Passport/Citizen’s identity card: ……………………

Place of issue: ………… Date of issue: ………

Permanent residence: …………………………………

The enterprise, organization sending workers abroad: …………………

Host country: ……………………

Date of returning home: …/…/……

Reason for returning home before the term: ……………………………

Requests the administrative agency of Fund for Overseas Employment Support to support vocational training costs …………. at the vocational training institution …….. Vocational training period: ….

Training costs must be paid to the vocational training institution: …………

(Dossiers and documents attached)

Forms to receive support money:

- Cash (received in the Fund’s office)

 

- Via postal

Receiving address: ………………

- Wire transfer

Account name (1): ………………

Bank Account No. ………

At the bank: …………………………

(Only declare this section in case the applicant is authorized by the employee or is the employee's legal representative)

Full name of the employee's authorized person/legal representative: ……………………………………….

Relationship with the employee (wife, husband, children, father, mother, etc.): ……………….

Permanent residence: …………………………………………

Citizen’s identity card number: …………………………

Place of issue: ………… Date of issue: …/…./…

 

The attached dossier includes:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

Date/Month/Year


Applicant
 

(Signature and full name)


 

 

APPENDIX IV

(Issued together with the Prime Minister’s Decision No. 40/2021/QD-TTg dated December 31, 2021)

 

Name of the enterprise, organization sending workers abroad
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

---------------

No.…./….

On application for....

…[Place], Date/Month/Year

 

 

 

To: The Administration Agency of Fund for Overseas Employment Support

To comply with the provisions of Clause....Article....Decision No.... on the Overseas Employment Support Fund, the Company.... proposes the support of the Fund’s administration agency as follows:

Support contents: …………………………

Employee on business trip: ………                                

Passport number/Identification number: …..

Host country: ………

Purpose of work: ………

Dossiers attached:

- ….

- ….

The Company requests the administrative agency of Fund for Overseas Employment Support to consider and approve the support for the Company with the amount: .... transferred to the Company’s bank account with the following information:

- Enterprise’s account name:

- Bank Account No.:

- At the bank:

 

 

HEAD OF UNIT
(Signature, stamp and full name)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!