Quyết định 546/QĐ-BKHCN Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 546/QĐ-BKHCN

Quyết định 546/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ"
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:546/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Bùi Thế Duy
Ngày ban hành:06/03/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ KHCN: Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật 2020

Ngày 06/3/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định 546/QĐ-BKHCN về việc ban hành "Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ".

Theo đó, nội dung của Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật bao gồm: Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật; Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật; Phổ biến, quán triệt, tập huấn các VBQPPL quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo vệ môi trường;…

Cụ thể, trong năm 2020, Bộ sẽ thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong năm lĩnh vực: Quản lý khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại một số địa bàn trọng điểm.

Hình thức theo dõi là thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ; Tổ chức tọa đàm hoặc các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Bộ KHCN phân công Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai Kế hoạch và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 546/QĐ-BKHCN tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

Số: 546/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH “KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ”

_________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 55/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

 

KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2012/NĐ-CP) được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 với các nội dung cơ bản sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Thực hiện các nội dung của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

b) Chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

c) Nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hóa các công việc mà Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP.

b) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ thực hiện để triển khai Nghị định số 59/2012/NĐ-CP trong năm 2020.

II. NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

- Theo dõi tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, Nghị quyết, Nghị định, quyết định do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Theo dõi tình hình ban hành các văn bản nằm trong Danh mục các đề án soạn thảo năm 2020;

b) Tổ chức:

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật.

- Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật.

- Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

b) Tổ chức:

Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Tình hình tuân thủ pháp luật

a) Nội dung xem xét, đánh giá:

- Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng pháp luật và trong áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

- Mức độ tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

b) Tổ chức:

Cơ quan thực hiện: Vụ Pháp chế và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Sản phẩm đầu ra: các hoạt động phổ biến, tập huấn được thực hiện;

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian: Trong năm 2020.

5. Hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

a) Hoạt động thường xuyên:

- Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được quy định tại Chương III Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm: Thu thập thông tin về tình hình thi pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

b) Hoạt động kiểm tra, điều tra, khảo sát

- Trong năm 2020, Bộ sẽ thực hiện kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong năm lĩnh vực: quản lý khoa học và công nghệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại một số địa bàn trọng điểm.

- Hình thức theo dõi: Thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cấp Bộ; Tổ chức tọa đàm hoặc các hình thức khác phù hợp theo quy định của pháp luật

- Sản phẩm đầu ra: Thông báo về tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật.

- Tổ chức thực hiện: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đối với các lĩnh vực có tính chất phức tạp, hoặc liên quan đến nhiều lĩnh vực, lĩnh vực liên ngành thì Vụ Pháp chế chủ trì thực hiện;

- Thời gian: Quý III, Quý IV năm 2020

6. Theo dõi, đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian: Quý III, Quý IV năm 2020 (hoặc đột xuất theo yêu cầu).

7. Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo vệ môi trường

a) Nội dung thực hiện: Thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Chương 3 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP

b) Tổ chức thực hiện:

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo, kết quả thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khoa học và công nghệ triển khai Kế hoạch này và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

b) Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ động và phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này.

c) Các Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cho công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện.

d) Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Thực hiện nhiệm vụ theo phân công Kế hoạch này;

- Xây dựng dự toán, cân đối kinh phí trong Dự toán ngân sách năm 2020 của Bộ Khoa học và công nghệ để bố trí ngân sách đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật trình Bộ trưởng phê duyệt.

- Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo chế độ tài chính hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện

Thi hành pháp luật là công tác tổng hợp theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp kinh phí chi vận dụng theo các quy định tại các thông tư sau:

a) Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

b) Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định 790/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đính chính Thông tư 03/2024/TT-BKHCN ngày 15/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Khoa học-Công nghệ

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi