Quyết định 485/QĐ-BTNMT nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 485/QĐ-BTNMT

Quyết định 485/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:485/QĐ-BTNMTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành:26/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tài nguyên-Môi trường

TÓM TẮT VĂN BẢN

04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020

Ngày 26/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 485/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 04 nhiệm vụ khoa học cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030. Bao gồm 03 nhiệm vụ theo hình thức tuyển chọn và 01 nhiệm vụ được giao trực tiếp.

Các nhiệm vụ nói trên thực hiện theo hình thức tuyển chọn bao gồm: Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp; Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam; Dự thảo được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai bộ tiêu chí thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Riêng nhiệm vụ Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được giao trực tiếp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 485/QĐ-BTNMT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------------

Số: 485/QĐ-BTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường

và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

----------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt 04 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ mở mới năm 2020 lĩnh vực Môi trường và Chương trình phát triển công nghiệp sinh học lĩnh vực môi trường đến năm 2030 gồm 03 nhiệm vụ thực hiện theo hình thức tuyển chọn và 01 nhiệm vụ thực hiện theo hình thức giao trực tiếp.

Chi tiết các nhiệm vụ tại các phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xét duyệt thuyết minh, thẩm định nội dung, dự toán kinh phí, trình phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Điều 1 của Quyết định này theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các vụ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch - Tài chính. Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, KHCN, VTP

 

KT. B TRƯNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Võ Tuấn Nhân

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ MỞ MỚI NĂM 2020
Lĩnh vực Môi trường (03 nhiệm vụ)

(Kèm theo Quyết định số: 485/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

Dự kiến kinh phí (Triệu đồng)

1

TNMT.2020.04.11. Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp

1. Xác lập được cơ sở thực tiễn để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.

2. Xây dựng được tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải, tích hợp được vào hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến kiểm soát ô nhiễm nước thải của cơ sở sản xuất và khu công nghiệp.

1. Báo cáo cơ sở thực tiễn để xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp với các thông số kỹ thuật cụ thể.

2. Tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công, quy trình vận hành, giám sát, kiểm tra và đánh giá công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với nước thải công nghiệp.

3. Thiết kế sơ bộ thử nghiệm cho 01 khu công nghiệp và 01 cơ sở sản xuất công nghiệp.

4. Báo cáo tổng hợp.

5. 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

6. Đào tạo 01 thạc sỹ.

2020­ -

2021

Tuyển chọn

Theo hồ sơ tuyển chọn

2

TNMT.2020.04.12.

Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam

1. Xác lập được cơ sở lý luận và thực tiễn về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.

2. Xây dựng được trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.

3. Dự thảo văn bản quy định chi tiết trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường dựa trên Luật bảo vệ môi trường sửa đổi 2020.

1. Báo cáo cơ sở lý luận và thực tiễn về trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.

2. Báo cáo xây dựng và áp dụng thử nghiệm trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam.

3. Dự thảo văn bản quy định chi tiết trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường thiệt hại do suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường dựa trên Luật bảo vệ môi trường sửa đổi 2020.

4. Báo cáo tổng hợp.

5. 01 Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

2020­ -

2021

Tuyển chọn

Theo hồ sơ tuyển chọn

3

TNMT.2020.04.14.

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Xác lập được cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Xây dựng và thử nghiệm thành công bộ tiêu chí phục vụ thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

3. Dự thảo được tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai bộ tiêu chí thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Bộ tiêu chí cụ thể cho từng loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

2. Báo cáo thử nghiệm bộ tiêu chí cho một số loại hình công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

3. Dự thảo Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai bộ tiêu chí thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

4. Báo cáo tổng hợp.

5. Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

2020-2021

Giao trực tiếp cho Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, phối hợp với các Viện nghiên cứu trong và ngoài Bộ

Theo Hồ sơ giao trực

tiếp

 
 

 

 

 

Phụ lục 2

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ MỞ MỚI NĂM 2020

Chương trình phát triển công nghiệp sinh học đến năm 2030

theo Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 21 tháng 04 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ (01 nhiệm vụ)

(Kèm theo Quyết định số: 485/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

TT

Mã, tên nhiệm vụ

Mục tiêu

Sản phẩm chủ yếu dự kiến đạt được

Thời gian thực hiện

Phương thức thực hiện

Dự kiến kinh phí (Triệu đồng)

3

TNMT.2020.553.05.

Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam

1. Đánh giá được thực trạng các công nghệ chế tạo nhựa tự phân hủy hoàn toàn hiện có ở Việt Nam.

2. Làm chủ được công nghệ chế tạo màng, trên cơ sở hỗn hợp của tinh bột sắn Việt Nam, có khả năng phân hủy sinh học hoàn toàn thành CO2, mùn hữu cơ và nước.

1. Các sản phẩm chế tạo được từ tinh bột sắn Việt Nam:

- 25 kg hạt tinh bột sắn nhiệt dẻo biến tính, có chỉ số chảy ≥ 0,5 g/10 phút;

- 50 kg hạt nhựa phân hủy hoàn trên cơ sở tinh bột sắn nhiệt dẻo (tối thiểu 30% tinh bột sắn biến tính). Hạt nhựa có chỉ số chảy ≥ 2g/10 phút và nhiệt độ nóng chảy 110oC - 150oC;

- 10 kg túi nilon đựng rác phân hủy hoàn toàn (1.000 túi nilon kích thước~ 30 x 50cm, độ dày túi ≥ 15 µm) đạt các chỉ tiêu kỹ thuật: độ bền kéo ≥ 13 MPa, độ giãn dài ≥ 200% (theo TCVN 4501); khả năng tự phân hủy sinh học: mức độ phân rã (sản phẩm lọt qua sàng 2mm) ≥ 90%, mức độ chuyển hóa cacbon hữu cơ thành CO2 (theo TCVN 9493) ≥ 90% sau 6 tháng.

2. Các quy trình công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam:

- 01 quy trình công nghệ quy mô pilot chế tạo hạt tinh bột sắn nhiệt dẻo đã biến tính có công suất đùn hạt 2 kg/giờ;

01 quy trình công nghệ quy pilot chế tạo hạt nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn từ nguyên liệu tinh bột sắn Việt Nam và nhựa phân hủy có công suất đùn hạt compound 5 kg/giờ;

- 01 quy trình công nghệ quy pilot chế tạo túi nilon đựng rác phân hủy sinh học hoàn toàn.

3. Báo cáo tổng hợp.

4. 02 bài báo đăng tạp chí trong nước/hội thảo Quốc tế.

5. Đào tạo 01 thạc sỹ.

6. Đăng ký sở hữu trí tuệ.

2020-2022

Tuyển chọn

Theo hồ sơ tuyển chọn

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi