Quyết định 1864/QĐ-BKHCN 2023 Kế hoạch hệ thống hóa văn bản QPPL

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

___________

Số: 1864/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực về khoa học và công nghệ tính đến hết ngày 31/12/2023 gồm các danh mục văn bản thể hiện kết quả hệ thống hóa kỳ 2019-2023 (Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực, bao gồm văn bản quy phạm pháp luật: đang có hiệu lực, hết hiệu lực một phần và đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến thời điểm hệ thống hóa; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần; Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới);

b) Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc tổ chức thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ; bảo đảm công bố đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ còn hiệu lực, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật;

c) Triển khai thực hiện rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023 kịp thời, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Cụ thể hóa các nội dung công việc liên quan đến việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023 do các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023;

c) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Vụ Pháp chế và các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023;

d) Xác định cụ thể thời gian hoàn thành công việc, bảo đảm thời gian công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023;

đ) Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Tập huấn nghiệp vụ rà soát, hệ thống văn bản phục vụ hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023

a) Nội dung: Hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản kỳ 2019 - 2023 cho công chức trực tiếp thực hiện rà soát, hệ thống hóa tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý III/2023.

2. Thu thập, tập hợp, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ tính đến 31/12/2023 theo từng lĩnh vực của Bộ Khoa học và Công nghệ

a) Nội dung: Tập hợp đầy đủ các văn bản để tiến hành hệ thống hóa, bao gồm:

- Văn bản quy phạm pháp luật trong Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 31/12/2018;

- Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ được ban hành từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2023;

b) Tiến hành rà soát các văn bản thuộc phạm vi hệ thống hóa theo đúng quy định

c) Đơn vị đầu mối, tổng hợp: Vụ Pháp chế;

d) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ;

đ) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

3. Lập danh mục các văn bản theo quy định

a) Nội dung: Lập và sắp xếp các danh mục văn bản còn hiệu lực, danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần và danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới theo quy định tại Khoản 4 Điều 167 và Điều 168 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Quý IV/2023.

4. Xây dựng Tập hệ thống hóa văn bản

a) Nội dung: Sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thành Tập hệ thống hóa văn bản;

b) Đơn vị đầu mối, tổng hợp: Vụ Pháp chế;

c)  Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: Tháng 01/2024.

5. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023

a) Nội dung: Xây dựng, trình Bộ trưởng ký Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2019-2023;

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: trước 01/02/2024.

6. Đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019-2023

a) Nội dung: Đăng tải Quyết định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ kỳ 2019 - 2023 trên Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ;

b) Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ;

c) Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế;

d) Thời gian hoàn thành: 05/02/2024.

7. Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023:

a) Nội dung: Xây dựng báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023 gửi Bộ Tư pháp tập hợp;

b) Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế;

c) Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ;

d) Thời gian hoàn thành: 05/02/2024.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế

a) Là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện việc hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019-2023;

b) Hướng dẫn về nghiệp vụ theo đề nghị của các đơn vị thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023;

c) Tổng hợp xây dựng kết quả hệ thống hóa trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, công bố;

d) Theo dõi, đôn đốc và tổng kết việc thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023 và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023 gửi Bộ Tư pháp.

2. Văn phòng Bộ

a) Phối hợp với Vụ Pháp chế công bố theo quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ;

b) Phối hợp với Vụ Pháp chế bảo đảm kinh phí cho các hoạt động của công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019-2023.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính

Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để triển khai thực hiện hệ thống hóa văn bản quy ph ạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm

a) Bố trí nhân lực và bảo đảm kinh phí, phương tiện cần thiết cho việc triển khai rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về khoa học và công nghệ kỳ 2019 - 2023 thuộc chức năng nhiệm vụ được giao;

b) Thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của đơn vị mình theo đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả, chất lượng;

c) Gửi kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị cho Vụ Pháp chế tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Điều 2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Bùi Thế Duy

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi