Thông tư 10/2019/TT-BNV hướng dẫn xếp lương đối với công chức ngành văn thư

BỘ NỘI VỤ

---------

Số: 10/2019/TT-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc xếp lương
đố
i với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 ca Chính phủ quy định về tuyn dụng sử dụng và qun lý công chức;

Căn cứ Nghị định s 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 ca Chính ph sửa đổi, b sung một số quy định về tuyn dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một s loi công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ  Nghị định s 204/2004/NĐ-CP  ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dn việc xếp lương đi với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Điều 1. Phạm vi điều chnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 ca Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư (sau đây viết tt là Thông tư số 14/2014/TT-BNV).

2. Thông tư này áp dụng đi với công chức chuyên ngành văn thư làm việc trong cơ quan, t chức ca Đng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và t chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tnh, cấp huyện.

Điều 2. Áp dụng bng lương đi vi các ngạch công chức chuyên ngành văn thư

1. Các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được áp dụng Bng 2 (Bng lương chuyên môn, nghiệp vụ

đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

a) Ngạch văn thư chính (mã số 02.006) áp dụng bảng lương công chức loại A2 (nhóm 1);

b) Ngạch văn thư (mã số 02.007) áp dụng bảng lương công chức loại Al;

c) Ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) áp dụng bảng lương công chức loại B.

2. Trường hợp công chức được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư trung cấp nhưng có trình độ cao đẳng trở lên thì bổ nhiệm vào ngạch văn thư trung cấp và áp dụng bảng lương của công chức loại B.

Điều 3. Việc chuyển xếp lương đối vi công chức đang làm công tác văn thư

Việc chuyển xếp lương đối với công chức đang làm công tác văn thư từ các ngạch công chức chuyên ngành văn thư hiện giữ hoặc các ngạch công chức khác sang ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV được thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức, cụ thể như sau:

1. Xếp lương ngạch văn thư chính (mã số 02.006) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên chính văn thư và tương đương.

2. Xếp lương ngạch văn thư (mã số 02.007) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch chuyên viên văn thư và tương đương.

3. Xếp lương ngạch văn thư trung cấp (mã số 02.008) đối với công chức hiện đang xếp lương ngạch cán sự văn thư và tương đương hoặc công chức hiện đang xếp lương ngạch nhân viên văn thư có trình độ từ trung cấp trở lên.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức có trách nhiệm rà soát các vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, lập danh sách công chức chuyên ngành văn thư thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương hoặc quyết định bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương theo phân cấp, ủy quyền.

2. Người đứng đầu cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc b nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư theo đúng quy định tại Thông tư này.

b) Quyết định hoặc phân cấp, ủy quyền bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đi với công chức vào các ngạch công chức chuyên ngành văn thư quy định tại Thông tư này;

c) Giải quyết theo thẩm quyền nhng vướng mc trong quá trình bổ nhiệm và xếp lương đối với công chức chuyên ngành văn thư thuộc thm quyền quản lý.

2. Các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, t chức xã hội, t chức xã hội - nghề nghiệp hiện đang áp dụng các quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BNV để tuyển dụng, sử dụng và qun lý người làm công tác văn thư thì được áp dụng các quy định tại Thông tư này đ xếp lương đối với người làm công tác văn thư.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2019.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưng, Th trưởng cơ quan ngang Bộ, Th trưởng cơ quan thuộc Chính ph; Ch tịch ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phỏ Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tnh, thành ph trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Ch tịch nước;

- Viện Kim sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân ti cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;

- Ủy ban TW Mặt trận T quc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Cục Kiểm tra văn bàn QPPL (Bộ Tư pháp);

- S Nội vụ các tnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo. Website Chính ph; Website Bộ Nội vụ;

- Bộ Nội vụ: Bộ trưng, Thứ trưng, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ;

- Lưu VT. TCCB (20b), CCVC (10b), TL (10b), Cục VTLTNN (10b).

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Vĩnh Tân

 

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực