Quyết định 1417/QĐ-BGTVT 2019 phân công nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 1417/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN BỘ

---------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân công nhiệm vụ các Thứ trưởng và các Vụ thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Cơ quan Bộ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ GTVT:
- Lưu: VT, VP (KSTTHC)
.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THỨ TRƯỞNG VÀ CÁC VỤ THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN BỘ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1417/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa

Lĩnh vc

Vụ thực hiện giải quyết

Thứ trưởng phụ trách

1

Chấp thuận chủ trương kết nối các tuyến đường sắt

Đường sắt

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Ngọc Đông

2

Cấp Giấy phép kết nối các tuyến đường sắt

Đường sắt

Vụ Kết cấu hạ tng giao thông

Nguyễn Ngọc Đông

3

Gia hạn giấy phép kết nối, bãi bỏ kết nối các tuyến đường sắt

Đường sắt

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Ngọc Đông

4

Chấp thuận chủ trương xây dựng đường ngang (đối với đường sắt có tốc độ thiết kế nhỏ hơn 100 km/giờ giao nhau với đường bộ; đường sắt giao nhau với đường bộ từ cấp IV trở xuống)

Đường sắt

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Ngọc Đông

5

Chấp thuận hoạt động khảo sát, thăm dò, xây dựng công trình, thiết lập vành đai an toàn của công trình hoặc các hoạt động khác trên tuyến hàng hải trong lãnh hải Việt Nam

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

6

Đổi tên cảng biển, bến cảng, cầu cảng, bến phao và khu nước, vùng nước, cảng dầu khí ngoài khơi đã được công bố

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

7

Công bố mở cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

8

Công bố đóng cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

9

Tạm dừng hoạt động, đóng cảng cạn

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

10

Đổi tên cảng cạn

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

11

Công bố mở cảng cạn và công bmở cảng cạn đi với điểm thông quan hàng hóa đã có chủ trương chuyển thành cảng cạn

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

12

Chuyển đổi điểm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu thành cảng cạn

Hàng hải

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Văn Công

13

Cấp Giấy phép vận tải nội địa cho tàu nước ngoài

Hàng hải

Vụ Vận tải

Nguyễn Văn Công

14

Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền nước ngoài có động cơ chạy bằng năng lượng hạt nhân hoặc tàu vận chuyển chất phóng xạ

Hàng hải

Vụ Vận tải

Nguyễn Văn Công

15

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Hàng hải

Vụ Tổ chức cán bộ

Nguyễn Văn Công

16

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Hàng hải

Vụ Tổ chức cán bộ

Nguyễn Văn Công

17

Quyết định đưa cơ sở phá dỡ tàu biển vào hoạt động

Hàng hải

Vụ Môi trường

Nguyễn Văn Công

18

Quyết định dừng hoạt động của cơ sở phá dỡ tàu biển

Hàng hải

Vụ Môi trường

Nguyễn Văn Công

19

Cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Hàng hải

Vụ Môi trường

Nguyễn Văn Công

20

Cấp lại Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Hàng hải

Vụ Môi trường

Nguyễn Văn Công

21

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu hàng hải

Hàng hải

Vụ Kế hoạch đầu tư

Nguyễn Văn Công

22

Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

23

Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Đường thủy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

24

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia; đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

Đường thủy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

25

Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa quốc gia

Đường thủy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

26

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa

Đường thủy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

27

Công bố lại cảng thủy nội địa

Đường thy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

28

Công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa quốc gia, đường thủy nội địa chuyên dùng nằm trên địa giới hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên hoặc đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thủy nội địa quốc gia với đường thủy nội địa địa phương

Đường thủy nội địa

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Nguyễn Nhật

29

Mở cảng hàng không, sân bay

Hàng không

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Lê Anh Tuấn

30

Đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự cố, tai nạn hàng không và các tình huống bất thường khác uy hiếp đến an toàn hàng không, an ninh hàng không

Hàng không

Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông

Lê Anh Tuấn

31

Cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung

Hàng không

Vụ Vận tải

Lê Anh Tuấn

32

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung

Hàng không

Vụ Vận tải

Lê Anh Tuấn

33

Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Lĩnh vực khác

Vụ Vận tải

Lê Đình Thọ

34

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế

Lĩnh vực khác

Vụ Vận tải

Lê Đình Thọ

35

Chấp thuận cho phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam

Lĩnh vực khác

Vụ Vận tải

Lê Đình Thọ

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi