Quyết định 437/QĐ-BNN-VP 2023 về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 437/QĐ-BNN-VP

Quyết định 437/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:437/QĐ-BNN-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành:06/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Nông nghiệp-Lâm nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Bộ NNPTNT

Ngày 06/02/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra Quyết định 437/QĐ-BNN-VP về việc ban hành Kế hoạch rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, các nhiệm vụ cơ bản của Kế hoạch như sau: Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu và công khai kịp thời quy định kinh doanh (gồm cả hiện hành và dự kiến ban hành) vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; Cập nhật kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh; Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ các quy định về TTHC;…

Bên cạnh đó, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường có trách nhiệm kiểm soát việc thống kê, cập nhật, rà soát, tính toán chi phí tuân thủ, tổng hợp phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 437/QĐ-BNN-VP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

_________

Số: 437/QĐ-BNN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Tổ công tác của TTg;

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Lưu: VT, VP (10).ĐCVST

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Phùng Đức Tiến

 

 

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BNN-VP ngày 06 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

_____________

 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (sau đây gọi tắt là TTHC) và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (sau đây gọi tắt là HĐKD) giai đoạn 2020-2025. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là PTNT) xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động với các nội dung chủ yếu như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản có quy định liên quan đến TTHC và các quy định liên quan đến HĐKD trên cơ sở các quy định của pháp luật, nhất là các văn bản hành chính, thông tư của Bộ trưởng, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, nghị định của Chính phủ; ngăn chặn việc phát sinh những quy định không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp và gây khó khăn cho HĐKD của doanh nghiệp, người dân; đồng thời giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến HĐKD thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

2. Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến HĐKD; kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa đã được Thủ tướng Chính phủ dự kiến trình và đã được phê duyệt vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

3. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 về việc Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

II. NHIỆM VỤ CƠ BẢN

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

I

CẬP NHẬT, THAM VẤN CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HĐKD

1

Cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu và công khai kịp thời quy định kinh doanh (gồm cả hiện hành và dự kiến ban hành) vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ (các quy định về TTHC, chế độ báo cáo);

- Vụ Pháp chế (các quy định về yêu cầu điều kiện, kiểm tra chuyên ngành);

- Vụ Khoa học công nghệ và MT (các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn)

Thường xuyên

2

Cập nhật kết quả rà soát, tính chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ (các quy định về TTHC, chế độ báo cáo);

- Vụ Pháp chế (các quy định về yêu cầu điều kiện, kiểm tra chuyên ngành);

- Vụ Khoa học công nghệ và MT (các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn)

Thường xuyên

3

Tham vấn các hiệp hội, doanh nghiệp và đối tượng chịu sự tác động phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh, những quy định đang tạo gánh nặng hành chính và khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, xã hội quan tâm có nhiều ý kiến phản ánh và quy định dự kiến ban hành trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Thường xuyên

4

Tổng hợp, báo cáo kết quả cập nhật, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến HĐKD tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Các đơn vị thuộc Bộ

Khi có yêu cầu của Chính phủ

II

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ; ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HĐKD

1

Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ các quy định về TTHC (bao gồm cả TTHC liên quan đến HĐKD), quy định về chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Trước 15/8/2023

2

Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ các quy định về yêu cầu điều kiện, quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế

Trước 15/8/2023

3

Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Trước 15/8/2023

4

Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá các quy định về yêu cầu điều kiện, quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi Văn phòng Bộ

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ

Trước 30/8/2023

5

Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, phương án đơn giản hoá các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT gửi Văn phòng Bộ

Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường

Văn phòng Bộ

Trước 30/8/2023

6

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC, các quy định liên quan đến HĐKD; phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nếu có)

Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 15/9/2023

7

Gửi xin ý kiến Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nếu có)

Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/9/2023

8

Tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tổ chức; hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến HĐKD; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có)

Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 15/10/2023

9

Trình Bộ trưởng Phương án cắt giảm, đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nếu có)

Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/10/2023

10

Trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT (nếu có)

Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 30/10/2023

11

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

Văn phòng Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Chính phủ

III

THỰC THI PHƯƠNG ÁN CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HĐKD ĐÃ ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT

1

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (một văn bản sửa nhiều văn bản và theo trình tự, thủ tục rút gọn)

Các đơn vị thuộc Bộ

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

- Văn phòng Bộ

Theo lộ trình Quyết định số 2177/QĐ-TTg

2

Báo cáo Bộ trưởng phân công một đơn vị chủ trì xây dựng văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến HĐKD của tất cả các đơn vị thuộc Bộ đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

3

Tổ chức thẩm định văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hoá quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (đối với tiêu chuẩn, quy chuẩn)

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

4

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh biểu mẫu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến HĐKD sau đơn giản hoá trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến HĐKD sau khi văn bản được ban hành

Các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Thường xuyên

5

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Các đơn vị thuộc Bộ

- Văn phòng Bộ;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

25/12/2023 hoặc khi có yêu cầu đột xuất

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, căn cứ vào Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện.

2. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường có trách nhiệm kiểm soát việc thống kê, cập nhật, rà soát, tính toán chi phí tuân thủ, tổng hợp phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh của các đơn vị thuộc Bộ có liên quan.

3. Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm soát việc thống kê, cập nhật, rà soát, tính toán chi phí tuân thủ, tổng hợp phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về yêu cầu, điều kiện; quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của các đơn vị thuộc Bộ.

Đảm bảo thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2177/QĐ-TTg ngày 23/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Văn Phòng Bộ có trách nhiệm kiểm soát việc thống kê, cập nhật, rà soát, tính toán chi phí tuân thủ, tổng hợp xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá các quy định liên quan đến HĐKD thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

5. Vụ Tài chính có trách nhiệm bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành để thực hiện nhiệm vụ.

6. Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thống kê, tính toán chi phí, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hoá và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC, các quy định liên quan đến HĐKD theo quy định./.

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 136/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Quyết định 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

Quyết định 136/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Quyết định 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ

Hành chính

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi