Quyết định 39/QĐ-UBDT 2023 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 39/QĐ-UBDT

Quyết định 39/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:39/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hầu A Lềnh
Ngày ban hành:03/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Khiếu nại-Tố cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Công bố 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Dân tộc

Ngày 03/02/2023, Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định 39/QĐ-UBDT về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Theo đó, Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc bao gồm 03 thủ tục hành chính sau: thủ tục tiếp công dân; thủ tục giải quyết khiến nại; thủ tục giải quyết tố cáo.

Bên đó, 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực công tác dân tộc và cơ quan thực hiện là Ủy ban Dân tộc. Ngoài ra, văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính là Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban Dân tộc đã bị bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 39/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC

_________

Số: 39/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc

_______________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chỉnh ph sửa đổi, bổ sung một s điu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn c Thông tư s 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một s Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra và Chánh Văn phòng Ủy ban Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban Dân tộc.
Bãi bỏ Khoản 1,2,3 Mục I, Phần I; Khoản 1,2,3, Mục I, Phần II, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 660/QĐ-UBDT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Dân tộc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc áp dụng theo quy định tại Quyết định số 193/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ;
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xử lý đơn áp dụng theo quy định tại Quyết định số 194/QĐ-TTCP ngày 20/5/2022 về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban, Chánh Thanh tra Ủy ban, Thủ trưởng các vụ, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng, PCN;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cổng TTĐT Ủy ban Dân tộc;
- Lưu: VT,VP.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

Hầu A Lềnh

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BTHUỘC PHAM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA ỦY BAN DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 39/QĐ-UBDT ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

 

STT

Số hồ

TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên văn bản QPPL

quy định việc

bãi bỏ TTHC

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

1.004823

Tiếp công dân

Thông tư số 01/2015/TT-UBDT ngày 23/7/2015 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm

Ủy ban quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc đã bị bãi bỏ theo quy định tại Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Công tác dân tộc

Ủy ban Dân tộc

2

1.004830

Giải quyết khiếu nại

Ủy ban Dân tộc

3

1.004840

Giải quyết tố cáo

Ủy ban Dân tộc

Tổng số: 03 thủ tục hành chính

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi