Quyết định 136/QĐ-TCHQ 2023 Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 136/QĐ-TCHQ

Quyết định 136/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Quyết định 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:136/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thọ
Ngày ban hành:03/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

TCHQ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo phục vụ người dân

Ngày 03/02/2023, Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định 136/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Quyết định 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Theo đó, Cục Giám sát quản lý, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Cục Kiểm tra sau thông quan cùng với Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình TCHQ (qua Văn phòng Tổng cục) trước ngày 31/7 hàng năm để trình Bộ (qua Văn phòng Bộ) xem xét, phê duyệt trước ngày 30/8 hàng năm.

Đồng thời, thường xuyên tổ chức cập nhập đầy đủ, chính xác, công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 136/QĐ-TCHQ tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Số: 136/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 131/NQ-CP NGÀY 06/10/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2443/QĐ-BTC NGÀY 24/11/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 131/NQ-CP NGÀY 06/10/2022 CỦA CHÍNH PHỦ

____________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và Quyết định số 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thọ

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 131/NQ-CP NGÀY 06/10/2022 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2443/QĐ-BTC NGÀY 24/11/2022 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 131/NQ-CP NGÀY 06/10/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TCHQ ngày 03/02/2023 của Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

I. QUAN ĐIỂM

1. Tiếp tục ci cách hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành trong lĩnh vực hải quan một cách mạnh mẽ, quyết liệt; kế thừa, phát huy kết quả đạt được, bài học hay, kinh nghiệm quý; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nỗ lực đột phá vươn lên.

2. Phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, loại bỏ lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân; huy động mọi nguồn lực, sự tham gia xây dựng và phát triển của cả hệ thống ngành Hi quan và cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, tạo dấu ấn nổi bật trong thời gian tới với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”.

3. Cải cách thủ tục hành chính phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói đi đôi với làm và phải gắn với kết quả cụ thể, thực chất, không hình thức. Hiện đại hóa công tác chỉ đạo, điều hành phải bảo đm tính chính xác, kịp thời, không bị động, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho chính quyền các cấp trong quá trình ra quyết định, nhất là phn ứng chính sách nhanh, kịp thời.

4. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống các cơ quan, đơn vị ngành Hải quan, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị trong Ngành nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

5. Thực hiện nghiêm kluật kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu; càng “áp lực” thì càng phải “nỗ lực”, chuyển từ trạng thái “bị động” sang “chủ động”; tạo sự thân thiện, ci thiện quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Khen thưởng, động viên và kỷ luật nghiêm minh, kịp thời. Khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

6. Đẩy mạnh xây dựng các hệ thống thông tin, sử dụng tài nguyên thông tin, dữ liệu thiết thực, hiệu quả, có tính kết nối, liên thông cao phục vụ công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị trong ngành Hải quan.

7. Tiếp tục nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi cho đơn vị quản lý và thuận tiện tối đa cho người sử dụng, tiếp cận với công nghệ thông tin.

II. NHIỆM VỤ

Đđẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt được mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Quyết định số 2443/QĐ-BTC ngày 24/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 28/01/2022 của Tổng cục trưởng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

- Khẩn trương hoàn thiện trình Bộ đtrình Chính phủ Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia.

- Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt gim, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy cải cách các quy định trong lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Hi quan.

- Tổ chức thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiu văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ được phê duyệt đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Tập trung rà soát, cắt giảm, đơn gin hóa thủ tục hành chính nội bộ theo Kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 và Kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mắc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh1.

- Khi có yêu cầu, tham mưu Bộ phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm và trao đổi về chính sách, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được các tổ chức, cá nhân quan tâm, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

- Vụ Pháp chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nâng cao chất lượng cấp ý kiến pháp lý quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm chỉ ban hành và duy trì những thủ tục hành chính, quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp với chi phí tuân thủ thấp nhất; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm tối đa số lượng các văn bản này theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ.

2. Về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

- Tiếp tục tham mưu Bộ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc kết ni, tích hợp giữa Cng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện, đánh giá cht lượng thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn và 100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện.

- Khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, làm cơ sở để xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

- Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn nhiều lần.

- Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đm 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ đxây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm.

- Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện và các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ; rà soát, chuẩn hóa, điện thóa mẫu đơn tờ khai theo hướng ct giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; hướng dẫn, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức tham gia việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

- Tiếp tục kiện toàn Bộ phận một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong Ngành; triển khai bộ nhận diện thương hiệu Bộ phận một cửa, bo đm thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính phục vụ.

- Phối hợp triển khai hợp nhất Cổng Dịch vụ công Bộ Tài chính với Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung, duy nhất của Bộ Tài chính đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cng Dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính phục vụ việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bảo đm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chcung cấp thông tin một lần; kết nối, tích hợp, chia sdữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Tài chính, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tài chính với Kho dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ngành và triển khai giải pháp bảo đm an toàn, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

- Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1507/QĐ-BTC ngày 29/7/2022 của Bộ Tài chính. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, tổ chức và định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trên Hệ thống thông tin một ca điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bộ Tài chính. 100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin lỗi người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế của Bộ Tài chính (Quyết định số 1866/QĐ-BTC ngày 13/9/2022).

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phn ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, không để phát sinh trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

3. Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành

- Khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Tổng cục Hải quan đã được phê duyệt; đẩy mạnh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Ngành với các hệ thống của cơ quan hữu quan để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính; giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại các đơn vị trong Ngành hoàn thành trước tháng 12 năm 2023; đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa chế độ báo cáo, xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, Thông tư số 16/2020/TT-BTC ngày 26/3/2020 của Bộ Tài chính và tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2023.

- Tổ chức triển khai Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng.

(Nhiệm vụ chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có trách nhiệm:

- Căn cứ Kế hoạch này để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các nhiệm vụ đã được ban hành và triển khai trong thời gian trước và được đôn đốc tại Kế hoạch này thì các đơn vị tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch, Thông báo và các văn bản phân công nhiệm vụ của Tổng cục.

- Định kỳ hàng quý thực hiện báo cáo kết qutriển khai Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính định kỳ gửi Văn phòng Tổng cục để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục.

2. Chánh Văn phòng Tổng cục có trách nhiệm:

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Tổng cục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong phạm vi quản lý của Tổng cục Hải quan.

- Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo cải cách hành chính; trình Tổng cục phê duyệt báo cáo Bộ./.

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CHI TIẾT TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 131/NQ-CP NGÀY 06/10/2022 CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Quyết định số 136/QĐ-TCHQ ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

STT

Nhiệm vụ

Sản phẩm đầu ra

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phi hp

Tiến độ hoàn thành

I

Về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

I.1

Về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quc gia

1

Tham mưu TCHQ trình Bộ trình Chính phủ Nghị định về kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa; xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện vận ti theo cơ chế một cửa quốc gia.

Dự thảo Nghị định được trình Chính phủ ban hành

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình công tác của Chính phủ

2

Triển khai theo Quyết định số 148/QĐ-TCHQ ngày 28/01/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.

Sản phẩm cụ thể tại Quyết định của Tổng cục trưởng

Các đơn vị thuộc và trực thuc TCHQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Năm 2023

I.2

Về triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP

3

Tiếp tục rà soát, đxuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình TCHQ (qua Văn phòng Tổng cục) trước ngày 31/7 hàng năm đtrình Bộ (qua Văn phòng Bộ) xem xét, phê duyệt trước ngày 30/8 hàng năm. Trong đó, tiếp tục thúc đẩy cải cách quy định trong các lĩnh vực quản lý, kim tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo các giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ.

Phương án ct giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh lĩnh vực hải quan

Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Trước 31/7 hàng năm

4

Nâng cao chất lượng cấp ý kiến pháp lý văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Văn bản cấp ý kiến pháp lý đối với các dự tho văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, bảo đảm chban hành và duy trì những thủ tục hành chính, quy định thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất; kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, giảm tối đa số lượng văn bản này theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 68/NQ-CP

Vụ Pháp chế

- Văn phòng Tổng cục tham gia ý kiến về thủ tục hành chính và quy định kinh doanh

- Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ xây dựng văn bản QPPL

5

Tổ chức cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án ct giảm, đơn giản hóa; thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định; tiếp nhận, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, phản hồi, cập nhật kết quả xử lý đối với ý kiến góp ý, vướng mc, đề xuất của tổ chức, cá nhân về chính sách, quy định thuộc phạm vi chức năng quản lý và công khai trên Cng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

- Cập nhật đầy đủ và công khai các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; các báo cáo rà soát và phương án ct giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trên Cng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh;

- Tổ chức tham vấn quy định kinh trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

6

Tham mưu TCHQ để tham mưu Bộ chủ trì, phối hợp với Cng Thông tin điện tử Chính phủ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tọa đàm và trao đổi về chính sách, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được các tổ chức, cá nhân quan tâm, phản ánh về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tin (nếu cần thiết).

Tổ chức các buổi tọa đàm khi phát sinh

Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Khi có đề nghị

I.3

Về triển khai Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

7

Tổ chức triển khai có hiệu quả và đảm bảo tiến độ đối với 05 TTHC thuộc lĩnh vực hải quan đã được cụ thể tại điểm C, Phụ lục số XII ban hành kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg.

Văn bản QPPL để thực thi phương án được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Cục GSQL, Cục TXNK, Vụ PC

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tại Quyết định 1015/QĐ-TTg

8

Ưu tiên đề xuất áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ được phê duyệt đối với các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng.

Văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý của đơn vị

Cục GSQL, Cục TXNK, Vụ PC

Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tại Quyết định 1015/QĐ-TTg

9

Căn cứ đề nghị của các đơn vị, Vụ Pháp chế tổng hợp, đề xuất Chương trình xây dựng văn bản QPPL.

Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ

Vụ Pháp chế

Cục GSQL, Cục TXNK

Theo tiến độ tại Quyết định 1015/QĐ-TTg

I.4

Về triển khai Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 về kế hoạch rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thng hành chính nhà nước

10

Trình TCHQ ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025

Quyết định ban hành Kế hoạch của Tổng cục trưởng

Văn phòng Tổng cục

Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ

Tháng 01/2023

11

Căn cứ kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục triển khai rà soát, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong đơn vị và tổ chức triển khai rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ đơn vị.

Kế hoạch và báo cáo kết quả triển khai của đơn vị

Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ

Văn phòng Tổng cục

Theo tiến độ tại Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của Tổng cục

II

Về nâng cao hiệu quả thực thi thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

12

Thực hiện việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được công bố, công khai đầy đủ, đúng hạn.

Các Quyết định công bố TTHC được công bố, công khai và cập nhật trên cơ sở DLQG đúng quy định

Các đơn vị chủ trì xây dựng VBQPPL quy định TTHC

Văn phòng Tổng cục

Thưng xuyên

13

100% các hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết tại các cơ quan, đơn vị được theo dõi trạng thái xử lý trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Các TTHC được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa được số hóa lên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính

Các đơn vị có sử dụng Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính

Văn phòng Tổng cục và Cục CNTT&TKHQ

Thường xuyên

14

Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính làm cơ sở để xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

Kết quả giải quyết TTHC được chuẩn hóa trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính

Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ, Cục CNTT&TKHQ

Văn phòng Tổng cục

Từ tháng 10/2022 và các năm tiếp theo

15

Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định ban hành quy trình nội bộ, điện tử trong giải quyết TTHC

Cục GSQL, Cục TXNK, Cục KTSTQ, Cục CNTT&TKHQ

Văn phòng Tổng cục và Cục CNTT&TKHQ

Thường xuyên

16

100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết có thông tin, dữ liệu tại Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Các dữ liệu, thông tin về thủ tục hành chính được số hóa và cập nhật trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính

- Các đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC có trách nhiệm cập nhật thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin Một cửa điện tử Bộ Tài chính

- Cục CNTT&TKHQ chủ trì về công nghệ thông tin

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

17

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; tăng cường kỷ luật, kcương hành chính, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo đúng quy định cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc đchậm, muộn nhiều lần.

Báo cáo kết quả thực hiện

Các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Văn phòng Tổng cục, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

18

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Các báo cáo nghiên cứu, đề xuất chính sách

Các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Cục TXNK

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

19

Rà soát, chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa.

Báo cáo rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa

Các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản QPPL

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

20

Đẩy nhanh việc thực hiện ký số trên thiết bị di động; nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Các văn bản được ký số trên thiết bị di động

Cục CNTT&TKHQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

21

Khẩn trương hoàn thành việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP, đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Báo cáo kết quả thực hiện

- Cục CNTT&TKHQ chủ trì nội dung tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP

- Văn phòng Tổng cục chủ trì nội dung tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP

- Các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 

Năm 2023

22

Hướng dẫn, đôn đốc, tổ chức triển khai số hóa đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức ngành Hải quan tham gia việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức tập huấn hướng dẫn số hóa

Cục CNTT&TKHQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

23

Thực hiện 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Không yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả số hóa các hồ sơ thủ tục được tiếp nhận

- Đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC số hóa kết quả giải quyết TTHC

Các đơn vị tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Cục CNTT&TKHQ

Thường xuyên

24

Triển khai các nhiệm vụ đã được Chính phủ cụ thtại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo văn bản triển khai của TCHQ

Các đơn vị thuộc và trực thuộc TCHQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tại văn bản triển khai của TCHQ

25

100% hồ sơ thủ tục hành chính để chậm, muộn đều phải có báo cáo giải trình lý do với người đứng đầu cơ quan, đơn vị và thực hiện xin li người dân theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Thư xin li và hẹn ngày trả kết quả

Các đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

26

Thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về vướng mc, bất cập trong thực hiện thủ tục hành chính, không để phát sinh để trường hợp phản ánh, kiến nghị kéo dài, vượt cấp.

Phản ánh, kiến nghị được giải quyết

Đơn vị được giao xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng Tổng cục

Thường xuyên

27

Kết nối, tích hợp giữa Cổng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo thuận lợi trong tiếp cận, thực hiện, đánh giá chất lượng thực hiện các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa.

Hoàn thành việc kết nối, tích hợp giữa Cng thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 12/2022

III

Về hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành

28

Khẩn trương triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt.

Các hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ

Các đơn vị được giao xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành

Cục CNTT&TKHQ, các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ được phê duyệt

29

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử tại đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục

- Hệ thống Edoc-Customs được vận hành an toàn, thông suốt

- Theo dõi văn bản đi, đến thông qua trục liên thông

- Triển khai nhiệm vụ trên hệ thống Edoc-Customs

Các đơn vị thuộc và trực thuc TCHQ

- Cục CNTT&TKHQ

- Văn phòng Tổng cục

- Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

30

Tiếp tục chuẩn hóa chế độ báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Các chế độ báo cáo được chuẩn hóa

Các đơn vị xây dựng VBQPPL có quy định chế độ báo cáo

Văn phòng Tổng cục

Thường xuyên

31

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh kết ni, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cung cấp tiện ích cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các cơ sở dữ liệu được kết nối, chia sẻ, tích hợp

Các đơn vị được phân công quản lý các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành

Cục CNTT&TKHQ

Theo yêu cầu của Chính phủ

32

Tiếp tục xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP.

Các đơn vị chuẩn hóa chế độ báo cáo phục vụ công tác điện tử hóa

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Cục CNTT&TKHQ

Thường xuyên

Căn cứ chế độ báo cáo đã được chuẩn hóa của các đơn vị, Cục CNTT&TKHQ điện tử hóa chế độ báo cáo

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Thường xuyên

33

Tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, thời gian hoàn thành trước tháng 6 năm 2023.

Các đơn vị cập nhật dữ liệu trên Hệ thống báo cáo

Các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục

Cục CNTT&TKHQ, Văn phòng Tổng cục

Thường xuyên

34

Thực hiện kết ni, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu theo Quyết định số 1498/QĐ-TTg ngày 11/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ với Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo yêu cầu tại Quyết định 1489/QĐ-TTg

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ tại Quyết định số 1498/QĐ-TTg

35

Thực hiện hỗ trợ, chuyển giao sử dụng Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ TTTT triển khai.

Hệ thống thông tin theo dõi nhiệm vụ của cơ quan hành chính nhà nước được hoàn thiện và vận hành thông suốt

Cục CNTT&TKHQ

Văn phòng Tổng cục và các đơn vị có liên quan

Theo tiến độ của Văn phòng Chính phủ

 

 

________________

1 http://quydinhkinhdoanh.gov.vn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi