Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT

Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1146/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Quang Quý
Ngày ban hành:26/03/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính
Để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 26/03/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 1146/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính (TTHC) năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trên cơ sở rà soát các TTHC có liên quan và ảnh hưởng lớn đến xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ TTHC thông qua nhiều giải pháp khác nhau.
Cụ thể như: Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính Nhà nước vào hoạt động của cá nhân, tổ chức; áp dụng các hình thức “nhẹ” hơn trong thực hiện TTHC (như: chuyển từ hình thức đăng ký, cấp phép sang thông báo); bãi bỏ các hồ sơ mang tính chất hình thức; không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; loại bỏ những yêu cầu, điều kiện không đạt được mục tiêu đặt ra hoặc khó đánh giá được chính xác; đơn giản hóa trình tự thực hiện…
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/03/2012.

Xem chi tiết Quyết định 1146/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------
Số: 1146/QĐ-BGDĐT
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

                                                                                                                            
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo
----------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của bộ phận kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng Bộ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;
- BT Phạm Vũ Luận (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Cục KS TTHC (Văn phòng Chính phủ);
- Website: Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
Trần Quang Quý

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------------
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 
 
KẾ HOẠCH
Rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐ-BGDĐT
ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
-------------------------
 
Để kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:
I. MỤC TIÊU RÀ SOÁT
Rà soát quy định, thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, nhằm cắt giảm chi phí về thời gian và tài chính cho đối tượng
tuân thủ thủ tục hành chính; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, minh bạch của thủ tục hành chính.
II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI VIỆC RÀ SOÁT
1. Cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục mang tính chất hành chính hóa các quan hệ dân sự.
2. Huy động sự đóng góp trí tuệ của đông đảo các nhà quản lý, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài ngành giáo dục.
3. Áp dụng nguyên tắc công khai, minh bạch, tham vấn các tổ chức, cá nhân chịu tác động của quy định, thủ tục hành chính trong việc rà soát.
4. Sản phẩm rà soát phải cụ thể, thiết thực, có phương án sửa đổi, bổ sung cụ thể và kiến nghị thực thi phương án sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính thông qua việc đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
III. CĂN CỨ LỰA CHỌN RÀ SOÁT
1. Lựa chọn thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan, có ảnh hưởng lớn đến xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo: số lượng đối tượng chịu sự tác động lớn; chi phí tuân thủ cao; có nhiều phản ánh, kiến nghị về vướng mắc, bất cập đối với các quy định hành chính...
2. Một số quy định, thủ tục hành chính nằm trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2012 gồm: Quy định, thủ tục liên quan đến mở ngành đào tạo, cho phép hoạt động đào tạo đại học, cho phép dạy thêm, học thêm; phê duyệt nội dung chương trình sách giáo khoa.
3. Các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát trong năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (theo Phụ lục đính kèm).
IV. NỘI DUNG RÀ SOÁT
1. Thống kê các thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi, chức năng quản lý của từng đơn vị.
2. Rà soát các quy định, thủ tục hành chính hiện hành theo nguyên tắc, yêu cầu của việc quy định thủ tục hành chính được quy định tại Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và theo các biểu mẫu đánh giá tác động của thủ tục hành chính ban hành kèm theo Công văn số 7416/VPCP-TCCV ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính. (Tải về từ trang http:/thutuchanhchinh.vn, mục Văn bản, Văn phòng Chính phủ).
3. Rà soát các thủ tục hành chính ưu tiên rà soát trong năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đảm bảo cắt giảm tối thiểu 10% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thông qua một số giải pháp cụ thể như sau:
- Cắt giảm việc hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; giảm sự can thiệp của cơ quan hành chính nhà nước vào hoạt động của cá nhân, tổ chức.
- Áp dụng nguyên tắc tự chịu trách nhiệm, tăng cường hậu kiểm.
- Áp dụng các hình thức “nhẹ” hơn trong thực hiện thủ tục hành chính như: chuyển từ hình thức đăng ký, cấp phép sang thông báo.
- Giảm tần suất thực hiện thủ tục, giảm số lượng đối tượng tuân thủ, kéo dài tối đa thời hạn có hiệu lực của các loại giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ… là kết quả của thủ tục hành chính.
- Giảm thiểu việc phát sinh các “thủ tục con” trong quá trình thực hiện thủ tục như: nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ yêu cầu công chứng, chứng thực hoặc xác nhận thực sự không cần thiết trong chuẩn bị hồ sơ; nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ quy định phải được sự chấp thuận hoặc xác nhận đủ điều kiện do không cần thiết hoặc trùng lặp trong việc thực hiện các yêu cầu, điều kiện theo yêu cầu của thủ tục,…
- Bãi bỏ các hồ sơ giấy tờ mang tính chất hình thức; không yêu cầu cung cấp các hồ sơ, giấy tờ, thông tin mà cơ quan hành chính đã có trong hồ sơ lưu; loại bỏ những yêu cầu, điều kiện không đạt được mục tiêu đặt ra hoặc khó đánh giá được chính xác; đơn giản hóa trình tự thực hiện; đa dạng hóa cách thức giải quyết,…
- Áp dụng cơ chế liên thông để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, giảm chi phí không cần thiết cho cá nhân, tổ chức.
- Phân cấp thực hiện một cách khoa học, tránh quá tải tại các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính.
- Áp dụng các hình thức giải quyết thủ tục qua mạng khi xem xét khả năng có thể đáp ứng được về cơ sở hạ tầng.
- Tăng cường việc chia sẻ dữ liệu, dùng chung cơ sở dữ liệu giữa các cơ quan hành chính.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao các vụ, cục, Thanh tra, Văn phòng, các đơn vị liên quan thuộc cơ quan Bộ:
a) Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung rà soát tại phần IV của Kế hoạch này.
b) Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân trong đơn vị thực hiện nhiệm vụ rà soát quy định, thủ tục hành chính. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, quy định thủ tục hành chính và coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc, xem xét đánh giá thi đua, đề nghị khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.
c) Lập Báo cáo tiến độ, kết quả rà soát quý I trước ngày 31 tháng 3 và Quý II trước ngày 30 tháng 6 năm 2012 về Văn phòng để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.
d) Gửi kết quả rà soát đã được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt về Văn phòng Bộ gồm: Các biểu mẫu rà soát theo đúng quy định; Bản tổng hợp kết quả rà soát (gồm: nội dung phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính và các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí tuân thủ; kiến nghị thực thi) kèm theo file điện tử về địa chỉ [email protected] trước ngày 15 tháng 8 năm 2012.
2. Giao Cục Công nghệ thông tin:
Đăng tải Dự thảo phương án đơn giản hóa trên trang thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và các bên liên quan khác.
3. Giao Văn phòng:
a) Kiểm tra và xác nhận chất lượng các biểu mẫu, bản tổng hợp của các đơn vị.
b) Tổng hợp, nghiên cứu, phân tích kết quả rà soát của các đơn vị; huy động sự tham gia của các chuyên gia tư vấn; tổ chức các hoạt động tham vấn ý kiến của các bên liên quan. Đối với các thủ tục hành chính hoặc quy định hành chính có phạm vi tác động lớn (về mặt chi phí hoặc số lượng đối tượng tuân thủ), cần thực hiện việc tham vấn ý kiến của các bên liên quan và tổ chức rà soát độc lập một số thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính ưu tiên rà soát.
c) Xây dựng Dự thảo Quyết định và Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính kèm theo Quyết định (trong đó chỉ rõ những nội dung thuộc thẩm quyền và những nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định) trình Bộ trưởng phê duyệt.
d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát theo đúng kế hoạch đã ban hành; kịp thời báo cáo Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị để có biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn khi cần thiết.
e) Báo cáo tiến độ rà soát theo từng quý và báo cáo tổng kết năm 2012 về công tác rà soát quy định, thủ tục hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Cục Kiểm soát thủ tục hành chính của Văn phòng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2012./.
 

 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Trần Quang Quý

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi