Nghị định 60/CP của Chính phủ quy định về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 60/CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 1996 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân ngày 15 tháng 2 năm 1996;

Theo đề nghị của Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

 

Điều 1.- Các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên được nói đến trong Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân là: Hiến pháp, Bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; nghị quyết, nghị định của Chính phủ; quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; thông tư liên Bộ, liên ngành.

Đối với Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã, ngoài các văn bản đã nêu trên, văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên còn bao gồm: nghị quyết của Hội đồng nhân dân, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp trên.

Điều 2.- Chính phủ ban hành Nghị định quy định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn việc thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước. Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, chỉ thị để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thi hành luật, pháp lệnh; tổ chức việc lấy ý kiến đóng góp vào việc xây dựng các Bộ luật, luật và pháp lệnh.

Chính phủ tổ chức Hội nghị phổ biến hoặc tổ chức tập huấn chuyên đề triển khai thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ giao cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức phổ biến và tập huấn triển khai thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho Hội đồng nhân dân cấp dưới.

Điều 3.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào các luật, pháp lệnh và các văn bản pháp luật của Nhà nước, ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết việc thi hành các văn bản nói trên đối với những vấn đề thuộc ngành và lĩnh vực công tác do Bộ, ngành phụ trách để Hội đồng nhân dân thực hiện.

Điều 4.- Hàng năm, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội và chương trình công tác của Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác do mình phụ trách, tập trung chủ yếu vào các vấn đề: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách, công tác bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Các văn bản hướng dẫn nêu trên phải gửi cho Hội đồng nhân dân ít nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân đầu năm.

Điều 5.- Về ngân sách, Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều 25 của Luật ngân sách nhà nước đối với các nội dung sau đây:

1. Hội đồng nhân dân Quyết định dự toán ngân sách địa phương, trên cơ sở nguồn thu, nhiệm vụ chi đã phân cấp cho địa phương và chế độ chính sách hiện hành.

2. Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách về việc tăng các khoản chi hoặc bổ sung khoản chi mới, xem xét và quyết định các giải pháp để bảo đảm cân đối ngân sách.

3. Hội đồng nhân dân xem xét, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.

4. Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng giám sát về công tác thu, chi ngân sách tại địa phương.

Điều 6.- Trong từng nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân, Chính phủ tổ chức việc bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về chính sách, pháp luật và kiến thức quản lý nhà nước.

Chính phủ uỷ quyền cho Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng nội dụng, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng và tổ chức các lớp bồi dưỡng về chính, pháp luật và kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và tập huấn giảng viên cho các lớp bồi dưỡng do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức.

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức bồi dưỡng chính sách, pháp luật và kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã theo sự hướng dẫn của Chính phủ.

Điều 7.- Căn cứ vào các quy định của Nhà nước về tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc của Thường trực Hội đồng nhân dân, chế độ tiền lương của các chức danh: Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của Hội đồng nhân dân; chế độ sinh hoạt phí của đại biểu Hội đồng nhân dân, Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân bằng các văn bản của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân chi tiết việc thi hành các nội dung nêu trên theo sự phân công của Chính phủ.

Điều 8.-

1. Chính phủ hướng dẫn Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện chế độ báo cáo định kỳ sáu tháng và một năm đối với Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ với các nội dung sau đây:

- Hoạt động và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình.

- Việc triển khai thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

- Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân về xem xét, quyết định dự toán ngân sách; tình hình thu chi ngân sách và các giải pháp cân đối ngân sách; thực hiện việc giám sát thu chi ngân sách và phê chuẩn quyết toán ngân sách của địa phương.

Khi ở địa phương có những vấn đề về kinh tế - xã hội đột xuất, Hội đồng nhân dân phải có báo cáo ngay với Chính phủ và đề xuất biện pháp giải quyết, đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo hoặc giao cho địa phương giải quyết.

2. Hội đồng nhân dân cấp dưới thực hiện chế độ báo cáo với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp với nội dung như quy định ở khoản 1 trên đây.

3. Chính phủ gửi cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các: nghị quyết, nghị dịnh của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh các văn bản của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan đến hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp có nhiệm vụ sao gửi cho Hội đồng nhân dân cấp dưới các văn bản có liên quan đến Hội đồng nhân dân, trừ các văn bản đã có quy định không được sao chụp.

Điều 9.- Định kỳ hoặc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ thành lập các đoàn kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Tuỳ thuộc vào yêu cầu, nội dung cụ thể thành phần của Đoàn kiểm tra do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện quyết định của Chính phủ về đối tượng và nội dung kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra và kiến nghị những ý kiến giải quyết với Chính phủ.

Điều 10.- Sau khi nhận được kiến nghị của Đoàn kiểm tra, Hội đồng nhân dân phải xem xét và giải quyết các vấn đề mà Đoàn kiểm tra đã phát triển và kiến nghị, đồng thời có văn bản trả lời Đoàn kiểm tra.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân có thể triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, giải quyết những vấn đề đã được Đoàn kiểm tra kiến nghị.

Điều 11.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức Đoàn kiểm tra hoặc phối hợp thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, bao gồm:

- Kiểm tra nội dung các nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã ban hành nhằm thực hiện các quy định trong các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, và các văn bản thuộc ngành, lĩnh vực công tác do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phụ trách.

- Kiểm tra các nghị quyết của Hội đồng nhân dân ban hành theo thẩm quyền mà nội dung các nghị quyết đó có liên quan đến các quy định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Điều 12.- Thông qua công tác kiểm tra các nghị quyết của Hội đồng nhân dân nhằm triển khai, thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nếu phát hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân có nội dung trái với quy định của văn bản cơ quan nhà nước cấp trên thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có quyền kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành toàn bộ hay một số điểm sai trái trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, đồng thời thông báo cho Hội đồng nhân dân đó biết.

Điều 13.- Căn cứ đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định đình chỉ thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi nghị quyết này có những nội dung trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân có quyền đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp khi nghị quyết này có nội dung trái với Hiến pháp, luật, pháp lệnh, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp bãi bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi.

Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân phải ghi rõ đình chỉ thi hành toàn bộ hay một phần của nghị quyết. Nghị quyết của Hội đồng nhân dân khi đã có quyết định đình chỉ thì không có giá trị thi hành.

Điều 14.- Thông qua việc thực hiện chức năng kiểm tra hoặc theo kiến nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ xem xét và đề nghị với Uỷ ban thường vụ Quốc hội giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khi Hội đồng nhân dân tỉnh có nghị quyết làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân và Nhà nước.

Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp với Uỷ ban nhân dân cùng cấp đề nghị Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định việc giải tán Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp khi Hội đồng nhân dân cấp đó có các nghị quyết gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân và Nhà nước.

Trước khi đề nghị với cơ quan có thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân ở một địa phương, Chính phủ hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cần tiến hành kiểm tra, kết luận cụ thể về sai phạm của Hội đồng nhân dân ở địa phương đó.

Việc giải tán một Hội đồng nhân dân cấp huyện và cấp xã cần được báo cáo kịp thời với Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Điều 15.- Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 1996.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thi hành Nghị định này và định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

thuộc tính Nghị định 60/CP

Nghị định 60/CP của Chính phủ quy định về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:60/CPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Phan Văn Khải
Ngày ban hành:07/10/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Nghị định 60/CP

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------
No. 60-CP
Hanoi, October 7, 1996
 
DECREE
ON THE GOVERNMENT’S GUIDANCE AND INSPECTION OVER THE PEOPLE’S COUNCILS IN THE IMPLEMENTATION OF LEGAL DOCUMENTS OF THE HIGHER-LEVEL STATE AGENCIES
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on Organization of the People’s Councils and People’s Committees (amended) of June 21, 1994;
Pursuant to the Ordinance on the Supervision and Guidance by the National Assembly Standing Committee, Guidance and Inspection by the Government over the People’s Councils of February 15, 1996;
At the proposal of the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,
DECREES:
Article 1.- The legal documents issued by the higher-level State agencies mentioned in the Ordinance on the Supervision and Guidance by the National Assembly Standing Committee, Guidance and Inspection by the Government over the People’s Councils comprise: the Constitution, Codes, laws, resolutions of the National Assembly; ordinances, resolutions of the National Assembly Standing Committee; orders, decisions of the President of the State; resolutions, decrees of the Government; decisions, directives of the Prime Minister; decisions, directives, circulars of the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the Heads of the agencies attached to the Government; and inter-ministerial and inter-branch circulars.
With regard to the district and commune People’s Councils, in addition to the above-said legal documents, the legal documents of the higher-level State agencies also include: resolutions of the People’s Councils, decisions and directives of the higher-level People’s Committees.
Article 2.- The Government shall promulgate Decrees providing for issues that fall within its tasks and powers and Decrees detailing or guiding the enforcement of laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the National Assembly Standing Committee, orders and decisions of the President of the State. The Prime Minister shall issue decisions and directives to direct, guide and promote the enforcement of laws and ordinances; and organize the collection of opinions and comments in the elaboration of Codes, laws and ordinances.
The Government shall organize conferences to popularize laws, ordinances and legal documents of the Government and the Prime Minister or specialized training courses on their implementation.
The Government assigns the provincial People’s Committees to organize the popularization of and training on the implementation of laws, ordinances and legal documents of the Government and the Prime Minister for the lower-level People’s Councils.
Article 3.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall, basing themselves on the laws, ordinances and legal documents of the State and directives of the Government and the Prime Minister, issue circulars to provide detailed guidance on the above documents regarding matters within their branches and domains of work for implementation by the People’s Councils.
Article 4.- Annually, the Ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall, basing themselves on the Resolutions of the National Assembly and working programs of the Government, provide guidance to the People’s Councils on matters related to the domains of work under their charge, focusing mainly on the socio-economic development plans, the draft budget and ratification of the budget accounts, the work of ensuring security and defense, and social order and safety in the localities.
The above-mentioned guiding documents must be sent to the People’s Councils at least 20 days before the date of opening the first People’s Council’s session in the year.
Article 5.- Regarding the budget issue, the Government shall provide guidance for the People’s Councils to perform their tasks and exercise their powers in accordance with Article 25 of the Law on State Budget, as follows:
1. The People’s Council shall decide the local draft budget on the basis of the sources of revenues and spending tasks already assigned to the locality as well as the current regimes and policies.
2. The People’s Council shall decide the draft budget concerning the increase of expenditures or additional expenditures, consider and decide measures to ensure the budget balance.
3. The People’s Council shall consider and ratify the local budget accounts.
4. The People’s Council shall perform the function of supervising the budget revenues and expenditures in the locality.
Article 6.- In each term of the People’s Council, the Government shall organize training courses for deputies to the provincial People’s Council on policies, legislation and State management skill.
The Government authorizes the Government Commission on Organization and Personnel to elaborate the contents, programs, plans and organization of the refresher courses on policies, legislation and State management skill for deputies to the provincial People’s Council as well as training courses for lecturers of such courses to be organized by the provincial People’s Committee.
The provincial People’s Committee shall organize refresher courses on policies, legislation and State management skill for deputies to the district and commune People’s Councils in accordance with the Government’s guidance.
Article 7.- Basing itself on the State regulations on organization, personnel and assisting apparatus of the Standing Board of the People’s Council and the wage regime for the positions and titles of standing members and the various sections of the People’s Council; on the regime of allowances for the deputies to the People’s Council, the Government shall provide guidance to the People’s Council in the form of legal documents of the Government and the Prime Minister. The Ministry of Finance, the Government Commission on Organization and Personnel shall provide detailed guidance for the implementation of the above contents assigned by the Government.
Article 8.-
1. The Government shall provide guidance for the Standing Board of the provincial People’s Council in observing the regime of periodical reporting every 6 months and annually to the National Assembly Standing Committee and the Government, on the following:
- Activities of the provincial People’s Council and the implementation of its resolutions.
- The implementation of legal documents of the higher-level State agencies.
- The performance of tasks and powers of the People’s Council regarding the consideration and decision of draft budgets; the situation of budget revenues and expenditures and measures to achieve budget balance; the supervision of budget revenues and expenditures and ratification of the local budget accounts.
In case of urgent socio-economic problem in the locality, the concerned People’s Council shall have to immediately report it to the Government, proposing measures for settlement and at the same time asking for the Government’s direction or for permission to let the locality settle the problem.
2. The lower-level People’s Council shall report to the higher-level People’s Council on the contents stipulated in Item 1.
3. The Government shall send to the provincial People’s Council: resolutions and decrees of the Government, decisions and directives of the Prime Minister concerning activities of the local administration; the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall send to the provincial People’s Council legal documents of their Ministries and agencies concerning the People’s Councils’ activities.
The immediate higher People’s Committee shall have to send copies of the related legal documents to the lower-level People’s Council, except for those legal documents not allowed to be copied.
Article 9.- Periodically or at the request of the Prime Minister, the President of the State or of the National Assembly Standing Committee, the Government shall set up delegations to inspect execution of legal documents issued by the higher-level State agencies by the People’s Councils. Depending on the requirements and concrete tasks, the Prime Minister shall decide the composition of the inspection delegation.
The inspection delegation shall carry out the Government’s decision on the objects and contents of inspection, report the inspection results and propose solutions to the Government.
Article 10.- After receiving proposals from the inspection delegation, the People’s Council shall have to consider and solve matters discovered and proposed by the inspection delegation and reply in writing to the inspection delegation.
In case of necessity, the People’s Council may convene an extraordinary meeting to consider and solve matters proposed by the inspection delegation.
Article 11.- The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall set up their own inspection delegations or coordinate with one another in setting up inter-branch inspection delegations to inspect the People’s Council in the implementation of legal documents of the higher-level State agencies, including:
- Inspecting the contents of resolutions promulgated by the People’s Council to implement the provisions of legal documents of the higher-level State agencies and legal documents relating to the branches or domains of work of the Ministries, the ministerial-level agencies or the agencies attached to the Government,
- Inspecting the contents of the resolutions promulgated by the People’s Council within its jurisdiction related to the regulations of the Ministries, the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government.
Article 12.- Through the inspection of resolutions of the People’s Council on the implementation of legal documents of the higher-level State agencies, if a content of a resolution of the People’s Council is found contrary to legal documents of the higher-level State agencies, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government shall have the right to propose to the Prime Minister the suspension of the execution of the whole resolution or a number of inappropriate points of the resolution of the provincial People’s Council, and at the same time notify such People’s Council thereof.
Article 13.- At the proposals of the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, or the Vietnam Fatherland Front, the Prime Minister shall decide to suspend the execution of the resolution of the provincial People’s Council if such a resolution has contents contrary to the Constitution, laws, ordinances or legal documents of the higher-level State agencies and propose that the National Assembly Standing Committee annul or amend such resolution.
The President of the People’s Committee shall have the right to suspend the execution of a resolution of the immediate lower-level People’s Council if such resolution has contents contrary to the Constitution, laws, ordinances or legal documents of the higher-level State agencies and propose that the People’s Council of the same level annul or amend such resolution.
The decision of the competent State agency to suspend the execution of the resolution of the People’s Council must clearly state the full or partial suspension of the resolution. When there is a decision on its suspension, the People’s Council’s resolution shall become invalid.
Article 14.- Through the performance of the inspection function or at the proposals of the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government or the Vietnam Fatherland Front, the Government shall consider and make proposal to the National Assembly Standing Committee to dissolve the provincial People’s Council if the latter has issued a resolution seriously harming the people’s and State’s interests.
The Standing Board of the provincial or district People’s Council shall coordinate with the People’s Committee of the same level to propose that the People’s Council of the same level consider and decide the dissolution of the immediate lower-level People’s Council if the latter has issued a resolution seriously harming the people’s and State’s interests.
Before proposing to the competent agency the dissolution of the People’s Council of a locality, the Government or the Standing Board of the provincial or district People’s Council and People’s Committee shall have to conduct inspection and make a concrete conclusion on the mistakes of the People’s Council of such locality.
The dissolution of a provincial or district or commune People’s Council shall be reported promptly to the National Assembly Standing Committee and the Government.
Article 15.- This Decree takes effect from November 1st, 1996.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies and the agencies attached to the Government, the People’s Councils and the People’s Committees of different levels shall have to implement this Decree.
The Government Commission on Organization and Personnel shall have to supervise and promote the implementation of this Decree and periodically report to the Government and the Prime Minister the implementation’s results.
 

 
THE GOVERNMENT
Phan Van Khai
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 60/CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi