Pháp lệnh số 46-L/CTN 1996 giám sát, hướng dẫn, kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

LỆNH

CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 46L/CTN NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1996

CHỦ TỊCH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ vào Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 78 của Luật tổ chức Quốc hội;

NAY CÔNG BỐ:

Pháp lệnh về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân đã được Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá IX thông qua ngày 15 tháng 2 năm 1996.

PHÁP LỆNH

VỀ GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Căn cứ vào Điều 91 và Điều 112 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992;

Căn cứ vào Điều 8 của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi);

Căn cứ vào Nghị quyết của Quốc hội khoá IX, kỳ họp thứ 8 về công tác xây dựng pháp luật từ này đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX;

Pháp lệnh này quy định về việc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân và việc Chính phủ hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1

Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân nhằm bảo đảm để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Điều 2

Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn về tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân, hướng dẫn hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 3

Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, tạo điều kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Điều 4

Chính phủ kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện Hiến pháp, Luật và các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên để bảo đảm sự quản lý thống nhất của trung ương và phát huy quyền chủ động, sáng tạo của địa phương.

Điều 5

Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ phối hợp trong hoạt động giám sát, hướng dẫn, kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội dựa vào sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Chính phủ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc kiểm tra Hội đồng nhân dân thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên.

Điều 6

Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật và chịu sự giám sát, hướng dẫn của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và hướng dẫn, kiểm tra của Chính phủ theo quy định tại Pháp lệnh này.

CHƯƠNG II

GIÁM SÁT VÀ HƯỚNG DẪN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

MỤC 1

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 7

Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát các kỳ họp Hội đồng nhân dân, giám sát việc ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân, hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 8

Uỷ ban thường vụ Quốc hội giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân bằng các hình thức sau đây:

1- Xem xét các nghị quyết và các báo cáo của Hội đồng nhân dân;

2- Tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân;

3- Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp báo cáo về những vấn đề mà Uỷ ban thường vụ Quốc hội, quan tâm;

4- Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức và công dân đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 9

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội giám sát hoạt động của Hội đồng nhân dân về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Hội đồng dân tộc và của Uỷ ban của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ giám sát khác do Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao.

Điều 10

Uỷ ban thường vụ Quốc hội tự mình hoặc theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội hoặc đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định bãi bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi đối với nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Điều 11

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong trường hợp hoạt động của Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội tham khảo ý kiến của Chính phủ trong việc phê chuẩn nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc giải tán Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Điều 12

Trong trường hợp Hội đồng nhân dân ở một địa phương bị giải tán, Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân mới ở địa phương đó; Thủ tướng Chính phủ chỉ định Uỷ ban nhân dân lâm thời tỉnh,  thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định Uỷ ban nhân dân  lâm thời cấp dưới; các Uỷ ban nhân dân lâm thời đảm nhiệm công tác cho đến khi Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân mới được bầu ra.

MỤC 2

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 13

Uỷ ban thương vụ Quốc hội hướng dẫn Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân.

Điều 14

Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn Hội đồng nhân dân trong các hoạt động sau đây:

1- Giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

2- Tham gia ý kiến xây dựng các dự án luật, pháp lệnh;

3- Tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Điều 15

Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân;

2- Kiểm tra Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

3- Điều hoà, phối hợp hoạt động của các ban của Hội đồng nhân dân;

4- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phạm sai lầm theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp;

5- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16

Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động của Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, phường, thì trấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân chuẩn bị chương trình, nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân;

2- Kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

3- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân phạm sai lầm theo đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

4- Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 17

Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động của các ban của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Thẩm tra các báo cáo và đề án trình Hội đồng nhân dân xem xét;

2. Giúp Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Điều 18

Uỷ ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn đại biểu Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử ở địa phương để thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và báo cáo về kết quả kỳ họp Hội đồng nhân dân; phổ biến và giải thích các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện pháp luật;

2. Thực hiện quyền chất vấn, quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân thi hành pháp luật và chấm dứt những việc làm trái pháp luật;

3. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG III

HƯỚNG DẪN VÀ KIỂM TRA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI  HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN

MỤC 1

CHÍNH PHỦ HƯỚNG DẪN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN

Điều 19

Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn Hội đồng nhân dân thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

Điều 20

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, đảm bảo an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Điều 21

Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương.

Điều 22

Chính phủ tổ chức bồi dưỡng về chính sách, pháp luật và kiến thực quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; hướng dẫn việc tổ chức bồi dưỡng về chính sách, pháp luật và kiến thức quản lý nhà nước cho đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, xã, phường, thị trấn.

Điều 23

Chính phủ hướng dẫn Hội đồng nhân dân thực hiện những quy định về tổ chức, biên chế bộ máy giúp việc; chế độ tiền lương của các chức danh Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban của  Hội đồng nhân dân; chế độ sinh hoạt phí của đại biểu Hội đồng nhân dân.

MỤC 2

CHÍNH PHỦ KIỂM TRA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÁC VĂN BẢN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN

Điều 24

Chính phủ kiểm tra nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 25

Căn cứ vào Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội,  lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, các văn bản của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ ra các quyết định, chỉ thị, thông tư và kiểm tra việc thi hành các văn bản đó đối với tất cả ngành, các địa phương và cơ sở.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có quyền kiến nghị với thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với các văn bản pháp luật của Nhà nước hoặc của Bộ, cơ quan ngang bộ về ngành, lĩnh vực do Bộ, cơ quan ngang Bộ phụ trách.

Điều 26

Chính phủ kiểm tra Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên bằng các hình thức sau đây:

1. Xem xét các nghị quyết và các báo cáo của Hội đồng nhân dân;

2. Tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân;

3. Yêu cầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân các cấp báo cáo về những vấn đề mà Chính phủ quan tâm;

4. Xem xét việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức và công dân, phản ánh của các cơ quan thông tin đại chúng đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Điều 27

Chính phủ kiểm tra các nghị quyết của Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước về các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Điều 28

Chính phủ thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên của Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp đoàn kiểm tra phát hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân có sai trái thì báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, đồng thời kiến nghị với Hội đồng nhân dân xem xét lại nghị quyết đó. Hội đồng nhân dân có trách nhiệm nghiên cứu kiến nghị của đoàn kiểm tra.

Điều 29

Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành các nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đồng thời đề nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ hoặc yêu cầu sửa đổi các nghị quyết sai trái đó.

CHƯƠNG IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA BAN UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VÀ CHÍNH PHỦ TRONG VIỆC GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN, KIỂM TRA ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Điều 30

Uỷ ban thường vụ Quốc hội phối hợp với Chính phủ tổ chức hội nghị về hoạt động của Hội đồng nhân dân, quyết định các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Điều 31

Chính phủ tổ chức hội nghị Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết khác của Quốc hội khi xem xét thấy cần thiết.

Điều 32

Uỷ ban thường vụ Quốc hội mời đại diện của Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hoạt động giám sát của mình đối với Hội đồng nhân dân. Thủ trướng Chính phủ mời đại diện của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia hoạt động kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33

Pháp lệnh này có hiệu lực từ ngày công bố.

Những quy định trước đây trái với Pháp lệnh này đều bãi bỏ.

Chính phủ hướng dẫn việc thi hành Pháp lệnh này.

                                                                           Ngày 15 tháng 2 năm 1996

thuộc tính Pháp lệnh số 46-L/CTN năm 1996

Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội số 46-L/CTN về giám sát và hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, hướng dẫn và kiểm tra của Chính phủ đối với Hội đồng nhân dân
Cơ quan ban hành: Ủy ban Thường vụ Quốc hộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46-L/CTNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Pháp lệnhNgười ký:Lê Đức Anh
Ngày ban hành:15/02/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cơ cấu tổ chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Pháp lệnh 46-L/CTN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE STANDING COMMITTEE OF NATIONAL ASSEMBLY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
No. 46-L/CTN
Hanoi ,February 15, 1996
 
 
ORDINANCE
ON THE SUPERVISION AND GUIDANCE BY THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY, THE GUIDANCE AND INSPECTION BY THE GOVERNMENT OVER THE PEOPLE'S COUNCILS
Pursuant to Articles 91 and 112 of the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam;
Pursuant to Article 8 of the Law on Organization of the People's Councils and People's Committees (amended);
Pursuant to the Resolution of the IXth National Assembly, 8th Session, on the legislative work from now to the end of its tenure;
This Ordinance provides for the supervision and guidance by the Standing Committee of the National Assembly over the activities of the People's Councils, and for the guidance and inspection by the Government over the activities of the People's Councils in the implementation of the legal documents issued by the higher State agencies,
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Standing Committee of the National Assembly supervises the activities of the People's Councils in order to ensure that the People's Councils perform their tasks and excercise their powers in accordance with the Constitution and the law, thus raising the efficiency of the activities of the State organs of power in the localities.
Article 2.- The Standing Committee of the National Assembly provides guidance in the organization of the People's Councils' sessions, and in the activities of the People's Councils' Standing Committees and of their committees and members.
Article 3.- The Government guides the People's Councils in implementing the legal documents of the higher State agencies and create favorable conditions for the People's Councils to perform their tasks and excercise their powers in conformity with the provisions of the Constitution and the law.
Article 4.- The Government inspects the People's Councils in the implementation of the Constitution, the law and the legal documents of the higher State agencies, in order to ensure the unified management by the Central Government and promote the initiative and creativity of the localities.
Article 5.- The Standing Committee of the National Assembly and the Government shall coordinate their activities of supervision, guidance and inspection over the People's Councils.
The Standing Committee of the National Assembly shall base itself on the participation of the Vietnam Fatherland Front to supervise the activities of the People's Councils.
The Government shall coordinate with the Vietnam Fatherland Front in inspecting the People's Councils' implementation of the legal documents of the higher State agencies.
Article 6.- The People's Councils shall perform their tasks and exercise their powers in accordance with the Constitution and the law and are subject to the supervision and guidance of the Standing Committee of the National Assembly and the guidance and inspection of the Government as stipulated in this Ordinance.
Chapter II
SUPERVISION AND GUIDANCE BY THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY OVER THE ACTIVITIES OF THE PEOPLE'S COUNCILS
Section 1. THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY SUPERVISES THE ACTIVITIES OF THE PEOPLE'S COUNCILS
Article 7.- The Standing Committee of the National Assembly supervises the People's Councils' sessions, the promulgation of their resolutions, the activities of the People's Councils' Standing Committees and of their committees and members.
Article 8.- The Standing Committee of the National Assembly supervises the activities of the People's Councils in the following forms:
1. Examining the resolutions and reports of the People's Councils;
2. Attending the sessions of the People's Councils;
3. Requesting the Chairmen of the People's Councils at different levels to report on the issues of its concern;
4. Examining the settlement of complaints, denunciations and petitions of organizations and individuals with regard to the activities of the People's Councils and their members.
Article 9.- The Ethnic Council and the Commissions of the National Assembly supervise the activities of the People's Councils in areas of their jurisdiction, and perform other supervisory tasks assigned by the Standing Committee of the National Assembly.
Article 10.- The Standing Committee of the National Assembly shall by itself or at the proposals of the Prime Minister, the Chairman of the Supreme People's Procuracy, the Ethnic Council or the Commissions of the National Assembly or deputies to the National Assembly shall consider and decide to annul or amend the wrong resolutions of the People's Councils of the provinces or cities directly under the Central Government.
Article 11.- The Standing Committee of the National Assembly shall issue the resolution on the dissolution of a People's Council of a province or city directly under the Central Government in case the activities of such People's Council cause serious damage to the people's interests.
The Standing Committee of the National Assembly shall consult the Government in ratifying the resolutions of the People's Councils of the provinces or cities directly under the Central Government on the dissolution of the People's Councils of districts, towns or provincial cities.
Article 12.- In case the People's Council in a locality is dissolved, the Standing Committee of the National Assembly shall set and announce the date for the election to the new People's Council of that locality; the Prime Minister shall appoint a provisional People's Committee of the province or city directly under the Central Government; the President of the immediate higher People's Committee shall appoint the provisional People's Committee of the lower level; the provisional People's Committees shall take over the work until the new People's Councils and new People's Committees are elected.
Section 2. THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY GUIDES THE ACTIVITIES OF THE PEOPLE'S COUNCILS
Article 13.- The Standing Committee of the National Assembly shall provide guidance on the holding of the People's Councils' sessions.
Article 14.- The Standing Committee of the National Assembly shall provide guidance for the People's Councils in the following activities:
1. Supervising the activities of the Standing Committees of the People's Councils, the People's Committees, the People's Courts and the People's Procuracies of the same level;
2. Commenting on the draft laws and ordinances;
3. Reviewing the activities of the People's Councils of different levels.
Article 15.- The Standing Committee of the National Assembly shall provide guidance for the Standing Committees of the People's Councils of the provinces or cities directly under the Central Government, districts, towns or provincial cities on performing the following tasks and exercising the following powers:
1. Coordinating with the People's Committees in preparing the agendas for the People's Councils' sessions;
2. Inspecting the implementation of the People's Council's resolutions by the People's Committees of the same level and other State agencies in the locality;
3. Regulating and coordinating the activities of various committees of the People's Councils;
4. Coordinating with the People's Committees in deciding to report to the People's Councils or the electorate the dismissal of People's Councils' members who have made mistakes, at the proposal of the Fatherland Front Committee of the same level;
5. Performing other tasks and exercising other powers as provided for by law.
Article 16.- The Standing Committee of the National Assembly provides guidance for the Chairmen of the People's Councils of communes, precincts or townships in performing the following tasks and exercising the following powers:
1. Coordinating with the People's Committees in preparing the agendas for the People's Councils' sessions;
2. Inspecting the implementation of the People's Councils' resolutions;
3. Coordinating with the People's Committees in deciding to report to the People's Councils or the electorate the dismissal of People's Councils' members who have made mistakes, at the proposal of the Fatherland Front Committee of the same level;
4. Performing other tasks and exercising other powers as provided for by law.
Article 17.- The Standing Committee of the National Assembly provides guidance for the committees of the People's Councils in performing the following tasks and exercising the following powers:
1.- Examining the reports and projects submitted to the People's Councils for consideration;
2. Assisting the People's Councils to perform their supervisory function in accordance with law;
3. Performing other tasks and exercising other powers in accordance with law.
Article 18.- The Standing Committee of the National Assembly guides the members of the People's Councils to perform the following tasks and exercising the following powers:
1. Contacting the local electorate to collect their opinions, desiderata and proposals, and briefing them on the results of the People's Councils' sessions; disseminating and explaining the resolutions of the People's Councils; popularizing and encouraging people to abide by law;
2. Excercising the right to question the State agencies, economic organizations, social organizations, people's armed force units, and urge them to abide by law and terminate their illegal acts;
3. Performing other tasks and exercising other powers in accordance with law.
Chapter III
GUIDANCE AND INSPECTION BY THE GOVERNMENT OVER THE PEOPLE'S COUNCILS' IMPLEMENTATION OF LEGAL DOCUMENTS OF THE HIGHER STATE AGENCIES
SECTION 1. THE GOVERNMENT GUIDES THE PEOPLE'S COUNCILS IN IMPLEMENTING THE LEGAL DOCUMENTS OF THE HIGHER STATE AGENCIES
Article 19.- The Government issues documents providing guidance for the People's Councils in implementing the laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, and orders and decisions of the President of the State.
Article 20.- Basing itself on the resolutions of the National Assembly, the Government shall guide the People's Councils in considering and deciding socio-economic development plans, drafting the budget and ratifying the budget statements, ensuring security, defense and social order and safety in the localities.
Article 21.- The Government provides guidance for the People's Councils of the provinces or cities directly under the Central Government in implementing the resolutions and decrees of the Government, decisions and directives of the Prime Minister concerning the activities of the local administrations.
Article 22.- The Government organizes courses on policies, legislation and State management for members of the People's Councils of provinces or cities directly under the Central Government; provides guidance on the organization of such courses for members of the People's Councils of districts, towns, provincial cities, communes, precincts and townships.
Article 23.- The Government guides the People's Councils in implementing the regulations on the organization and staffing of the assisting apparatuses; on the salaries for the posts in the People's Council Standing Committees and the committees of the People's Councils; and the allowances for the People's Council members.
Section 2. THE GOVERNMENT INSPECTS THE PEOPLE'S COUNCILS IN THE IMPLEMENTIION OF LEGAL DOCUMENTS OF THE HIGHER STATE AGENCIES
Article 24.- The Government inspects the resolutions of the People's Councils on the implementation of the Constitution, laws and resolutions of the National Assembly, ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, orders and decisions of the President of the State , resolutions and decrees of the Government, decisions and directives of the Prime Minister.
Article 25.- On the basis of the Constitution, laws and ordinances of the National Assembly, ordinances and resolutions of the Standing Committee of the National Assembly, orders and decisions of the President of the State and legal documents of the Government and the Prime Minister, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government shall issue decisions, directives or circulars, and inspect the implementation of such documents by all branches, localities and grassroots units.
The Ministers and the Heads of the ministerial-level agencies are entitled to petition the Prime Minister to suspend the implementation of the resolutions of the People's Councils of the provinces or cities directly under the Central Government which are contrary to the legal documents issued by the State or the Ministries, ministerial-level Agencies in the fields under their management.
Article 26.- The Government inspects the People's Councils in the implementation of legal documents of the higher State agencies in the following forms:
1. Examining the resolutions and reports of the People's Councils;
2. Attending the People's Councils' sessions;
3. Requesting the Chairmen of the People's Councils at different levels to report on the issues of the Government's concern;
4. Examining the settlement of complaints, denunciations and proposals of organizations and individuals as well as the reports on the mass media regarding activities of the People's Councils and their members.
Article 27.- The Government shall inspect the resolutions of the People's Councils concerning the implementation of the State guidelines and policies in such fields as socio-economic development, budget, security, defense, and social order and safety in the localities.
Article 28.- The Government shall set up inspection teams to examine the People's Councils' implementation of legal documents of the higher State agencies. In case the inspection teams find out something wrong in the resolutions of the People's Councils, they shall report this to the Prime Minister and petition the People's Councils to revise these resolutions. The People's Councils shall have to study such proposals.
Article 29.- The Prime Minister shall suspend the wrong decisions of the People's Councils of the provinces or cities directly under the Central Government, and at the same time propose the Standing Committee of the National Assembly to annul or amend those decisions.
Chapter IV
RELATIONS BETWEEN THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY AND THE GOVERNMENT IN THE SUPERVISION, GUIDANCE AND INSPECTION OVER THE PEOPLE'S COUNCILS
Article 30.- The Standing Committee of the National Assembly shall coordinate with the Government in organizing conferences on activities of the People's Councils and deciding measures to raise the efficiency of the activities of the People's Councils.
Article 31.- The Government shall organize meetings of the Chairmen of the People's Councils and the Presidents of the People's Committees of the provinces or cities directly under the Central Government in order to provide guidance on the deployment and implementation of the resolutions of the National Assembly on socio-economic development plans and other resolutions of the National Assembly in case of necessity.
Article 32.- The Standing Committee of the National Assembly may invite representatives of the Government and the Vietnam Fatherland Front to participate in its supervisory activities regarding the People's Councils. The Prime Minister may invite representatives of the Standing Committee of the National Assembly and the Vietnam Fatherland Front to participate in its inspectory activities regarding the People's Councils.
Chapter V
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 33.- This Ordinance takes effect from the date of its promulgation.
The earlier provisions which are contrary to this Ordinance are now annulled.
The Government guides the implementation of this Ordinance.
  

 
ON BEHALF OF THE STANDING COMMITTEE OF THE NATIONAL ASSEMBLY
CHAIRMAN
Nong Duc Manh

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Ordinance 46-L/CTN DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi