Công văn 182/VPCP-CN 2020 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 182/VPCP-CN

V/v: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Quốc phòng.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 11548/TTr-BGTVT ngày 03 tháng 12 năm 2019) về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, làm rõ tên, phạm vi của Quy hoạch theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình nêu trên so với Danh mục các quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch, bảo đảm đầy đủ, thống nhất; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, PL, TH;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực