Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 171/1998/TT-BTC
NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

 

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 832/TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 Hướng dẫn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, còn tồn tại một số vướng mắc cần được sửa đổi cho phù hợp với cơ chế quản lý và tình hình thực tế của các doanh nghiệp. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Nhà nước như sau:

 

I. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

 

1. Doanh nghiệp Nhà nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính trung thực của các báo cáo tài chính và phải tự tổ chức kiểm toán nội bộ báo cáo tài của mình hoặc thuê kiểm toán độc lập nếu thấy cần thiết.

Kiểm toán nội bộ là công việc thường xuyên của doanh nghiệp, do doanh nghiệp tổ chức thực hiện, nhằm đảm bảo độ tin cậy của các số liệu kế toán và các thông tin trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp, phục vụ chủ yếu cho doanh nghiệp.

2. Phạm vi, nhiệm vụ của kiểm toán nội bộ, nội dung, trình tự, phương pháp kiểm toán nội bộ và các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ

Tuỳ thuộc vào quy mô sản xuất kinh doanh, địa bàn hoạt động tập trung hay phân tán, điều kiện cụ thể và trình độ năng lực của đội ngũ kế toán... Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ cho phù hợp và có hiệu quả thiết thực. Việc tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ không bắt buộc đối với các doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp Nhà nước đã tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ theo quy định tại Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 của Bộ Tài chính thì tuỳ tình hình của doanh nghiệp có thể tiếp tục duy trì tổ chức và hoạt động của bộ máy kiểm toán nội bộ hoặc tổ chức lại theo quy định tại Thông tư này.

- Đối với các doanh nghiệp chưa tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ nếu đủ điều kiện và thấy cần thiết phải tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ thì Tổng giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ cho phù hợp.

4. Bổ sung thêm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và thời gian công tác của kiểm toán viên nội bộ quy định tại Điều 12 Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài chính như sau:

 

Trường hợp Kiểm toán viên nội bộ chưa có bằng đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán hoặc quản trị kinh doanh thì tối thiểu phải có trình độ trung cấp chuyên ngành kinh tế tài chính hoặc quản trị kinh doanh, đã công tác thực tế trong lĩnh vực quản lý tài chính kế toán ít nhất 5 năm, đã làm việc tại doanh nghiệp 3 năm trở lên nhưng không thấp hơn trình độ chuyên môn nghiệp vụ của kế toán trưởng doanh nghiệp đó.

5. Bỏ quy định về bổ nhiệm Trưởng phòng kiểm toán nội bộ: "Sau khi có ý kiến bằng văn bản của Tổng cục, Cục quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp" tại Điều 17 Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 832 TC/QĐ/CĐKT ngày 28/10/1997 của Bộ Tài chính.

 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 52/1998/TT-BTC ngày 16/4/1998 của Bộ Tài chính Hướng dẫn tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu sửa đôỉ cho phù hợp.

Thuộc tính văn bản
Thông tư 171/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kiểm toán nội bộ tại doanh nghiệp Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 171/1998/TT-BTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 22/12/1998 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF FINANCE
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
----------
No. 171/1998/TT-BTC
Hanoi, December 22, 1998

 
CIRCULAR
GUIDING THE ORGANIZATION OF INTERNAL AUDITS AT STATE ENTERPRISES
The Ministry of Finance issued Decision No.832/TC/QD/CDKT on October 28, 1997 promulgating the Regulation on Internal Audit and Circular No.52/1998/TT-BTC on April 16, 1998 guiding the organization of internal audits at State enterprises. In the course of implementation of the said documents, there remain a number of questions that require amendments so as to make them suited to the managerial mechanism and the actual situation of enterprises. The Ministry of Finance hereby provides the following guidance for the organization of internal audits at State enterprises:
I. PROVISIONS ON INTERNAL AUDIT
1. State enterprises shall take responsibility before law for the accuracy and truthfulness of their financial reports and shall have to organize internal audit of such financial reports by themselves or hire independent auditing organizations if it deems necessary.
Internal audit is regular job of an enterprise, organized by that enterprise itself to ensure the reliability of accounting data and the information in its financial reports, chiefly in service of itself.
2. The scope and tasks of an internal audit; its contents, order and methods and other contents shall comply with the provisions of the Regulation on Internal Audit issued together with Decision No.832-TC/QD/CDKT of October 28, 1997 of the Minister of Finance.
3. Organization of internal audit apparatus :
Depending on the scope of its production and business, its operation location, concentrated or scattered, its specific conditions and professional capacity of its accountants... the enterprise may select a suitable and efficient form of organization of its internal audit apparatus. The organization of internal audit apparatuses is not compulsory for enterprises.
- State enterprises which have organized their internal audit apparatuses according to Circular No.52/1998/TT-BTC of April 16, 1998 of the Ministry of Finance shall, depending on the situation of each enterprise, maintain the organization and operation of such apparatuses or re-organize them as stipulated in this Circular.
- For enterprises which have not yet organized their internal audit apparatuses, if they meet the prescribed conditions and deem it necessary to organize their own internal audit apparatuses, the general directors (directors) of such enterprises shall select and decide suitable forms of organization of their internal audit apparatuses.
4. The following is added to the criteria on professional standard and working seniority of internal auditors stipulated in Article 12 of the Regulation on Internal Audit issued together with Decision No.832-TC/QD/CDKT of October 28, 1997 of the Ministry of Finance :
In cases where an internal auditor does not have a university degree in economics, finance, accountancy or business administration, he/she must, at least, have an intermediate degree in economics, finance or business administration; he/she must have worked in the field of financial or accountancy management for 5 years or more, with at least 3 years working at the concerned enterprise, and his/her professional standard is not lower than that of the chief accountant of the enterprise.
5. To annul the following provision concerning the appointment of the head of an internal auditing section : "after obtaining a written consent from the General Department and Department for Management of State's Capital and Property at the Enterprises "in Article 17 of the Regulation on Internal Audit issued together with Decision No.832-TC/QD/CDKT of October 28, 1997 of the Ministry of Finance.
II. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
1. This Circular takes effect 15 days after its signing and replaces Circular No.52/1998/TT-BTC of April 16, 1998 of the Ministry of Finance guiding the organization of internal audit apparatuses at State enterprises.
2. In the course of implementation of this Circular, if any difficulty arises, it should be promptly reported to the Ministry of Finance for study and appropriate amendment and/or supplement.
 

 
FOR THE MINISTER OF FINANCE
VICE MINISTER
Tran Van Ta

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!