Quyết định 835/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 835/TTG
NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 1995 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔNG
CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Thực hiện quyết định số 91/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Phân bón và Hoá chất cơ bản và Tổng công ty Hoá chất công nghiệp và Hoá chất tiêu dùng.

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và tại Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION viết tắt là VINACHEM. Tổng công ty có trụ sở chính tại 1A Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

Điều 2.- Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh theo định hướng, quy hoạch và kế hoạch phát triển ngành Hoá chất của Nhà nước, bao gồm: khai thác, sản xuất, kinh doanh (kể cả xuất khẩu và nhập khẩu) các loại nguyên liệu và sản phẩm hoá chất; khảo sát, thiết kế và xây lắp các công trình phục vụ ngành công nghiệp hoá chất, chuyển giao công nghệ; liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, tiến hành các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ khác theo pháp luật và theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để phục vụ sự phát triển Ngành hoá chất.

2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác, nhận và sử dụng tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ khác được giao.

3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong Tổng công ty.

 

Điều 3.-

1/ Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc.

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ phê chuẩn.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Công nghiệp sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

 

Điều 5.-

1/ Hội đồng Quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ phê chuẩn.

2/ Bộ trưởng Bộ tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

 

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Bộ trưởng Bộ tài chính, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất cơ bản, Tổng giám đốc Tổng công ty Hoá chất công nghiệp và hoá chất tiêu dùng, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty hoá chất Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

thuộc tính Quyết định 835/TTg

Quyết định 835/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:835/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:20/12/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 835/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------

No: 835-TTg

Hanoi, December 20, 1995

 

DECISION

ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;

In execution of Decision No.91-TTg of March 7, 1994 of the Prime Minister on the trial establishment of business corporations;

At the proposal of the Minister of Industry,

DECIDES:

Article 1.- To establish the Vietnam National Chemical Corporation through the merger of the Fertilizers and Basic Chemicals Corporation and the Industrial and Consumer Chemicals Corporation.

The Vietnam National Chemical Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State corporation for business operations, has the legal person status, the civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all its business operations within the capital under its management; it has its own seal, its assets and its centralized funds, is allowed to open its accounts at the State Treasury and the banks inside and outside the country as prescribed by the State and to organize and operate according to its Statute.

Its international transaction name is VIETNAM NATIONAL CHEMICAL CORPORATION or VINACHEM in abbreviation. The Corporation has its main office at 1A Trang Tien street, Hoan Kiem district , Hanoi city.

Article 2.- The Corporation has the following main tasks:

1. Go conduct its business tasks according to the orientations, planning and plans for development of the chemical industry of the State, including: exploitation, production and business (including export and import) of the raw materials and chemical products; surveying , designing and installing projects in service of the chemical industry, transferring technology; entering into cooperation and joint ventures with economic organizations inside and outside the country, conducting other activities in production, trade and service as prescribed by law and according to the Statute on the Organization and Operation of the Corporation in service of the development of the chemical industry.

2. To receive and use efficiently, preserve and develop the capital allotted by the State, including the capital invested in other enterprises, receiving and using the natural resources, land and other resources assigned by the State with a view to realizing the tasks in business and other tasks assigned to it.

3. To organize and manage the research and application of scientific and technological advances, and the training and fostering of officials and workers of the Corporation.

Article 3.-

1. The structural organization of the Corporation comprises:

-The Managing Board, the Control Commission,

- The General Director and the assisting apparatus,

- The member units of the Corporation.

2. The organization and operation of the Corporation shall be concretely defined in the Statute of the Corporation to be ratified by the Government.

Article 4.- The Minister of Industry shall consult the Minister-Chairman of the Government Commision on Organization and Personnel and submit to the Prime Minister for decision to appoint the Chairman of the Managing Board, the General Director and the other members of the Managing Board.

The Minister of Industry shall appoint the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation submitted by the Managing Board on the basis of the proposal of the General Director.

Article 5.-

1. The Managing Board of the Corporation shall elaborate the Statute on the Organization and Operation of the Corporation to submit to the Government for approval.

2. The Minister of Finance shall preside over and coordinate with the Minister of Industry to conduct the assignment of capital to the Corporation.

Article 6.- This decision takes effect on the date of its issuance. The earlier regulations which are contrary to this Decision are now annulled.

The Minister of Industry, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees in the provinces and cities directly under the Central Government, the General Director of the Fertilizers and Basic Chemicals Corporation and the General Director of the Industrial and Consumer Chemicals Corporation, the Managing Board and the General Director of the Vietnam National Chemical Corporation shall have to implement this Decision.

 

 

THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 835/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi