Quyết định 69/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty đóng tầu Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 69/TTG

NGÀY 31 THÁNG 1 NĂM 1996 VỀ VIỆC

THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY ĐÓNG TÀU VIỆT NAM

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty đóng tàu Việt Nam trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị đóng và sửa chữa tàu hiện nay do Bộ Giao thông vận tải và một số Bộ, địa phương đang quản lý.

Tổng công ty đóng tàu Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, và các quỹ tập trung theo quy định của Chính phủ, được mở tài khoản tại Ngân hàng trong nước và ngoài nước theo quy định của Nhà nước; được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty đóng tàu Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là:

VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (VINASHIN)

Tổng công ty có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2.- Tổng công ty có nhiệm vụ chính sau đây:

1. Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh về đóng mới, sửa chữa tàu thuỷ, thiết bị và phương tiện nổi, chế tạo chế tạo kết cấu thép, dàn khoan từ việc nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, lập dự án, chế thử và sản xuất; xuất, nhập khẩu vật tư thiết bị chuyên ngành; hợp tác, liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước; kinh doanh các ngành nghề khác theo pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2. Nhận, sử dụng có hiệu quả vốn và bảo toàn, phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp tàu thuỷ.

Điều 3.-

1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các thành viên khác của Hội đồng Quản trị.

Theo đề nghị của Hội đồng Quản trị, sau khi thoả thuận với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý đối với Phó Tổng giám đốc, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng công ty.

Điều 5.-

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cùng với các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan sắp xếp lại các đơn vị đóng và sửa chữa tàu thuộc Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị đóng và sửa chữa tàu thuộc các Bộ, Uỷ ban nhân dân địa phương lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Hội đồng Quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ ban hành.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và các Bộ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phương có liên quan thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

Điều 6- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty đóng tàu Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 69/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng Công ty đóng tầu Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 69/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 31/01/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
-----------
No. 69-TTg
Hanoi , January 31, 1996

DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
At the proposal of the Minister of Communications and Transport,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Vietnam Shipbuilding Industry Corporation on the basis of re-structuring the existing ship-building and ship-repairing establishments which are under the management of the Ministry of Communications and Transport and/or other ministries and local administrations.
The Vietnam Shipbuilding Industry Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a State Corporation which conducts business operations, has the legal person status as well as civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all production and business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has its seal and centralized funds as provided for by the Government, is allowed to open accounts at domestic and foreign banks in compliance with State regulations; is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation.
The international transaction name of the Vietnam Shipbuilding Industry Corporation is VIETNAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION (VINASHIN)
The head office of the Corporation is located in Hanoi City.
Article 2.- The Corporation has the following main tasks:
1. To conduct business in building new ships or repairing ships and floating equipment and facilities, producing steel structures, oil drilling rigs, including research, survey, design, project elaboration, trial and actual production; to export and import specialized materials and equipment; to enter into cooperation and joint ventures with domestic and foreign economic organizations; to carry out other businesses in accordance with laws and policies of the State.
2. To receive, effectively use, preserve and develop State-allocated capital, including capital invested in other enterprises; receive and use natural resources including land and other resources allocated by the State with a view to discharging its business task and other assigned tasks.
3. To conduct research, application of scientific and technological advances and to train and foster cadres and workers so as to meet development requirements of the shipbuilding industry.
Article 3.-
1. The organizational structure of the Corporation consists of:
- The Managing Board, the Control Commission;
- The General Director and the assisting apparatus;
- The member units of the Corporation.
2. The organization and operation of the Corporation shall be concretely defined in the Statute of the Corporation promulgated by the Government.
Article 4.- The Minister of Communications and Transport, after consulting with the Minister- Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, shall submit to the Prime Minister for decision on the appointment of the Chairman of the Managing Board, the General Director and other members of the Managing Board.
At the proposal of the Managing Board and after consulting with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel and with the consent from the Prime Minister, the Minister of Communications and Transport shall appoint the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation.
Article 5.-
1. The Minister of Communications and Transport shall discuss with the concerned Ministers and Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government to re-arrange the ship-building and ship-repairing units under the management of the Ministry of Communications and Transport and other ship-building and ship-repairing units under other Ministries and local People's Committees in order to draw up a list of member units of the Corporation to submit to the Prime Minister for decision.
2. The Managing Board of the Corporation shall have to draft the Statute on the Organization and Operation of the Corporation to submit to the Government for issuance.
3. The Minister of Finance shall preside over and coordinate with the Minister of Communications and Transport and the concerned Ministers and Presidents of the local People's Committees to implement the allocation of capital to the Corporation.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its issuance.
The Minister of Communications and Transport, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Minister of Finance, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam Shipbuilding Industry Corporation shall have to implement this Decision.

  
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!