Nghị định 03/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 03/CP NGÀY 25 THÁNG 01 NĂM 1996
PHÊ CHUẨN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.- Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty thép Việt Nam kèm theo nghị định này.

Điều 2. - Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Điều lệ này.

Điều 3. - Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

ĐIỀU LỆ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

(Được phê chuẩn tại Nghị định số 03/CP ngày 25 tháng 01 năm 1996
của Chính phủ)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. -Tổng công ty Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là tổng công ty nhà nước gồm các đơn vị thành viên có quan hệ mật thiết về lợi ích kinh tế, tài chính, công nghệ, cung ứng, tiêu thụ, dịch vụ, thông tin, đào tạo, nghiên cứu, tiếp thị, xuất nhập khẩu, hoạt động trong ngành thép. Tổng công ty do Thủ tướng chính phủ thành lập nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, phân công chuyên môn hoá và hợp tác sản xuất để thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao, nâng cao khả năng và hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên và của toàn Tổng công ty, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Điều 2.-Tổng công ty có nhiệm vụ kinh doanh thép, một số kim loại khác và các khoáng sản có liên quan theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và chính sách của Nhà nước về phát triển các ngành kim loại này; bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, xây dựng, sản xuất, vận chuyển, xuất nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm và cung ứng vật tư, thiết bị liên quan đến ngành thép; tiến hành các hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật, chính sách của nhà nước.

Điều 3. - Tổng công ty có:

1. Tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam;

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động, bộ máy quản lý và điều hành;

3. Vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý;

4. Con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, các ngân hàng trong nước và nước ngoài;

5. Bảng cân đối tài sản, các quĩ tập trung theo qui định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ tài chính.

6. Tên giao dịch quốc tế là VIETNAM STELL CORPORATION viết tắt là VSC.

7. Trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 4.- Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương; đồng thời chịu sự quản lý của các cơ quan này với tư cách là cơ quan thực hiện quyền của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước và các quy định khác của pháp luật.

Điều 5.- Tổng công ty được quản lý bởi Hội đồng quản trị và được điều hành bởi Tổng giám đốc.

Điều 6.- Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong Tổng công ty hoạt động theo Hiện pháp, Pháp luật của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quy định của Đảng cộng sản Việt Nam.

Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị- xã hội khác trong Tổng công ty hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

MỤC I

QUYỀN CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 7.

1- Tổng công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác của Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao.

2. Tổng công ty có quyền phân giao lại cho các đơn vị thành viên quản lý, sử dụng các nguồn lực mà Tổng công ty đã nhận của Nhà nước; điều chỉnh những nguồn lực đã giao cho các đơn vị thành viên trong trường hợp cần thiết, phù hợp với kế hoạch phát triển chung của toàn Tổng công ty.

3. Tổng công ty có quyền đầu tư, liên doanh liên kết, góp vốn cổ phần, mua một phần hoặc toàn bộ tài sản của doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

4. Tổng công ty có quyền chuyển nhượng, thay thế, cho thuê, thế chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty, trừ những thiết bị, nhà xưởng quan trọng theo quy định của Chính phủ phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn; đối với đất đai, tài nguyên thuộc quyền quản lý và sử dụng của Tổng công ty thì thực hiện theo pháp luật tương ứng.

Điều 8.- Tổng công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:

1. Tổ chức bộ máy quản lý, tổ chức kinh doanh phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ nhà nước giao;

2. Đổi mới công nghệ, trang thiết bị;

3. Đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

4. Kinh doanh những ngành nghề phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ Nhà nước giao; mở rộng quy mô kinh doanh theo khả năng của Tổng công ty và nhu cầu của thị trường; kinh doanh những ngành nghề khác ngoài danh mục đã đăng ký nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bổ sung;

5. Lựa chọn thị trường và thống nhất phân công thị trường giữa các đơn vị thành viên; được xuất khẩu, nhập khẩu theo qui định của Nhà nước;

6. Quyết định khung giá hoặc giá mua, giá bán sản phẩm và dịch vụ chủ yếu, thống nhất giá xuất khẩu tối thiểu, giá nhập khẩu tối đa, trừ những sản phẩm và dịch vụ do Nhà nước định giá;

7. Xây dựng và ban hành các định mức lao động, đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm áp dụng trong Tổng công ty trên cơ sở các định mức, đơn giá của Nhà nước;

8. Phân cấp việc tuyển chọn, thuê mướn, bố trí sử dụng, đào tạo lao động, lựa chọn các hình thức trả lương, thưởng và thực hiện các quyền khác của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động và các quy định khác của pháp luật; quyết định mức lương, thưởng cho người lao động trên cơ sở các đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm hoặc chi phí dịch vụ và hiệu quả hoạt động của Tổng công ty;

9. Mời và tiếp đối tác kinh doanh nước ngoài đến làm việc với Tổng công ty ở Việt Nam. Quyết định cử người của Tổng công ty ra nước ngoài công tác, học tập, tham quan khảo sát; trừ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị ra nước ngoài do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định. Phó tổng giám đốc, các chức danh khác trong Tổng công ty ra nước ngoài do Tổng giám đốc quyết định.

Điều 9.- Tổng công ty có quyền quản lý tài chính như sau:

1. Được sử dụng vốn và các quỹ của Tổng công ty để phục vụ kịp thời các nhu cầu kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn, có hiệu quả. Trường hợp cần sử dụng các nguồn vốn, quỹ vào mục đích khác với quy định thì phải theo nguyên tắc có hoàn trả;

2. Tự huy động vốn để hoạt động kinh doanh nhưng không làm thay đổi hình thức sở hữu; được phát hành trái phiếu theo qui định của pháp luật; được thế chấp giá trị quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản thuộc quyền quản lý của Tổng công ty tại các ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh theo quy định của pháp luật;

3. Được thành lập, quản lý và sử dụng các quỹ tập trung, quỹ khấu hao cơ bản; tỷ lệ trích, chế độ quản lý và sử dụng các quỹ này theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và được quy định trong Quy chế tài chính Tổng công ty;

4. Được sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã làm đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, lập quĩ đầu tư phát triển và các quỹ khác theo quy định để chia cho người lao động theo cống hiến của mỗi người vào kết quả kinh doanh trong năm và theo cổ phần (nếu có);

5. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá hoặc các chế độ ưu đãi khác của Nhà nước khi thực hiện các nhiệm vụ sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, hoạt động công ích hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo chính sách giá của Nhà nước không đủ bù đắp chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ này của Tổng công ty;

6. Được hưởng các chế độ ưu đãi đầu tư hoặc tái đầu tư theo quy định của Nhà nước.

Điều 10.- Tổng công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, trừ những khoản tự nguyện đóng góp vì mục đích nhân đạo và công ích.

MỤC II

NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 11.

1. Tổng công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận, sử dụng có hiệu quả đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác Nhà nước giao, để thực hiện mục tiêu kinh doanh và nhiệm vụ được nhà nước giao.

2. Tổng công ty có nghĩa vụ thực hiện:

a. Các khoản nợ phải thu, phải trả ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b. Trả các khoản tín dụng quốc tế mà Tổng công ty sử dụng theo quyết định của Chính phủ;

c. Trả các khoản tín dụng do Tổng công ty trực tiếp vay hoặc các khoản tín dụng đã được Tổng công ty bảo lãnh cho các đơn vị thành viên vay theo hợp đồng bảo lãnh, nếu các đơn vị này không có khả năng trả.

Điều 12.- Tổng công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:

1. Đăng ký kinh doanh và kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký; chịu trách nhiệm trước Nhà nước về kết quả hoạt động của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước khách hàng, trước pháp luật về sản phầm và dịch vụ do Tổng công ty thực hiện;

2. Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao và nhu cầu của thị trường;

3. Ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký với các đối tác;

4. Bảo đảm cân đối lớn của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu thép và thực hiện bình ổn giá cả thép trên thị trường trong nước.

5. Đổi mới, hiện đại hoá công nghệ và phương thức quản lý; thu nhập từ chuyển nhượng tài sản phải được sử dụng để tái đầu tư, đổi mới thiết bị, công nghệ trong Tổng công ty;

6. Thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định của Bộ luật lao động, bảo đảm cho người lao động tham gia quản lý Tổng công ty;

7. Thực hiện các quy định của Nhà nước về bảo vệ tài nguyên, môi trường, quốc phòng và an ninh quốc gia;

8. Thực hiện chế độ báo cáo thống kê kế toán, báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước và báo cáo bất thường theo yêu cầu của đại diện chủ sở hữu; chịu trách nhiệm về tính xác thực của các báo cáo;

9. Chịu sự kiểm tra của đại diện chủ sở hữu; tuân thủ các quy định về thanh tra của cơ quan tài chính và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 13.- Tổng công ty có nghĩa vụ về quản lý tài chính như sau:

1. Thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ, về kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán và các chế độ khác do Nhà nước quy định; chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp của hoạt động tài chính của Tổng công ty.

2. Công bố công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin để đánh giá đúng đắn và khách quan về hoạt động của Tổng công ty theo quy định của Chính phủ.

3. Thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật. Trường hợp tài sản do Tổng công ty điều động giữa các đơn vị thành viên theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn thì không phải nộp lệ phí chước bạ. Các bán thành phẩm luân chuyển nội bộ giữa các đơn vị thành viên để tiếp tục hoàn chỉnh, các sản phầm và dịch vụ luân chuyển nội bộ giữa các dơn vị thành viên để phục vụ sản xuất không phải nộp thuế doanh thu.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 14.

1. Hội đồng quản trị thực hiện chức năng quản lý hoạt động của Tổng công ty, chịu trách nhiệm về sự phát triển của Tổng công ty theo nhiệm vụ nhà nước giao.

2. Hội đông quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Nhận vốn (kể cả nợ), đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao cho Tổng công ty;

b) Xem xét, phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc giao vốn và các nguồn lực khác cho các đơn vị thành viên và phương án điều hoà vốn và các nguồn lực khác giữa các đơn vị thành viên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các phương án đó;

c) Kiểm tra, giám sát mọi hoạt động trong Tổng công ty; trong đó có việc sử dụng, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực được giao; việc thực hiện các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật; việc thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước;

d) Thông qua đề nghị của Tổng giám đốc để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm của Tổng công ty. Quyết định mục tiêu, kế hoạch hàng năm của Tổng công ty và báo cáo Thủ tướng Chính phủ; duyệt kế hoạch thăm dò, khai thác, quản lý và bảo vệ tài nguyên của Tổng công ty, để Tổng giám đốc giao cho các đơn vị thành viên;

e) Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc nếu được Thủ tướng uỷ quyền thì quyết định các dự án liên doanh với nước ngoài theo quy định của Chính phủ; quyết định các dự án liên doanh trong nước, các hợp đồng kinh tế có giá trị lớn. Trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư các dự án nhóm A; quyết định đầu tư dự án thuộc nhóm C và được uỷ quyền quyết định một số dự án đầu tư nhóm B; uỷ quyền cho Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đơn vị thành viên duyệt các dự án đầu tư nhỏ;

g) Ban hành và giám sát thực hiện các định mức, tiêu chuẩn kinh tế-kỹ thuật, kể cả đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành, tiêu chuẩn sản phẩm, nhãn hiệu hàng hoá, giá sản phẩm và dịch vụ trong Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc trên cơ sở quy định chung của ngành và quốc gia;

h) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Điều lệ và những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty. Phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và những sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc. Quyết định mở chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổng công ty ở trong nước và nước ngoài theo thủ tục quy định của pháp luật. Phê chuẩn phương án tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh của Tổng công ty do Tổng giám đốc trình. Đề nghị thành lập, tách, nhập, giải thể các đơn vị thành viên theo quy định của pháp luật;

i) Đề nghị Bộ trưởng Bộ Công nghệp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Tổng giám đốc; trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc các đơn vị thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc; quyết định tổng biên chế bộ máy quản lý, điều hành và kinh doanh của Tổng công ty và điều chỉnh khi cần thiết theo đề nghị của Tổng giám đốc;

k) Ban hành Quy chế tài chính của Tổng công ty sau khi Bộ Tài chính thông qua nội dung được xây dựng phù hợp với Quy chế tài chính mẫu áp dụng cho Tổng công ty nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

l) Phê duyệt phương án do Tổng giám đốc đề nghị về việc hình thành và sử dụng các quỹ tập trung tương ứng với kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính của Tổng công ty;

m) Xem xét kế hoạch huy động vốn (dưới mọi hình thức), bảo lãnh các khoản vay; thanh lý tài sản của các đơn vị thành viên để quyết định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo các nguyên tắc quy định tại Khoản 4 Điều 37 của Điều lệ này;

n) Thông qua báo cáo hoạt động hàng quý, 6 tháng và hàng năm của Tổng công ty, báo cáo tài chính tổng hợp (trong đó có bảng cân đối tài sản) hàng năm của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên Tổng công ty do Tổng giám đốc trình, và yêu cầu Tổng giám đốc công bố báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Bộ tài chính;

o) Ban hành Nội quy bảo mật trong kinh doanh, các thông tin kinh tế nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật, do Tổng giám đốc trình, để áp dụng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

3. Hội đồng quản trị có 5 thành viên do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp nhà nước.

4. Hội đồng quản trị gồm một số thành viên chuyên trách, trong đó có Chủ tịch Hội đồng quản trị, một thành viên kiêm Tổng giám đốc, một thành viên kiêm trưởng ban Ban kiểm soát và một số thành viên khác là chuyên gia về ngành kinh tế - kỹ thuật, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, pháp luật.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty.

6. Nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bổ nhiệm lại. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm và được thay thế trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ Tổng công ty;

b) Không đủ khả năng đảm nhiệm công việc và theo đề nghị của ít nhất 2/3 thành viên đương nhiệm của Hội đồng quản trị;

c) Xin từ nhiệm, nếu có lý do chính đáng;

d) Khi có quyết định điều chuyển hoặc bố trí công việc khác.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 2 của điều này.

8. Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp thường kỳ hàng quí để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình. Khi cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty, do chủ tịch Hội đồng quản trị, hoặc Tổng giám đốc, hoặc trưởng Ban kiểm soát, hoặc trên 50% số thành viên Hội đồng quản trị đề nghị;

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp Hội đồng, trường hợp vắng mặt vì lý do chính đáng thì Chủ tịch uỷ nhiệm cho một thành viên khác trong Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp;

c) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được coi là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên có mặt. Các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các đại biểu được mời dự họp trước ngày họp 5 ngày. Nội dung và kết luận của các cuộc họp Hội đồng quản trị đều phải được ghi thành biên bản và phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị dự họp ký tên. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực khi có trên 50% tổng số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền bảo lưu kiến của mình.

d) Khi Hội đồng quản trị họp để xem xét những vấn đề về chiến lược phát triển, quy hoạch và kế hoạch 5 năm và hàng năm, các dự án đầu tư lớn, các dự án liên doanh với nước ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành hệ thống định mức, tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật của Tổng công ty thì phải mời đại diện của các bộ, ngành liên quan dự họp; trường hợp có nội dung quan trọng liên quan đến chính quyền địa phương thì phải mời đại diện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh dự họp; trường hợp liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động thì phải mời đại diện công đoàn ngành đến dự. Đại diện của các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu nhưng không tham gia biểu quyết; khi phát hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có phương hại đến lợi ích chung thì có quyền kiến nghị bằng văn bản đến Hội đồng quản trị, đồng thời báo cáo Thủ trưởng cơ quan mà mình đại diện để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp cần thiết thì thủ trưởng các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

d) Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có tính bắt buộc thi hành đối với tất cả các cá nhân và đơn vị trong toàn Tổng công ty. Trong trường hợp ý kiến của Tổng giám đốc khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý; trong thời gian chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Tổng giám đốc vẫn phải chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban kiểm soát, kể cả tiền lương và phụ cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và chuyên viên giúp việc Hội đồng quản trị, được tính vào quản lý phí của Tổng công ty. Tổng giám đốc bảo đảm các điều kiện và phương tiện cần thiết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát làm việc.

Điều 15.- Giúp việc Hội đồng quản trị:

1. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy điều hành và con dấu của Tổng công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình.

2. Hội đồng quản trị có không quá 5 chuyên viên giúp việc, hoạt động chuyên trách.

3. Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm soát để giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc kiểm tra, giám sát Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các thành viên Tổng công ty trong hoạt động điều hành, hoạt động tài chính, chấp hành Điều lệ Tổng công ty, nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị, chấp hành pháp luật.

Điều 16.- Quyền lợi và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị:

1. Các thành viên chuyên trách được xếp lương cơ bản theo ngạch viên chức nhà nước, hưởng lương theo chế độ phân phối tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Chính phủ, được hưởng tiền thưởng tương ứng với hiệu quả hoạt động của Tổng công ty. Các thành viên kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp trách nhiệm và tiền thưởng theo quy định của Chính phủ.

2. Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Không được đặt mình vào vị thế nào làm hạn chế khả năng thực hiện đức tính lương thiện, chí công vô tư hoặc gây nên mâu thuẫn giữa lợi ích Tổng công ty và lợi ích cá nhân;

b) Không được lợi dụng chức vụ để trục lợi cho mình hoặc có hành động chiếm đoạt cơ hội kinh doanh của Tổng công ty, làm thiệt hại lợi ích Tổng công ty.

c) Không được hành động vượt quyền hạn của Hội đồng quản trị quy định trong Điều lệ này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị là Chủ tịch, Tổng giám đốc không được nhân danh cá nhân để thành lập doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được giữ các chức danh quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần; không được có các hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần do vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con giữ chức danh quản lý, điều hành trong các đơn vị này.

4. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc không được giữ chức vụ kế toán trưởng, thủ quỹ tại Tổng công ty và tại các đơn vị thành viên.

5. Các thành viên Hội đồng quản trị cùng chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về mọi nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị; trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vi phạm Điều lệ Tổng công ty, quyết định sai hoặc vượt thẩm quyền, lạm dụng chức quyền, gây thiệt hại cho Tổng công ty và Nhà nước thì phải chịu trách nhiệm và bồi thường vật chất đối với các thiệt hại do mình gây ra theo quy định của pháp luật.

Điều 17.- Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có 5 thành viên, trong đó một thành viên Hội đồng quản trị làm trưởng ban theo sự phân công của Hội đồng quản trị và 4 thành viên khác do Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; gồm một thành viên là chuyên viên kế toán, một thành viên do Đại hội đại biểu công nhân viên chức Tổng công ty giới thiệu, một thành viên do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp giới thiệu và một thành viên do Tổng cục trưởng Tổng cục quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giới thiệu.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải là người không phải là vợ hoặc chống, bố, mẹ, anh, chị, em ruột của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty và không được kiêm nhiệm bất cứ nhiệm vụ nào trong bộ máy điều hành của Tổng công ty hoặc bất cứ chức vụ nào trong các doanh nghiệp khác cùng ngành kinh tế - kỹ thuật với Tổng công ty.

3. Thành viên Ban kiểm soát phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

a. Là chuyên gia về một trong những chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế, hoặc công nghệ; hiểu biết pháp luật;

b. Có thâm niên công tác về các chuyên ngành trên không dưới 5 năm;

c. Không có tiền án, tiền sự về các tội danh liên quan đến hoạt động kinh tế.

4. Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát là 5 năm. Trong quá trình công tác, nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị thay thế.

5. thành viên Ban kiểm soát được hưởng tiền lương, tiền thưởng do Hội đồng quản trị quyết định theo chế độ của Nhà nước.

Điều 18.- Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Thực hiện nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao về việc kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, bộ máy giúp việc và các đơn vị thành viên Tổng công ty trong hoạt động tài chính, chấp hành pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị;

2. Báo cáo Hội đồng quản trị theo định kỳ hàng quí và hàng năm và theo vụ việc về kết quả kiểm tra, giám sát của mình; kịp thời phát hiện và báo cáo ngay Hội đồng quản trị về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp trong Tổng công ty;

3. Không được tiết lộ kết quả kiểm tra, giám sát khi chưa được Hội đồng quản trị cho phép; phải chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật nếu cố ý bỏ qua hoặc bao che những hành vi phạm pháp.

CHƯƠNG IV

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BỘ MÁY GIÚP VIỆC

Điều 19.

1. Tổng giám đốc do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng quản trị và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp trình. Tổng giám đốc là đại diện pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty. Tổng giám đốc là người có quyền điều hành cao nhất trong Tổng công ty.

2. Phó tổng giám đốc là người giúp Tổng giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công thực hiện.

3. Kế toán trưởng Tổng công ty giúp Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của Tổng công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

4. Văn phòng, các phòng hoặc ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc.

Điều 20.- Tổng giám đốc có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Cùng Chủ tịch Hội đồng quản trị ký nhận vốn ( kể cả nợ), tài nguyên, đất đại và các nguồn lực khác của Nhà nước để quản lý, sử dụng theo mục tiêu, nhiệm vụ Nhà nước giao cho Tổng công ty. Giao các nguồn lực đã nhận của Nhà nước cho các đơn vị thành viên Tổng công ty theo phương án đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Kiến nghị Hội đồng quản trị điều chỉnh vốn các nguồn lực khác khi giao lại cho các đơn vị thành viên và điều chỉnh khi có sự thay đổi nhiệm vụ của các đơn vị thành viên theo hình thức tăng giảm vốn;

2. Sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt. Xây dựng phương án huy động vốn trình Hội đồng quản trị phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án đó. Thực hiện và chỉ đạo Công ty tài chính của Tổng công ty thực hiện việc huy động vốn, cho vay vốn phục vụ yêu cầu vốn của Tổng công ty và của các đơn vị thành viên;

3. Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn và hàng năm, chương trình hoạt động, các phương án bảo vệ và khai thác tài nguyên của Tổng công ty, dự án đầu tư mới và đầu tư chiều sâu, dự án hợp tác đầu tư với nước ngoài, phương án liên doanh, phương án phối hợp kinh doanh của các đơn vị thành viên, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong Tổng công ty, các biện pháp thực hiện những hợp đồng kinh tế có giá trị lớn để trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoặc trình tiếp các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. Tổ chức thực hiện chiến lược và các kế hoạch, phương án, dự án, biện pháp đã được phê duyệt;

4. Điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Tổng công ty và chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Tổng công ty; thực hiện các nhiệm vụ và cân đối lớn Nhà nước giao cho Tổng công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước Thủ tướng Chính phủ, trước pháp luật về thực hiện cân đối lớn và bình ổn giá cả thép trong nước;

5. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá và định mức trong xây dựng chuyên ngành phù hợp với các quy định chung của ngành và của Nhà nước. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, đơn giá này trong toàn Tổng công ty;

6. Đề nghị Hội đồng quản trị trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; đề nghị Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó giám đốc, kế toán trưởng đơn vị thành viên, giám đốc đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên và các chức danh tương đương theo đề nghị của giám đốc đơn vị thành viên. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật trưởng và phó các phòng hoặc ban, Chánh và Phó văn phòng của Tổng công ty.

7. Xây dựng để trình Hội đồng quản trị duyệt tổng biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của Tổng công ty và phương án điều chỉnh khi thay đổi tổ chức và biên chế bộ máy quản lý và kinh doan của Tổng công ty và các đơn vị thành viên; thành lập và trực tiếp chỉ đạo bộ máy giúp việc; kiểm tra việc thực hiện biên chế bộ máy quản lý và kinh doanh của các đơn vị thành viên; trình Hội đồng quản trị phê chuẩn Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên xây dựng; duyệt phương án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc đơn vị thành viên do giám đốc đơn vị thành viên trình;

8. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt Quy chế lao động; Quy chế về tiền lương, khen thưởng, kỷ luật; Nội quy bảo mật áp dụng trong Tổng công ty;

9. Tổ chức điều hành hoạt động của Tổng công ty theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty, bao gồm báo cáo hàng quí, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính tổng hợp, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty. Báo cáo tài chính tổng hợp phải phân định rõ phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và phần của các đơn vị thành viên hạch toán độc lập, trình Hội đồng quản trị thông qua. Bản báo cáo tài chính tổng hợp phải dựa trên cơ sở các tài liệu đã được cơ quan kiểm toán hợp pháp xác nhận;

10. Thực hiện và kiểm tra các đơn vị thành viên thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật và của Nhà nước. Lập phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của Nhà nước;

11. Cung cấp đầy đủ các tài liệu theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Chuẩn bị các tài liệu cho các cuộc họp Hội đồng quản trị;

12. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện nhiệm vụ điều hành của mình.

13. Được quyết định áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch hoạ, hoả hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó; đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết tiếp.

CHƯƠNG V

TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TỔNG CÔNG TY

Điều 21- Đại hội đại biểu công nhân viên chức của Tổng công ty là hình thức trực tiếp để người lao động tham gia quản lý. Đại hội đại biểu công nhân viên chức có các quyền sau:

1. Tham gia thảo luận xây dựng thoả ước lao động tập thể để người đại diện tập thể lao động thương lượng và ký kết với Tổng giám đốc;

2. Thảo luận và thông qua qui chế sử dụng các quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích của người lao động trong Tổng công ty;

3. Thảo luận và góp ý kiến về quy hoạch, kế hoạch, đánh giá hiệu quả quản lý kinh doanh, đề xuất các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại người lao động của Tổng công ty;

4. Giới thiệu người tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 22.- Đại hội đại biểu công nhân viên chức được tổ chức và hoạt động theo hướng dẫn của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam.

CHƯƠNG VI

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 23.-

1. Tổng công ty có đơn vị thành viên là những doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, những doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc và những đơn vị sự nghiệp (Danh sách các đơn vị thành viên được ghi trong Phụ lục kèm theo điều lệ này).

2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty có con dấu, được mở tài khoản tại ngân hàng phù hợp với phương thức hạch toán của mình.

3. Đơn vị thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập và doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc có Điều lệ tổ chức và hoạt động riêng; đơn vị sự nghiệp của Tổng công ty có Quy chế tổ chức và hoạt động riêng. Các điều lệ và quy chế này đều do Hội đồng quản trị phê chuẩn phù hợp với pháp luật và điều lệ Tổng công ty.

Điều 24.- Thành viên là doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập.

1. Doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập là thành viên Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty.

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Tổng công ty có các quyền đối với thành viên là doanh nghiệp hạch toán độc lập như sau:

a) Uỷ nhiệm cho Giám đốc doanh nghiệp quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị Tổng công ty phê chuẩn. Giám đốc doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty, trước pháp luật về hoạt động của doanh nghiệp;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng doanh nghiệp thành viên, giám đốc đơn vị trực thuộc doanh nghiệp thành viên và các chức danh tương đương;

c) Phê duyệt kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoạch, quyết toán tài chính; quy định mức trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi ở doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và phù hợp với Qui chế tài chính của Tổng công ty;

d) Trích quỹ khấu hao cơ bản và lợi nhuận sau thuế theo quy định của Bộ tài chính và được cụ thể hoá trong Qui chế tài chính Tổng công ty để thành lập các quỹ tập trung của Tổng công ty dùng vào mục đích tái đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư ở các đơn vị thành viên;

đ) Phê duyệt các phương án, kế hoạch đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu, hợp tác liên doanh, bổ sung, thu hồi, một phần vốn, chuyển nhưỡng cổ phần thuộc quyền quản lý của Tổng công ty đang do các doanh nghiệp thành viên nắm giữ;

e) Điều hoà các nguồn tài chính, kể cả ngoại tệ, giữa các đơn vị thành viên nhằm sử dụng có hiệu quả nhất trong toàn Tổng công ty, trên nguyên tắc phải bảo đảm cho tổng tài sản của doanh nghiệp bị rút bớt vốn không được thấp hơn tổng số nợ cộng với mức vốn điều lệ đã được điều chỉnh tương ứng với nhiệm vụ hoặc qui mô doanh nghiệp đó;

g) Phê duyệt các hình thức trả lương, đơn giá tiền lương và các biện pháp đảm bảo đời sống, điều kiện lao động cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp;

h) Quyết định mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp thành viên theo chiến lược phát triển chung của Tổng công ty;

i) Phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó quy định sự phân cấp cho giám đốc doanh nghiệp về: tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp; tuyển dụng, khen thưởng, đề bạt, kỷ luật công nhân viên chức; hạn mức tín dụng (vay, cho vay, mua bán chậm trả); mua bán tài sản cố định, mua bán cổ phần của các công ty cổ phần; mua bán bản quyền phát minh, sáng chế, chuyển giao công nghệ; tham gia các đơn vị liên doanh, các hiệp hội kinh tế; những vấn đề khác có liên quan đến quyền tự chủ của một doanh nghiệp nhà nước là thành viên Tổng công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước;

k) Kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.

Điều 25.- Thành viên Tổng công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập chịu trách nhiệm về các khoản nợ, về cam kết của mình trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý, sử dụng; cụ thể là:

1. Trong chiến lược và đầu tư phát triển:

a) Doanh nghiệp tự đầu tư những công trình, dự án phát triển không nằm trong các dự án do Tổng công ty trực tiếp điều hành. Trường hợp này doanh nghiệp tự huy động vốn, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

2. Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch của mình trên cơ sở:

a) Bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu, các cân đối lớn, các định mức kinh tế - kỹ thuật chủ yếu (kể cả đơn giá và giá) và thực hiện bình ổn giá cả thép trên thị trường trong nước theo kế hoạch chung của Tổng công ty;

b) Kế hoạch mở rộng kinh doanh trên cơ sở sử dụng tối ưu mọi nguồn lực mà doanh nghiệp có và tự huy động phù hợp với nhu cầu thị trường.

3. Trong hoạt động tài chính và hạch toán kinh tế:

a) Doanh nghiệp được nhận một phần vốn và nguồn lực của Nhà nước giao cho Tổng công ty, do Tổng công ty phân giao lại cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nhiệm vụ thực hiện bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực này;

b) Doanh nghiệp được quyền huy động vốn, các nguồn tín dụng khác theo pháp luật để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển của mình;

c) Doanh nghiệp được hình thành quỹ đầu tư xây dựng cơ bản, quỹ phát triển sản xuất, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự trữ tài chính theo Điều lệ của doanh nghiệp được Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo hướng dẫn của Bộ tài chính. Doanh nghiệp có nghĩa vụ trích nộp và được sử dụng các quỹ tập trung của Tổng công ty theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và theo các quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) theo quy định của pháp luật;

đ) Doanh nghiệp có thể được Tổng công ty uỷ quyền thực hiện các hợp đồng với khách hàng trong nước và nước ngoài nhân danh Tổng công ty.

4. Trong lĩnh vực tổ chức, cán bộ và lao động:

a) Doanh nghiệp có quyền đề nghị Tổng công ty xem xét, quyết định hoặc được Tổng công ty uỷ quyền quyết định việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị phụ thuộc và việc tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Điều lệ riêng của doanh nghiệp;

b) Trong khuôn khổ biên chế được Tổng công ty cho phép, doanh nghiệp được quyền tuyển chọn, bố trí sử dụng hoặc cho thôi việc đối với công nhân viên chức công tác trong bộ máy quản lý và kinh doanh của mình. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh cán bộ trong bộ máy quản lý doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; việc sắp xếp, thi hành chế độ tiền lương tuân thủ sự phân cấp của Tổng công ty theo điều lệ này;

c) Doanh nghiệp có trách nhiệm chăm lo phát triển nguồn nhân lực để bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển và nhiệm vụ kinh doanh của doanh nghiệp; chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sống của người lao động theo Bộ luật lao động và Luật Công đoàn.

Điều 26.- Thành viên là doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc:

1. Có quyền tự chủ kinh doanh theo phân cấp của Tổng công ty, chịu sự ràng buộc về nghĩa vụ và quyền lợi đối với Tổng công ty. Tổng công ty chịu trách nhiệm cuối cùng về các nghĩa vụ tài chính phát sinh do sự cam kết của các đơn vị này;

2. Được ký kết các hợp đồng kinh tế, được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo sự phân cấp của Tổng công ty. Quyền hạn và nhiệm vụ của doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc được cụ thể hoá trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của đơn vị này do Hội đồng quản trị phê chuẩn.

Điều 27.- Các đơn vị sự nghiệp có Quy chế tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn; thực hiện chế độ hạch toán độc lập lấy thu bù chi, được tạo nguồn thu từ thực hiện dịch vụ, hợp đồng nghiên cứu khoa học và đào tạo cho các đơn vị trong nước và ngoài nước; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ, trường hợp thấp hơn mức bình quân của Tổng công ty thì có thể hỗ trợ từ quỹ khen thưởng và phúc lợi của Tổng công ty.

Điều 28.-

1. Công ty tài chính là doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty, hoạt động theo pháp luật và hướng dẫn của Thống đốc ngân hàng Nhà nước, theo Điều lệ tổ chức và hoạt động do Hội đồng quản trị phê chuẩn và theo sự điều hành của tổng giám đốc Tổng công ty.

2. Công ty tài chính thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để cho vay phục vụ nhu cầu vốn của Tổng công ty và các đơn vị thành viên, thông qua hình thức vay tín dụng ưu đãi của Chính phủ, tín dụng thương mại của các ngân hàng và các tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài; phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu công trình, mua bán giấy tờ và chứng từ có giá theo quy định của pháp luật; huy động vốn nhàn rỗi của công nhân viên chức trong nội bộ Tổng công ty và các đơn vị trong ngành.

3. Công ty tài chính thực hiện việc huy động vốn cho các dự án đầu tư của Tổng công ty, thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của Điều lệ của Công ty và Quy chế Công ty tài chính trong Tổng công ty do Ngân hàng Nhà nước ban hành. Đối với các dự án lớn thì chủ đầu tư trực tiếp ký hợp đồng, Công ty tài chính làm chức năng dịch vụ.

4. Các đơn vị sử dụng vốn của Công ty tài chính theo nguyên tắc có vay có trả, thực hiện chế độ lãi suất nội bộ Công ty tài chính đề nghị, Tổng giám đốc Tổng công ty phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG VII

QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY VÀ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN GÓP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

MỤC I

QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY GÓP VÀO
CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 29.- Đối với phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác, Hội đồng quản trị Tổng công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thông qua phương án góp vốn do tổng giám đốc xây dựng để quyết định hoặc trình Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định theo phân cấp tại Tiết e Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này;

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc, quyết định cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trục tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp và thu lợi nhuận từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác.

Điều 30.- Quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp quản lý phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của Tổng công ty theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động ở doanh nghiệp này;

3. Thực hiện chế độ báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty về phần vốn của Tổng công ty góp vào doanh nghiệp này.

MỤC II

QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP GÓP VÀO CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 31.- Doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập được góp vốn vào các doanh nghiệp khác theo phân cấp của Tổng công ty. Đối với phần vốn của doanh nghiệp góp vào các doanh nghiệp khác, giám đốc có quyền và nghĩa vụ quản lý phần vốn góp này như sau:

1. Xây dựng phương án góp vốn để tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt;

2. Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật người trực tiếp quản lý phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác;

3. Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn góp của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn đã góp; thu lợi nhuận từ phần vốn của doanh nghiệp và góp vào các doanh nghiệp khác.

Điều 32.- Quyền và nghĩa vụ của người quản lý trực tiếp phần vốn của doanh nghiệp góp vào doanh nghiệp khác:

1. Tham gia các chức danh quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn đóng góp của doanh nghiệp mình theo Điều lệ của doanh nghiệp này;

2. Theo dõi và giám sát tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đóng góp của doanh nghiệp mình;

3. Thực hiện chế độ báo cáo do giám đốc quy định; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Tổng công ty và giám đốc về hiệu quả sử dụng phần vốn của doanh nghiệp mình tại doanh nghiệp mà mình được cử vào để tham gia quản lý, điều hành.

MỤC III

CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH

Điều 33.- Các đơn vị liên doanh mà Tổng công ty hoặc doanh nghiệp thành viên Tổng công ty tham gia, được quản lý, điều hành và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Công ty và các Luật khác có liên quan của Việt Nam . Tổng công ty hoặc các doanh nghiệp thành viên Tổng công ty thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với các liên doanh này về hoạt động tài chính theo quy định của pháp luật và theo quy định của hợp đồng đã ký kết.

CHƯƠNG VIII

TÀI CHÍNH CỦA TỔNG CÔNG TY

Điều 34.- Tổng công ty thực hiện chế độ hạch toán tổng hợp, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp nhà nước, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty;

Điều 35.-

1. Vốn điều lệ của Tổng công ty gồm có:

a) Vốn được Nhà nước giao tại thời điểm thành lập Tổng công ty;

b) Vốn Nhà nước đầu tư bổ sung (nếu có);

c) Phần lợi nhuận sau thuế được trích bổ sung vốn theo quy định hiện hành;

d) Các nguồn vốn khác (nếu có).

2. Khi tăng hoặc giảm vốn điều lệ, Tổng công ty phải điều chỉnh kịp thời trong bảng cân đối tài sản và công bố vốn điều lệ của Tổng công ty đã được điều chỉnh.

Điều 36.

1. Tổng công ty được thành lập và sử dụng các quỹ tập trung để bảo đảm cho quá trình phát triển của Tổng công ty đạt hiệu quả cao.

2. Các quỹ tập trung của Tổng công ty được thành lập theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, được cụ thể hoá trong Quy chế tài chính Tổng công ty và do Hội đồng quản trị quyết định, bao gồm:

a) Quỹ đầu tư phát triển được lập từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và trích lợi nhuận của các đơn vị thành viên theo quy định của Bộ Tài chính, lợi tức thu được từ phần vốn của Tổng công ty góp vào các doanh nghiệp khác và các nguồn khác.

Vốn khấu hao cơ bản và lợi tức tái đầu tư của các đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty đều tập trung tại Tổng công ty để đầu tư theo kế hoạch hàng năm.

Tổng công ty huy động vốn khấu hao cơ bản của doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thì phải thực hiện nguyên tắc vay trả, có lãi suất nội bộ do tổng giám đốc phê duyệt theo uỷ quyền của Hội đồng quản trị và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trường hợp cần mở rộng năng lực sản xuất thép, Tổng công ty có thể huy động vốn khấu hao cơ bản ở các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập theo hình thức ghi giảm vốn cho doanh nghiệp bị huy động; không huy động vốn khấu hao cơ bản của tài sản cố định chưa trả xong nợ;

b) Quỹ nghiên cứu khoa học và đào tạo tập trung để cấp cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty được trích lập từ quỹ phát triển sản xuất của các đơn vị thành viên và nguồn kinh phí sự nghiệp, đào tạo từ ngân sách nhà nước (nếu có), và các nguồn khác, trong đó có nguồn thu được từ việc thực hiện dịch vụ và hợp đồng nghiên cứu khoa học, đào tạo được ký kết với các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ở trong nước và nước ngoài;

c) Quỹ dự trữ tài chính, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi được trích lập theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Mức trích lập, trích nộp cụ thể cho các quỹ nói trên và việc sử dụng các quỹ này được quy định trong Quy chế tài chính của Tổng công ty.

Điều 37.- Tự chủ về tài chính của Tổng công ty:

1. Tổng công ty hoạt động trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối các khoản thu và chi, có trách nhiệm bảo toàn và phát triển các nguồn vốn kinh doanh của Tổng công ty, kể cả phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác.

2. Tổng công ty chịu trách nhiệm thanh toán các khoản ghi trong bảng cân đối tài sản của Tổng công ty và các cam kết tài chính khác (nếu có).

3. Tổng công ty kiểm tra, giám sát các hoạt động tài chính trong toàn Tổng công ty.

4. Mọi quan hệ tín dụng (vay, cho vay và mua, bán hàng chậm trả, bảo lãnh) giữa Tổng công ty với những đối tác bên ngoài Tổng công ty phải tuân thủ sự phân cấp về hạn mức đối với một lần vay theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng, trình, đăng ký kế hoạch tài chính và báo cáo tài chính, bảng cân đối tài sản của Tổng công ty để báo cáo với các cấp có thẩm quyền và tổng quyết toán hàng năm với Bộ Tài chính. Bộ Tài chính kiểm tra và phê duyệt quyết toán hàng năm của Tổng công ty.

6. Tổng công ty có trách nhiệm nộp các khoản thuế và các khoản nộp khác theo quy định của pháp luật hiện hành và theo Quy chế tài chính của Tổng công ty, trừ các khoản thuế mà các đơn vị thành viên đã nộp. Được sử dụng phần lãi sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước theo quy định hiện hành.

7. Lợi nhuận mà Tổng công ty hoặc các đơn vị thành viên thu được từ phần vốn góp vào các doanh nghiệp khác không phải nộp thuế lợi tức, nếu doanh nghiệp này đã nộp thuế lợi tức trước khi chia cổ tức cho các bên góp vốn.

8. Hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên Tổng công ty và mối quan hệ về hoạt động tài chính giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên được thực hiện phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và Qui chế tài chính Tổng công ty.

9. Trách nhiệm vật chất của Tổng công ty trong các mối quan hệ kinh doanh và trong quan hệ dân sự được giới hạn ở mức tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm công bố gần nhất.

10. Tổng công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh Kế toán thống kê, chế độ kế toán và báo cáo tài chính hiện hành đối với doanh nghiệp nhà nước.

11. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, giám sát về tài chính và các hoạt động kinh doanh của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IX

MỐI QUAN HỆ GIỮA TỔNG CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.

Điều 38.- Mối quan hệ với Chính phủ.

Tổng công ty:

1. Chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ có liên quan đến Tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước;

2. Thực hiện quy hoạch, chiến lược phát triển Tổng công ty trong tổng thể quy hoạch, chiến lược phát triển ngành và lãnh thổ của Nhà nước;

3. Chấp hành các quy định về thành lập, tách, nhập, giải thể; các chính sách về tổ chức cán bộ; chế độ tài chính, tín dụng, thuế, thu lợi nhuận; các chế độ về kế toán, thống kê;

4. Chịu sự kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật, chủ trương, chính sách, chế độ của Nhà nước tại Tổng công ty;

5. Được đề xuất, kiến nghị các giải pháp, cơ chế và chính sách quản lý của Nhà nước đối với Tổng công ty;

6. Được quản lý và sử dụng vốn, tài sản, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phải bảo toàn, phát triển các nguồn lực đó;

7. Được hưởng các chế độ trợ cấp, trợ giá và các chế độ khác theo quy định của Chính phủ.

Điều 39.- Mối quan hệ với Bộ Tài chính.

1. Tổng công ty chịu sự chi phối nhà nước của Bộ Tài chính về việc:

a) Tuân thủ các chế độ tài chính, kế toán, thuế, tổ chức bộ máy hạch toán, kế toán;

b) Kiểm toán tài chính và kiểm toán nội bộ Tổng công ty.

2. Bộ Tài chính là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu, chi phối Tổng công ty về việc:

a) Xác định vốn, tài nguyên và các nguồn lực khác mà Nhà nước giao cho Tổng công ty quản lý, sử dụng;

b) Kiểm tra việc sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triển vốn và các nguồn lực khác được giao trong quá trình hoạt động, được thể hiện thông qua bản quyết toán hàng năm;

c) Duyệt quyết toán năm của Tổng công ty;

d) Thông qua Quy chế tài chính của Tổng công ty để Hội đồng quản trị Tổng công ty ký ban hành.

3. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra tài chính và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính.

4. Tổng công ty có quyền đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng và các nội dung khác có liên quan đến Tổng công ty; kiến nghị Bộ Tài chính phê duyệt để tổ chức thực hiện việc chuyển nhượng tài sản có giá trị lớn, việc quan hệ tín dụng trên hạn mức, việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính, việc phân phối lợi nhuận sau thuế, việc thanh lý tài sản trong Tổng công ty, việc bổ sung vốn ngân sách cho Tổng công ty.

Điều 40.- Mối quan hệ với Bộ Công nghiệp.

1. Với chức năng quản lý nhà nước về ngành thép, Bộ Công nghiệp chi phối Tổng công ty về:

a) Ban hành các tiêu chuẩn sản phẩm, tiêu chuẩn công nghệ, kể cả thiết bị lẻ, thiết bị đồng bộ nhập khẩu; các định mức cấp ngành về thép và trực tiếp kiểm tra, giám sát Tổng công ty về việc thực hiện các tiêu chuẩn và định mức đó;

b) Xây dựng và ban hành quy hoạch, định hướng phát triển ngành thép; trực tiếp kiểm tra Tổng công ty về việc thực hiện quy hoạch đó;

c) Tổng công ty chịu trách nhiệm thực hiện các quy định trên đây của Bộ Công nghiệp và được kiến nghị với Bộ về các nội dung liên quan nói trên.

2. Với nhiệm vụ được Nhà nước giao thực hiện một số quyền của chủ sở hữu nhà nước, Bộ Công nghiệp chi phối Tổng công ty về:

a) Thành lập, tách, nhập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thành viên Tổng công ty, trong phạm vi được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền;

b) Cùng với cơ quan được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền, chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty;

c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Phó tổng giám đốc, kế toán trưởng Tổng công ty; giới thiệu người vào Ban kiểm soát Tổng công ty;

d) Tham gia giao vốn và các nguồn lực khác cho Tổng công ty, kiểm tra hoạt động của Tổng công ty; Tổng công ty có trách nhiệm báo cáo theo quy định của Nhà nước và theo yêu cầu của Bộ Công nghiệp;

đ) Chỉ đạo Tổng công ty trong việc bảo đảm cân đối lớn của Nhà nước về thép, đáp ứng nhu cầu thép và thực hiện việc bình ổn giá cả thép trên thị trường trong nước theo quy định của Nhà nước;

e) Tổng công ty còn bị chi phối, kiểm tra, giám sát của Bộ Công nghiệp trong phạm vi các chức năng khác của Bộ này theo quy định của pháp luật.

Điều 41.- Các Bộ khác, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan thuộc Chính phủ, với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chi phối Tổng công ty về việc:

1. Thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn sản phẩm và chất lượng sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn ngành và tiêu quốc gia liên quan;

2. Thực hiện các quy định về bảo vệ tài nguyên, môi trường;

3. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư theo chiến lược, quy hoạch phát triển ngành kinh tế - kỹ thuật và quy hoạch theo vùng kinh tế có liên quan;

4. Thực hiện các quy định về quan hệ đối ngoại và xuất, nhập khẩu;

5. Bảo đảm thực hiện các quyền lợi, và nghĩa vụ đối với người lao động trong Tổng công ty theo quy định của pháp luật;

6. Tổng công ty chịu sự kiểm tra, thanh tra, giám sát của các cơ quan này về lĩnh vực thuộc chức năng đã được pháp luật quy định cho các cơ quan đó.

7. Tổng công ty có quyền đề xuất với các cơ quan này về các chính sách, cơ chế, giải pháp liên quan đến những nội dung nói trên.

Điều 42.- Đối với chính quyền địa phương, với tư cách là các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn lãnh thổ, Tổng công ty chịu sự quản lý nhà nước và chấp hành các quy định hành chính, các nghĩa vụ đối với Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X

TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

Điều 43.- Việc tổ chức lại Tổng công ty do Hội đồng quản trị đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 44.- Tổng công ty bị giải thể trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ thấy không cần thiết duy trì Tổng công ty này. Khi có quyết định giải thể Tổng công ty, Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng giải thể. Số tài sản của Tổng công ty bị giải thể sau khi đã thanh toán các khoản phải trả theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu nhà nước.

Điều 45.- Việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể, bổ sung và thành lập mới các đơn vị thành viên Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 46.- Tổng công ty và các đơn vị thành viên Tổng công ty nếu mất khả năng thanh toán nợ đến hạn thì xử lý theo quy định tại Luật Phá sản doanh nghiệp.

CHƯƠNG XI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 47.- Điều lệ này được áp dụng cho Tổng công ty Thép Việt Nam. Tất cả các cá nhân, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành điều lệ này.

Điều lệ có hiệu lực thi hành từ ngày ký Nghị định phê chuẩn.

Điều 48.

1. Các đơn vị thành viên của Tổng công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp nhà nước và Điều lệ Tổng công ty để xây dựng Điều lề hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, để Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị phê chuẩn. Điều lệ và Quy chế của đơn vị thành viên Tổng công ty không được trái với Điều lệ Tổng công ty.

2. Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng quản trị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Các đơn vị thành viên Tổng công ty khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động của mình, phải do Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định.

Điều 49.- Trong trường hợp các văn bản của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Quyết định thành lập doanh nghiệp thành viên có quy định khác với Điều lệ này thì thực hiện theo Điều lệ này.

PHỤ LỤC

(Kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tổng công ty thép Việt Nam được phê chuẩn
tại Nghị định số 03/CP ngày 25 tháng 1 năm 1996 của Chính phủ)

I. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM
(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

A. Các doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập:

01. Công ty gang thép Thái Nguyên.

02. Công ty thép miền Nam.

03. Nhà máy Thép Đà Nẵng.

04. Công ty Kim khí Bắc Thái.

05. Công ty Kim khí Hà Nội.

06. Công ty Kim khí Đông Anh.

07. Công ty Kim khí Quảng Ninh.

08. Công ty Kim khí Hải Phòng.

09. Công ty Kim khí thành phố Hồ Chí Minh.

10. Công ty Kim khí và vật tư Tổng hợp Miền trung.

11. Công ty vật tư thiết bị công nghiệp.

12. Công ty vật tư thứ liệu Hà Nội.

13. Công ty xây lắp.(1)

14. Công ty tài chính ngành thép.

B. Các doanh nghiệp hạch toán phụ thuộc:

01. Xí nghiệp Dịch vụ vật tư.

C. Các đơn vị sự nghiệp:

01. Viện luyện kim đen.

02. Trường công nhân kỹ thuật luyện kim (2)

II. DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DOANH CÓ VỐN GÓP CỦA
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM

(Tại thời điểm thành lập Tổng công ty)

A. Các đơn vị liên doanh có vốn góp của Tổng công ty:

1. Công ty thép VSC-POSCO.

2. Công ty ống thép Việt Nam (VINAPIPE)

3. Công ty thép VINAKYOEI

4. Công ty liên doanh Trung tâm thương mại quốc tế (IBC)

B. Các đợn vị liên doanh có vốn góp của các đơn vị thành viên Tổng công ty:

1. Công ty tôn Phương Nam.

2. Công ty liên doanh Trung tâm chế biến tôn mạ màu NIPPOVINA.

3. Công ty TNHH cán thép NATSTEELVINA

4. Công ty TNHH sản xuât tôn mạ kẽm POSVINA.

5. Công ty sản xuất sản phẩm mạ công nghiệp VINGAL.

6. Công ty liên doanh sản xuất thép VINAUSTEEL.

7. Công ty chế phẩm dây thép Hoà Bình.

8. Công ty thép Tây đô.

 

(1)- Tên cũ là "Công ty xây lắp số 2"

(2) Tên cũ là "Trường công nhân kỹ thuật 3"

 

Thuộc tính văn bản
Nghị định 03/CP của Chính phủ phê chuẩn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Thép Việt Nam
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 03/CP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 25/01/1996 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------
No: 03-CP
Ha Noi , January, 25, 1996

 
DECREE
RATIFYING THE STATUTE ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM STEEL CORPORATION
THE GOVERNMENT
Pursuant to the Law on Organization of the Government of September 30, 1992;
Pursuant to the Law on State Enterprises of April 20, 1995;
At the proposal of the Managing Board of the Vietnam Steel Corporation,

DECREES:
Article 1.- To ratify the Statute on the Organization and Operation of the Vietnam Steel Corporation issued together with this Decree.
Article 2.- The Minister of Finance, the Governor of the State Bank, the Minister of Industry and the concerned Ministers, Heads of the ministerial-level agencies and Heads of the agencies attached to the Government shall have to guide the implementation of this Statute.
Article 3.- This Decree takes effect from the date of its signing.
The Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam Steel Corporation shall have to implement this Decree.

 
ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

STATUTE
ON THE ORGANIZATION AND OPERATION OF THE VIETNAM STEEL CORPORATION
(Ratified in Decree No.03-CP of January 25, 1996 of the Government)
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 1.- The Vietnam Steel Corporation (hereafter referred to as the Corporation) is a State corporation comprising member units which are closely interrelated in terms of economic interests, finance, techonology, supply, consumption, service, information, training, research, marketing, import and export, and operate in the steel industry. The Corporation is established by the Prime Minister with the aim of promoting accumulation, concentration, specialization and cooperation in production in order to perform State assigned tasks, raise the business capacity and efficiency of the member units and the whole Corporation, thereby meeting the requirements of the economy.
Article 2.- The Corporation has the tasks of conducting business in steel, some other metals and minerals in accordance with the State strategy, general planning, plans and policies on development of these metal industries, including the elaboration of the plan for development, investment, generation of investment sources, building, manufacture, transport, import and export, sale of products and supply of materials and equipment for the steel industry; and carrying out other business activities in accordance with law and State policies.
Article 3.- The Corporation has:
1. The legal person status as provided for by Vietnamese law;
2. Its Statute on Organization and Operation, and its managerial and executive apparatuses;
3. Its own capital and property, the responsibility for the debts within the amount of capital under the management of the Corporation;
4. Its own seal and accounts at the State Treasury and banks inside and outside the country; and
5. Its balance of properties and centralized funds set up in accordance with the provisions of the Government and the guidance of the Ministry of Finance.
6. Its international transaction name is VIETNAM STEEL CORPORATION, or VSC for short
7. Its Head Office is located in Hanoi city.
Article 4.- The Corporation is subject to the State management by the Ministries, the ministerial-level agencies, the agencies attached to the Government, and the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government; and, at the same time, subject to the management by these agencies in their capacity as the owner over State enterprises in accordance with the Law on State Enterprises and other provisions of law.
Article 5.- The Corporation is managed by the Managing Board and directed by the General Director.
Article 6.- The organization of the Communist Party of Vietnam in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and the laws of the Socialist Republic of Vietnam and the regulations of the Communist Party of Vietnam.
The Trade Union and other socio-political organizations in the Corporation shall operate in accordance with the Constitution and laws.
Chapter II
RIGHTS AND DUTIES OF THE CORPORATION
Section I. RIGHTS OF THE CORPORATION
Article 7.- The Corporation has the right to manage and use the capital, land, natural and other resources entrusted by the State in accordance with law in order to achieve the objectives and fulfill the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the right to re-assign to its member units for management and use the resources it has received from the State; and, in case of necessity, to adjust the resources it has assigned to its member units in line with the overall development plan of the entire Corporation.
3. The Corporation is entitled to invest, enter into joint venture or cooperation, contribute stocks or buy part or the whole of the property of another enterprise as prescribed by law.
4. The Corporation is entitled to transfer, replace, lease, mortgage or pledge the property under its management, except for the important equipment and workshops of which such transactions, by prescription of the Government, must have the permission of a competent State agency and ensure the principle of preserving and developing the capital; with regard to land and other natural resourses under the management and use of the Corporation, relevant laws shall apply.
Article 8.- The Corporation is entitled to the management and organization of business as follows:
1. To organize the managerial apparatus and organize business in conformity with the objectives and tasks assigned by the State;
2. To renew technology and equipment;
3. To set up its branches and representative offices in the country and abroad in accordance with provisions of law;
4. To conduct business in trades and branches comformable to the objectives and tasks assigned by the State; to expand the scope of business according to its capabilities and the market demand; to conduct business in other trades and areas outside the registered ones, if so permitted by the competent State agency;
5. To select and conduct unified assignment of markets to its member units; to conduct import and export as prescribed by the State;
6. To decide the price brackets or purchase prices and selling prices of the main products and services, to set uniform minimum prices for export and maximum prices for import, except for products and services the prices of which are set by the State;
7. On the basis of the norms and unit prices set by the State, to develop and issue the norms of labor, unit price of wage per unit of product for application within the Corporation;
8. To delegate responsibility in labor recruitment, hiring, arrangement, utilization and training, to select forms of wage and bonus payment, and exercise other rights of the employer in accordance with provisions of the Labor Code and other provisions of law; to decide the wages and bonuses for the employees on the basis of the unit price of wage per unit price of product or the service costs and the efficiency of the Corporation's operation;
9. To invite and receive foreign business partners to work with the Corporation in Vietnam. To decide the sending of its personnel abroad to work, study and conduct surveys; except for the Chairman of the Managing Board and the General Director who must get the permission of the Prime Minister. The travel abroad of other members of the Managing Board shall be decided by the Chairman of the Managing Board. The travel abroad of the Deputy General Directors and other functionaries in the Corporation shall be decided by the General Director.
Article 9.- The Corporation has the following powers in financial management:
1. To use the capital and funds of the Corporation to meet in time the business requirements on the principle of their preservation and effectiveness. If, in case of necessity, the capital or funds are used for purposes other than the stipulated ones, the principle of reimbursement must be complied with;
2. To mobilize capital by itself for business activities without changing the form of ownership; to be entitled to issue bonds in accordance with provisions of law; to mortgage the value of the land-use right associated with the property under the management of the Corporation at Vietnamese banks in order to borrow capital for business activities in accordance with the provisions of law;
3. To set up, manage and use the centralized funds and the capital depreciation fund; the rates of contribution to these funds and the regime of management and use of these funds must comply with the guidance of the Ministry of Finance and specified in the Financial Regulation of the Corporation;
4. To use the remaining profits after fulfilling all obligations towards the State, to set up the fund for development investment and other funds in accordance with the existing regulations for distribution to the employees according to their contributions to the business results in the year and according to their shares (if any);
5. To enjoy the regimes of allowances, price subsidies or other preferential regimes of the State when performing the tasks of catering products and services to national defense and security, prevention and fight against natural calamites, or in service of public interests, or catering products or services in accordance with the prices set by the State which cannot make up for the costs which the Corporation has spent on the products or services.
6. To enjoy the preferential investment or reinvestment regime as prescribed by the State.
Article 10.- The Corporation has the right to refuse and denounce all requests for the supply of resources not prescribed by law, by any individual or organization, except for its voluntary contributions for humanitarian purposes and public interests.
Section II. DUTIES OF THE CORPORATION
Article 11.-
1. The Corporation has the duty to receive and efficiently use, preserve and develop the capital allocated by the State, including the capital invested in other enterprises; to receive and efficiently use the land, natural and other resources allocated by the State in order to achieve the business objectives and fulfill the tasks assigned by the State.
2. The Corporation has the duties:
a) To collect or pay the debts recorded in the balance of property of the Corporation at the time of its establishment;
b) To pay the international credits used by the Corporation under decision of the Government;
c) To pay the credits directly borrowed by the Corporation or borrowed by its member units with guaranty from the Corporation and under trust contracts, if these units are unable to pay;
Article 12.- The Corporation has the following duties in managing its business operations:
1. To register its business and conduct business in accordance with the registration; to take responsibility before the State for the results of its operation and before the customers and before law for its products and services;
2. To work out and implement the development strategy, the five-year and annual plans in conformity with the socio-economic development strategy and plans of the State, the State assigned objectives and tasks, and market demands;
3. To sign and organize the implementation of the economic contracts with its partners;
4. To ensure the major balances of the State, to meet the need for steel and stabilize the steel prices on the domestic market;
5. To renew and modernize the technology and mode of management; the income from the assignment of the property must be used for reinvesting, and renewing the equipment and technology in the Corporation;
6. To fulfill its obligations towards the laborers in accordance with the provisions of the Labor Code, and to ensure their participation in the management of the Corporation;
7. To observe the regulations of the State concerning the protection of natural resources, environment, national defense and security;
8. To implement the regime of statistical and accountancy reporting and periodical reporting as prescribed by the State, and also the regime of irregular reporting at the request of the representative of the owner; and to take responsibility for the authenticity of the reports.
9. To be subject to the control of the representative of the owner; to observe the regulations on the inspection by the financial agency and other competent State agencies as prescribed by law;
Article 13.- The Corporation has the following duties in the financial management:
1. To implement correctly the regime and other regulations on the management of capital, property, funds, on book-keeping, cost accounting, the audit regime and other regimes prescribed by the State; and to take responsibility for the authenticity and legality of its financial operations.
2. To make public its annual financial statements and other information so as to help in the correct and objective evaluation of the operation of the Coporation as prescribed by the Government.
3. To fulfill its obligation of paying taxes and other remittances to the State budget as provided for by law. In case the property mobilized by the Corporation among its member units is recorded in the form of increase or decrease of capital, the Corporation shall be exempted from registration fee. The semi-finished products transferred internally among the member units in order to continue finishing, and the products and services transferred internally among the member units in service of production shall not be subject to turnover tax.
Chapter III
THE MANAGING BOARD, THE CONTROL COMMISSION
Article 14.-
1. The Managing Board performs the function of managing the operations of the Corporation and takes responsibility for the development of the Corporation in accordance with the tasks assigned by the State.
2. The Managing Board has the following powers and tasks:
a) To receive capital (including debts), land, natural and other resources allocated by the State to the Corporation;
b) To examine and approve the plans proposed by the General Director on the allocation of capital and other resources to the member units, and the plans on the regulation of capital and other resources among the member units; to control and supervise the realization of these plans;
c) To control and supervise all activities of the Corporation, including the utilization, preservation and development of the allocated capital and resources; the implementation of the resolutions and decisions of the Managing Board and provisions of law; and the fulfillment of the obligations towards the State;
d) To approve the proposals of the General Director to be submitted to the Prime Minister for ratification, concerning the strategy, planning, long-term development and five-year plans of the Corporation. To decide the annual targets and plan of the Corporation and report them to the Prime Minister; to approve the plans for prospection, exploitation, management and protection of the natural resources under the management of the Corporation for the General Director to assign them to the member units;
e) To organize the evaluation and submit to the authorized agency for approval the investment plans, new investment projects and projects on investment cooperation with foreign partners with the capital managed by the Corporation;
f) To submit to the Prime Minister for approval or, if empowered by the Prime Minister, to decide the joint venture projects with foreign countries in accordance with the regulations of the Government; to decide the joint venture projects with local partners and the economic contracts of large value. To submit to the Prime Minister for decision the investment projects of Group A; to decide the investment projects of Group C; to decide, if empowered, a number of investment projects of Group B; to empower the General Director or the Directors of its member units to approve small investment projects;
g) To issue and supervise the implementation of the economic-technical norms and criteria, including the unit price of wage, unit price and norms in specialized construction, the product standards, trademarks, prices of products and services within the Corporation at the proposal of the General Director on the basis of common regulations of the branch and the country;
h) To elaborate and submit to the Prime Minister for approval the Statute on the Organization and Operation of the Corporation and the amendments and supplements to the Statute. To approve the Statutes and Regulations on the Organization and Operation of the member units, and the amendments and supplements to these Statutes and Regulations, at the proposal of the General Director. To decide the setting up of branches and representative offices of the Corporation in the country and abroad in accordance with the procedures prescribed by law. To approve the plan for organizing the management and business operation of the Corporation submitted by the General Director. To propose the establishment, splitting, merger or dissolution of member units in accordance with the provisions of law.
i) To propose to the Minister of Industry to submit to the Prime Minister for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the General Director; to submit to the Minister of Industry for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Deputy General Director(s) and the Chief Accountant of the Corporation at the proposal of the General Director; to decide the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Directors of the member units of the Corporation at the proposal of the General Director; to decide the overall payroll of the managerial, executive and business apparatus of the Corporation and make adjudgements, when necessary, at the proposal of the General Director.
j) To issue the Financial Regulation of the Corporation after the Ministry of Finance has adopted its content which has been elaborated in conformity with the Model Financial Regulation issued by the Ministry of Finance for application to State corporations.
k) To approve the plans proposed by the General Director on the formation and utilization of the centralized funds in line with the business and financial plans of the Corporation;
l) To examine the plans on capital mobilization (in all forms), and guarantee the borrowing; plans on the liquidation of property of the member units to make decisions or submit them to the Prime Minister for decision in accordance with the principles specified in Clause 4, Article 37 of this Statute;
m) To adopt the quarterly, bi-annual and annual operational reports of the Corporation and the annual general financial statements (which include the property balance sheet) of the Corporation and its member units submitted by the General Director, and to request the General Director to make public the annual financial statement as prescribed by the Ministry of Finance;
n) To issue the regulation on the protection of business secrets, internal economic information and State secrets as prescribed by law, submitted by the General Director, for uniform application in the whole Corporation.
3. The Managing Board comprises five members who are appointed or dismissed by the Prime Minister. The criteria for the members of the Managing Board are specified in Article 32 of the Law on State Enterprises.
4. The Managing Board comprises a number of full-time members, including the Chairman of the Managing Board, a member who is also the General Director, a member who is also President of the Control Commission and some other members who are specialists in the economic-technical domain, economy, finance, business management and legal fields.
5. The Chairman of the Managing Board shall not be concurrently General Director of the Corporation.
6. The term of office of the members of the Managing Board is five years. A member of the Managing Board may be re-appointed. He/she may be dismissed and replaced in one of the following cases:
a) Violating law or the Statute of the Corporation;
b) Incapable of performing the assigned tasks and his/her replacement is requested by at least two thirds of the incumbent members of the Managing Board;
c) He/she asks to resign from the job for plausible reasons;
d) He/she is appointed to assume another task.
7. The Chairman of the Managing Board shall have to organize the implementation of the tasks and powers of the Managing Board as specified in Item 2 of this Article.
8. The working regime of the Managing Board:
a) The Managing Board shall operate under the system of collective work, meets regularly every quarter to consider and decide the questions under its jurisdiction and responsibility. In case of necessity, it may convene irregular meetings to resolve urgent matters of the Corporation at the proposal of its Chairman, the General Director, the President of the Control Commission or more than 50% of the total number of its members;
b) The Chairman of the Managing Board shall convene and preside over all the meetings of the Board. In case of his/her absence for plausible reasons, he/she shall empower another member of the Managing Board to chair the meeting;
c) The meetings of the Managing Board shall be valid only when they are attended by at least two thirds of its members. The documents to be discussed at the meetings of the Managing Board must be sent to all the members of the Board and the invited person or persons at least five days in advance. The contents and conclusions of the meetings of the Managing Board must be recorded in written minutes to which all the members present at the meetings must affix their signatures. Any resolution or decision of the Managing Board shall be effective only when it receives the approval by vote of more than 50% of the members of the Board. A member may register his/her own reservation.
d) When the Managing Board meets to examine issues related to the development strategy, planning, five-year and annual plans, large investment projects, projects of joint venture with foreign countries, annual financial statements, and to issue the system of norms and economic-technical criteria of the Corporation, it must invite representatives of the concerned Ministries and branches; in case the meeting deals with an important question related to the local administration, it must invite a representative of the provincial People's Committee; in case of any involvement of the interests and obligations of the laborers, it must invite a representative of the Trade Union of the branch. The representatives of these agencies and organizations may speak at the meetings but shall not take part in the voting; when they find that a resolution or decision of the Managing Board is detrimental to common interests, they may send written petitions to the Managing Board and, at the same time report the matter to the Heads of the agencies which they represent for consideration and resolution according to their competence. In case of necessity the Heads of these agencies may report the matter to the Prime Minister;
e) The resolutions and decisions of the Managing Board are binding on all individuals and units in the whole Corporatio. In case the opinion of the General Director differs from the resolution or decision of the Managing Board, he/she is entitled to register his/her reservation and submit it to the competent State agency for settlement; but pending such a settlement, he/she still has to abide by the resolution or decision of the Managing Board;
f) The operational expenses of the Managing Board, the Control Commission, including the wages and allowances for the members of the Board and the Control Commission and for the specialists assisting the Managing Board, shall be accounted for in the managerial fees of the Corporation. The General Director shall have to assure the necessary conditions and means for the operation of the Managing Board and the Control Commission.
Article 15.- Assisting the Managing Board:
1. The Managing Board uses the executive apparatus and the seal of the Corporation for performing its tasks.
2. The Managing Board is assisted by not more than 5 specialists who work on a full-time basis.
3. The Managing Board sets up the Control Commission to help it in controlling and supervising the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their executive and financial activities, in the implementation of the Statute of the Corporation and the resolutions and decisions of the Managing Board, and in the observance of law.
Article 16.- The interests and responsibilities of the members of the Managing Board:
1. The full-time members shall receive basic wages in accordance with the wage scale for State employees; they shall enjoy their wages under the regime of wage distribution in a State enterprise as prescribed by the Government, and shall receive bonuses corresponding to the effectiveness of the operations of the Corporation The part-time members shall receive responsibility allowances and bonuses as prescribed by the Government.
2. The members of the Managing Board:
a) Shall not place themselves in a position that might restrict their observance of honesty and public-mindedness, or cause contradictions between the Corporation's interests and personal interests;
b) Shall not abuse their powers for personal interests, or take any action to ursurp the business opportunities of the Corporation and thereby cause damage to its interests.
c) Shall not take any action beyond the powers of the Managing Board as specified in this Statute.
3. The members of the Managing Board who are the Chairman of the Board and the General Director of the Corporation are not entitled to use their titles to set up private enterprises, limited liability companies or stock companies; not entitled to hold managerial and executive posts in such economic units; nor shall they have any economic contract relations with private enterprises, limited liability companies or stock companies in which their spouses, parents or children hold managerial or executive posts.
4. The spouse, parents, children and siblings of the Chairman of the Managing Board and the General Director shall not hold the posts of Chief Accountant or Treasurer at the Corporation and the member units.
5. The members of the Managing Board are jointly responsible before the Prime Minister and the law for all resolutions and decisions of the Managing Board; in case they fail to fulfill their assigned tasks, violate the Statute of the Corporation, make a wrong decision or a decision beyond their jurisdiction, or abuse their powers and thereby cause damage to the Corporation and the State, they must take responsibility for such an act and pay material compensation for the damage as prescribed by law.
Article 17.- The Control Commission:
1. The Control Commission shall comprise five members, including a member of the Managing Board who is the President of the Commission as assigned by the Managing Board. The four other members who are appointed, dismissed, commended or disciplined by the Managing Board include an accountancy specialist, a person recommended by the Congress of the Workers and Employees of the Corporation, a person recommended by the Minister of Industry and a person recommended by the Director General of the General Department of Management of State Capital and Property at Enterprises.
2. A member of the Control Commission must not be a spouse, a parent or sibling of the General Director, the Deputy General Director(s) or the Chief Accountant of the Corporation and must not cumulate any post in the executive apparatus of the Corporation or any other enterprises in the same economic- technical branch as the Corporation
3. A member of the Control Commission must have the following qualifications:
a) Being a specialist in accountancy, audit, economics or technology and having good knowledge about law;
b) Having at least five years of experiences in the above-mentioned specialties;
c) Having no previous criminal record or conviction related to economic activities;
4. The term of office of a member of the Control Commission is five years. He/she shall be replaced during the process of work if he/she is incapable of accomplishing his/her task.
5. The members of the Control Commission shall receive wages and bonuses decided by the Managing Board in accordance with the State regime.
Article 18.- The tasks, powers and responsibilities of the Control Commission:
1. Performing the tasks assigned by the Managing Board in controlling and supervising the executive activities of the General Director, the assisting apparatus and the member units of the Corporation in their financial activities and observance of law, the Statute of the Corporation, the resolutions and decisions of the Managing Board.
2. Reporting to the Managing Board periodically every quarter, every year and on specific affairs concerning the results of its control and supervisory work; to detect in time and report immediately to the Managing Board any activities showing signs of law-breaking in the Corporation;
3. Not disclosing the results of control and supervision unless permitted by the Managing Board; to take responsibility before the Managing Board and before law for deliberate ignorance or cover-up of law-breaking acts.
Chapter IV
THE GENERAL DIRECTOR AND THE ASSISTING APPARATUS
Article 19.-
1.- The General Director shall be appointed, dismissed, commended or disciplined by the Prime Minister at the proposal of the Managing Board which is submitted by the Minister of Industry. The General Director is the legal person representative of the Corporation and takes responsibility before the Managing Board and the Prime Minister and before law for directing the Corporation's operations. He/she has the highest executive authority in the Corporation.
2.- The Deputy General Directors assist the General Director in executing one or several operational areas of the Corporation as assigned by the General Director and shall take responsibility before the General Director and before law for their assigned tasks.
3.- The Chief Accountant of the Corporation assists the General Director in directing and organizing the implementation of the accountancy and statistical work of the Corporation, has the powers and tasks as prescribed by law.
4. The Office and the professional and specialized sections of the Corporation have the function of providing consultancy and assisting the Managing Board and the General Director in the managerial and executive work.
Article 20.- The General Director has the following tasks and powers:
1. Together with the Chairman of the Managing Board to sign the reception of the capital (including debts), land, natural and other resources of the State for management and use in accordance with the objectives and tasks assigned by the State to the Corporation. To assign the resources received from the State to the member units of the Corporation in conformity with the scheme already approved by the Managing Board. To propose to the Managing Board the readjustment of capital and other resources by increasing or decreasing the capital when reassigning them to the member units when there is a change in their tasks;
2. To effectively use, preserve and develop the capital under the plan already approved by the Managing Board. To draw up the plan for capital mobilization and submit it to the Managing Board for approval and then organize the implementation of this plan. To implement and direct the Financial Company of the Corporation to implement the capital mobilization and lending to meet the need for capital of the Corporation and the member units;
3. To elaborate the development strategy, long-term and annual plans, programs of action, schemes for the protection and exploitation of the resources of the Corporation, projects for new and in-depth investment, projects for investment cooperation with foreign countries, projects for joint venture, schemes for business cooperation among the member units, plans for personnel training and fostering in the Corporation, measures to execute economic contracts of large value and then submit them to the Managing Board for consideration and decision, or further submission to the competent State agencies for final decision. To organize the implementation of the strategy, plans, schemes, projects and measures already approved;
4. To run all business activities of the Corporation and take responsibility for their results; to perform the tasks and achieve major balances assigned by the State to the Corporation; to take responsibility before the Managing Board and the Prime Minister and before law for achieving major balances and stabilizing the steel prices in the country;
5. To work out and submit to the Managing Board for approval the economic-technical norms, product quality criteria, wage unit price, unit prices and norms in specialized construction in compliance with the common regulations of the branch and the State. To organize and control the implementation of these norms, criteria and unit prices in the whole Corporation;
6. To propose to the Managing Board to submit to the Minister of Industry for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation; to propose to the Managing Board for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Directors of the member units. To decide the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Deputy Directors, Chief-Accountants of the member units, the Directors of the dependent units and equivalent posts at the proposal of the Directors of the member units. To decide the appointment, dismissal, commendation or discipline of the Heads or Deputy Heads of the sections, the Head or Deputy Heads of the Office of the Corporation;
7. To elaborate and submit to the Managing Board for approval the total payroll of the managerial and business apparatuses of the Corporation and the adjustment plans in case of change in the organization and staff of the managerial and business apparatuses of the Corporation and the member units; to set up and personally direct the assisting apparatus; to control the implementation of the personnel quotas of the managerial and business apparatuses of the member units; to submit to the Managing Board for approval the Statutes or Regulations on the Organization and Operation of the member units elaborated by their Directors; to approve the plans on establishing, reorganizing or dissolving dependent units of the member units proposed by the Directors of the member units;
8. To elaborate and submit to the Managing Board for approval the Regulation on Labor, the Regulation on Wages, Commendation and Discipline; the Regulation on Protection of Secrets applied within the Corporation;
9. To organize the execution of the Corporation's activities in line with the resolutions and decisions of the Managing Board; to report to the Managing Board and the competent State agencies the results of business activities of the Corporation, including the quarterly, bi-annual and annual reports, the general financial statements and the property balance of the Corporation.
The general financial statements must clearly distinguish the centralized accounts of the Corporation and the accounts of the independent-accounting member units, and must be approved by the Managing Board. These statements must be made on the basis of the materials certified by a legal audit agency;
10. To perform and supervise the member units in the performance of the obligations of paying tax and other remittances as prescribed by law and the State. To draw up the plan on the distribution of the after-tax profits of the Corporation and submit it to the Managing Board for approval as prescribed by the State;
11. To provide all the documents requested by the Managing Board and the Control Commission. To prepare documents for the Managing Board's meetings;
12. To be subject to the control and supervision of the Managing Board, the Control Commission and the competent State agencies over the implementation of his/her executive tasks;
13. To make decisions on measures beyond his/her competence in case of emergency (natural calamities, enemy sabotage, fires and accidents) and take responsibility for such decisions; he/she must, at the same time, immediately report to the Managing Board and the competent State agencies for further solution.
Chapter V
THE COLLECTIVE OF LABORERS IN THE CORPORATION
Article 21.- The Congress of the Workers and Employees of the Corporation is the direct form for the laborers to participate in the management of the Corporation. The Congress has the following rights:
1. To take part in the elaboration of the collective labor agreement for the representative of the collective of laborers to negotiate and sign it with the General Director;
2. To discuss and approve the regulations on the utilization of the funds directly related to the interests of the laborers in the Corporation;
3. To discuss and make suggestions on the planning, plans, evaluation of the effectiveness of the business management, to propose measures for labor protection and improvement of the working conditions, the material and spiritual life and the environmental sanitation, and the training and re-training of the laborers in the Corporation;
4. To present candidates to the Managing Board and the Control Commission
Article 22.- The Congress of the Workers and Employees shall be organized and operate under the guidance of the Vietnam General Confederation of Labor
Chapter VI
THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
Article 23.-
1. The Corporation has its member units which are independent-accounting State enterprises, dependent-accounting enterprises and non-business units (the list of the member units is included in the Appendix to this Statute).
2. The member units of the Corporation have their own seals and are allowed to open their accounts at banks in conformity with their mode of accounting.
3. The member units which are independent- accounting and dependent-accounting enterprises have their own Statutes on Organization and Operation; the non-business units of the Corporation have their own Regulations on Organization and Operation. These Statutes and Regulations must be approved by the Managing Board in accordance with law and the Statute of the Corporation.
Article 24.- The member units which are independent-accounting State enterprises:
1. The independent-accounting State enterprises which are members of the Corporation have the right to business and financial autonomy, and are bound in interests and duties to the Corporation as prescribed by this Statute.
2. The Managing Board and the General Director of the Corporation have the following powers over the member units which are independent-accounting enterprises:
a) To empower the entereprise's Director to manage and run its operations in conformity with its Statute already approved by the Managing Board of the Corporation. The Director shall take responsibility before the Managing Board and the General Director of the Corporation and before law for the activities of his/her enterprise;
b) To appoint, dismiss, commend or discipline the Director, Deputy Directors and Chief Accountant of the member enterprise, the Directors of the units attached to the member enterprise and the equivalent titles;
c) To approve plans, inspect the execution of the plans and the financial statements; to determine the mount to be set aside for the reward and welfare funds of the enterprise under the guidance of the Ministry of Finance and in conformity with the Financial Regulations of the Corporation;
d) To deduct part of the capital depreciation fund and after-tax profits in accordance with Ministry of Finance's regulations concretized in the Financial Regulation of the Corporation so as to set up centralized funds of the Corporation for use in reinvestment and the execution of the investment projects in the member units;
e) To approve the schemes and plans on expanded investment, in-depth investment, joint venture cooperation, supplement or withdrawal of part of the capital, and assignment of stocks under the management of the Corporation and being held by the member enterprises;
f) To regulate the financial sources, including foreign exchange, among the member units with a view to using the capital in the most effective way in the whole Corporation, on the principle of ensuring that the total assets of the enterprise from which part of the capital has been withdrawn shall not be lower than its total debts plus the statutory capital which has been readjusted correspondingly with the tasks or size of that enterprise;
g) To approve the forms of wage payment, the unit price of wage as well as the measures to ensure the livelihood and working conditions of the officials and employees of the enterpirse;
h) To decide to expand or to reduce the scope of business operation of the member enterprises under the overall development strategy of the Corporation;
i) To ratify the Statute on the Organization and Operation of the enterprise, including the assignment of the power to the Director of the enterprise concerning the organization of the managerial apparatus; recruitment, commendation, promotion and discipline of the officials and employees; the level of credits (borrowing, lending, purchase or sale on deferred payment); purchase and sale of fixed assets; purchase and sale of stocks of stock companies; purchase and sale of invention and innovation patents and technology transfers; taking part in joint venture units and economic associations; and other issues related to the autonomy of a State enterprise as member unit of the Corporation as provided for by the Law on State Enterprises;
j) To control the operations of the enterprise and request it to report on the financial situation and the results of its business operations.
Article 25.- The member unit of the Corporation which is an independent-accounting enterpirse shall take responsibility for its debts and commitments within the amount of capital it manages and uses, specifically:
1. In the strategy and development investment:
a) The enterprise is assigned the task of organizing the execution of development investment projects according to the plan of the Corporation. The enterprise shall be allocated resources by the Corporation to execute these projects;
b) The enterprise may invest on its own in development works or projects outside the projects directly managed by the Corporation. In this case, the enterprise itself shall have to mobilize capital and take responsibility for financial matters.
2. In business activities, the enterprise shall draw up and organize the implementation of its own plan on the basis of:
a) Ensuring the objectives, targets, major balances, essential economic-technical norms (including unit prices and prices) and stabilizing the steel prices on the domestic market in line with the overall plan of the Corporation;
b) The plan for business expansion based on the optimal use of all the enterprise's resources, available and mobilized, and in conformity with the market demand.
3. In the financial and economic accounting activities:
a) The enterprise shall be assigned by the Corporation part of the capital and resources allocated by the State to the Corporation. It has the task of preserving and developing such capital and resources;
b) The enterprise is entitled to mobilize capital and other credit sources as prescribed by law in order to carry out its business and development investment plans;
c) The enterprise is entitled to set up the capital construction investment fund, production expansion fund, reward fund, welfare fund and the financial reserve fund in accordance with the its Statute approved by the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance. It has the duty to make contributions to the centralized funds of the Corporation and is entitled to use them in accordance with the Statute of the Corporation and the decisions of the Managing Board;
d) The enterprise shall have to pay taxes and fulfill other financial obligations (if any) as prescribed by law;
e) The enterprise may be empowered by the Corporation to perform contracts with Vietnamese and foreign customers on behalf of the Corporation.
4. In the organizational work, personnel and labor:
a) The enterprise has the right to propose to the Corporation for consideration and decision or it may be empowered by the Corporation to decide the establishment, re-organization, dissolution of its attached units and the organization of its managerial apparatus as defined in the Statute of the Corporation and its own Statute;
b) Within the framework of the payroll allowed by the Corporation, the enterprise is entitled to recruit, assign, use or dismiss officials and employees who work in its managerial and business apparatus. To appoint or dismiss titles of officials in the managerial apparatus of the enterprise and its attached units; to arrange and apply the wage regime in accordance with the power delegated by the Corporation as specified in this Statute;
c) The enterprise has the responsibility to care for the development of its human resources in order to ensure the performance of its development strategy and business tasks; to care for the improvement of the working and living conditions of the laborers in accordance with the Labor Code and the Law on Trade Union.
Article 26.- The members which are dependent- accounting enterprises:
1. Are entitled to business autonomy as assigned by the Corporation, are bound in interests and duties to the Corporation. The Corporation shall take the final responsibility for the financial obligations arising from the commitments of these units.
2. Are entitled to sign economic contracts, take the initiative in undertaking business, financial, organizational and personnel activities as assigned by the Corporation. The powers and tasks of the dependent-accounting enterprise are concretized in their Statutes on Organization and Operation ratified by the Managing Board.
Article 27.- The non-business units have their own Regulations on Organization and Operation approved by the Managing Board; apply the independent- accounting regime of covering expenditures with revenues; are entitled to create their own sources of revenues from the provision of services and performance of contracts on scientific research and training for units inside and outside the country; are entitled to the distribution of the reward and welfare funds in accordance with the prescribed regime. In case this distribution is lower than the average of the Corporation, they may be compensated by the reward and welfare funds of the Corporation.
Article 28.-
1. The Financial Company is an independent- accounting member enterprise of the Corporation, operating in accordance with law and under the guidance of the Governor of the State bank, and in accordance with its Statute on Organization and Operation approved by the Managing Board and under the direction of the General Director of the Corporation.
2. The Financial Company performs the tasks of mobilizing and lending capital to meet the needs for capital of the Corporation and member units through the forms of preferential credit loans of the Government, commercial credits of the banks and financial institutions inside and outside the country; it may issue stocks, enterprise bonds, construction project bonds, buy and sell valuable papers and vouchers as prescribed by law, and mobilize the idle capital among the officials and employees in the Corporation and at other units in the same branch.
3. The Financial Company also mobilizes capital for the investment projects of the Corporation, and provide other services as prescribed by the Statute of the Corporation and the Regulation of the Financial Company in the Corporation issued by the State Bank. With regard to major projects, the investors shall directly sign contracts while the Financial Company performs the service function.
4. The units shall use the capital of the Financial Company on the principle of borrowing and repayment, and apply the regime of internal interest rates proposed by the Financial Company and approved by the General Director with the authorization of the Managing Board.
Chapter VII
MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION AND MEMBER ENTERPRISES TO OTHER ENTERPRISES
Section I. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION TO OTHER ENTERPRISES
Article 29.- With regard to the capital contributed by the Corporation to other enterprises, the Managing Board has the following rights and duties:
1. To adopt the capital contribution plan worked out by the General Director in order to decide or submit to the Head of the competent State agency for decision in accordance with the power delegation specified in Point e, Item 2, Article 14 of this Statute;
2. At the proposal of the General Director, to decide the appointment, dismissal, commendation or discipline of the person directly managing the contributed capital of the Corporation at the enterprise;
3. To supervise and control the utilization of the capital contributed by the Corporation to other enterprises; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of contributed capital and collect the profit therefrom.
Article 30.- The rights and duties of the person directly managing the capital contributed by the Corporation to other enterprises:
1. To hold a managerial or executive post at the enterprise having the capital contributed by the Corporation as prescribed by the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the operations of this enterprise;
3. To abide by the regime of reporting and take responsibility before the Managing Board of the Corporation for the capital contributed by the Corporation to this enterprise.
Section II. MANAGEMENT OF THE CAPITAL CONTRIBUTED BY AN INDEPENDENT- ACCOUNTING MEMBER ENTERPRISE TO OTHER ENTERPRISES
Article 31.- An independent-accounting member enterprise is entitled to contribute capital to other enterprises as assigned by the Corporation. With regard to the capital contributed by the enterprise to other enterprises, the Director has the following rights and duties in managing this capital:
1. To work out the capital contribution plan so that the General Director submits it to the Managing Board for approval;
2. To appoint, dismiss, commend or discipline the person directly managing the capital that the enterprise has contributed to other enterprises;
3. To supervise and control the utilization of the capital contributed by the enterprise; to take responsibility for the efficiency in the utilization, preservation and development of the contributed capital; to collect profits from the capital contributed by the enterprise to other enterprises.
Article 32.- The rights and duties of the person directly managing the capital contributed by the enterprise to other enterprises:
1. To hold a managerial or executive post in the enterprise having the capital contributed by his/her enterprise as prescribed by the Statute of this enterprise;
2. To monitor and supervise the business activities of the enterprise having the capital contributed by his/her enterprise;
3. To implement the reporting regime defined by the Director; to take responsibility before the Managing Board of the Corporation and the Director for the efficiency in the utilization of the contributed capital at the enterprise where he/she is assigned to assume a managerial or executive post.
Section III. JOINT VENTURES
Article 33.- The joint ventures joined by the Corporation or its member enterprises shall be managed, conducted and operate in accordance with the Law on Foreign Investment, the Law on Companies and other relevant laws of Vietnam. The Corporation or its member enterprises shall exercise all rights, perform all duties and responsibilities to these joint ventures in terms of financial operations in accordance with the provisions of law and the signed contracts.
Chapter VIII
FINANCE OF THE CORPORATION
Article 34.- The Corporation implements the regime of general accountancy, financial autonomy in business in accordance with the Law on State Enterprises, other provisions of law and the Statute of the Corporation.
Article 35.-
1. The statutory capital of the Corporation is composed of:
a) The capital allocated by the State at the time of the establishment of the Corporation;
b) Additional investment in the Corporation by the State (if any);
c) Deduction of the after-tax profit to supplement the capital in accordance with the existing provisions;
d) Other sources (if any).
2. Upon increasing or decreasing its statutory capital, the Corporation shall have to make timely adjustments to the property balance and make public the adjusted statutory capital of the Corporation.
Article 36.-
1. The Corporation is entitled to set up and utilize the centralized funds to ensure high effectiveness in the process of development of the Corporation.
2. The following centralized funds of the Corporation are set up in accordance with the provisions of the Statute of the Corporation concretized in the Financial Regulation of the Corpor ation and by decision of the Managing Board:
a) The development investment fund is set up from the capital depreciation funds and the deduction of profits of the member units as prescribed by the Ministry of Finance, the profits from the capital contributed by the Corporation to other enterprises, and other sources.
The capital depreciation funds and the profits from reinvestment of the dependent-accounting units of the Corporation are concentrated at the Corporation for investment according to its annual plan.
The Corporation shall mobilize the capital depreciation funds of the independent-accounting member enterprises on the principle of borrowing and repayment at the internal interest rate approved by the General Director with the accreditation of the Managing Board and under the guidance of the Ministry of Finance. If the Corporation needs to expand the steel production capacity, it may mobilize the capital depreciation funds at its independent-accounting member enterprises in the form of recording a lower capital for these enterprises; it shall not mobilize the capital depreciation funds of the fixed assets the debts of which have not been paid.
b) The fund for scientific research and full-time training to be allocated to the units performing the tasks of scientific research, training and retraining of officials and employees in the whole Corporation is formed by the deduction from the production development funds of the member units, the administrative or training allocations from the State budget (if any), and other sources, including those earned from the performance of services and contracts of scientific research and training signed with the enterprises and non-business units in the country and abroad;
c) The financial reserve fund, the reward fund and the welfare fund are set up under the guidance of the Ministry of Finance. The concrete amount of contribution and remittance to these funds and their use are defined in the Financial Regulation of the Corporation.
Article 37.- Financial autonomy of the Corporation:
1. The Corporation operates on the principle of financial autonomy, self-balancing of its revenues and expenditures. It has the responsibility to preserve and develop its business capital sources, including the capital contributed to other enterprises.
2. The Corporation takes responsibility for paying the debts recorded in its property balance and other financial commitments (if any).
3. The Corporation controls and supervises the financial operations throughout the Corporation.
4. All credit relations (borrowing, lending, sale and purchase of goods on deferred payment, guaranty) between the Corporation and partners outside the Corporation must comply with the assigned level for each borrowing as prescribed by the Ministry of Finance.
5. The Corporation shall have to draw up, submit and register its financial plan, financial reports and property balance to the competent levels, and submit its annual general financial accounts to the Ministry of Finance. The latter shall control and approve the annual financial accounts of the Corporation.
6. The Corporation shall have to pay taxes and other remittances prescribed by the current law and according to its Financial Regulation, except for the taxes already paid by its member units. It is entitled to use the profits after fulfilling its tax obligations toward the State in accordance with the current provisions.
7. The profits earned by the Corporation or its member units from the capital contributed to other enterprises shall not be subject to profit tax, if these enterprises have paid profit tax before apportioning dividends to the capital contributors.
8. The financial operations of the member units of the Corporation and the relationship in financial operation between the Corporation and its member units shall be carried out in conformilty with the Statute and the Financial Regulation of the Corporation.
9. The material liability of the Corporation in its business relations and civil relations is limited within the total statutory capital of the Corporation at its latest publicization.
10. The Corporation has to strictly observe the Ordinance on Accountancy and Statistics, the current regime of accountancy and financial reporting for State enterprises.
11. The Corporation is subject to the control and supervision in financial matters and business operations by the competent State agencies as prescribed by law.
Chapter IX
RELATIONS BETWEEN THE CORPORATION AND THE STATE AGENCIES AND THE LOCAL ADMINISTRATION
Article 38.- Relations with the Government.
The Corporation:
1. To observe law, and strictly abide by the Government regulations concerning the Corporation and State enterpirses;
2. To carry out the development plan and strategy of the Corporation in accordanc with the master plan and strategy for development of the branch and territorial development of the State;
3. To observe the regulations on the establishment, splitting, merger and dissolution; the polices on organizaton and personnel, the financial, credit, tax and profit-collecting regimes; and the regimes on accountancy and statistics;
4. To be subject to the control and inspection in its observance of law, undertakings, policies and regimes of the State at the Corporaton;
5. To be entitled to make proposals and recom- mendations on solutions, mechanisms and policies concerning the State management of the Corporation;
6. To be entiled to manage and use the capital, property, land, natural and other resources allocated by the State to perform its business tasks and to preserve and develop these resources;
7. To benefit from the regimes of allowances and subsidies and other regimes as provided for by the Government.
Article 39.- Relations with the Ministry of Finance:
1. The Corporation is subject to the State management by the Ministry of Finance in terms of:
a) Observance of the regimes on finance, accountancy, tax and organization of the accounting apparatus;
b) Financial audit and internal audit within the Corporation.
2. The Ministry of Finance is assigned by the Government to exercise a number of the owner's rights and controls the Corporation in:
a) Determining the capital, natural and other resources allocated by the State to the Corporation for management and use;
b) Inspecting the efficient use, preservation and development of the allocated capital and other resources in the process of operation reflected in the annual financial statements;
c) Ratifying the annual financial statements of the Corporation;
d) Adopting the Financial Regulation of the Corporation before the Managing Board signs for promulgation.
3. The Corporation is subject to the control and inspection in the financial and other domains under the jurisdiction by the Ministry of Finance.
4. The Corporation is entitled to propose solutions, mechanisms and policies regarding financial and credit domains and other matters related to the Corporation, to propose to the Ministry of Finance for approval its assignment of property of high value, performance of above-norm credit relations and financial obligations, distribution of after-tax profits, liquidation of property in the Corporation and supplementing of the State budgetary capital to the Corporation.
Article 40.- Relations with the Ministry of Industry.
1. Performing its function of State management of the steel industry, the Ministry of Industry shall regulate the Corporation in the following matters:
a) Issuing product standards, technological norms, including imported equipment either detached or in complete sets; the steel norms of the industry and directly inspecting and supervising the Corporation in its realization of these standards and norms;
b) Elaborating and issuing the plan and orientation for development of the steel industry; directly controlling the Corporation in its realization of such plan;
c) The Corporation shall have to observe the above-mentioned regulations of the Ministry of Industry and is entitled to make proposals on the relevant matters to the Ministry of Industry.
2. With the State-assigned task of exercising a number of rights of a State owner, the Ministry of Industry regulates the Corporation in:
a) Establishing, splitting, merging, reorganizing or dissolving member units of the Corporation, within the scope of power as authorized by the Prime Minister;
b) Preparing, together with the agency authorized by the Prime Minister and submiting to the Prime Minister for decision the appointment, dismissal, commendation or discipline of the members of the Managing Board and the General Director of the Corporation;
c) Appointing, dismissing, commending or disciplining the Deputy General Directors, the Chief Accountant of the Corporation; nominating a representative to the Control Commission of the Corporation;
d) Taking part in the allocation of capital and other resources to the Corporation, controlling its operations; and the Corporation shall have to make reports as prescribed by the State and at the request of the Ministry of Industry;
e) Directing the Corporation in ensuring the major balances of the State regarding steel, meeting the need for steel and stabilizing the steel prices on the domestic market as prescribed the State;
f) The Corporation is also subject to the control, inspection and supervision of the Ministry of Industry within the scope of its other functions as prescribed by law.
Article 41.- The other Ministries, ministerial-level Agencies and Agencies attached to the Government, in their capacity as State management agencies, regulate the Corporation in:
1. Realizing the economic-technical norms, product criteria and quality in conformity with the criteria of the industry and the relevant national criteria.
2. Observing the provisions on the protection of natural resources and environment;
3. Taking part in the evaluation of the investment projects according to the strategy and plan for development of the economic-technical branch and the relevant planning of economic areas;
4. Observing the regulations on external relations and import and export;
5. Ensuring the realization of the interests and performance of obligations towards the laborers in the Corporation as prescribed by law;
6. The Corporation is subject to the control, inspection and supervision of these agencies in the areas under their management as prescribed by law;
7. The Corporation is entitled to make proposals to these agencies on the policies, mechanisms and solutions related to the above-mentioned matters.
Article 42.- With regard to the local administrations in their capacity as State management agencies in the territorial areas, the Corporation is subject to their State management, observe the administrative regulations and perform its obligation towards the People's Councils and People's Committees at various levels in accordance with the provisions of law.
Chapter X
REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY
Article 43.- The reorganization of the Corporation shall be proposed by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 44.- The Corporation shall be dissolved when the Prime Minister finds it unnecessary to maintain it. Following the decision on the dissolution of the Corporation is made, the Prime Minister shall set up the Dissolution Council. The remaining property of the dissolved Corporation after paying all the debts due as prescribed by law, shall belong to State ownership.
Articlle 45.- The reorganization, splitting, merger, dissolution, supplement or establishment of new member units of the Corporation shall be submitted by the Managing Board to the Prime Minister for consideration and decision.
Article 46.- If the Corporation and its member units lose their capability of paying due debts, they shall be dealt with according to the Law on Bankruptcy.
Chapter XI
IMPLEMENTATION PROVISIONS
Article 47.- This Statute applies to the Vietnam Steel Corporation. All individuals and member units of the Corporation shall have to comply with this Statute.
This Statute takes effect from the date of signing the Promulgation Decree.
Article 48.-
1. The member units of the Corporation shall base themselves on the Law on State Enterprises and the Statute of the Corporation to draft their own Statutes or Regulations on Organization and Operation for the General Director to submit to the Managing Board for approval. The Statutes and Regulations of the member units shall not contradict the Statute of the Corporation.
2. In case of a need to supplement or amend the Statute of the Corporation, the Managing Board shall propose to the Prime Minister for decision. If the member units need to amend or supplement their own Statutes or Regulations on Organization and Operation, the General Director shall propose to the Managing Board of the Corporation for decision.
Article 49.- In case the documents of the Government, the Ministries, the ministerial-level Agencies, the Agencies attached to the Government and the People's Committees of the provinces or cities directly under the Central Government and the Decisions on the establishment of the member enterprises contain provisions different from this Statute, this Statute shall prevail.
  

 
ON BEHALF OF THE GOVERMENT
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

 

APPENDIX
(attached to the Statute of the Organization and Operation of the Vietnam Steel Copration ratified in Decree No.03-CP of January 25, 1996 of the Government)
I. LIST OF THE MEMBER UNITS OF THE VIETNAM STEEL CORPORATION
(At the time of the establishment of the Corporation)
A. THE INDEPENDENT-ACCOUNTING STATE ENTERPRISES:
01. The Thai Nguyen Steel and Iron Company,
02. The Southern Steel Company,
03. The Da Nang Steel Factory,
04. The Bac Thai Metal Company,
05. The Hanoi Metal Company,
06. The Dong Anh Metal Company,
07. The Quang Ninh Metal Company,
08. The Hai Phong Metal Company,
09. The Metal Company of Ho Chi Minh City,
10. The General Metal and Materials Company of Central Vietnam
11. The Industrial Materials and Equipment Company,
12. The Hanoi Accessory Materials Company,
13. The Construction and Installation Company,(1)
14. The Financial Company of the Steel Industry.
B. THE DEPENDENT-ACCOUNTING ENTERPRISES:
01. The Materials Service Enterprise
C. THE NON-BUSINESS UNITS:
01. The Non-Ferrous Metal Institute
02. The Metallurgical Workers School(2)
II. LIST OF JOINT VENTURE UNITS WITH CAPITAL CONTRIBUTED BY THE VIETNAM STEEL CORPORATION
(At the time of the establishment of the Corporation)
A. THE JOINT VENTURE UNITS WITH CAPITAL CONTRIBUTED BY THE CORPORATION:
01. The VSC-POSCO Steel Company,
02. The Vietnam Steel Pipe Company (VINAPIPE),
03. The VINAKYOEI Steel Company,
04. The Joint Venture Company for the International Commercial Center (IBC)
B. THE JOINT VENTURES WITH CAPITAL CONTRIBUTED BY THE MEMBER UNITS OF THE CORPORATION
01. The Phuong Nam Corrugated Iron Sheet Company,
02. The Joint Venture for the Ferrous Iron Sheet Processing Center, NIPPOVINA,
03. The Steel Rolling Company, Ltd., NATSTEELVINA,
04. The Zinc-Plated Corrugated Iron Sheet Company, Ltd., POSVINA,
05. The Industrially Galvanized Products Manufacture Company VINGAL,
06. The Steel Manufacture Joint Venture Company VINAUSTEEL,
07. The Hoa Binh Steel Wire Products Company,
08. The Tay Do Steel Company.-
Notes:
(1) Its former name is "The Construction and Installation Company No.2"
(2) Its former name is "The Technical Workers' School No.3".
 
 
THE GOVERNMENT
  Vo Van Kiet
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!