Quyết định 615/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

Số: 615/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty phần; Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 634/TCT-TCKT ngày 20/5/2014 về việc báo cáo kết quả đấu giá và điều chỉnh vốn điều lệ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành tại tiết a, tiết b, khoản 4, Điều 1 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần như sau:
a) Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng (Một ngàn bốn trăm mười tỷ, bốn trăm tám mươi triệu đồng).
b) Cổ phần phát hành lần đầu: 141.048.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:
- Nhà nước nắm giữ: 139.399.608 cổ phần, chiếm 98,83% vốn điều lệ.
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 252.600 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ.
- Bán cho các cổ đông khác: 1.359.792 cổ phần, chiếm 0,99% vốn điều lệ.
Các nội dung khác tại Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 06/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Tổng công ty Xây dựng Hà Nội thành công ty cổ phần không thay đổi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch Tài chính, Tổ chức cán bộ; Chánh văn phòng Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan; Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xây dựng Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN (để b/c);
- Bộ trưởng BXD (để b/c);
- Các Vụ: KHTC, TCCB;
- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội;
- Lưu VT, QLDN (N3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

Thuộc tính văn bản
Quyết định 615/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 615/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 04/06/2014 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!