Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------
---------------

Số: 03/2014/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một s điu của Luật hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 09/2012/TT-BKHĐT ngày 6 tháng 12 năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về việc xây dng, thm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã,

Chương 1.
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Thông tư này hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã) theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã.
Đối tượng áp dụng của Thông tư này được thực hiện theo Điều 2 của Luật Hợp tác xã.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Điều 3. Cơ quan đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
2. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Điều 4. Ủy quyền thực hiện đăng ký hợp tác xã
Trường hợp người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký hợp tác xã, nhận kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hợp tác xã thì phải có giấy tờ sau:
Điều 5. Ngành, nghề kinh doanh
Chương 2.
ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
Điều 6. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ
Điều 7. Đăng ký thành lập hợp tác xã
1. Khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm:
a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1;
b) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã;
c) Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2;
d) Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3;
đ) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4;
e) Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua.
2. Nếu hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
nhay Quy định về thời hạn cấp đăng ký hợp tác xã tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
Điều 8. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
1. Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, gồm:
a) Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5;
b) Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;
c) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;
d) Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
đ) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
e) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với chi nhánh hợp tác xã kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
2. Nếu ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt động của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, đồng thời bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
nhay Quy định về thời hạn cấp đăng ký hợp tác xã tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐTnhay
3. Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
4. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Bổ sung
Điều 9. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
1. Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-3; giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-4; giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5; giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6.
2. Mẫu giấy in giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thống nhất với mẫu giấy in giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Mẫu bìa của giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã có nền màu đỏ, chữ màu vàng và có nội dung được quy định theo Phụ lục III-3.
3. Mẫu bìa của giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã chỉ áp dụng đối với các trường hợp thành lập mới hoặc thay đổi nội dung đăng ký sau khi Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 10. Ghi số giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Điều 11. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
nhay Quy định về việc nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được cấp trước khi hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
Điều 12. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
1. Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh để được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.
Hợp tác xã nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-8;
b) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã;
c) Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện;
d) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh hợp tác xã mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới cho hợp tác xã. Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.
Nếu không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
nhayQuy định về việc nộp bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã được cấp trước khi hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
nhay Quy định về thời hạn cấp đăng ký hợp tác xã tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
2. Trường hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới cho hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã cấp mới cho hợp tác xã đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi trước đây hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
3. Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.
4. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới, hợp tác xã phải:
Điều 13. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi nội dung điều lệ, số lượng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Kèm theo thông báo là nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.
Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.
Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay đổi.
Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi.
2. Khi nhận thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã trao giấy biên nhận và bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã.
Điều 14. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp thì hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Kèm theo thông báo phải có nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã.
2. Khi nhận thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã trao giấy biên nhận và bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã.
Điều 15. Tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
1. Khi tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, hợp tác xã gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục I-11 đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng hoạt động.
Kèm theo thông báo là nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
2. Khi nhận thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã trao giấy biên nhận và lưu vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã để theo dõi.
3. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động thì hợp tác xã phải thông báo tiếp cho cơ quan đăng ký hợp tác xã. Tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không được quá một năm.
Điều 16. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
1. Khi chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục I-12 đến cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã.
Kèm theo thông báo là 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;
b) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh;
c) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã ra xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-7. Khi nhận giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Nếu không thực hiện xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
nhay Quy định về thời hạn cấp đăng ký hợp tác xã tại Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
2. Trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-6 cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
3. Trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở nước ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-6 cho cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao xác nhận về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp.
Điều 17. Giải thể tự nguyện hợp tác xã
1. Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể tự nguyện hợp tác xã, hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.
2. Khi giải thể tự nguyện, hợp tác xã gửi thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-13 đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.
Kèm theo thông báo là 01 bộ hồ sơ gồm:
a) Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã;
b) Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã;
c) Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã;
d) Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã;
đ) Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;
e) Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã.
3. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký hợp tác xã ra xác nhận về việc giải thể của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-8 và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục II-10. Khi nhận giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Nếu không thực hiện đăng ký giải thể cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
Bổ sung
nhay Quy định về thời hạn cấp đăng ký hợp tác xã tại Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
Điều 18. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
1. Khi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị mất hoặc bị hư hỏng, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-14, giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-15.
2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận giấy đề nghị, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới cho hợp tác xã. Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị hư hỏng, khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.
Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
nhay Quy định về thời hạn cấp đăng ký hợp tác xã tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT bị bãi bỏ theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
3. Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký hợp tác xã gửi thông báo yêu cầu hợp tác xã hoàn chỉnh và nộp hồ sơ theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đăng ký.
4. Hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.
5. Trường hợp hợp tác xã có nhu cầu đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhưng không thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã nộp giấy đề nghị cấp đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-17 kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để được cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc. Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp trước đó.
Điều 19. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
1. Trường hợp hợp tác xã giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập, cơ quan đăng ký hợp tác xã ra thông báo và quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
2. Trường hợp cơ quan đăng ký hợp tác xã phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã là không trung thực, không chính xác:
Nếu cơ quan đăng ký hợp tác xã phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã là không trung thực, không chính xác thì ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
Nếu cơ quan đăng ký hợp tác xã phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã là không trung thực, không chính xác thì ra thông báo về hành vi vi phạm của hợp tác xã và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký được thực hiện trên cơ sở các thông tin không trung thực, không chính xác và khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp hợp tác xã lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã để hoạt động trái pháp luật; hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật cấm; hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm, kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký; chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không đăng ký, thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến trụ sở của cơ quan đăng ký để giải trình. Sau mười ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì cơ quan đăng ký hợp tác xã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.
4. Trước khi ra thông báo về việc vi phạm của hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, trong trường hợp cần thiết, cơ quan đăng ký hợp tác xã có thể mời các cơ quan có liên quan như cơ quan thuế, Ủy ban nhân dân cấp huyện, sở quản lý ngành,… tham dự cuộc họp liên ngành để xác định hành vi vi phạm của hợp tác xã.
Điều 20. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
1. Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải gửi tới cơ quan đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã 01 bộ hồ sơ, gồm:
a) Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16;
b) Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.
2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ về việc đăng ký thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, cơ quan đăng ký hợp tác xã đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã bàn giao đầy đủ bộ hồ sơ đăng ký cho hợp tác xã và lưu giữ một bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký hợp tác xã. Khi bàn giao hồ sơ cho hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ; toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.
Trường hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký hợp tác xã tại cơ quan đăng ký hợp tác xã mới. Hợp tác xã phải nộp cho cơ quan đăng ký hợp tác xã mới bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn giao kèm theo các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này.
Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký hợp tác xã thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã được cấp trước đó.
Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.
Điều 21. Đăng ký hợp tác xã đối với hợp tác xã được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sáp nhập
1. Hợp tác xã mới được thành lập trên cơ sở chia, được tách, hợp nhất tiến hành thủ tục thành lập tương tự như đối với đăng ký thành lập mới hợp tác xã. Hồ sơ đăng ký phải kèm theo nghị quyết của đại hội thành viên về việc chia, tách, hợp nhất hợp tác xã.
2. Hợp tác xã thành lập trên cơ sở sáp nhập, hợp tác xã bị tách thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã.
Điều 22. Quy định về việc đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn
Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp huyện có trách nhiệm rà soát, chống đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn của các hợp tác xã trong phạm vi huyện. Cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp tỉnh có trách nhiệm rà soát, chống đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn của các liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân trong phạm vi tỉnh.
Điều 23. Quyền khiếu nại của hợp tác xã
Hợp tác xã có quyền khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành trong trường hợp không được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã mà không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ của cơ quan đăng ký hợp tác xã.
Bổ sung
Bổ sung
Chương 3.
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ
Điều 24. Chế độ thông tin báo cáo của cơ quan đăng ký hợp tác xã
Điều 25. Chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã
Chương 4.
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 và thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15 tháng 12 năm 2005 hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.
Điều 27. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Các bộ, quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn th;
- Trang điện tử Chính phủ, trang điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu ;
- Công báo;
- Lưu: Văn thư, HTX (3b).

BỘ TRƯỞNG
Bùi Quang Vinh

nhayCác mẫu biểu và dẫn chiếu về mẫu biểu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT được thay thế theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 bởi các mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT.nhay
Bổ sung

CÁCH GHI ĐỐI VỚI CÁC MẪU GIẤY

1. Đối với đăng ký liên hiệp hợp tác xã thì trong các mẫu ghi liên hiệp hợp tác xã thay cho hợp tác xã và các cụm từ tương ứng.

2. Tên tiêu đề: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

a) Nếu là cấp tỉnh:

- Dòng trên ghi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (tên tnh, thành phố trực thuộc trung ương)

- Dòng dưới ghi: PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

b) Nếu là cấp huyện:

- Dòng trên ghi: ỦY BAN NHÂN DÂN (tên huyện, quận, thị, thành phố thuộc tỉnh);

- Dòng dưới ghi: PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Phụ lục I-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thành lập hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng ch in hoa):............................................................... Giới tính:

Sinh ngày:……/ ……/ …… Dân tộc:……………… Quốc tịch:....................................

Chứng minh nhân dân số:......................................................................................

Ngày cấp:……/ ……/ …… Nơi cấp:.........................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp:…… / ……/ …… Ngày hết hạn:…… / ……/ …… Nơi cấp:.........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...............................................................

Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................

Chở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...............................................................

Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………….. Fax: ....................................................

Email: …………………………………………Website:..................................................

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

£

Thành lập trên cơ sở được tách hợp tác xã

£

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

£

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

£

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

£

2. Tên hợp tác xã:

Tên hợp tác xã viết bng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):........................................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):................................................

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):..............................................................................

3. Địa chỉ trụ s chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn:...............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:...............................................................

Tỉnh/Thành phố:.....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………….. Fax: ....................................................

Email: …………………………………………Website:..................................................

4. Tên, địa ch, người đại diện chi nhánh (nếu có):...............................................

5. Tên, địa chỉ, người đại diện văn phòng đại diện (nếu có):................................

6. Tên, địa chỉ, người đại diện địa điểm kinh doanh (nếu có): ..............................

7. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

8. Vốn điều lệ:

Tổng số (bằng số; VNĐ):.........................................................................................

Trong đó:

- Tổng số vốn đã góp:............................................................................................

- Vốn góp tối thiểu của một thành viên theo vốn điều lệ:............................................

- Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:...............................................

9. Số lượng thành viên: .......................................................................................

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyn đi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đi loại hình hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................................................

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................................................  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
HỢP TÁC XÃ

(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-2

PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

 

 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ

I. Tng quan về tình hình thị trường

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ

I. Giới thiệu tổng th

1. Tên hợp tác xã

2. Địa chỉ trụ sở chính

3. Vốn điều lệ

4. Số lượng thành viên

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

II. Tổ chức: bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã

PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã

II. Phân tích cạnh tranh

III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)

V. Kế hoạch Marketing

VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh

PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH

I. Phương án huy động và sử dụng vốn

II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu

III. Phương án tài chính khác

PHẦN V. KẾT LUẬN

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
HỢP TÁC XÃ

(Ký và ghi họ tên)

 

Phụ lục I-3

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ

 

 

I. THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chở hiện tại

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

S, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Vốn góp

Thời điểm góp vốn

Chữ ký của thành viên

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)

Tỷ l (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. THÀNH VIÊN LÀ PHÁP NHÂN

STT

Tên pháp nhân

Địa chỉ trụ sở chính

Số Giấy chứng nhận đăng ký (hoặc các giấy chứng nhận tương đương)

Vn góp

Thời đim góp vốn

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp2 (bng số; VND)

Tỷ lệ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

____________

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

2 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên.

3 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

 

Phụ lục I-4

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ

STT

Họ tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Chỗ hiện tại

Nơi đăng ký hộ khu thường trú

Số, ngày, quan cấp chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với cá nhân

Vn góp

Thời điểm góp vốn

Chức danh

Ghi chú

Giá trị phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ)

Tỷ l (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A. Danh sách hội đồng quản trị

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Giám đốc (tổng giám đốc)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Danh sách ban kiểm soát (kiểm soát viên)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày…. tháng…. năm…
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

1 Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên

2 Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu

 

Phụ lục I-5

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…… ngày….. tháng….. năm…..

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):…….

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):...................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh i với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

b) Nội dung hoạt động i với văn phòng đại diện):..................................................

4. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.....

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành ph: ....................................................................................................

Ch ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Hợp tác xã cam kết:

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-6

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…… ngày….. tháng….. năm…..

 

 

THÔNG BÁO

Về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Hợp tác xã đã lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

.............................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):        

.............................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):...................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

.............................................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

.............................................................................................................................

Do (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp):……………. cấp ngày: …… / ……/ ……

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

a) Ngành, nghề kinh doanh i với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

b) Nội dung hoạt động i với văn phòng đại diện):..................................................

5. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.....

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành ph: ....................................................................................................

Ch ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

I-7.1

Phụ lục I-7

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…… ngày….. tháng….. năm…..

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên hợp tác xã

£

- Địa chỉ trụ sở chính

£

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh

£

- Vốn điều lệ

£

- Người đại diện theo pháp luật

£

- Tên chi nhánh

£

- Địa chỉ chi nhánh

£

- Người đại diện chi nhánh

£

- Tên văn phòng đại diện

£

- Địa chỉ văn phòng đại diện

£

- Người đại diện văn phòng đại diện

£

____________

1 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định đăng ký thay đổi; lựa chọn và khai chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-7.2 đến trang I.7.12 theo yêu cầu của hợp tác xã.

 

I-7.2

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ

 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ..............

.............................................................................................................................

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .......................

.............................................................................................................................

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):.....................................................

.............................................................................................................................

 

I-7.3

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

 

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

I-7.4

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-7.5

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

 

Người đại diện theo pháp luật dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.......................

Chức danh:............................................................................................................

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành ph: ....................................................................................................

Ch ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax:...........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

I-7.6

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

 

            Vốn điều lệ đã đăng ký:...........................................................................................

            Vốn điều lệ dự kiến thay đổi:...................................................................................

            Trong đó:

          - Tổng số vốn đã góp:...............................................................................................

          - Vốn góp tối thiu của một thành viên theo vốn điều lệ:..............................................

          - Vốn góp tối đa của một thành viên theo vốn điều lệ:..................................................

 

I-7.7

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH

 

         1. Đăng ký thay đổi tên của chi nhánh sau: …………………………….

         2. Tên của chi nhánh sau khi thay đổi:

         Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bng chữ in hoa): .......

          ....................................................................................................................

         Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đi (nếu có): ...............

         Tên chi nhánh viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .............................................

 

I-7.8

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH

 

         1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của chi nhánh sau: ...........................................

         2. Địa chỉ chi nhánh sau khi thay đổi:

         Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ..................................................................

         Xã/Phường/Thị trấn: .....................................................................................

         Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................

         Tỉnh/Thành phố: ...........................................................................................

         Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..................................

         Email: …………………………………………………. Website: ...........................

         Hợp tác xã cam kết trụ sở chi nhánh của hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

I-7.9

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH

 

1. Đăng ký thay đổi người đại diện của chi nhánh sau:........................................

2. Người đại diện chi nhánh sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.......................

Chức danh:............................................................................................................

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành ph: ....................................................................................................

Ch ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

I-7.10

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

1. Đăng ký thay đổi tên của văn phòng đại diện sau: …………………………….

2. Tên của văn phòng đại diện sau khi thay đổi:

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bng chữ in hoa): ..

.............................................................................................................................

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đi (nếu có): ..........

Tên văn phòng đại diện viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ........................................

 

I-7.11

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

1. Đăng ký thay đổi địa chỉ của văn phòng đại diện sau: .....................................

2. Địa chỉ của văn phòng đại diện sau khi thay đổi:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Hợp tác xã cam kết trụ sở văn phòng đại diện của hợp tác xã thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

I-7.12

                            ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN             

 

1. Đăng ký thay đổi người đại diện của văn phòng đại diện sau:.........................

2. Người đại diện của văn phòng đại diện sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.......................

Chức danh:............................................................................................................

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành ph: ....................................................................................................

Ch ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

I-7.13

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

I-8.1

Phụ lục I-8

TÊN HỢP TÁC XÃ
--------------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng

đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh1 sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã: ...................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã: .........................................................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh hợp tác xã/văn phòng đại diện/địa đim kinh doanh của hợp tác xã:     

.............................................................................................................................

Người đại diện chi nhánh hợp tác xã/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã:

.............................................................................................................................

CÁC NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

£

- Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

£

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh/nội dung hoạt động

£

- Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

£

____________

1 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung d định đăng ký thay đổi: lựa chọn và khai chi tiết nội dung đăng ký thay đổi vào các mẫu tương ứng từ trang I-8.2 đến trang I-8.5 theo yêu cầu của hợp tác xã.

 

I-8.2

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .........................................................................................................................................

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): 

.............................................................................................................................  

I-8.3

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Hợp tác xã cam kết trụ sở chi nhánh/văn phòng/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

 

I-8.4

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH, ĐỊA ĐIỂM

KINH DOANH/NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 

Ghi ngành, nghề kinh doanh dự kiến sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi nội dung hoạt động sau khi bổ sung hoặc thay đổi (đối với văn phòng đại diện):...

.............................................................................................................................

 

I-8.5

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH/VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

 

Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh dự kiến:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.......................

Chức danh:............................................................................................................

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Chứng minh nhân dân số: ......................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Ngày hết hạn: …… / ……/ …… Nơi cấp:........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành ph: ....................................................................................................

Ch ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

I-8.6

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-9

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: …………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

GIẤY THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng ch in hoa): ....................................................................  

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã1 như sau:

Nội dung thông báo thay đổi2

Đánh dấu

- Điều lệ

£

- Số lượng thành viên

£

- Thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên

£

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện

£

- Tên, địa chỉ,  ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh

£

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy thông báo này và các tài liệu được gửi kèm theo.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

____________

1 Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh, nội dung hoạt động của văn phòng đại diện thì hợp tác xã gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện sau khi thay đổi.

Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, người đại diện của địa điểm kinh doanh thì hợp tác xã gửi kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh sau khi thay đổi.

2 Hợp tác xã chọn và đánh dấu X vào ô tương ứng với nội dung cần thông báo.

 

I-10.1

Phụ lục I-10

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

THÔNG BÁO

Về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................

Số, ngày Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ......................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hp tác xã1 như sau:

Nội dung thông báo

Đánh dấu

- Góp vốn

£

- Mua cổ phần

£

- Thành lập doanh nghiệp

£

____________

1 Hp tác xã chọn và đánh dấu X vào nội dung dự định thông báo; lựa chọn và khai chi tiết nội dung thông báo vào các mẫu tương ứng t trang I-10.2 đến trang I-10.4.

 

I-10.2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN

 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn

Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh: ........................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ............................................................

2. Số vốn góp: .....................................................................................................

 

I-10.3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN

1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần

Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh: ........................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ............................................................

2. Giá trị số cổ phần mua: ...................................................................................

I-10.4

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập

Tên doanh nghiệp: ................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Ngành nghề kinh doanh: ........................................................................................

Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: ............................................................

2. Số vốn điều lệ: .................................................................................................

I-10.5

Hợp tác xã cam kết:

- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật hợp tác xã.

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-11

TÊN HỢP TÁC XÃ
-----------------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng

đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bng chữ in hoa): ....................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................................................

Địa chỉ trụ schính: ..............................................................................................

1. Đi với hợp tác xã tạm ngừng hoạt động:

Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm....

2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt động:

Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm.... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ...........

.............................................................................................................................

Số, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:         

.............................................................................................................................  

Địa ch chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh .......................................

Lý do tạm ngừng: ..................................................................................................

Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-12

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Thông báo chấm dt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

.............................................................................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký: .................................................................

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ...........................................................................

Xã/Phường/Thị trấn: ..............................................................................................

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..............................................................

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thng ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

b) Nội dung hoạt động i với văn phòng đại diện):..................................................

4. Thông tin về người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………………… Giới tính:.......................

Sinh ngày: …… / ……/ …… Dân tộc:……………………. Quốc tịch:...........................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:............................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân:...................................................................................

Ngày cấp: …… / ……/ …… Nơi cấp: ......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................

Chỗ ở hiện tại:.......................................................................................................

Hợp tác xã cam kết đã thanh toán hết các khoản n, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-13

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

THÔNG BÁO

Về việc giải thể hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

 

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau:

 

 

Quyết định giải th số:……………………………. ngày…………./…………../...............

Lý do giải thể: .......................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-14

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đ nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Lý do đề nghị cấp lại:..............................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-15

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau của hợp tác xã:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:...........................................

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:        

.............................................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ......................................

Ngành, nghề kinh doanh i với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ................................................................

Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:.......................................

Lý do đề nghị cấp lại: .........................................................................................................

.........................................................................................................................................

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-16

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã với nội dung sau:

1. Cơ quan đăng ký hợp tác xã đã đăng ký

Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: ...........................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã dự định đăng ký

Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: ...........................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Lý do thay đổi: ......................................................................................................

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-17

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:.................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Đ nghị được cấp đi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục I-18

TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….. ngày….. tháng….. năm……

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của hợp tác xã năm……..

 

 

nh gửi: Tên cơ quan đăng ký hp tác xã

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):......................................................................

S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:.................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã năm .... gồm những nội dung sau đây:

1. Thành viên và lao động

1.1. Đối với hp tác xã

Tên chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Thời điểm 31/12/20..

A

B

 

 

1. Tổng số thành viên (01=03+04+05+06+07)

01

Thành viên

 

Trong đó: Số thành viên sử dụng dịch vụ của HTX

02

Thành viên

 

Chia ra:

 

 

 

- Thành viên là cá nhân Việt Nam

03

Thành viên

 

- Thành viên là cá nhân nước ngoài

04

Thành viên

 

- Thành viên là hộ

05

Thành viên

 

- Thành viên là pháp nhân

06

Thành viên

 

- Thành viên khác (nếu có)

07

Thành viên

 

2. Tổng s lao động

08

Người

 

Trong đó: Số lao động là thành viên

 

Người

 

1.2. Đối với liên hiệp hợp tác xã

Tên chỉ tiêu

Mã s

Đơn vị tính

Thời điểm 31/12/20..

A

B

 

 

1. Tổng số thành viên

01

Hợp tác xã

 

Trong đó: S thành viên sử dụng dịch vụ của LH HTX

02

Hợp tác xã

 

2. Tổng số lao động

03

Người

 

2. Sản phẩm, dịch vụ hợp tác xã cung ứng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên sản phẩm, dịch vụ

Tng doanh thu từ thành vn trong năm 20..

Tng doanh thu từ thị trường trong năm 20..

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Tên chỉ tiêu

Mã số

Thời điểm 31/12/20..

A

B

 

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (01=02+03)

01

 

Chia ra: - Từ giao dịch với thành viên

02

 

            - Cho thị trường (nếu có)

03

 

2. Các khon giảm trừ doanh thu

04

 

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (05 = 01 - 04)

05

 

4. Doanh thu hoạt động tài chính

06

 

5. Các khoản thu nhập khác

07

 

6. Tổng li nhuận trước thuế (08 = 09 + 10 + 11)

08

 

6.1. Lợi nhuận sản xuất, kinh doanh

09

 

6.2. Li nhuận hoạt động tài chính

10

 

6.3. Li nhuận từ hoạt động khác

11

 

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

12

 

8. Li nhuận sau thuế (13 = 08 - 12)

13

 

9. Trích lập các quỹ (14 = 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

14

 

- Quỹ Đầu tư phát triển

15

 

- Quỹ Dự phòng tài chính

16

 

- Quỹ Phúc li

17

 

- Quỹ Khen thưởng

18

 

- Quỹ khác

19

 

10. Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (20 = 21 + 22 + 23)

20

 

10.1. Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ

21

 

10.2. Chia lãi cho thành viên theo vốn góp

22

 

10.3. Khác (ghi rõ):

23

 

11. Thu nhập bình quân/tháng của 1 lao động làm việc thường xuyên

24

 

4. Tài sản, vốn, hoạt động đầu tư của hợp tác xã

4.1. Tài sản của hợp tác xã

Đơn vị tính: triệu đồng

Tên chỉ tiêu

Mã số

Thời điểm 31/12/20..

A

B

 

1. Tài sản không chia (01=02+03+04+05)

01

 

 

Trong đó:

- Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất

02

 

 

 

- Khon được cấp, hỗ trợ không hoàn lại của nhà nước, khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia

03

 

 

 

- Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển đưa vào tài sản không chia

04

 

 

 

- Vốn, tài sản khác do điều l quy định là tài sản không chia

05

 

2. Tổng cộng tài sản (06 = 07+12)

06

 

2.1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn

07

 

 

Trong đó:

- Các khoản phải thu (08 = 09 + 10 + 11)

08

 

 

Chia ra:

+ Phải thu của khách hàng

09

 

 

 

+ Phải thu của thành viên

10

 

 

 

+ Các khoản phải thu khác

11

 

2.2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn (12 = 13+18)

12

 

2.2.1. Tài sản cố định (giá trị còn lại) (13 = 14+ 15+ 16+ 17)

13

 

- TSCĐ chuyn từ HTX, LH HTX cũ sang/chính quyền bàn giao

14

 

- TSCĐ do thành viên góp trực tiếp

15

 

- TSCĐ mua mới

16

 

- TSCĐ từ các nguồn khác

17

 

2.2.2. Đầu tư dài hạn

18

 

3. Tổng cộng nguồn vốn (19=20+24)

19

 

3.1. Nợ phải trả (20=21+22+23)

20

 

3.1.1. Vay của thành viên

21

 

3.1.2. Vay các tổ chức tín dụng

22

 

3.1.3. Vay khác và nợ phải trả khác

23

 

3.2. Nguồn vốn chủ s hữu

24

 

4.2. Vốn của hợp tác xã

Tên chỉ tiêu

số

Đơn vị tính

Thời điểm 31/12/20..

A

B

C

 

1. Tổng vốn điều lệ

01

Tr.đ

 

2. Tổng số thành viên góp vốn điều lệ

02

Thành viên

 

3. Mức góp vốn điều lệ tối thiểu quy định 1 thành viên

03

Tr.đ

 

4. Mức góp vốn thấp nhất/thành viên

04

Tr.đ

 

5. Mức góp vốn cao nhất/thành viên

05

Tr.đ

 

4.3. Hoạt động đầu tư của hợp tác xã

Đơn vị tính: triệu đồng

Tên chỉ tiêu

Mã số

Thời điểm 31/12/20..

A

B

 

1. Tổng số vốn góp vào doanh nghiệp

01

 

2. Tổng giá trị cphần mua

02

 

3. Tổng vốn điều lệ của doanh nghiệp trực thuộc

03

 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-1

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………..
Mã hồ sơ:………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Cơ quan đăng ký hợp tác xã:..................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:……………………………………. Fax: .....................................................

Email: ………………………………………… Website: ...............................................

Ngày …./…./…. đã nhận của Ông/Bà .....................................................................

Giấy Chứng minh nhân dân (hoặc tên loại giấy tờ chứng thực cá nhân khác) số: ......

.............................................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................

Điện thoại:……………………………………. Fax: .....................................................

Email: ………………………………………… Website: ...............................................

...........................................................................................................................

01 bộ hồ sơ số………………….. về việc..................................................................

Hồ sơ bao gồm:

1. .........................................................................................................................

2. .........................................................................................................................

3. .........................................................................................................................

4. .........................................................................................................................

Cơ quan đăng ký hợp tác xã hẹn Ông/Bà ngày …../…../……. liên hệ với Cơ quan đăng ký hợp tác xã đ được giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

NGƯỜI NỘP
(Ký và ghi họ tên)

NGƯỜI NHẬN
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-2

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ………………………….

 

 

Kính gửi:

(Tên hp tác xã)

Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

 

Cơ quan đăng ký hợp tác xã ..................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Sau khi xem xét hồ sơ số……………… đã nhận ngày…… tháng…… năm……

của Ông/Bà:...........................................................................................................

về việc:..................................................................................................................

Cơ quan đăng ký hợp tác xã ..................................................................................

vì lý do như sau: ....................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Xin thông báo để Ông/Bà được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:……..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-3

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

Số: ……………….

Đăng ký lần đầu, ngày……. tháng……. năm…….

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày……. tháng……. năm…….

 

 

1. Tên hợp tác xã

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):........................................

Tên hợp tác xã viết bng tiếng nước ngoài (nếu có): ...............................................

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): .............................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

4. Vốn điều lệ (bằng s; VNĐ):...............................................................................

5. Người đại diện theo pháp lut của hợp tác xã

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….. Giới tính: ...

Chức danh: ...........................................................................................................

Sinh ngày: ……/ ……/ …… Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:.....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……/ …… Nơi cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

6. Thông tin về chi nhánh

Tên chi nhánh: ......................................................................................................

Địa chỉ chi nhánh: ..................................................................................................

Người đại diện chi nhánh: ......................................................................................

7. Thông tin về văn phòng đại diện

Tên văn phòng đại diện: ........................................................................................

Địa chỉ văn phòng đại diện: ....................................................................................

Người đại diện văn phòng đại diện: ........................................................................

8. Thông tin về địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh: .......................................................................................

Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ..................................................................................

Người đại diện địa điểm kinh doanh: .......................................................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-4

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
CHI NHÁNH CỦA HỢP TÁC XÃ

Số: ……………

Đăng ký lần đầu, ngày……. tháng……. năm…….

Đăng ký thay đổi lần thứ:……, ngày……. tháng……. năm…….

 

 

1. Tên chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................

Tên chi nhánh viết bng tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): ..............................................................................

2. Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

4. Thông tin về người đại diện

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….. Giới tính: ...

Sinh ngày: ……/ ……/ …… Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:.....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……/ …… Nơi cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

5. Hợp tác xã chủ quản

Tên hợp tác xã: .....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................................

Địa chỉ hợp tác xã: ................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: ........................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-5

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA HỢP TÁC XÃ

Số: ……………….

Đăng ký lần đầu, ngày……. tháng……. năm…….

Đăng ký thay đổi lần thứ:…… ngày……. tháng……. năm…….

 

 

1. Tên văn phòng đại diện (ghi bằng chữ in hoa):...................................................

Tên văn phòng đại diện viết bng tiếng nước ngoài (nếu có): ...................................

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): .................................................................

2. Địa chỉ: ............................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Nội dung hoạt động: ........................................................................................

4. Thông tin về người đại diện

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….. Giới tính: ...

Sinh ngày: ……/ ……/ …… Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:.....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……/ …… Nơi cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

5. Hợp tác xã chủ quản

Tên hợp tác xã: .....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................................

Địa chỉ hợp tác xã: ................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: ........................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-6

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

S: ……………..

Đăng ký lần đầu, ngày……. tháng……. năm…….

Đăng ký thay đổi lần thứ:…… ngày……. tháng……. năm…….

 

 

1. Tên địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):.................................................

Tên địa điểm kinh doanh viết bng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................

Tên địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ...............................................................

2. Địa ch: ............................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT

Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

4. Thông tin về người đại diện

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………….. Giới tính: ...

Sinh ngày: ……/ ……/ …… Dân tộc: ………………………… Quốc tịch:.....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: ……/ ……/ …… Nơi cấp: .......................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

5. Hợp tác xã chủ quản

Tên hợp tác xã: .....................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................................

Địa chỉ hợp tác xã: ................................................................................................

Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: ........................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-7

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

Cơ quan đăng ký hợp tác xã: .................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

Xác nhận:

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................................

Chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa đim kinh doanh (ghi bng chữ in hoa): ..........

.............................................................................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: .....

.............................................................................................................................

Địa ch chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ......................................

Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ..........................

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ hợp tác xã;
- …………;
- Lưu: ……

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-8

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
-------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc giải thể của hợp tác xã

 

 

Cơ quan đăng ký hợp tác xã: .................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

 

Xác nhận về việc giải thể của hợp tác xã sau:

 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Người đại diện theo pháp luật: ...............................................................................

Có các đơn vị phụ thuộc:

Tên, địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................

Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................................................................

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ hợp tác xã;
- ………;
- Lưu: ……..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-9

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------------------

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

THÔNG BÁO

Về việc hợp tác xã thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi:

(Tên hp tác xã)
Địa chỉ: (Địa chỉ trụ sở chính)

 

 

 

Cơ quan đăng ký hợp tác xã: .................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Căn cứ: Điều 56 Luật Hợp tác xã

Cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo nội dung vi phạm của hợp tác xã như sau: ...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nội dung phần cui của Thông báo vi phạm được ghi tương ứng với từng loại vi phạm như sau:

1. Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Hợp tác xã thì ghi:

Cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo để hợp tác xã được biết và sẽ ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

2. Đối với các trường hợp quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 56 Luật Hợp tác xã thì ghi:

Cơ quan đăng ký hợp tác xã yêu cầu người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã đến trụ sở của cơ quan để giải trình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ký Thông báo này. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong Thông báo này mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì Cơ quan đăng ký hợp tác xã sẽ ra Quyết định thu hi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh/thành phố;
- Chi cục quản lý thị trường;
- ……
- Lưu:………

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-10

TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ
-------

Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ HP TÁC XÃ

 

 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật hợp tác xã;

Căn cứ Thông báo số............................................................................................. ;

Căn cứ .................................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã của hợp tác xã sau:

Tên hợp tác xã (ghi bng chữ in hoa): ....................................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã: ...............................................................

Do: ………………………………………………. Cấp ngày: ………/ ………/ .................

Địa chỉ trụ sở chính: ..............................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

Do Ông/Bà: (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ...............................................................

Sinh ngày: ………/ ………/ ………Dân tộc:………………….  Quốc tịch: ....................

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...........................................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................................

Ngày cấp: ………/ ………/ ……… Ngày hết hạn: ………/ ………/ ……… Nơi cấp:.....

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............................................................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................................................................

Điện thoại:…………………………………………….. Fax: ..........................................

Email: …………………………………………………. Website: ....................................

người đại diện theo pháp luật.

Có các đơn vị phụ thuộc:

Tên, địa chỉ chi nhánh: ...........................................................................................

Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: .............................................................................

Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ………/ ………/ ………  các Ông/Bà ......  ………………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Tên, địa chỉ hợp tác xã bị thu hồi GCNĐKHTX;
- Cục Thuế tỉnh, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính;
- Chi cục quản lý thị trường tỉnh, thành phố nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính;
- …………….;
-
Lưu: ……….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-11

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

-------

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh...

 

 

 

 

Tháng... năm...

Từ đu năm đến hết tháng... năm...

1

Số lượng GCNĐK hợp tác xã đã cấp còn hiệu lực

 

 

2

Số lượng GCNĐK chi nhánh của hợp tác xã đã cấp còn hiệu lực

 

 

3

Số lượng GCNĐK văn phòng đại diện của hợp tác xã đã cấp còn hiệu lực

 

 

4

Số lượng GCNĐK địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đã cấp còn hiệu lực

 

 

5

Cấp đăng thay đổi (s lượt)

 

 

 

- Tên hợp tác xã

 

 

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

 

 

- Ngành, nghề kinh doanh

 

 

 

- Vốn điều lệ

 

 

 

- Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

 

 

 

- Tên chi nhánh

 

 

 

- Địa chỉ chi nhánh

 

 

 

- Người đại diện chi nhánh

 

 

 

- Tên văn phòng đại diện

 

 

 

- Địa chỉ văn phòng đại diện

 

 

 

- Người đại diện văn phòng đại diện

 

 

6

Thu hi Giy CNĐK hợp tác xã

 

 

7

Thu hi Giy CNĐK chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

 

 

8

Xóa tên

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-12

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ...
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

-------

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

BÁO CÁO

Tình hình đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

 

 

Quý... năm...

Từ đu năm đến hết quý... năm...

Liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã

Tổng s3=1+2

Liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã

Tổng số 6=4+5

A

B

1

2

3

4

5

6

1

Số lượng GCNĐK HTX, LHHTX đã cấp còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

2

Số lượng GCNĐK chi nhánh của HTX, LHHTX đã cấp còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

3

S lượng GCNĐK văn phòng đại diện của HTX, LHHTX đã cấp còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

4

Số lượng GCNĐK địa điểm kinh doanh của HTX, LHHTX đã cấp còn hiệu lực

 

 

 

 

 

 

5

Cp đăng ký thay đổi (s lượt)

 

 

 

 

 

 

 

- Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

 

 

 

 

 

 

- Ngành, ngh kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

- Vốn điều lệ

 

 

 

 

 

 

 

- Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

 

- Tên chi nhánh của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

- Địa chỉ chi nhánh của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

- Người đại diện chi nhánh của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

- Tên văn phòng đại diện của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

- Địa ch văn phòng đại diện của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

 

- Người đại diện văn phòng đại diện của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

6

Thu hồi Giấy CNĐK hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 

 

 

 

 

 

7

Thu hồi Giấy CNĐK của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX, LHHTX

 

 

 

 

 

 

8

Xóa tên

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-13

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN…
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

-------

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của hợp tác xã năm….

 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh...

 

 

TT

Chỉ tiêu

Mã số

Đơn vị tính

Năm …..

1

Tổng số hợp tác xã (01=02+03+04+05+06)

01

HTX

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

02

HTX

 

 

- Hợp tác xã phi nông nghiệp

03

HTX

 

 

- Hợp tác xã tín dụng

04

HTX

 

 

- Hợp tác xã tạo việc làm

05

HTX

 

 

- Hợp tác xã khác

06

HTX

 

2

Tổng số hợp tác xã thành lập mới

07

HTX

 

3

Tổng shợp tác xã giải th

08

HTX

 

4

Tổng số thành viên (09=10+11+ 12+13+14)

09

thành viên

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

10

thành viên

 

 

- Hp tác xã phi nông nghiệp

11

thành viên

 

 

- Hợp tác xã tín dụng

12

thành viên

 

 

- Hợp tác xã tạo việc làm

13

thành viên

 

 

- Hp tác xã khác

14

thành viên

 

5

Tổng số lao động

15

người

 

 

Trong đó: S lao động là thành viên hợp tác xã

16

người

 

6

Tổng vốn điu lệ

17

triệu đồng

 

7

Tổng doanh thu bán hàng và cung cp dịch vụ

18

triệu đồng

 

 

Trong đó: Doanh thu từ giao dịch với thành viên

19

triệu đồng

 

8

Tổng lợi nhuận sau thuế

20

triệu đồng

 

9

Tng lợi nhuận chia cho thành viên (21=22+23+24)

21

triệu đồng

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ

22

triệu đồng

 

 

- Chia lãi cho thành viên theo vn góp

23

triệu đồng

 

 

- Khác

24

triệu đồng

 

10

Thu nhập bình quân tháng của 1 lao động làm việc trong hợp tác xã

25

triệu đồng

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục II-14

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

-------

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------

……, ngày…. tháng…. năm…..

 

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm ....

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

TT

Chỉ tiêu

s

Đơn vị tính

Năm

 

A. HỢP TÁC XÃ

 

 

 

1

Tổng số hợp tác xã (01=02+03+04+05+06)

01

HTX

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

02

HTX

 

 

- Hợp tác xã phi nông nghiệp

03

HTX

 

 

- Hợp tác xã tín dụng

04

HTX

 

 

- Hợp tác xã tạo việc làm

05

HTX

 

 

- Hợp tác xã khác

06

HTX

 

2

Tổng số hợp tác xã thành lập mới

07

HTX

 

3

Tổng số hợp tác xã giải th

08

HTX

 

4

Tổng số thành viên (09=10+11+12+13+14)

09

thành viên

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

10

thành viên

 

 

- Hợp tác xã phi nông nghiệp

11

thành viên

 

 

- Hợp tác xã tín dụng

12

thành viên

 

 

- Hợp tác xã tạo việc làm

13

thành viên

 

 

- Hợp tác xã khác

14

thành viên

 

5

Tng số lao động

15

người

 

 

Trong đó: S lao động là thành viên hợp tác xã

16

người

 

6

Tổng vốn điều lệ

17

triệu đồng

 

7

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

18

triệu đồng

 

 

Trong đó: Doanh thu từ giao dịch với thành viên

19

triệu đồng

 

8

Tổng lợi nhuận sau thuế

20

triệu đồng

 

9

Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (21=22+23+24)

21

triệu đồng

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ

22

triệu đồng

 

 

- Chia lãi cho thành viên theo vn góp

23

triệu đồng

 

 

- Khác

24

triệu đồng

 

10

Thu nhập bình quân tháng của 1 lao động làm việc trong hợp tác xã

25

triệu đồng

 

 

B. LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ

 

 

 

11

Tổng số liên hiệp hợp tác xã (26=27+28+29+30)

26

LHHTX

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

27

LHHTX

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp

28

LHHTX

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã tín dụng

29

LHHTX

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã khác

30

LHHTX

 

12

Tổng số liên hiệp hợp tác xã thành lập mới

31

LHHTX

 

13

Tổng số liên hiệp hợp tác xã giải th

32

LHHTX

 

14

Tổng số thành viên (33=34+35+36+37)

33

thành viên

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp

34

thành viên

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã phi nông nghiệp

35

thành viên

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã tín dụng

36

thành viên

 

 

- Liên hiệp hợp tác xã khác

37

thành viên

 

15

Tổng số lao động

38

người

 

16

Tổng vốn điều lệ

39

triệu đồng

 

17

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

40

triệu đồng

 

 

Trong đó: Doanh thu từ giao dịch với thành viên

41

triệu đồng

 

18

Tổng lợi nhuận sau thuế

42

triệu đồng

 

19

Tổng lợi nhuận chia cho thành viên (43=44+45+46)

43

triệu đồng

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

- Chia lãi cho thành viên theo mức độ sử dụng dịch vụ

44

triệu đồng

 

 

- Chia lãi cho thành viên theo vn góp

45

triệu đồng

 

 

- Khác

46

triệu đồng

 

20

Thu nhập bình quân tháng của 1 lao động làm việc trong liên hiệp hợp tác xã

47

triệu đồng

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:…….

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

Phụ lục III-1

DANH MỤC CHỮ CÁI SỬ DỤNG TRONG ĐẶT TÊN HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ

 

Chữ in hoa

Chữ in thường

Chữ in hoa

Chữ in thường

A

a

N

n

Ă

ă

O

o

Â

â

Ơ

ơ

B

b

Ô

ô

c

c

P

p

D

d

Q

q

Đ

đ

R

r

E

e

S

s

Ê

ê

T

t

F

f

U

u

G

g

Ư

ư

H

h

V

v

I

i

W

w

J

j

X

x

K

k

Y

y

L

l

Z

z

M

m

 

 

 

Phụ lục III-2

MÃ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ

 

Đơn vị hành chính

Đơn vị hành chính

Số

Số

 

Số

Số

1

2

3

1

2

3

Thành phố Hà Nội

(12 quận, 1 thị xã, 17 huyện)

Quận Ba Đình

Quận Tây Hồ

Quận Hoàn Kiếm

Quận Hai Bà Trưng

Quận Đống Đa

Quận Thanh Xuân

Quận Cầu Giấy

Huyện Sóc Sơn

Huyện Đông Anh

Huyện Gia Lâm

Quận Bắc Từ Liêm

Huyện Thanh Trì

Quận Hoàng Mai

Quận Long Biên

Quận Hà Đông

Thị Xã Sơn Tây

Huyện Ba Vì

Huyện Phúc Thọ

Huyện Đan Phượng

Huyện Thạch Thất

Huyện Hoài Đức

Huyện Quốc Oai

Huyện Chương Mỹ

Huyện Thanh Oai

Huyện Thường Tín

Huyện Mỹ Đức

Huyện Ứng Hòa

Huyện Phú Xuyên

Huyện Mê Linh

Quận Nam Từ Liêm

01

 

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Thành phố Hải Phòng

(7 quận, 8 huyện)

Quận Hồng Bàng

Quận Ngô Quyền

Quận Lê Chân

Quận Kiến An

Quận Đồ Sơn

Huyện Thủy Nguyên

Huyện An Dương

Huyện An Lão

Huyện Kiến Thụy

Huyện Tiên Lãng

Huyện Vĩnh Bảo

Huyện Cát Hải

Huyện Bạch Long Vĩ

Quận Dương Kinh

Quận Hải An

02

 

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Tỉnh Hải Dương

(1 thành phố, 1 thị xã, 10 huyện)

04

 

Thành phố Hi Dương

Thị xã Chí Linh

Huyện Nam Sách

Huyện Thanh Hà

Huyện Kinh Môn

Huyện Kim Thành

Huyện Gia Lộc

Huyện Tứ Kỳ

Huyện Cẩm Giàng

Huyện Bình Giang

Huyện Thanh Miện

Huyện Ninh Giang

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Tỉnh Hưng Yên

(1 thành phố, 9 huyện)

Thành phố Hưng Yên

Huyện Văn Lâm

Huyện Mỹ Hào

Huyện Yên Mỹ

Huyện Văn Giang

Huyện Khoái Châu

Huyện Ân Thi

Huyện Kim Động

Huyện Phù Cừ

Huyện Tiên Lữ

05

 

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Tỉnh Hà Nam

(1 thành ph, 5 huyện)

Thành phố Phủ Lý

Huyện Duy Tiên

Huyện Kim Bảng

Huyện Lý Nhân

Huyện Thanh Liêm

Huyện Bình Lục

06

 

06

06

06

06

06

06

 

 

01

02

03

04

05

06

Tỉnh Nam Định

(1 thành phố, 9 huyện)

Thành phố Nam Định

Huyện Vụ Bản

Huyện Mỹ Mộc

Huyện Ý Yên

Huyện Nam Trực

Huyện Trực Ninh

Huyện Xuân Trường

Huyện Giao Thủy

Huyện Nghĩa Hưng

Huyện Hải Hậu

07

 

07

07

07

07

07

07

07

07

07

07

 

 

01

02

03