Quyết định 4119/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
Số: 4119/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP
NĂM 2017 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
---------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cNghị đnh s 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định về chc năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng về quyết toán kinh phí Ngân sách nhà nước đảm bo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Trương Quang Nghĩa

 
KẾ HOẠCH
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định s 4119/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)
 
 
Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải ban hành. Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải và tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp; thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
2. Yêu cầu
a) Đảm bảo đúng nội dung, hình thức theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành đúng pháp luật; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải.
b) Lồng ghép, kết hợp hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp với các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp và các hoạt động quản lý nhà nước khác.
c) Thông tin pháp lý đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời và phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.
d) Đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện của doanh nghiệp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM
1. Hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới trong các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền trong năm 2016, năm 2017 thuộc các lĩnh vực như: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa... đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.
2. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
3. Tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các đơn vị
a) Các Vụ, Ban PPP, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:
- Cụ thể hóa các nội dung pháp lý cần hỗ trợ theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lựa chọn hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định số 66/2008/NĐ-CP để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung được phân công trong Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này và các nội dung hỗ trợ pháp lý khác theo đặc thù của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ trước ngày 15/01/2017 để thực hiện việc kiểm tra, theo dõi.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai hỗ trợ cho doanh nghiệp những nội dung pháp lý thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc (bao gồm cả các Trường) thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn quản lý theo đúng kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ và của Tổng cục, Cục.
- Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực để thực hiện tốt công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Tổng hợp, báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp định kỳ 06 tháng và hàng năm.
b) Vụ Pháp chế
- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải.
- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được giao theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này.
- Tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Giao thông vận tải trong tháng 12/2017.
c) Vụ Tài chính
- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
- Tổng hợp dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo bố trí đủ kinh phí cho hoạt động của công tác này.
d) Trung tâm Công nghệ thông tin
Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải.
2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, các nguồn kinh phí khác theo quy định pháp luật.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2017 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4119/QĐ-BGTVT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
 
 

STT
Nội dung
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
Dự kiến nguồn kinh phí
I
Các cơ quan tham mưu thuộc Bộ, Trung tâm Công nghệ thông tin
1
Duy trì chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
TTCNTT
Thường xuyên
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
2
Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải
Vụ Pháp chế
TTCNTT
Ngay khi văn bản được ban hành
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
3
Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và quy định của Bộ Giao thông vận tải khi có yêu cầu của doanh nghiệp
Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Thường xuyên
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
4
Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016 gửi Bộ Tư pháp
Vụ Pháp chế
Tháng 12/2017
 
II
Tổng cục, các Cục thuộc Bộ
1
Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Tổ chức pháp chế
Trước ngày 15/01/2017
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
2
Cập nhật cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử
Tổng cục, các Cục
Ngay khi văn bản được ban hành
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
3
Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong phạm vi quản lý có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2016, 2017
Tổng cục, các Cục
Cả năm
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
4
Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp
Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục
Ngay khi nhận được kiến nghị
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
5
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải
Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục
Cả năm
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
6
Tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật
Các cơ quan tham mưu thuộc Tổng cục, Cục
Thường xuyên
Ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác
7
Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp cho doanh nghiệp gửi Bộ (qua Vụ Pháp chế) tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp
Tổ chức pháp chế
Trước ngày 15/12/2017
 

 

thuộc tính Quyết định 4119/QĐ-BGTVT

Quyết định 4119/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4119/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:22/12/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Giải đáp pháp luật về giao thông vận tải cho DN

Ngày 22/12/2016, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ra Quyết định số 4119/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo đó, nhằm đảm bảo tính chủ động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải và tăng cường nhận thức, ý thức về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp…, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc hỗ trợ, cung cấp thông tin và hướng dẫn thực hiện những quy định mới thuộc các lĩnh vực như: đường sắt, đường bộ, hàng hải, hàng không, đường thủy nội địa... đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải; các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản theo thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông vận tải; xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các lĩnh vực nêu trên.
Đồng thời, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật; tiếp nhận, nghiên cứu, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển theo quy định của Hiến pháp và pháp luật
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định4119/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi