Quyết định 312/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 312/TTG
NGÀY 24 THÁNG 5 NĂM 1995 VỀ THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tổ chức lại công tác kinh doanh lương thực khu vực miền Bắc;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty lương thực miền Bắc trên cơ sở sắp xếp lại Tổng công ty lương thực Trung ương I, và các đơn vị kinh doanh lương thực của các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Tổng công ty lương thực miền Bắc (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là Tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh; có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có tài sản, có các quỹ tập trung và được tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty; có con dấu; được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM NORTHERN POOD CORPORATION viết tắt là VINAPOOD I.

Trụ sở của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2.- Tổng công ty lương thực miền Bắc có nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Thực hiện kinh doanh lương thực theo quy hoạch và kế hoạch của Nhà nước và theo nhu cầu thị trường, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng lương thực trong nước và tiêu thụ hết lương thực hàng hoá của nông dân; chủ động trong hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư; tổ chức thu mua, bảo quản, chế biến lương thực, tiêu thụ lương thực ở trong nước và xuất nhập khẩu lương thực, cung ứng vật tư, thiết bị chuyên dùng; hợp tác liên doanh,liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và ngoài nước phù hợp với pháp luật, chính sách của Nhà nước.

2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và các nhiệm vụ khác được giao.

3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân.

 

Điều 3.-

1/ Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm :

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng Ban Tố chức - Cán bộ Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

 

Điều 5.-

1/ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị kinh doanh và sự nghiệp của quốc doanh Trung ương và quốc doanh địa phương đang hoạt động trong ngành lương thực trên địa bàn từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở vào để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2/ Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ ban hành.

3/ Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

 

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty lương thực miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 312/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Lương thực miền Bắc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 312/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 24/05/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
---------
No: 312-TTg
Hanoi, May 24, 1995

 
DECISION
TO ESTABLISH THE NORTHERN FOOD CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In order to reorganize the food business in the northern part of the country;
At the proposal of the Minister of Agriculture and Food Industry,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Northern Food Corporation on the basis of rearranging the Central Food Corporation No.1, and the food business units of the provinces from Thua Thien - Hue province northward.
The Northern Food Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State-owned corporation, has the legal person status, has civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has assets and centralized funds, is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation; has its seal; is allowed to open its accounts at domestic and foreign banks in compliance with State regulations.
The international transaction name of the Northern Food Corporation is VIETNAM NORTHERN FOOD CORPORATION, or VINAFOOD I in abbreviation.
The head office of the Corporation is located in Hanoi City.
Article 2.- The Northern Food Corporation has the following main tasks:
1. To carry out food business in accordance with the State overall planning and plans and the market demand in order to meet in time the domestic food consumption need and consume all marketable goods of farmers; to take the initiative in business activities, including development planning, investment, generation of sources of investment capital; organization of purchase, preservation and processing of food, domestic consumption of food, import and export of food, supply of materials and specialized equipment; and to enter into joint venture and cooperation with domestic and foreign economic organizations in accordance with State laws and policies.
2. To receive and efficiently use, preserve and develop the State-allocated capital, including part of the capital invested in other businesses; receive and efficiently use various resources allocated by the State to carry out its assigned business and other tasks.
3. To organize and manage activities in research and application of scientific and technological advances, in training and fostering cadres and workers.
Article 3.-
1. The organizational structure of the Corporation consists of:
- The Managing Board, the Supervisory Commission;
- The General Director and the assisting apparatus;
- The member units of the Corporation.
2. The organization and operation of the Corporation is concretely defined in the Statute of the Corporation promulgated by the Government.
Article 4.- The Minister of Agriculture and Food Industry, after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, shall submit to the Prime Minister for decision the appointment of the President of the Managing Board, the General Director of the Corporation, and other members of the Managing Board.
The Minister of Agriculture and Food Industry shall decide the appointment of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation at the proposal of the Managing Board and the suggestion of the General Director of the Corporation.
Article 5.-
1. The Minister of Agriculture and Food Industry shall have to draw up a plan for the rearrangement of the central and local State-owned production and administration units which are operating in the food service in the area from Thua Thien - Hue province northward, and submit it to the Prime Minister for decision.
2. The Managing Board of the Corporation is responsible for drafting the Statute on the organization and operation of the Corporation, and submit it to the Government for promulgation.
3. The Minister of Finance shall preside over and cooperate with the Minister of Agriculture and Food Industry in the allocation of capital to the Corporation.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its promulgation.
The Minister of Agriculture and Food Industry, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the other Ministers, the Heads of the ministerial level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Northern Food Corporation, shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

 
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!