Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 249/TTG

NGàY 29 THáNG 4 NăM 1995

Về VIệC THàNH LậP TổNG CôNG TY BưU CHíNH - VIễN THôNG
VIệT NAM

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện,

QUYếT địNH:

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị dịch vụ, sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về bưu chính - viễn thông thuộc Tổng cục Bưu điện.

Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty ) là Tổng công ty nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản tại ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Tổng công ty.

Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là VIETNAM POST AND TELECOMMUNICATIONS, viết tắt là VNPT.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2.- Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

1/ Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và phục vụ về bưu chính - viễn thông theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách phát triển của Nhà nước, bao gồm: xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư; phát triển mạng lưới bưu chính - viễn thông công cộng, kinh doanh các dịch vụ bưu chính - viễn thông; bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; phục vụ quốc phòng, an ninh, ngoại giao; sản xuất công nghiệp bưu chính - viễn thông; xây dựng công trình bưu chính - viễn thông; xuất nhập khẩu cung ứng thiết bị bưu chính - viễn thông; liên doanh liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2/ Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3/ Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân trong Tổng công ty.

 

Điều 3.-

1/ Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

 

Điều 4.- Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện quyết định bổ nhiệm phó Tổng giám đốc và kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc.

 

Điều 5.-

1/ Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện có trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị dịch vụ, sản xuất, lưu thông, sự nghiệp về bưu chính - viễn thông nói tại Điều 1 trên đây để lập danh sách các đơn vị thành viên của Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2/ Hội đồng quản trị Tổng công ty có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ ban hành.

3/ Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

 

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu chính - viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 249/TTg

Quyết định 249/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:249/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:29/04/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 249/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 249-TTg
Hanoi, April 29, 1995
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In implementation of Decision No.91-TTg on the 7th of March 1994 of the Prime Minister on the trial establishment of business corporations;
At the proposal of the General Director of the General Post Office,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Vietnam Posts and Telecommunications Corporation on the basis of the re-organization and re-arrangement of the service, production, distribution and administration units related to posts and telecommunications under the General Post Office.
The Vietnam Posts and Telecommunications Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State-owned business, has the legal person status, has civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has its seal, assets, and centralized funds, is allowed to open its accounts at domestic and foreign banks in compliance with State regulations, is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation.
The international transaction name of the Vietnam Posts and Telecommunications Corporation is VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS, or VNPT in abbreviation.
The main Office of the Corporation is located in Hanoi City.
Article 2.- The Corporation has the following main tasks:
1. To carry out businesses and services in posts and telecommunications in accordance with the State overall planning and development plans and policies, including: development planning, investment, creation of sources of investment capital, development of the network of public posts and telecommunications, providing posts and telecommunications services; ensuring the information and communication work in service of the Party and State leadership; providing services for national defense, social security, and diplomatic work; posts and telecommunications industrial production; construction of posts and communications projects; import and export, supply of posts and telecommunications equipment; to enter into joint venture and cooperation with domestic and foreign economic organizations in accordance with State law and policies.
2. To receive and efficiently use, preserve and develop the State-allocated capital, including part of the capital invested in other businesses; receive and efficiently use natural resources, land, and other resources allocated by the State to carry out its assigned business and other tasks.
3. To organize and manage activities in research and application of scientific and technological advances, in training and fostering of cadres and workers in the Corporation.
Article 3.-
1. The organizational structure of the Corporation consists of:
- The Managing Board, the Supervisory Commission;
- The General Director and the assisting apparatus;
- The member units of the Corporation.
2. The organization and operation of the Corporation is defined in the Statute of the Corporation promulgated by the Government.
Article 4.- The General Director of the General Post Office, after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, shall submit to the Prime Minister for decision the appointment of the President of the Managing Board, the General Director of the Corporation and other members of the Managing Board of the Corporation.
The General Director of the General Post Office shall decide the appointment of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation proposed by the Managing Board at the suggestion of the General Director of the Corporation.
Article 5.-
1. The General Director of the General Post Office shall elaborate a plan for the rearrangement of the posts and telecommunications service, production, distribution, administration units as stipulated in Article 1 in order to draw up a list of the member units of the Corporation, and submit it to the Prime Minister for decision.
2. The Managing Board of the Corporation is responsible for drafting the Statute on the organization and operation of the Corporation, and submitting it to the Government for promulgation.
3. The Minister of Finance shall preside over and cooperate with the General Director of the General Post Office in the allocation of capital to the Corporation.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its promulgation.
The General Director of the General Post Office, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, the Managing Board and the General Director of the Vietnam Posts and Telecommunications Corporation shall have to implement this Decision.

  
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 249/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi