Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 255/TTG

NGàY 29 THáNG 4 NăM 1995

Về VIệC THàNH LậP TổNG CôNG TY THéP VIệT NAM

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Nhằm thực hiện Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập tập đoàn kinh doanh;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng,

QUYếT địNH

Điều 1.- Thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Tổng công ty thép Việt Nam hiện nay và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công nghiệp nặng.

Tổng công ty thép Việt Nam (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là tổng công ty Nhà nước hoạt động kinh doanh, có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự theo Luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong số vốn do Tổng công ty quản lý; có con dấu, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản Ngân hàng trong nước và nước ngoài theo quy định của Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty.

Tổng công ty thép Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là:

VIETNAM STEEL CORPORATION, viết tắt là VSC.

Trụ sở chính của Tổng công ty đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Điều 2.- Tổng công ty có các nhiệm vụ chính sau đây:

1- Thực hiện nhiệm vụ kinh doanh thép và các kim loại khác theo quy hoạch và kế hoạch phát triển thép và kim loại của Nhà nước, bao gồm: Xây dựng kế hoạch phát triển, đầu tư, tạo nguồn vốn đầu tư, tổ chức vùng nguyên liệu Thép, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xuất nhập khẩu; liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài phù hợp với pháp luật và chính sách của Nhà nước.

2- Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, bao gồm cả phần vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác; nhận và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai và các nguồn lực khác do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh và những nhiệm vụ khác được giao.

3- Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công nhân phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Tổng công ty.

 

Điều 3.-

1/ Cơ cấu tổ chức Tổng công ty gồm có:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Tổng giám đốc và bộ máy giúp việc;

- Các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

2/ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ Tổng công ty do Chính phủ ban hành.

 

Điều 4.- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng sau khi thống nhất với Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty và các thành viên khác của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và kế toán trưởng Tổng công ty do Hội đồng quản trị trình trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng công ty.

 

Điều 5.-

1/ Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng chịu trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị nói tại Điều 1 trên đây để lập danh sách các đơn vị thành viên Tổng công ty trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2/ Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty để trình Chính phủ ban hành.

3/ Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Công nghiệp nặng thực hiện việc giao vốn cho Tổng công ty.

 

Điều 6.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thuộc tính Quyết định 255/TTg

Quyết định 255/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổng công ty Thép Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:255/TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành:29/04/1995Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 255/TTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------
No: 255-TTg
Hanoi, April 29, 1995
 
DECISION
ON THE ESTABLISHMENT OF THE VIETNAM STEEL CORPORATION
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
In implementation of Decision No.91-TTg on the 7th of March 1994 of the Prime Minister on the trial establishment of business corporations;
At the proposal of the Minister of Heavy Industry,
DECIDES:
Article 1.- To establish the Vietnam Steel Corporation on the basis of re-organization and re-arrangement of the existing Vietnam Steel Corporation and the relevant units under the Ministry of Heavy Industry.
The Vietnam Steel Corporation (hereunder referred to as the Corporation) is a State-owned business, has the legal person status, has civil rights and obligations as prescribed by law, takes responsibility for all business activities conducted within the amount of capital managed by the Corporation; has its seal, assets, and centralized funds, is allowed to open accounts at domestic and foreign banks in compliance with State regulations, is organized and operates in accordance with the Statute of the Corporation.
The international transaction name of the Vietnam Steel Corporation is VIETNAM STEEL CORPORATION, or VSC in abbreviation.
The main Office of the Corporation is located in Hanoi City.
Article 2.- The Corporation has the following main tasks:
1. To carry out business in steel and other metals in accordance with the State overall planning and plans for development of the steel and metal industry, including: development planning, investment, generation of sources of investment capital, production, product consumption, import and export; to enter into joint venture and cooperation with domestic and foreign economic organizations in accordance with State laws and policies.
2. To receive and efficiently use, preserve and develop the State-allocated capital including part of the capital invested in other businesses; to receive and efficiently use natural resources, land, and other resources allocated by the State to carry out its assigned business and other tasks.
3. To organize and manage activities in research and application of scientific and technological advances, and in training and fostering of cadres and workers in service of business activities of the Corporation.
Article 3.- The organizational structure of the Corporation consists of:
- The Managing Board, the Supervisory Commission;
- The General Director and the assisting apparatus,
- The member companies of the Corporation.
2. The organization and operation of the Corporation is defined in the Statute of the Corporation promulgated by the Government.
Article 4.- The Minister of Heavy Industry, after consultation with the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, shall submit to the Prime Minister for decision the appointment of the President of the Managing Board, the General Director of the Corporation, and other members of the Managing Board of the Corporation.
The Minister of Heavy Industry shall decide the appointment of the Deputy General Directors and the Chief Accountant of the Corporation as proposed by the Managing Board at the suggestion of the General Director of the Corporation.
Article 5.-
1. The Minister of Heavy Industry is responsible for elaborating a plan for re-organization and re-arrangement of the units as stipulated in Article 1 in order to draw up a list of the member units of the Corporation and submit it to the Prime Minister for decision.
2. The Managing Board is responsible for drafting the Statute of organization and operation of the Corporation, and submitting it to the Government for promulgation.
3. The Minister of Finance shall preside over and cooperate with the Minister of Heavy Industry in the allocation of capital to the Corporation.
Article 6.- This Decision takes effect from the date of its promulgation.
The Minister of Heavy Industry, the Minister of Finance, the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the Managing Board and the General Director of the Vietnam Steel Corporation shall have to implement this Decision.
 

 
THE PRIME MINISTER
Vo Van Kiet
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 255/TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi