Quyết định 225/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Máy và Phụ tùng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

QUYếT địNH

CủA THủ TướNG CHíNH PHủ Số 225/TTG

NGàY 17 THáNG 4 NăM 1995 Về VIệC THàNH LậP LạI
TổNG CôNG TY MáY Và PHụ TùNG

 

THủ TướNG CHíNH PHủ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388-HĐBT ngày 20 tháng 11 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thực hiện Quyết định số 90-TTg ngày 07 tháng3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ,

QUYếT địNH

Điều 1.- Thành lập lại Tổng công ty Máy và phụ tùng thuộc Bộ Thương mại, gồm các đơn vị thành viên ghi trong Phụ lục kèm theo Quyết định này.

 

Điều 2.- Tổng công ty Máy và phụ tùng có:

1. Trụ sở chính đặt tại số 8 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2. Ngành nghề kinh doanh: Xuất nhập khẩu và kinh doanh xe, máy, thiết bị và phụ tùng.

3. Vốn ngân sách cấp và vốn tự bổ sung đăng ký trong đơn xin thành lập lại doanh nghiệp: 137 129 triệu đồng.

 

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Thương mại căn cứ vào Điều lệ mẫu của Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90-TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và tham khảo ý kiến của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để duyệt Điều lệ của Tổng công ty Máy và phụ tùng.

 

Điều 4.- Tổng công ty Máy và phụ tùng có nhiệm vụ đăng ký kinh doanh, hoạt động theo đúng Điều lệ Tổng công ty và các quy định của Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về hoạt động của mình.

 

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thương mại và các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc công ty Máy và phụ tùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PHụ LụC

(Kèm theo Quyết định số 225/TTg ngày 17 tháng 04 năm 1995

của Thủ tướng Chính phủ)

 

DANH SáCH

CáC đơN Vị THàNH VIêN TổNG CôNG TY MáY Và PHụ TùNG

TạI THờI đIểM THàNH LậP LạI TổNG CôNG TY

 

1. Công ty thiết bị,

2. Công ty phụ tùng,

3. Công ty thiết bị phụ tùng Hà Nội,

4. Công ty vật tư và dịch vụ kỹ thuật Hà Nội,

5. Công ty thiết bị phụ tùng Hải Phòng,

6. Công ty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng,

7. Công ty thiết bị phụ tùng thành phố Hồ Chí Minh,

8. Công ty vật tư và dịch vụ kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh,

9. Công ty xuất nhập khẩu máy thành phố Hồ Chí Minh.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 225/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Máy và Phụ tùng
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 225/TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 17/04/1995 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Doanh nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------
No: 225-TTg
Hanoi, April 17, 1995

 
DECISION
ON THE RE-ESTABLISHMENT OF THE CORPORATION OF MACHINERY AND ACCESSORIES
THE PRIME MINISTER
Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Regulations on the establishment and dissolution of State enterprises issued together with Decree No.388-HDBT on the 20th of November 1991 of the Council of Ministers (now the Government);
At the proposals of the Minister-Chairman of the State Planning Committee and the Minister of Trade on the implementation of Decision No.90-TTg issued on the 7th of March 1994 by the Prime Minister,
DECIDES :
Article 1.- To re-establish the Corporation of Machinery and Accessories under the Ministry of Trade.The list of the member units of the Corporation is contained in the Appendix attached to this Decision.
Article 2.-
1. The main office of the Corporation of Machinery and Accessories is located at No.8, Trang Thi Street, Hoan Kiem district, Hanoi City.
2. Business lines of the Corporation: import-export and trading in vehicles, machinery, equipment and accessories.
3. Budget allocation and self-procured capital registered in the application for the re-establishment of the enterprise: 137,129 million Vietnam Dong.
Article 3.- The Minister of Trade shall base himself on the model Statute of Corporations set up under Decision No.90-TTg on the 7th of March 1994 of the Prime Minister, and, after consulting with the Minister-Chairman of the State Planning Committee, ratify the Statute of the Corporation of Machinery and Accessories.
Article 4.- The Corporation of Machinery and Accessories has the task of registering its business lines and conducting its operation in conformity with the Statute of Corporations and the State regulations, and is responsible before the State and law for its activities.
Article 5.- This Decision takes effect from the date of its signing.
The Minister of Trade, the other Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the provinces and cities directly under the Central Government, and the General Director of the Corporation of Machinery and Accessories shall have to implement this Decision.
 

 
FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 
APPENDIX
(Attached to Decision No.225-TTg issued on the 17th of April 1995 by the Prime Minister)
LIST OF MEMBER UNITS OF THE CORPORATION OF MACHINERY AND ACCESSORIES
(at the time of the re-establishment of the Corporation)
1. The Equipment Company,
2. The Accessories Company,
3. The Hanoi Equipment and Accessories Company,
4. The Hanoi Material and Technical Service Company,
5. The Haiphong Equipment and Accessories Company,
6. The Danang Equipment and Accessories Company,
7. The Equipment and Accessories Company of Ho Chi Minh City,
8. The Material and Technical Service Company of Ho Chi Minh City,
9. The Import-Export Machinery Company of Ho Chi Minh City.
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!