Quyết định 22/2021/QĐ-TTg tiêu chí phân loại DNNN chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

___________

­ Số: 22/2021/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021­­­­­

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025

_____________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi là Tiêu chí phân loại) làm cơ sở rà soát Kế hoạch duy trì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chuyển đổi sở hữu (bao gồm hình thức cổ phần hóa, bán toàn bộ doanh nghiệp, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), sắp xếp lại (bao gồm hình thức hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản), thoái vốn đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi chung là Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025).

Công ty nông, lâm nghiệp; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Công ty mua bán nợ Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện sắp xếp theo quy định khác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu, bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điều 88 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, bao gồm:

a) Công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ-công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là Công ty mẹ);

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

c) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trừ doanh nghiệp quy định tại điểm a, b khoản này.

3. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (sau đây gọi là Người đại diện phần vốn nhà nước).

4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người đại diện phần vốn góp của doanh nghiệp nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do doanh nghiệp nhà nước góp vốn, mua cổ phần.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc phân loại, chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại và thoái vốn.

Điều 3. Tiêu chí phân loại

1. Tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn được ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đối với các doanh nghiệp không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc Tiêu chí phân loại nêu tại khoản 1 Điều này thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn:

a) Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác các mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng;

b) Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược; miền núi; vùng sâu; vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;

c) Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 03 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên;

d) Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa; giá trị lịch sử; giá trị kiến trúc; có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.

Điều 4. Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu.

1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định này với các nội dung như sau:

a) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đáp ứng tiêu chí phân loại quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định này thực hiện theo các hình thức: tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thoái vốn nhà nước.

b) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đáp ứng tiêu chí phân loại quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định này đề xuất chủ trương chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn và tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

c) Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước không đáp ứng quy định Tiêu chí phân loại tại Điều 3 Quyết định này thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần, vốn góp.

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm chỉ đạo Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con thực hiện sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ theo quy định tại Điều 5 Quyết định này.

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định  bằng văn bản cá biệt đối với các trường hợp không thực hiện được theo Quyết định này.

Điều 5. Trách nhiệm Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty mẹ, Người đại diện phần vốn nhà nước trong mô hình công ty mẹ-công ty con.

1. Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ xây dựng Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước gồm nội dung sắp xếp doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các quy định sau:

a) Công ty mẹ nắm giữ tỷ lệ vốn tương ứng với tỷ lệ vốn Nhà nước tại các ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ hoạt động trong ngành, lĩnh vực này.

b) Công ty mẹ quyết định nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đối với các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ không thuộc ngành, lĩnh vực quy định tại Tiêu chí phân loại theo một trong các nguyên tắc sau:

- Có ngành, lĩnh vực kinh doanh thuộc ngành, lĩnh vực kinh doanh chính hoặc có liên quan phục vụ trực tiếp ngành, lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty mẹ;

- Hoạt động kinh doanh hiệu quả và có vai trò quan trọng hoặc quy mô cần thiết cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong mô hình công ty mẹ - công ty con. 

2. Người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm báo cáo, xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu về phương án sắp xếp các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ trên cơ sở các nguyên tắc quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Tổng hợp, có ý kiến, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 trong Quý III năm 2021 trên cơ sở đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp     và Bộ quản lý ngành.

2. Thực hiện rà soát và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Tiêu chí phân loại phù hợp với tng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

3. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế và tổng công ty thực hiện Quyết định này.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

 1. Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện như sau:

a) Đối với các doanh nghiệp chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi sở hữu, thoái vốn, cơ quan đại diện chủ sở hữu chủ động điều chỉnh lại tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ khi xây dựng Phương án chuyển đổi, thoái vốn theo Tiêu chí phân loại quy định tại Quyết định này và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

b) Đối với các doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án chuyển đổi, thoái vốn thì tiếp tục thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt. Trường hợp không thực hiện theo Phương án đã được phê duyệt thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

2. Đối với các doanh nghiệp đã hoàn thành chuyển đổi sở hữu, thoái vốn theo Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ thì không thực hiện tăng tỷ lệ vốn nhà nước tại doanh nghiệp để phù hợp với Tiêu chí phân loại kèm theo Quyết định này, trừ  trường hợp do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hoặc pháp luật chuyên ngành quy định khác.

Điều 8. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 8 năm 2021. Quyết định này thay thế Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 được tiếp tục thực hiện cho đến khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

2. Trong chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Bộ có trách nhiệm chủ động sửa đổi hoặc đề xuất với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định có liên quan nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định này.

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện phần vốn nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                   

Nơi nhận:                                                                         

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;

- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ l
ý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: VT, ĐMDN (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 [

daky]

Lê Minh Khái

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI THEO NGÀNH, LĨNH VỰC ĐỐI VỚI

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU, SẮP XẾP LẠI, THOÁI VỐN

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

__________

I. NHỮNG DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh.

2. Sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp và cung ứng dịch vụ nổ mìn có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phi, xây dựng và vận hành các nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về điện lực.

4. Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư; điều hành giao thông vận tải đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư.

5. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu nạn.

6. Bảo đảm hàng hải (không bao gồm nạo vét, duy tu luồng hàng hải công cộng).

7. Bưu chính công ích và hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng.

8. Kinh doanh xổ số.

9. Xuất bản (không bao gồm lĩnh vực in và phát hành xuất bản phẩm); sản xuất phim khoa học, thời sự phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, thông tin đối ngoại và nhiệm vụ an ninh tư tưởng, văn hóa.

10. In, đúc tiền, sản xuất vàng miếng và các vật phẩm lưu niệm bằng vàng.

11. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi, thủy nông liên tỉnh, liên huyện.

12. Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo hiểm tiền gửi và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng.

13. Ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế; tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí.

II. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU, THOÁI VỐN, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TỪ 65% VỐN ĐIỀU LỆ TRỞ LÊN, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay.

2. Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không.

3. Quản lý, khai thác các bến cảng tại cảng biển đặc biệt theo quy định về phân loại cảng biển Việt Nam.

4. Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng.

5. Sản xuất phim hoạt hình phục vụ thiếu nhi do Nhà nước đặt hàng hoặc tài trợ.

6. Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính).

7. Bán buôn lương thực có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

III. NHỮNG DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU, THOÁI VỐN, NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN 50% ĐẾN DƯỚI 65% VỐN ĐIỀU LỆ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SAU:

1. Khai thác, sản xuất, cung cấp nước sạch và thoát nước đô thị, nông thôn.

2. Sản xuất hóa chất cơ bản.

3. Vận chuyển hàng không.

4. Đầu mối nhập khẩu xăng dầu chiếm thị phần từ 30% trở lên, có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường

5. Sản xuất thuốc lá điếu.

6. Cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng có tầm quan trọng đặc biệt đối với hoạt động của toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

7. Những doanh nghiệp đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở miền núi, vùng sâu, vùng xa./.

 

thuộc tính Quyết định 22/2021/QĐ-TTg

Quyết định 22/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:22/2021/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:02/07/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với DN bưu chính công ích

Ngày 02/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 22/2021/QĐ-TTg về tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể, sau thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với những doanh nghiệp hoạt động trong 13 ngành, lĩnh vực sau đây: Đo đạc bản đồ phục vụ quốc phòng, an ninh; Bưu chính công ích và hoạt động duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng; Tín dụng chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo hiểm tiền gửi và mua bán, xử lý nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng ;…

Bên cạnh đó, Nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ trở lên đối với những doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn hoạt động trong các ngành, lĩnh vực sau: Quản lý khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay; Tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính);...

Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc Tiêu chí phân loại thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn: Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược; miền núi; vùng sâu; vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh; Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 03 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/8/2021.

Xem chi tiết Quyết định 22/2021/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 22/2021/QD-TTg

 

      Hanoi,  June 2, 2021

 

DECISION

On criteria for classification of wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises subject to ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal in the 2021-2025 period[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the June 17, 2020 Law on Enterprises;

Pursuant to the November 26, 2014 Law on Management and Use of State Capital Invested in Production and Business at Enterprises;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

The Prime Minister promulgates the Decision on criteria for classification of wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises subject to ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal in the 2021-2025 period.

Article 1. Scope of regulation

This Decision specifies criteria for classification of wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises subject to ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal in the 2021-2025 period (below referred to as classification criteria) for use as a basis for review of the Plan on maintenance of single-member limited liability companies, ownership transformation (equitization, sale of the whole enterprises, or transformation of enterprises into limited liability companies with two or more members), reorganization (consolidation, merger, division, splitting, dissolution or bankruptcy), and state capital withdrawal for wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises in the 2021-2025 period (below referred to as the Plan on enterprise reorganization in the 2021-2025 period).

Agro-forestry companies; national defense and security enterprises; the State Capital Investment Corporation, Vietnam Debt Trading Company, Vietnam Exchange, and Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation shall be reorganized under other regulations of the Government and Prime Minister.

Article 2. Subjects of application

1. The owner-representing agencies, including ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies, People’s Committees of provinces and centrally run cities (below referred to as provincial-level People’s Committees), and organizations established in accordance with law.

2. State enterprises specified in Article 88 of Law No. 59/2020/QH14 on Enterprises, including:

a/ Parent companies of state economic groups, parent companies of state corporations, and parent companies in parent company-subsidiary groups being single-member limited liability companies in which the State holds 100% of charter capital (below referred to as parent companies);

b/ Independent single-member limited liability companies in which the State holds 100% of charter capital;

c/ Enterprises in which the State holds more than 50% of charter capital or total voting shares, except those specified at Points a and b of this Clause.

3. Persons representing state capital amounts invested in joint-stock companies or limited liability companies with two or more members (below referred to as persons representing state capital amounts).

4. Single-member limited liability companies in which state enterprises hold 100% of charter capital; and persons representing contributed capital amounts of state enterprises in joint-stock companies or limited liability companies with two or more members in which state enterprises contribute capital to or purchase their shares.

5. Other agencies, organizations and individuals involved in classification, ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal.

Article 3. Classification criteria

1. Sector- or field-based classification criteria for wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises subject to ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal are issued together with this Decision.

2. For enterprises not operating in the sectors and fields subject to the classification criteria specified in Clause 1 of this Article, one of the following criteria may be used for ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal:

a/ Enterprises engaged in cement production accounting for at least 30% of the total market share, including extraction of raw material mines in areas of key importance to national defense and security;

b/ Enterprises engaged in planting and processing of rubber or coffee in strategic areas, mountainous areas, deep-lying areas, and remote areas related to national defense and security;

c/ Enterprises engaged in production and provision of public-utility products and services with the ratio of revenue from public-utility activities accounting for at least 50% of the total revenue for 3 consecutive years preceding the date of consideration of transformation;

d/ Enterprises having cultural, historical or architectural values; playing an important role in national defense and security; or performing political tasks or socio-economic development tasks of sectors and localities in each period.

Article 4. Responsibilities of the owner-representing agencies

1. Within 30 days from the effective date of this Decision, the owner-representing agencies shall review, formulate, and submit to the Ministry of Planning and Investment for summarization, the Plan on enterprise reorganization in the 2021-2025 period under Clause 1, Article 6 of this Decision, which must state the following contents:

a/ For wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises satisfying the classification criteria specified in Clause 1, Article 3 of this Decision, they may be maintained as single-member limited liability companies; equitized; transformed into limited liability companies with two or more members; or have state capital withdrawn.

b/ For wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises satisfying the classification criteria specified in Clause 2, Article 3 of this Decision, it is proposed to carry out ownership transformation, reorganization, or state capital withdrawal and adjust the rate of the State’s contributed capital in such enterprises as suitable to their actual situation.

c/ For wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises failing to satisfy the classification criteria specified in Article 3 of this Decision, to carry out ownership transformation, reorganization or state capital withdrawal on the principle that the State holds no shares or contributed capital amounts in such enterprises.

2. The owner-representing agencies shall direct Members’ Councils and persons representing state capital amounts in parent companies in parent company-subsidiary groups to reorganize enterprises with contributed capital amounts of parent companies in accordance with Article 5 of this Decision.

3. The owner-representing agencies shall organize the implementation of the Plan on enterprise reorganization in the 2021-2025 period approved by the Prime Minister; and report cases in which it is impossible to apply this Decision to the Prime Minister for him/her to consider and issue particular documents.

Article 5. Responsibilities of Members’ Councils, presidents of parent companies and persons representing state capital amounts in parent companies in parent company-subsidiary groups

1. Members’ Councils and presidents of companies in which the State holds 100% of charter capital shall formulate schemes on reorganization of state enterprises, which must have the content on reorganization of enterprises with contributed capital amounts of parent companies, and submit them to competent authorities for approval in accordance with the following regulations:

a/ Parent companies shall hold the rate of capital equal to the rate of state capital in the sectors and fields specified in the classification criteria for enterprises with contributed capital amounts of parent companies and operating in such sectors and fields.

b/ Parent companies shall decide to hold over 50% of charter capital of  enterprises with contributed capital amounts of parent companies and not operating in the sectors and fields specified in the classification criteria on one of the following principles:

- Such enterprises do business in sectors or fields that are or directly serve the main business sectors or fields of parent companies.

- Such enterprises do business effectively and play an important role in or have the scale necessary for the development of enterprises in parent company-subsidiary groups.

2. Persons representing state capital amounts in joint-stock companies or limited liability companies with two or more members shall report to and consult the owner-representing agencies about plans on reorganization of enterprises with contributed capital amounts of parent companies on the principles specified at Point a or b, Clause 1 of this Article.

Article 6. Responsibility of the Ministry of Planning and Investment

1. To summarize, give opinions on, and submit in the third quarter of 2021 to the Prime Minister, the Plan on enterprise reorganization in the 2021-2025 period for consideration and approval at the request of the owner-representing agencies and on the basis of the opinions of the Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, Ministry of Labor, Invalids and Social Affairs, Ministry of Justice, and related line ministries.

2. To review, and propose the Prime Minister to modify or supplement, the classification criteria in conformity with each period of socio-economic development.

3. To monitor, guide and urge ministries, sectors, localities, economic groups and corporations in implementing this Decision.

Article 7. Transitional provisions

1. Wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises subject to ownership transformation or state capital withdrawal before the effective date of this Decision shall comply with the following regulations:

a/ For enterprises whose plans on ownership transformation or state capital withdrawal have not yet been approved by competent authorities, the owner-representing agencies shall proactively adjust the rate of shares held by the State upon formulation of plans on ownership transformation or state capital withdrawal in accordance with the classification criteria specified in this Decision, and report them to the Ministry of Planning and Investment and Ministry of Finance for monitoring and summarization.

b/ For enterprises whose plans on ownership transformation or state capital withdrawal have been approved by competent authorities, they shall continue implementing such plans. If not implementing the approved plans, the enterprises shall report such to competent authorities for consideration and adjustment as suitable to reality.

2. For enterprises that have completed ownership transformation or state capital withdrawal under the Prime Minister’s Decision No. 58/2016/QD-TTg of December 28, 2016, the rate of state capital in such enterprises will not be increased so as to ensure conformity with the classification criteria issued together with this Decision, except cases approved by the Prime Minister or unless otherwise prescribed by relevant specialized laws.

Article 8. Effect and organization of implementation

1. This Decision takes effect on August 19, 2021, and replaces the Prime Minister’s Decision No. 58/2016/QD-TTg of December 28, 2016, on criteria for classification of wholly state-owned enterprises and partially state-owned enterprises, and the List of wholly state-owned enterprises subject to reorganization in the 2016-2020 period.

The Prime Minister’s Decision No. 26/2019/QD-TTg of August 15, 2019, approving the List of enterprises subject to equitization by the end of 2020, and the Prime Minister’s Decision No. 908/QD-TTg of June 29, 2020, approving the List of partially state-owned enterprises subject to state capital withdrawal by the end of 2020, remain valid for implementation until the Prime Minister promulgates the Plan on enterprise reorganization in the 2021-2025 period.

2. Within the ambit of their functions and assigned tasks, ministries shall proactively amend, or propose competent agencies to amend, relevant regulations in order to resolve the difficulties and problems arising in the course of implementation of this Decision.

3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, chairpersons of provincial-level People’s Committees, state enterprises, and persons representing state capital amounts shall implement this Decision.-

For the Prime Minister
Deputy Prime Minister
LE MINH KHAI

Appendix

SECTOR- OR FIELD-BASED CLASSIFICATION CRITERIA FOR WHOLLY STATE-OWNED ENTERPRISES AND PARTIALLY STATE-OWNED ENTERPRISES SUBJECT TO OWNERSHIP TRANSFORMATION, REORGANIZATION OR STATE CAPITAL WITHDRAWAL 

(To the Prime Minister’s Decision No. 22/2021/QD-TTg of July 2, 2021)

I. ENTERPRISES IN WHICH THE STATE HOLDS 100% OF CHARTER CAPITAL OPERATING IN THE FOLLOWING SECTORS AND FIELDS:

1. Survey and mapping serving national defense and security.

2. Production and trading of industrial explosives and provision of blasting services within the whole territory of the Socialist Republic of Vietnam.

3. National power transmission and load dispatch, management of the power distribution grid, construction and operation of large hydropower plants of particular importance in socio-economic affairs and national defense and security in accordance with the law on electricity.

4. Management and operation of national railway and urban railway infrastructure systems invested by the State; control of transport on national railways and urban railways invested by the State.

5. Air traffic services, aeronautical information services, and search and rescue services.

6. Maritime safety assurance (excluding dredging and maintenance of public navigation channels).

7. Provision of public postal services and maintenance and management of public postal networks.

8. Lottery business.

9. Publishing (excluding printing and distribution of publications); production of scientific films and news bulletins serving tasks of communication and external information and ideological and cultural security.

10. Banknote printing and coin minting, production of gold bars and golden souvenirs.

11. Management and operation of inter-provincial and inter-district hydraulic structures and agricultural irrigation works.

12.  Credit policies for socio-economic development, deposit insurance, and trading and handling of non-performing loans associated with restructuring of the system of credit institutions.

13. Application of high technologies and large investment, creating a driving force for rapid development of other sectors and fields and the economy; petroleum exploration, mine development, and oil and gas exploitation.

II. ENTERPRISES SUBJECT TO OWNERSHIP TRANSFORMATION OR STATE CAPITAL WITHDRAWAL IN WHICH THE STATE HOLDS AT LEAST 65% OF CHARTER CAPITAL OPERATING IN THE FOLLOWING SECTORS AND FIELDS:

1. Management and operation of airports and aerodromes; commercial operation of airfields.

2. Communication, navigation and surveillance services, aeronautical meteorology services.

3. Management and operation of port terminals at special seaports in accordance with regulations on classification of Vietnamese seaports.

4. Large-scale mineral mining under current regulations on classification of mineral mines by size.

5. Production of cartoons for children as ordered or financed by the State.

6. Finance-banking (excluding insurance, securities, fund management companies, finance companies, and financial leasing companies).

7. Food wholesale, playing the role to ensure major balances of the economy, stabilizing the market and performing political tasks.

III. ENTERPRISES SUBJECT TO OWNERSHIP TRANSFORMATION OR STATE CAPITAL WITHDRAWAL IN WHICH THE STATE HOLDS BETWEEN OVER 50% AND UNDER 65% OF CHAPTER CAPITAL OPERATING IN THE FOLLOWING SECTORS AND FIELDS:

1. Extraction, production and supply of clean water, and water drainage in urban and rural areas.

2. Production of base chemicals.

3. Air carriage.

4. Enterprises acting as focal-point petrol and oil importers that have at least 30% of the total market share, playing the role to ensure major balances of the economy and stabilizing the market.

5. Production of cigarettes.

6. Provision of telecommunications services accompanied with network infrastructure, that are of special importance to operation of the whole national telecommunications infrastructure and directly affect socio-economic development and national defense and security maintenance in accordance as prescribed in the Prime Minister’s Decision.

7. Enterprises that ensure essential needs for production development and improvement of material and spiritual lives of ethnic minority people in mountainous, deep-lying and remote areas.-


[1] Công Báo Nos 665-666 (12/7/2021)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 22/2021/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 22/2021/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Bản dịch LuatVietnam
download Decision 22/2021/QD-TTg DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 22/2021/QD-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Thông tư 60/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Doanh nghiệp , Cán bộ-Công chức-Viên chức

Vui lòng đợi