Quyết định 1913/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường I

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 1913/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY MÍA ĐƯỜNG I
------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 3744/TTr-BNN-ĐMDN ngày 31 tháng 10 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường I, với những nội dung chính sau đây:
1. Tên tiếng Việt: Tổng công ty Mía đường I-CTCP.
Tên tiếng Anh:
Sugarcane and sugar Corporation No1-joint stock Company.
Tên viết tắt: Vinasugar I JSC.
2. Trụ sở chính: số 17 Mạc Thị Bưởi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3. Tổng công ty Mía đường I-CTCP có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; có con dấu riêng; được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Tổng công ty Mía đường I-CTCP và Luật doanh nghiệp.
4. Tổng công ty Mía đường I-CTCP được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề mà Tổng công ty Mía đường I đang kinh doanh và các ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành:
a) Vốn điều lệ: 600.000.000.000 đồng (sáu trăm tỷ đồng).
b) Cổ phần phát hành lần đầu: 60.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng (mười nghìn đồng)/01 cổ phần. Trong đó:
- Nhà nước nắm giữ: 38.400.000 cổ phần, chiếm 64% vốn điều lệ;
- Bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp: 556.900 cổ phần, chiếm 0,93% vốn điều lệ;
- Bán ra bên ngoài: 21.043.100 cổ phần, chiếm 35,07% vốn điều lệ, trong đó:
+ Cổ đông chiến lược là Tổng công ty Mía đường II và Công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Việt Hà, tổng số 7.700.000 cổ phần, chiếm 12,83% vốn điều lệ;
+ Nhà đầu tư thông thường mua qua đấu giá: 13.343.100 cổ phần, chiếm 22,24% vốn điều lệ.
7. Tổng công ty Mía đường I-CTCP thực hiện thuê đất của Nhà nước và trả tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất.
8. Chi phí cổ phần hóa: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa; Tổng công ty Mía đường I quyết định và chịu trách nhiệm về các chi phí thực tế, cần thiết để thực hiện quá trình cổ phần hóa Tổng công ty theo chế độ Nhà nước quy định và pháp luật hiện hành.
9. Phương án sắp xếp lao động: số lao động chuyển sang làm việc tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP là 457 người; lao động dôi dư 24 người, trong đó 06 người được giải quyết chính sách theo quy định của pháp luật về lao động; 18 người được giải quyết chế độ theo quy định tại Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:
Quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá và chỉ đạo Tổng công ty Mía đường I công bố thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa, tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để chuyển Tổng công ty Mía đường I thành Tổng công ty Mía đường - CTCP theo đúng quy định của pháp luật.
Cử người đại diện phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Mía đường I-CTCP.
2. Tổng công ty Mía đường I (Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc) chịu trách nhiệm quản lý Tổng công ty Mía đường I cho đến khi bàn giao toàn bộ: Tài sản, tiền vốn, lao động, đất đai cho Tổng công ty Mía đường I-CTCP; về kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng công ty Mía đường I theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thành viên Tổng công ty Mía đường I chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- Tổng công ty Mía đường I;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

thuộc tính Quyết định 1913/QĐ-TTg

Quyết định 1913/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường I
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1913/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành:21/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi