Quyết định 3270/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------
Số: 3270/QĐ-BGTVT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
 
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp giao thông vận tải, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Các Thứ trưởng;
- Các Sở GTVT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội trong lĩnh vực GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng
 
KẾ HOẠCH
HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3270/QĐ-BGTVT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Kế hoạch) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nhằm thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải (sau đây gọi là doanh nghiệp); phổ biến, bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ, được giải đáp pháp luật, cung cấp văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý của Nhà nước trong ngành Giao thông vận tải (không thuộc danh mục văn bản bí mật nhà nước) mà doanh nghiệp quan tâm yêu cầu được cung cấp, bảo đảm sản xuất kinh doanh đúng pháp luật, ngăn ngừa sự rủi ro trong hoạt động của doanh nghiệp.
- Xây dựng hệ thống tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực các Vụ, Tổng cục, Cục trong Bộ Giao thông vận tải tham gia tổ chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với các doanh nghiệp.
II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỔ TRỢ PHÁP LÝ
Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ
1. Xây dựng và khai thác các cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp
- Xây dựng, duy trì, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải để đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Bộ Giao thông vận tải, các Tổng cục, Cục thuộc Bộ, trừ các văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Doanh nghiệp được tiếp cận, sử dụng miễn phí các thông tin cập nhật trong cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trên Website Bộ Giao thông vận tải và các Website của Tổng cục, Cục thuộc Bộ.
- Trên cơ sở rà soát, hệ thống hóa văn bản, Vụ Pháp chế có trách nhiệm đăng trên Website Bộ Giao thông vận tải các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực. Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải có hiệu lực pháp luật mà chưa được đăng tải trên Website Bộ Giao thông vận tải thì doanh nghiệp có quyền đề nghị Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) cập nhật và đăng tải văn bản đó.
2. Xây dựng tài liệu giới thiệu, xây dựng chuyên mục phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật
Các Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư, Ban Đổi mới và quản lý doanh nghiệp GTVT (sau đây gọi tắt là các Vụ), Tổng cục, Cục thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện các công việc sau:
- Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp;
- Xây dựng và thực hiện chuyên mục phổ biến pháp luật trên Website Bộ Giao thông vận tải và Website của các Tổng cục, Cục.
3. Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp
Các cơ quan, đơn vị thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp theo Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 1529/QĐ-BGTVT ngày 29/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
4. Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật
Vụ Pháp chế chủ trì tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật của ngành Giao thông vận tải, chuyển đến các cơ quan liên quan để tổ chức sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị
a) Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ:
- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này;
- Xây dựng Dự toán kinh phí bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị trình Bộ (qua Vụ Pháp chế và Vụ Tài chính) để tổng hợp;
- Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục bố trí đủ ngân sách theo Kế hoạch đã được phê duyệt bảo đảm cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của cơ quan, đơn vị.
b) Vụ Pháp chế
- Theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch hỗ trợ cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải;
- Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình quản lý theo Phụ lục kèm theo của Kế hoạch này;
- Phối hợp với Vụ Tài chính lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
- Tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.
c) Vụ Tài chính
- Thực hiện nhiệm vụ theo phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này;
- Chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ lập dự toán ngân sách chi cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định và đề nghị Bộ Tài chính thực hiện thống nhất phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
- Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo chế độ tài chính hiện hành.
d) Trung tâm Công nghệ thông tin
Phối hợp với Vụ Pháp chế xây dựng, củng cố và duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong ngành Giao thông vận tải trên Website Bộ Giao thông vận tải.
2. Kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do ngân sách nhà nước cấp và được thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 12/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp và các nguồn kinh phí khác.
3. Chế độ báo cáo
Trước ngày 15/12/2013, các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng và Bộ Tư pháp.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Vụ, Tổng cục, Cục báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NĂM 2013 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 
STT
Nội dung
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian
Dự kiến nguồn kinh phí
I
 
Các Vụ tham mưu thuộc Bộ
 
 
1
Duy trì, củng cố chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Trang Phổ biến và giáo dục pháp luật trên Website Bộ GTVT
Vu Pháp chế
TTCNTTin
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
2
Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT trên Website Bộ GTVT
Vụ Pháp chế
Văn phòng Bộ, TTCNTTin
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
3
Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực trình Bộ trưởng ký quyết định công bố vào 30/6, 31/12 hàng năm.
Vụ Pháp chế
Văn phòng Bộ, TTCNTTin.
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
4
Thực hiện giải đáp pháp luật theo quy định của Nghị định số 66/2008/NĐ-CP và quy định của Bộ GTVT khi có yêu cầu của doanh nghiệp gửi đến Bộ GTVT.
Vụ Pháp chế
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
5
Biên soạn, in ấn và phát hành Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ.
Vu Pháp chế
Văn phòng Bộ
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
6
Duy trì chuyên trang môi trường giao thông vận tải để cập nhật các bài viết, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu, giao thông cho người khuyết tật
Vụ Môi trường
TTCNTTin
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
7
Biên soạn và phát hành tài liệu về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giao thông tiếp cận gửi các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ
Vụ Môi trường
Các cơ quan, đơn vị liên quan
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
8
Phối hợp với Báo Giao thông vận tải xây dựng chuyên mục về phổ biến pháp luật về môi trường
Vụ Môi trường
Báo GTVT, các cơ quan, đơn vị liên quan
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
9
Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, các khóa đào tạo tập huấn về công tác về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu cho các cơ quan, doanh nghiệp
Vụ Môi trường
Các cơ quan, doanh nghiệp liên quan
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
10
Phối hợp tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm ngành Giao thông vận tải
Vụ Môi trường
Các doanh nghiệp vận tải trọng điểm
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
11
Xây dựng tài liệu giới thiệu, phổ biến Thông tư số 19/2012/TT-BGTVT ngày 6/6/2012 Quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô của cơ sở sản xuất, thương nhân nhập khẩu xe ô tô.
Vụ Khoa học công nghệ
Cục Đăng kiểm
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
12
Thực hiện giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp
Các Vụ thuộc Bộ
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
II
 
Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 
 
1
Đăng tải VBQPPL trên Website của Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Tổng cục ĐBVN
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
2
Xây dựng tủ sách pháp luật
Tổng cục ĐBVN
Các đơn vị thuộc Tổng cục
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
3
Xây dựng tài liệu phổ biến trên các lĩnh vực quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải đường bộ, quản lý phương tiện và người lái, xử lý vi phạm hành chính... để tuyên truyền thông qua hội nghị tập huấn, báo đài...
Tổng cục ĐBVN
Các Vụ thuộc Bộ
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
4
Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp
Tổng cục ĐBVN
Các đơn vị thuộc Tổng cục
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
5
Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật
Tổng cục ĐBVN
Các đơn vị thuộc Tổng cục
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
III
 
Cục Hàng Hải Việt Nam
 
 
1
Xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.
Cục Hàng Hải Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
2
Cập nhật các văn bản QPPL về hàng hải trên Website Cục Hàng hải VN
Cục Hàng Hải Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
3
Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về hàng hải hết hiệu lực
Cục Hàng Hải Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
4
Tổ chức diễn đàn, đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật
Cục Hàng Hải Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
5
Xây dựng, biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.
Cục Hàng Hải Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
IV
 
Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
 
 
1
Đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa, các quy định về thủ tục hành chính trên Website Cục ĐTNĐ.
Cục ĐTNĐVN
Vụ PC, TTCNTT
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
2
Biên soạn, phát hành, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực giao thông vận tải đường thủy nội địa.
Cục ĐTNĐVN
Vụ PC
Quý II, III/2013
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
3
Tổ chức hội nghị phổ biến pháp luật GTVT ĐTNĐ đối với doanh nghiệp đồng thời tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật GTVT ĐTNĐ.
Cục ĐTNĐVN
Vụ PC
Quý III, IV/2013
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
4
Phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện giải đáp pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải ĐTNĐ.
Cục ĐTNĐVN
Vụ PC
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
V
 
Cục Đăng kiểm Việt Nam
 
 
1
Tổ chức xây dựng, duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đăng kiểm có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Cục, trừ văn bản thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật
Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
2
Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực đăng kiểm có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
3
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, phổ biến các VBQPPL có liên quan cho doanh nghiệp
Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
4
Thực hiện theo Quy chế giải đáp pháp luật của BGTVT theo QĐ 1407/QĐ-BGTVT ngày 29/06/2011
Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
5
Tổ chức việc tiếp nhận, tổng hợp kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các quy định pháp luật của lĩnh vực đăng kiểm để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các VBQPPL trong lĩnh vực đăng kiểm
Cục ĐKVN
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
VI
 
Cục Đường sắt Việt Nam
 
 
1
Cập nhật các văn bản QPPL quy phạm pháp luật về đường sắt trên Website Cục Đường sắt Việt Nam
Cục Đường sắt Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
2
Biên soạn, in ấn tài liệu là các văn bản quy phạm pháp luật về đường sắt
Cục Đường sắt Việt Nam
Quý III/2013
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
3
Tổ chức 02 hội nghị, lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp
Cục Đường sắt Việt Nam
Quý II, III/2013
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
4
Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp
Cục Đường sắt Việt Nam
Vụ Pháp chế
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác
5
Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và hoàn thiện pháp luật
Cục Đường sắt Việt Nam
Cả năm
Ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác

thuộc tính Quyết định 3270/QĐ-BGTVT

Quyết định 3270/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3270/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh La Thăng
Ngày ban hành:19/12/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vận tải
Ngày 19/12/2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ký Quyết định số 3270/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013 của Bộ Giao thông Vận tải.
Theo đó, nhằm thông tin pháp lý nhanh chóng, kịp thời cho doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải; phổ biến kiến thức pháp luật kinh doanh cho người quản lý doanh nghiệp, Bộ trưởng phân công cụ thể nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2013.
Cụ thể: Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm xây dựng, duy trì, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về GTVT đăng trên website của Bộ và các Tổng cục, Cục thuộc Bộ để doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng miễn phí các thông tin cập nhật; đồng thời, biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản pháp luật về GTVT; thực hiện giải đáp pháp luật cho các doanh nghiệp...
Vụ Môi trường và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm duy trì và cập nhật các bài viết, văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả... trên chuyên trang môi trường; đồng thời phối hợp với Báo Giao thông vận tải xây dựng chuyên mục phổ biến pháp luật về môi trường...
Bộ trưởng cũng yêu cầu các Tổng cục và các Cục chịu trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh lĩnh vực mình quản lý; đồng thời tổ chức các diễn đàn, đối thoại với doanh nghiệp để tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật...
Trước ngày 15/12/2013, các duy Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Bộ GTVT qua Vụ Pháp chế để tổng hợp.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định3270/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi