Quyết định 167/QĐ-TTg 2022 Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 167/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN KINH DOANH BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2022-2025”

____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 04 tháng 7 năm 2016;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

Căn cứ Quyết định số 1362/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b).Q

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Minh Khái

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHU VỰC TƯ NHÂN KINH DOANH BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN
2022 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 167/QĐ-TTg ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ)

 

I. MỤC TIÊU VÀ ĐỐI TƯỢNG HỖ TRỢ

1. Mục tiêu Chương trình

a) Mục tiêu tổng quát

- Phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân, đảm bảo kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường, góp phần hoàn thành 17 mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam vào năm 2030.

- Huy động nguồn lực xã hội, từng bước phát triển hệ sinh thái hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững, đóng góp tích cực trong việc tạo công ăn việc làm, nâng cao mức sống cho người thu nhập thấp, người yếu thế, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp khu vực tư nhân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của kinh doanh bền vững.

- Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, tư vấn, quản lý về kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững; qua đó hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững; góp phần đạt mức tiết kiệm năng lượng 5,0 - 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc; tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7%/năm.

- Hình thành cơ sở dữ liệu và phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

- Xây dựng các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững thành công điển hình để lan tỏa, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển bền vững.

- Thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững.

2. Phạm vi và đối tượng

a) Chương trình thực hiện trên phạm vi toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025.

b) Đối tượng:

- Các doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp kinh doanh bền vững).

- Các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững: viện nghiên cứu, trường đại học, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

- Các Bộ, cơ quan trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) và các đơn vị trực thuộc; các tổ chức hiệp hội được giao nhiệm vụ thực hiện hoạt động của Chương trình.

c) Kinh doanh bền vững bao gồm:

- Mô hình kinh doanh áp dụng kinh tế tuần hoàn: là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường1.

- Mô hình kinh doanh bao trùm: là mô hình kinh doanh huy động người thu nhập thấp tham gia trong chuỗi giá trị của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; trong đó, người thu nhập thấp có thể tham gia với vai trò là nhà cung ứng, là khách hàng, là nhà phân phối hay có thể là người lao động tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra các giá trị chia sẻ.

- Các mô hình kinh doanh bền vững khác: là mô hình kinh doanh đảm bảo các yếu tố bền vững về kinh tế, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững

a) Xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về kinh doanh bền vững.

b) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về kinh doanh bền vững.

c) Xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

d) Xây dựng, phát triển nền tảng thông tin để hình thành cơ sở thông tin dữ liệu về doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

đ) Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp, công cụ nhằm đo lường, đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

e) Khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững; phát triển nền tảng thông tin kết nối khách hàng doanh nghiệp kinh doanh bền vững với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư.

g) Hỗ trợ tư vấn về các sản phẩm, dịch vụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững.

h) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và thực tiễn tốt về các mô hình kinh doanh bền vững; các giải pháp, công cụ đo lường; đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững; kết nối doanh nghiệp thực hiện kinh doanh bền vững với các tổ chức tín dụng, nhà đầu tư; kết nối các tổ chức, chuyên gia, doanh nghiệp thành công điển hình trong nước và quốc tế.

2. Hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh bền vững

a) Doanh nghiệp được đánh giá và công nhận là doanh nghiệp kinh doanh bền vững được hỗ trợ các nội dung sau:

- Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững; nhân sự; tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

- Hỗ trợ đào tạo, huấn luyện chuyên sâu trong nước và nước ngoài về áp dụng và phát triển mô hình kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ công nghệ bao gồm: tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp; áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, đo lường chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; tư vấn lựa chọn giải pháp chuyển đổi số.

- Hỗ trợ chi phí thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh bền vững.

- Hỗ trợ tư vấn tiếp cận tài chính, gọi vốn đầu tư.

- Hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp: hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

b) Doanh nghiệp kinh doanh bền vững là doanh nghiệp nhỏ và vừa được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện các nội dung tại điểm a khoản này theo định mức hỗ trợ cao nhất quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các nghị định hướng dẫn Luật.

3. Hoạt động quản lý Chương trình

a) Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trình triển khai Chương trình; Xây dựng khung đánh giá, giám sát Chương trình.

b) Tổ chức đánh giá và định kỳ hằng năm tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung, hoạt động của Chương trình trong trường hợp cần thiết.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm:

a) Kinh phí đóng góp, tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia Chương trình, các quỹ đầu tư trong nước, nước ngoài để thực hiện Chương trình.

b) Kinh phí ngân sách nhà nước trung ương và địa phương (vốn chi thường xuyên): hỗ trợ một phần cho các hoạt động tại khoản 1 (điểm a, b, c, h), đối tượng tại khoản 2 (điểm b) Mục II của Chương trình; không quá 10% tổng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình cho hoạt động tại khoản 3 Mục II của Chương trình. Các hoạt động khác sử dụng nguồn kinh phí xã hội hoá.

Ngân sách Trung ương bố trí cho các hoạt động của Chương trình do các bộ, cơ quan trung ương thực hiện. Ngân sách địa phương bố trí cho các hoạt động của Chương trình do địa phương thực hiện.

2. Nguyên tắc sử dụng kinh phí

a) Việc huy động, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí tại điểm a khoản 1 mục III của Chương trình phải tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, kinh phí tài trợ cho các hoạt động của Chương trình được sử dụng theo thỏa thuận với nhà tài trợ (nếu có), hoặc theo quy định của Chương trình và các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình (trường hợp không có thỏa thuận với nhà tài trợ).

b) Việc lập, chấp hành và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành và văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khả thi, tiết kiệm và lồng ghép tối đa vào các chương trình khác có mục tiêu phù hợp với Chương trình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các bộ, cơ quan liên quan ban hành hướng dẫn cơ chế tổ chức thực hiện Chương trình, đảm bảo khả thi và hiệu quả, trong đó có hướng dẫn về nguyên tắc đo lường, đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững; tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng kết quả của tổ chức đo lường đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững.

b) Hướng dẫn xây dựng, tổng hợp kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Chương trình hàng năm và giai đoạn 2022-2025 trên phạm vi cả nước; thông báo kế hoạch thực hiện Chương trình theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt hàng năm để thực hiện Chương trình.

c) Triển khai hoạt động quy định tại khoản 3 mục II của Chương trình và tổ chức triển khai Chương trình trong phạm vi, lĩnh vực quản lý.

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

a) Chủ trì hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình, đảm bảo nguyên tắc quy định tại Quyết định này.

b) Chủ trì xem xét bố trí dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh và tổ chức hiệp hội

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Chương trình hàng năm, giai đoạn 2022-2025, thực hiện lồng ghép với các chương trình khác phù hợp mục tiêu của Chương trình này (nếu có); gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung trên phạm vi toàn quốc.

b) Giao đơn vị trực thuộc làm đầu mối và tổ chức triển khai Chương trình hàng năm. Thực hiện đánh giá và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình trong phạm vi, lĩnh vực quản lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung, hoạt động của Chương trình trong trường hợp cần thiết; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Chịu trách nhiệm về tính khả thi và hiệu quả, tiết kiệm, triển khai Chương trình theo phạm vi và lĩnh vực quản lý, lồng ghép tối đa vào các chương trình tương tự hiện có để triệt để tiết kiệm.

d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động do địa phương thực hiện Chương trình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Trách nhiệm của các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững

a) Chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham gia triển khai các hoạt động cụ thể hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh bền vững trong phạm vi các hoạt động của Chương trình.

b) Tuân thủ đúng các quy định hướng dẫn thực hiện Chương trình do cơ quan thẩm quyền ban hành.

5. Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh bền vững

a) Cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

b) Tuân thủ đúng quy định của Chương trình và các văn bản hướng dẫn; thực hiện đúng cam kết với cơ quan, tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững.

c) Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

 

----------------

1 Điều 142 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

thuộc tính Quyết định 167/QĐ-TTg

Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025"
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:167/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Khái
Ngày ban hành:08/02/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Doanh nghiệp , Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đến 2025, phấn đấu năng suất lao động bình quân khoảng 7%/năm

Ngày 08/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 167/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025".

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 sẽ hỗ trợ phát triển tối thiểu 10 công cụ, giải pháp đo lường, đánh giá, công nhận các doanh nghiệp kinh doanh bền vững; qua đó hỗ trợ khoảng 10.000 doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững; góp phần đạt được mức tiết kiệm năng lượng 5,0 – 7,0% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc; tăng năng suất lao động bình quân khoảng 7%/năm. Thu hút các nguồn lực hợp pháp, đặc biệt từ cộng đồng doanh nghiệp để triển khai các sáng kiến hướng tới kinh doanh bền vững,….

Cụ thể, xây dựng tài liệu, tổ chức phổ biến thông tin, truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng doanh nghiệp về kinh doanh bền vững. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hỗ trợ, quản lý về kinh doanh bền vững,…  Ngoài ra, kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm: Kinh phí đóng góp, tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia Chương trình, các quỹ đầu tư trong nước, nước ngoài để thực hiện Chương trình,…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 167/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

________

No. 167/QD-TTg

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

________________________

Hanoi, February 08, 2022

 

DECISION

Approving the 2022-2025 Program on support for private enterprises in sustainable business

__________

PRIME MINISTER

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government; the November 22, 2019 Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Organization of the Government and the Law on Organization of the Local Administrations;

Pursuant to the July 4, 2016 Law on Support for Small and Medium Enterprises;

Pursuant to the Environmental Protection Law of November 17, 2020;

Pursuant to the State Budget Law of June 25, 2015;

Pursuant to the Government’s Resolution No.01/NQ-CP of January 1, 2020 on major tasks and solutions to implement the 2020 Socio-Economic Development Plan and State Budget Estimates;

Pursuant to the Government’s Resolution No.136/NQ-CP of September 25, 2020 on sustainable development;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.622/QD-TTg of May 10, 2017, promulgating the national action program for materialization of the 2030 agenda for sustainable development;

Pursuant to the Prime Minister’s Decision No.1362/QD-TTg of October 11, 2019, approving the plan on sustainable development of private enterprises to 2025 and a vision towards 2030;

At the proposal of the Minister of Planning and Investment,

DECIDES:

Article 1. To approve the 2022-2025 Program on support for private enterprises in sustainable business, promulgated together with this Decision.

Article 2. This Decision takes effect after its signing.

Article 3. Ministers, heads of ministerial-level agencies, heads of government-attached agencies, presidents of provincial/municipal People’s Committees, heads of relevant agencies and units shall implement this Decision./.

For the Prime Minister

Deputy- Prime Minister

LE MINH KHAI

                              

 


PROGRAM

On support for private enterprises in sustainable business in the 2022-2025 period

(Attached to the Prime Minister’s Decision 167/QD-TTg of February 8, 2022)

                                    ____________ 

 1. OBJECTIVES AND SUBJECTS OF SUPPORT
 1. Objectives of the Program

a/ General objectives

 • To sustainably develop private enterprises, ensuring the close, reasonable and harmonious coordination between economic efficiency and social responsibility, the protection of resources and environment, contributing to the attainment of 17 sustainable development objectives of Vietnam by 2030.
 •  To mobilize social resources, step by step developing the ecological system in support of enterprises for sustainable business, actively contributing to the creation of jobs, the improvement of living conditions of low-income earners and disadvantaged people, the environmental protection and response to climate change in Vietnam.

b/ Specific objectives to 2025

 • To heighten the private enterprises’ awareness of the role, significance and importance of sustainable business.
 • To foster and raise the perception and qualification of the contingent of cadres, civil servants and public employees up to the requirements of sustainable business support, consultancy and management.
 • To support the development of at least 10 instruments and solutions for measurement, assessment and recognition of sustainable business enterprises; thereby giving support to about 10,000 private enterprises for sustainable business; contributing to the achievement of energy consumption saving level of 5.0%- 7.0% of the total national energy consumption; raising the average labor productivity to around 7%/year.
 • To establish the database and develop the ecological system in support of sustainable business enterprises.
 • To build models of supporting the sustainable business enterprises, successful models for widespread development, encouraging enterprises to sustainably develop.
 • To attract lawful resources, especially from enterprise community for materialization of initiatives towards sustainable business.
 1. Scope and subjects

a/ The program will be implemented nationwide in the period from 2022 to 2025.

b/ Subjects:

 • Private enterprises practicing sustainable business (herein after referred to as sustainable business enterprises).
 • Organizations promoting the development of sustainable business; research institutes, universities, non-business units, enterprises, organizations with legal-person status carrying out activities to support and promote sustainable business enterprises.
 • Ministries, ministerial-level agencies, People’s Committees of provinces or centrally run cities (herein after called the provincial-level People’s Committees for short) and attached units; associations and societies tasked to carry out activities of the Program.

c/ Sustainable business covers:

 • Business models applying circular economy; economic models where designing, producing, consuming and service activities aim to reduce the exploitation of raw materials and materials, prolong the life cycle of products, limit the arising wastes and minimize the adverse impacts on environment (Article 142 of the 2020 Law on Environmental Protection).
 • Inclusive business model means the business model mobilizing low-income earners to participate in the value chain of enterprises and/or production establishments; where low-income earners can participate with the role as suppliers, customers or distributors or possibly laborers involving in production and business activities creating the sharing values.
 • Other sustainable business models mean the business models which ensure the elements of economic sustainability, environmental protection, response to climate change, settlement of social security matters.
 1. ACTIVITIES OF THE PROGRAM
 1. Developing the ecological system to support the sustainable business

a/ Compiling documents, disseminating information and communications via mass media, social networks in order to raise the awareness of society and enterprise community about sustainable business.

b/ Organizing refresher courses to raise the awareness and qualification of the contingent of cadres, civil servants and public employees involving in sustainable business support and management activities.

c/ Building the network of consultancy specialists to support sustainable business enterprises.

d/ Building and developing the information foundations in order to form databases on sustainable business enterprises.

dd/ Encouraging and assisting the sustainable business- promoting organizations to research, develop and apply solutions, instruments for measurement, assessment and recognition of sustainable business enterprises.

e/ Encouraging financial and credit institutions to research and develop financial and credit products and services for sustainable business; developing information foundations connecting sustainable business enterprise customers with credit institutions and investors.

g/ Supporting the consultancy on financial and credit products and services for sustainable business.

h/ Organizing conferences, workshops, talks, sharing information, experiences and good practices on sustainable business models; measurement solutions and instruments; assessment and recognition of sustainable business enterprises; connecting sustainable business-practicing enterprises with credit organizations, investors; connecting typical successful domestic and international organizations, experts and enterprises.

 1. Supporting sustainable business enterprises

a/ Enterprises assessed and recognized as sustainable business enterprises will be provided with the following supports:

 • Consultancy and training support, including activities of direct trainings at enterprises on strategy elaboration, sustainable business model and plan designing; personnel training; finance, production, sale, market, internal administration and other contents related to production-business activities of enterprises.
 • Support in domestic and overseas intensive trainings on application and development of sustainable business models.
 • Technological support, including search, selection, decoding  and transfer of technologies suitable to enterprises; application of technical standards and norms; costs of verification, standardization, testing and measurement of quality of products and services; consultancy on intellectual property, exploitation and development of intellectual property; consultancy on selection of digital transformation solutions.
 • Support in costs of lease or purchase of digital transformation solutions; testing and completion of sustainable business products and models.
 • Support in consultancy on financial assess, investment calling.
 • Support in communications, trade promotion, market expansion for sustainable business products and services of enterprises; support in successful registration of accounts on sale of products and services on international e-commerce floors; support in costs of maintenance of accounts on domestic and international e-commerce floors; support in cost of location rents, designing and erecting commodity pavilions, transportation of display products, travel, food and accommodation expenses for enterprises’ representatives participating in exhibition fairs, trade promotion at home and abroad.

b/ Sustainable business enterprises being small or medium enterprises will be provided with state budget support for realization of the contents at Point a of this Clause at the highest support level prescribed in the Law on Support of Small and Medium Enterprises and the guiding decrees.

 1. Program management activities

a/ Compiling the guiding documents and process of materialization of the Program; setting the frames for Program evaluation and oversight.

b/ Organizing annual and periodical assessments, synthesizing the situation on implementation of the Program, reporting thereon to the Prime Minister and proposing amendments and supplementation of Program contents and activities in case of necessity.

 1. FUNDS FOR IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM
 1. Funding sources

Funds for implementation of the Program include:

a/ Contributed or donated funds and other lawful financial sources of organizations, individuals and enterprises participating in the Program, domestic and foreign investment funds for implementation of the Program.

b/ Central and local state budget funds (regular spending capital); partial support for activities defined at Clause 1 (Points a, b, c, h), for subjects prescribed at Clause 2 (Point b) Section II of the Program; not more than 10% of the total state budget fund in support of implementation of the Program for activities defined at Clause 3, Section II of the Program. Other activities will be supplied with socialized funding sources.

Central state budget arranged for activities of the Program shall be allocated by ministries and ministerial-level agencies. Local state budget arranged for activities of the Program shall be allocated by localities.

 1. Principles on the use of funds

a/ The mobilization, management, use and final settlement of the funding sources prescribed at Point a, Clause 1, Section III of the Program shall strictly comply with current provisions of law. Of which, the funds donated for activities of the Program shall be used according to agreement with donors (if any) or regulations of the Program and documents guiding the implementation of the Program (if without agreement with donors).

b/ The estimation, implementation and final settlement of state budget funds in the support of implementation of the Program shall comply with the provisions of the State Budget Law, resolutions of the National Assembly, resolutions of the Government, guiding documents and relevant legal documents, ensuring the practicality, efficiency, feasibility, thrift and maximum incorporation into other programs with objectives conformable to the Program.

 1. ORGANIZATION OF IMPLEMENTATION
 1. Responsibility of the Ministry of Planning and Investment:

a/ To assume prime responsibility for, and coordinate with the Ministry of Finance, the Ministry of Resources and Environment, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs and relevant ministries as well as agencies in, promulgating the guidance on mechanism for organization of implementation of the Program, ensuring the feasibility and efficiency, including guidance on principles for measurement, assessment and recognition of sustainable business enterprises; norms and conditions on the use of results of organizations conducting the measurement, assessment and recognition of sustainable business enterprises.

b/ To guide the formation and synthesis of annual and 2022-2025 plans and estimated funds for implementation of the Program nationwide; to notify plans for implementation of the Program according to estimates approved annually by competent authorities for implementation of the Program.

c/ To carry out activities defined at Clause 3, Section II of the Program and organize the implementation of the Program within the scope and domains under management.

 1. The Ministry of Finance:

a/ To assume prime responsibility for guiding the mechanism on management and use of the state budget funds for implementation of the Program, ensuring the principles prescribed at this Decision.

b/ To assume prime responsibility for considering the annual allocation of state budget estimates for implementation of the Program as provided by the State Budget Law.

 1. Ministries, ministerial-level agencies, provincial-level People’s Committees and associations as well as societies

a/ To formulate the annual and 2022-2025 plans and funding estimates for implementation of the Program, practicing incorporation with other programs conformable to objectives of this Program (if any); send them to the Ministry of Planning and Investment for general synthesis nationwide.

b/ To assign attached units to act as coordinators and organize the annual implementation of the Program. To evaluate and annually sum up the situation on implementation of the Program within their respective scopes and domains; to propose amendments, supplementations to contents and activities of the Program, if necessary; send them to the Ministry of Planning and Investment for synthesis and report to the Prime Minister.

c/ To assume prime responsibility for the feasibility and efficiency, thriftiness, deploying the Program within their respective scopes and domains, making maximum incorporation into existing similar programs for absolute thrift.

d/ Provincial-level People’s Committees shall allocate funds for implementation of the Program by their respective localities according to provisions of the State Budget Law.

 1. Responsibility of sustainable business-promoting organizations

a/ To proactively study, propose and participate in specific activities to support the promotion of sustainable business within the scope of activities of the Program.

b/ To strictly comply with the Program implementation-guiding regulations promulgated by competent bodies.

 1. Responsibility of sustainable business enterprises:

a/ To promptly, fully and accurately supply information and documents on enterprises at the request of agencies or organizations promoting the development of sustainable business and take responsibility before law for the supplied information and documents.

b/ To strictly comply with the provisions of the Program and guiding documents; to strictly comply with commitments to agencies and/or organizations promoting the development of sustainable business.

c/ To allocate reciprocal resources for reception, coordination and effective realization of support resources./.

                      

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Decision 167/QD-TTg (Manuscript) DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

download Decision 167/QD-TTg (Manuscript) PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi