Quyết định 1003/QĐ-BCT 2024 Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1003/QĐ-BCT

Quyết định 1003/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương
Cơ quan ban hành: Bộ Công ThươngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1003/QĐ-BCTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành:26/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Doanh nghiệp

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
____________

Số: 1003/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hỗ tr pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024
của Bộ Công Th
ương

______________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

 

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nh và vừa;

Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính ph quy định chi tiết một s điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Căn c Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cu t chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Th tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nh và vừa giai đoạn 2021-2025;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch h tr pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế s, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhn:

- Như Điều 3:

- Bộ trưởng (đ b/c);

- TT. Phan Thị Thắng:

- Bộ Tư pháp:

- Bộ Kế hoạch và Đu tư;

- Cổng TTĐT Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

 

BỘ CÔNG THƯƠNG
____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2024
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1003/QĐ-BCT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương được ban hành với mục đích mạnh hoạt động cung cấp thông tin pháp luật cho doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, ph biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực nhà nước của Bộ Công Thương.

2. Yêu cầu

a) Việc hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp và thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là “Nghị định số 55/2019/NĐ-CP”); Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là “Nghị định số 80/2021/NĐ-CP”).

b) Gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức đại điện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

II. HÌNH THỨC, NỘI DUNG HỖ TRỢ PHÁP LÝ TRỌNG TÂM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Hình thức, nội dung hỗ trợ pháp lý trọng tâm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024, gồm: cung cấp thông tin; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

2. Các hoạt động/lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương như sau:

a) Cung cấp thông tin cho doanh nghiệp;

b) Công nhận và công bố mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương;

c) Tiếp nhận, nghiên cứu các kiến nghị của doanh nghiệp, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đi, b sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật;

d) Phối hợp với Bộ Tư pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Danh sách hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2024 của Bộ Công Thương tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

3. Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán của cơ quan, đơn vị và được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, Thông tư số 64/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương theo quy định

2. Các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là các đơn vị thuộc Bộ) có trách nhiệm:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung tại Kế hoạch này, các đơn vị thuộc Bộ chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại đơn vị đảm bảo tiến độ đề ra. Đối với đối tượng không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khả năng, nguồn lực, quyết định áp dụng các quy định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định pháp luật;

b) Thực hiện báo cáo Bộ (qua Vụ Pháp chế) tình hình và kết quả thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của đơn vị mình định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6) và hàng năm (trước ngày 10/12).

3. Cán bộ đầu mối theo dõi công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương theo Quyết định số 2436/QĐ-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của đơn vị mình.

4. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hp với Vụ Pháp chế duy trì Trang Thông tin pháp luật Công Thương phục vụ công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương.

5. Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ bố trí kinh phí để thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Kế hoạch này theo quy định tại Luật Ngân sách nhà nước, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và các văn bản có liên quan./.

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HOẠT ĐỘNG H TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NĂM 2024
CỦA B
CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định 1003/QĐ-BCT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

STT

Nội dung

Hỗ tr pháp lý cho doanh nghiệp

Cách thức triển khai

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật

1

Quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu pháp luật trên “Trang Thông tin pháp luật Công Thương”

- Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Xây dựng bản tin đăng tải định kỳ trên mục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

- Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, các đơn vị có liên quan khác

Cả năm

2

Cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương

Thực hiện công khai theo quy định pháp luật. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

Cả năm

3

 

 

Công khai nội dung văn bản tư vấn pháp luật, văn bản giải đáp pháp luật, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh, quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp được phép công khai theo quy định tại Nghị định 55/2019/NĐ-CP

Thực hiện công khai theo quy định pháp luật. Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan khác

Khi có văn bản tư vấn, văn bản giải đáp pháp luật, quyết định xử lý.

4

Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến pháp luật, tập huấn pháp luật khác.

- Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác

Quý II, III, IV

Hoạt động tư vấn pháp luật, tiếp nhận, xử lý vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

5

Tiếp nhận, công khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Công Thương

Tiếp nhận, công khai mạng lưới tư vấn viên pháp luật ngành Công Thương theo quy định. Các hình thức phù hợp khác

Vụ Pháp chế

Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan khác

Cả năm

6

Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương

Giải đáp pháp luật trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, thư điện tử. Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác

Cả năm

7

Tiếp nhận, xem xét các kiến nghị của doanh nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản QPPL

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản QPPL. Các hình thức phù hợp khác.

Các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, các đơn vị có liên quan khác

Quý II, III, IV

Hoạt động triển khai Chương trình h trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

8

Phối hợp Bộ Tư pháp xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; triển khai các hoạt động cụ thể thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025

- Hoạt động cung cấp thông tin pháp lý; hoạt động bồi dưỡng kiến thức pháp luật; hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

9

Phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng kết Chương trình năm 2024 và xây dựng Chương trình năm 2025

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết Chương trình, Kế hoạch;

- Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ pháp lý liên ngành năm 2025.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

10

Báo cáo kết quả thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Báo cáo. Các hình thức phù hợp khác

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp

11

Xây dựng Chương trình hoặc Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Công Thương giai đoạn tiếp theo

Soạn thảo, trình Chương trình, Kế hoạch theo quy định. Các hình thức phù hợp khác.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị thuộc Bộ

Quý IV

               
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi