Quyết định 1293/QĐ-LĐTBXH lựa chọn nhà thầu Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công Hồ Chí Minh

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

------------

Số: 1293/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
g
ói thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở điều chỉnh thuộc Dự án Trung tâm

Điều dưỡng người có công và phục hồi chc năng thành phố Hồ Chí Minh

------------------------------

B TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu t chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-LĐTBXH ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-LĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt điu chỉnh công năng hạng mục và một số chi tiết thiết kế cơ sở dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét Tờ trình số 225/TTr-CHHCM ngày 05/8/2019 của Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư dự án) về việc phê duyệt bổ sung chi phí điều chỉnh thiết kế cơ sở của dự án Trung tâm Điều dưng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi phí tư vấn lập thiết kế cơ sở điều chỉnh thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Dự toán Chi phí tư vấn lập thiết kế cơ s điều chỉnh là 264.105.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư triệu một trăm linh năm nghìn đồng).

Ch đầu tư dự án chịu trách nhiệm tng hợp giá trị dự toán được duyệt nêu trên vào thành phần chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng công trình để trình Bộ phê duyệt theo quy định.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế cơ sở điều chỉnh

- Giá gói thầu: 264.105.000 đồng

- Nguồn vốn: Ngân sách ca thành phố Hồ Chí Minh

- Hình thức lựa chọn nhà thu: Chỉ định thầu

- Loại hợp đồng: Trọn gói

Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm rà soát, phê duyệt dự toán gói thầu; hoàn chỉnh các thủ tục ký kết hợp đồng và nghiệm thu, thanh toán với nhà thầu được lựa chọn theo đúng quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chnh hình và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (chủ đầu tư), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Trung tâm Thông tin (công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ);

- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Tấn Dũng

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1293/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế cơ sở điều chỉnh thuộc Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành:Bộ Lao động Thương binh và Xã hộiSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:1293/QĐ-LĐTBXHNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Tấn Dũng
Ngày ban hành:12/09/2019Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Lao động-Tiền lương
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!