Quyết định 276/QĐ-BTP 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 276/QĐ-BTP

Quyết định 276/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:276/QĐ-BTPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hà Hùng Cường
Ngày ban hành:25/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Dân sự, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Dân sự (BLDS) đã được Bộ Tư pháp ban hành ngày 25/02/2016 tại Quyết định số 276/QĐ-BTP.
Theo Kế hoạch, tháng 03/2016, sẽ hoàn thành việc biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, quán triệt về Mục tiêu, quan Điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của BLDS; tháng 04/2016, hoàn thành biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về các phần, chế định của BLDS, tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền BLDS, đặc biệt là các nội dung mới của BLDS cho đại diện các Bộ, ngành liên quan, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh; tháng 06/2016, hoàn thành biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể.

Tháng 12/2017, hoàn thành biên soạn sách bình luận khoa học BLDS. Trong năm 2016 - 2017, tổ chức phổ biến, tuyên truyền BDLS trên các phương tiện thông tin đại chúng
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


 

Xem chi tiết Quyết định 276/QĐ-BTP tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
-------

Số: 276/QĐ-BTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

----------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 243/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị khác có liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ
tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực
hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, Vụ PLDSKT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 276/QĐ-BTP ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Bộ luật dân sự với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Bộ luật dân sự năm 2015 (BLDS) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành BLDS của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, hiệu quả;

b) Xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thực hiện nhiệm vụ được giao về triển khai thi hành BLDS, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát nội dung Kế hoạch triển khai thi hành BLDS ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và sự chủ động, tích cực của các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc triển khai thi hành BLDS; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc;

c) Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thi hành BLDS; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch;

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm sau ngày 01 tháng 01 năm 2017, BLDS được thi hành thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trên phạm vi cả nước;

đ) Bộ Tư pháp, các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ưu tiên và tập trung thực hiện Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, tập huấn BLDS

a) Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu phục vụ việc phổ biến, quán triệt về Mục tiêu, quan Điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản của BLDS

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Viện Khoa học pháp lý, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 3 năm 2016.

b) Tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn chuyên sâu chung về các phần, chế định của BLDS

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Viện Khoa học pháp lý, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2016.

c) Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn chuyên sâu riêng theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị chủ trì các hoạt động tập huấn chuyên sâu theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể quy định tại Mục II.3 của Kế hoạch này thực hiện việc biên soạn tài liệu thuộc lĩnh vực mình phụ trách (trừ tài liệu sử dụng cho báo cáo viên pháp luật).

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2016.

d) Tổ chức biên soạn đề cương giới thiệu BLDS, tài liệu hỏi đáp và các tài liệu khác phục vụ cho công tác thường xuyên về phổ biến, giáo dục pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học, Nhà xuất bản Tư pháp, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 5 năm 2016.

đ) Tổ chức biên soạn sách bình luận khoa học BLDS

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Viện Khoa học pháp lý, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu luật học, Nhà xuất bản Tư pháp, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ, các chuyên gia, nhà khoa học.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2017.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền BLDS

a) Tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, phổ biến, tuyên truyền BLDS, đặc biệt là các nội dung mới của BLDS cho đại diện các Bộ, ngành liên quan, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương và cấp tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Bộ.

- Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Cục Công nghệ thông tin, Cục công tác phía Nam, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2016.

b) Tổ chức Hội nghị tập trung giới thiệu những Điểm mới cơ bản của BLDS trong cơ quan Bộ Tư pháp và đại diện cán bộ pháp chế của một số Bộ, ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin, Cục Công tác phía Nam, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ, đơn vị pháp chế của các Bộ, ngành.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 4 năm 2016.

c) Tổ chức phổ biến, tuyên truyền BDLS trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Đơn vị chủ trì: Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Cng thông tin điện tử xây dựng chương trình, chuyên Mục, chuyên trang giới thiệu, tuyên truyền về nội dung của BLDS tập trung vào những nội dung mới của BLDS và tình hình triển khai thi hành BLDS.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Btrợ tư pháp, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục Trợ giúp pháp lý, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2016 và năm 2017.

3. Tập huấn chuyên sâu riêng theo đối tượng, lĩnh vực cụ thể

a) Tập huấn chuyên sâu (dưới hình thức hội nghị trực tuyến) cho báo cáo viên pháp luật Trung ương và cấp tỉnh, đại diện của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành liên quan, đại diện của Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư

- Đơn vị chủ trì: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin, Cục Công tác phía Nam, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 6 năm 2016.

b) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực thi hành án dân sự

- Đơn vị chủ trì: Tổng cục thi hành án dân sự.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thừa phát lại.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2016.

c) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Cục Trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý ở Trung ương và cấp tỉnh.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.

d) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Cục Bổ trợ tư pháp, Tổng cục thi hành án dân sự, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký tài sản, đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.

đ) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2016.

e) Tập huấn chuyên sâu trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Bổ trợ tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Đối tượng được tập huấn: Đơn vị, cá nhân đang thực hiện các hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực btrợ tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2016.

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLDS trong phạm vi quản lý của Bộ, tổng hợp kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLDS của các Bộ, ngành, địa phương và xây dựng Báo cáo về kết quả rà soát trình Thủ tướng Chính phủ

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến BLDS

a1. Phối hợp với các Bộ, ngành trong việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các Bộ, ngành có liên quan.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trước ngày 31/7/2016.

+ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2016.

a2. Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành:

+ Kết quả rà soát gửi về Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế trước ngày 31/7/2016.

+ Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế tổng hợp kết quả rà soát và xây dựng Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2016.

b) Sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm thi hành BLDS

b1. Nghiên cứu, đề nghị xây dựng Luật đăng ký tài sản

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phi hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam...

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2017.

b2. Nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung, các nghị định về giao dịch bảo đảm

- Đơn vị chủ trì: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2016.

b3. Nghiên cứu, đề nghị sửa đi, bổ sung nghị định về hụi, họ, biêu, phường

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016.

b4. Nghiên cứu, đề nghị sửa đi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về quyền nhân thân của cá nhân

- Đơn vị chủ trì: Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục con nuôi, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

b5. Nghiên cứu, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cần thiết khác dựa trên kết quả rà soát

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và theo sự phân công của Lãnh đạo Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

c) Phối hợp với các Bộ, ngành trong việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật

c1. Phối hợp với Bộ Y tế trong việc nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi giới tính

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

c2. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng hợp tác

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

c3. Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, công bố các án lệ trong lĩnh vực dân sự

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

c4. Phối hợp với các Bộ, ngành khác trong việc nghiên cứu, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Các đơn vị được phân công theo lĩnh vực phụ trách.

- Đơn vị phối hp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

d) Tổng hợp đề nghị, đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Quốc hội

- Đơn vị chủ trì: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành có liên quan.

5. Rà soát, biên soạn lại giáo trình, tài liệu giảng dạy khác có nội dung liên quan đến BLDS cho phù hợp với quy định mới của BLDS

- Đơn vị chủ trì: Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp, các trường trung cấp luật thuộc Bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Viện Khoa học pháp lý và các đơn vị liên quan khác thuộc Bộ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành BLDS được phân công tại Kế hoạch này; ưu tiên tập trung nguồn lực và tổ chức thực hiện bằng các hình thức phù hợp để bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm; kịp thời thông báo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch cho Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

2. Giao Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế làm nhiệm vụ đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Vụ Kế hoạch - tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Vụ Kế hoạch tài chính và Văn phòng Bộ bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định./.

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi