Nghị định 50/2012/NĐ-CP đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
--------------------

Số: 50/2012/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2012

NGHỊ ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2007/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VÀ ĐĂNG KÝ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY DÂN DỤNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Chính phủ ban hành Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng với nội dung sau đây:
1. Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 như sau:
“1. Người đề nghị phải gửi 01 bộ hồ sơ đến Cục Hàng không Việt Nam bằng cách nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam hoặc qua hệ thống bưu điện và phải chịu trách nhiệm về sự chính xác của thông tin trong hồ sơ.
3. Trừ đơn đề nghị phải là bản gốc, các tài liệu khác trong hồ sơ đề nghị là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực; nếu tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt Nam và phải chứng thực theo quy định của pháp luật.”
2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 5 như sau:
“3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện việc đăng ký, xóa đăng ký hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản cho người đề nghị.”
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 như sau:
“1. Hồ sơ đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay đối với tàu bay quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 13 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký quốc tịch tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định này;
b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký tàu bay;
c) Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay;
d) Giấy chứng nhận chưa có đăng ký do quốc gia nhà chế tạo cấp hoặc giấy chứng nhận đã xóa đăng ký do quốc gia đăng ký cấp;
đ) Tài liệu về tình trạng kỹ thuật của tàu bay, bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay xuất khẩu còn hiệu lực đối với tàu bay được sản xuất tại nước ngoài, Giấy chứng nhận loại do Cục Hàng không Việt Nam cấp hoặc công nhận, văn bản xác nhận của nhà chế tạo về tuân thủ các điều kiện thiết kế, chế tạo còn hiệu lực;
e) Hợp đồng mua tàu bay hoặc thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay.”
4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 7 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay đối với tàu bay quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký tạm thời quốc tịch tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII Nghị định này;
b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký tàu bay;
c) Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay;
d) Giấy tờ hợp pháp chứng minh việc tàu bay đang trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam;
đ) Hồ sơ thiết kế tàu bay.”
5. Sửa đổi Khoản 4 Điều 9 như sau:
“4. Trường hợp xóa đăng ký quốc tịch tàu bay theo đề nghị của người đăng ký tàu bay thì người đề nghị phải gửi đơn đề nghị xóa đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục II Nghị định này đến Cục Hàng không Việt Nam bằng cách nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu điện.”
6. Sửa đổi Khoản 2 Điều 14 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay gửi đến Cục Hàng không Việt Nam bao gồm:
a) Đơn đề nghị xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục VII Nghị định này;
b) Giấy chứng nhận đăng ký đã được cấp;
c) Hợp đồng mua tàu bay hoặc thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay;
d) Văn bản đồng ý của bên nhận bảo đảm trong trường hợp người đề nghị xóa là bên bảo đảm.”
7. Sửa đổi Điều 15 như sau:
“Điều 15. Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu
Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay bao gồm:
1. Đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục III Nghị định này;
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam;
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký;
4. Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay; trường hợp chuyển quyền sở hữu phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ.”
8. Sửa đổi Điều 16 như sau:
“Điều 16. Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay
Hồ sơ đề nghị đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay bao gồm:
1. Đơn đề nghị đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Nghị định này;
2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay;
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký;
4. Bản sao có chứng thực hợp đồng thuê tàu bay hoặc thuê mua tàu bay.”
9. Sửa đổi Khoản 2 Điều 18 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị gia hạn đăng ký bao gồm:
a) Đơn đề nghị gia hạn đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay theo mẫu quy định tại Phụ lục V Nghị định này;
b) Giấy tờ chứng minh việc thuê mua, thuê tàu bay quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 28 Luật hàng không dân dụng Việt Nam được gia hạn;
c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay đã cấp.”
10. Bổ sung Điều 18a như sau:
“Điều 18a. Đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp các thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay
Việc đăng ký cầm cố, thế chấp tàu bay và cung cấp các thông tin về cầm cố, thế chấp tàu bay được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.”
11. Sửa đổi Khoản 2 Điều 23 như sau:
“2. Hồ sơ đề nghị đăng ký bao gồm:
a) Đơn đề nghị đăng ký quyền thanh toán công cứu hộ, giữ gìn tàu bay, theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này;
b) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký;
c) Xác nhận về hoạt động cứu hộ, giữ gìn tàu bay của hãng hàng không hoặc Cảng vụ hàng không liên quan.”
12. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 27 thành 01 Khoản như sau:
“1. Người đề nghị cung cấp thông tin, trích lục, bản sao từ Sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam gửi đơn đề nghị cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục IX Nghị định này đến Cục Hàng không Việt Nam.”
13. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục như sau:
“1. Phụ lục I: Mẫu đơn đề nghị đăng ký quốc tịch Việt Nam cho tàu bay.
2. Phụ lục II: Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký quốc tịch Việt Nam cho tàu bay.
3. Phụ lục III: Mẫu đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay.
4. Phụ lục IV: Mẫu đơn đề nghị đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay.
5. Phụ lục V: Mẫu đơn đề nghị gia hạn đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay.
6. Phụ lục VI: Mẫu đơn đề nghị đăng ký quyền thanh toán tiền công cứu hộ gìn giữ tàu bay.
7. Phụ lục VII: Mẫu đơn đề nghị xóa đăng ký các quyền đối với tàu bay.
8. Phụ lục VIII: Mẫu đơn đề nghị đăng ký tạm thời quốc tịch Việt Nam cho tàu bay.
9. Phụ lục IX: Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin, trích lục, bản sao từ sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam.”
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2012.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

PHỤ LỤC I

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ QUỐC T ỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: ........................................................................................................................

2. Quốc tịch: ...............................................................................................................

3. Địa chỉ: ...................................................................................................................

4. Điện thoại: ..............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: ...........................................................................................................

2. Kiểu tàu bay: ..........................................................................................................

3. Nhà sản xuất: .........................................................................................................

4. Số xuất xưởng tàu bay: ..........................................................................................

5. Trọng lượng cất cánh tối đa: ..................................................................................

5. Năm xuất xưởng: ...................................................................................................

6. Số lượng và kiểu loại động cơ: ..............................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay;

- ……………..

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÓA ĐĂNG KÝ QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: ......................................................................................................................

2. Quốc tịch: .............................................................................................................

3. Địa chỉ: .................................................................................................................

4. Điện thoại: ............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: .........................................................................................................

2. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: .............................................................

3. Kiểu tàu bay: ........................................................................................................

4. Nhà sản xuất: .......................................................................................................

5. Số xuất xưởng tàu bay: .......................................................................................

6. Trọng lượng cất cánh tối đa: ................................................................................

7. Năm xuất xưởng: ..............................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- ……………..

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: ......................................................................................................................

2. Quốc tịch: .............................................................................................................

3. Địa chỉ: .................................................................................................................

4. Điện thoại: ............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: ..........................................................................................................

2. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: ..............................................................

3. Kiểu tàu bay: ..........................................................................................................

4. Nhà sản xuất: .........................................................................................................

5. Số xuất xưởng tàu bay: ..........................................................................................

6. Trọng lượng cất cánh tối đa: ..................................................................................

7. Năm xuất xưởng: ...................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay;

- ……………..

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC IV

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: ......................................................................................................................

2. Quốc tịch: .............................................................................................................

3. Địa chỉ: .................................................................................................................

4. Điện thoại: ............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: .........................................................................................................

2. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: .............................................................

3. Kiểu tàu bay: .........................................................................................................

4. Nhà sản xuất: ........................................................................................................

5. Số xuất xưởng tàu bay: ........................................................................................

6. Trọng lượng cất cánh tối đa: ................................................................................

7. Năm xuất xưởng: ..................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- Giấy tờ hợp pháp chứng minh về sở hữu tàu bay;

- ……………..

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

GIA HẠN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: .......................................................................................................................

2. Quốc tịch: ..............................................................................................................

3. Địa chỉ: ..................................................................................................................

4. Điện thoại:..............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: ..........................................................................................................

2. Kiểu tàu bay: .........................................................................................................

3. Nhà sản xuất: ........................................................................................................

4. Số xuất xưởng tàu bay: ........................................................................................

5. Trọng lượng cất cánh tối đa: ................................................................................

5. Năm xuất xưởng: ..................................................................................................

6. Số lượng và kiểu loại động cơ: .............................................................................

7. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: ..............................................................

...................................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- Giấy tờ hợp pháp chứng minh về chiếm hữu tàu bay;

- ……………..

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC VI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ QUYỀN THANH TOÁN TIỀN CÔNG
CỨU HỘ GÌN GIỮ TÀU BAY

I. LỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: ........................................................................................................................

2. Quốc tịch: ...............................................................................................................

3. Địa chỉ: ...................................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: ...........................................................................................................

2. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: ...............................................................

3. Kiểu tàu bay: ..........................................................................................................

4. Nhà sản xuất: .........................................................................................................

5. Số xuất xưởng tàu bay: ..........................................................................................

6. Trọng lượng cất cánh tối đa: ..................................................................................

7. Năm xuất xưởng: ...................................................................................................

8. Địa điểm thực hiện cứu hộ gìn giữ tàu bay: ...........................................................

9. Thời gian thực hiện cứu hộ và gìn giữ tàu bay: .....................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- Bằng chứng về hoạt động cứu hộ, giữ gìn tàu bay;

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC VII

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

XÓA ĐĂNG KÝ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: .......................................................................................................................

2. Quốc tịch: ..............................................................................................................

3. Địa chỉ: ..................................................................................................................

4. Điện thoại:..............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: ..........................................................................................................

2. Kiểu tàu bay: .........................................................................................................

3. Nhà sản xuất: ........................................................................................................

4. Số xuất xưởng tàu bay: ........................................................................................

5. Năm xuất xưởng: ..................................................................................................

6. Số lượng và kiểu loại động cơ: .............................................................................

7. Dấu hiệu quốc tịch và dấu hiệu đăng ký: ..............................................................

...................................................................................................................................

III. QUYỀN ĐỐI VỚI TÀU BAY ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ

1. Loại quyền: .............................................................................................................

2. Chủ thể: ..................................................................................................................

3. Nội dung: ................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu bay đã được cấp;

- ……………..

- ……………..

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC VIII

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ TẠM TH ỜI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: .....................................................................................................................

2. Quốc tịch: ............................................................................................................

3. Địa chỉ: ................................................................................................................

4. Điện thoại:.............................................................................................................

II. TÀU BAY

1. Loại tàu bay: .........................................................................................................

2. Kiểu tàu bay: ........................................................................................................

3. Nhà sản xuất: .......................................................................................................

4. Trọng lượng cất cánh tối đa: ................................................................................

5. Số lượng và kiểu loại động cơ: ............................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- Giấy tờ hợp pháp chứng minh về chiếm hữu tàu bay;

- Giấy tờ hợp pháp chứng minh việc tàu bay đang trong giai đoạn chế tạo, lắp ráp hoặc thử nghiệm tại Việt Nam;

- Hồ sơ thiết kế tàu bay;

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

PHỤ LỤC IX

(Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CUNG CẤP THÔNG TIN, TRÍCH LỤC, BẢN SAO
TỪ SỔ ĐĂNG BẠ TÀU BAY VIỆT NAM

I. NGƯỜI ĐỀ NGHỊ:

1. Tên: ......................................................................................................................

2. Quốc tịch: .............................................................................................................

3. Địa chỉ: .................................................................................................................

II. THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP:

1. ...............................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................

3. ...............................................................................................................................

4. ...............................................................................................................................

5. ...............................................................................................................................

6. ...............................................................................................................................

7. ...............................................................................................................................

8. ...............................................................................................................................

Tài liệu gửi kèm theo đơn:

- Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị;

- ……………..

- ……………..

 

 

 

Ngày tháng năm
Người đề nghị
(Ký/đóng dấu)

Tôi xin cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung khai trong đơn này./.

thuộc tính Nghị định 50/2012/NĐ-CP

Nghị định 50/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:50/2012/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:11/06/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Dân sự , Tư pháp-Hộ tịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Đơn giản hóa hồ sơ đăng ký quyền sở hữu tàu bay
Ngày 11/06/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/04/2007 của Chính phủ về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng.
Theo quy định tại Nghị định này, người đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay không cần phải trình bày biên lai hoặc giấy tờ xác nhận về việc nộp lệ phí đăng ký như trước đây mà chỉ cần nộp: Đơn đề nghị đăng ký quyền sở hữu tàu bay theo mẫu; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký quốc tịch tàu bay Việt Nam; giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của người đề nghị đăng ký, người đăng ký và các giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu tàu bay. Trường hợp chuyển quyền sở hữu phải có thêm giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ.
Ngoài ra, Nghị định cũng ban hành 09 mẫu đơn đề nghị đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng như: Đơn đề nghị đăng ký xóa các quyền đối với tàu bay; đơn đề nghị gia hạn đăng ký quyền chiếm hữu tàu bay; đơn đề nghị cung cấp thông tin, trích lục, bản sao từ sổ đăng bạ tàu bay Việt Nam…
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2012.

Xem chi tiết Nghị định 50/2012/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

 

THE GOVERNMENT
--------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------
No.: 50/2012/ND-CP
Hanoi, June 11, 2012
 
DECREE
ON AMENDMENT AND SUPPLEMENT OF A NUMBER OF ARTICLES OF THE DECREE NO.70/2007/ND-CP DATED APRIL 20, 2007 OF THE GOVERNMENT ON REGISTRATION OF NATIONALITY OF AND RIGHTS TO CIVIL AIRCRAFTS
 
Pursuant to the Law on Governmental Organization dated December 25, 2001;
Pursuant to the Law on Vietnam Civil Aviation dated June 29, 2006;
At the proposal of the Minister of Transport;
The Government issues a Decree on amending and supplementing some Articles of the Decree No.70/2007/ND-CP of April 20, 2007 by the Government on nationality registration and registration of rights to civil aircrafts,
Article 1. To amend and supplement some Articles of the Decree No.70/2007/ND-CP of April 20, 2007 of the Government on nationality registration and registration of rights to civil aircrafts with the following contents:
1. To amend Clause 1 and Clause 3 of Article 3 as follows:
"1. The proposer must submit 01 sets of dossiers to the Vietnam Aviation Department submitted directly by the Civil Aviation Administration of Vietnam or through the postal system and are responsible for the accuracy of the information on file. Applicants/requesters shall send one set of dossier to the Aviation Administration of Vietnam by person or by post and bear responsibility for the information accuracy in their dossiers.
3. Within five working days after receiving a complete dossier as prescribed, the Aviation Administration of Vietnam shall effect the registration or deregistration or supply information in writing to the requesters:”
2. To amend clause 3 of Article 5 as follows:
"3. Within 05 working days after receiving complete dossiers as prescribed, the Civil Aviation Administration of Vietnam shall perform the registration, deregistration, or provide written information to the requester."
3. To amend Clause 1 of Article 7 as follows:
"1. A dossier of application for aircraft nationality registration for aircraft specified in Clauses 4 and 5, Article 13 of the Civil Aviation Law of Vietnam comprises:
a) An application for registration of aircraft nationality in the form prescribed in Appendix I of this Decree;
b) Papers evidencing the legal status of the registration applicant or the registrant;
c) Legal documents evidencing the ownership of the aircraft;
d) Certificate of non-registration issued by the manufacturer's country or certificate of deregistration issued by the country of registration;
đ) Documents on technical conditions of the aircraft, including: valid certificate of export airworthiness for aircraft manufactured overseas, type certificate issued or recognized by the Aviation

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decree 50/2012/ND-CP DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi