Quyết định 214/QĐ-VKSTC 2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 214/QĐ-VKSTC

Quyết định 214/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:214/QĐ-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Minh Trí
Ngày ban hành:25/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Tư pháp-Hộ tịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

Ngày 25/8/2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra Quyết định 214/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát.

Theo đó, Tạp chí Kiểm sát phải tuân thủ và bám sát tôn chỉ, mục đích được nêu trong Giấy phép hoạt động báo chí hiện hành do Bộ Thông tin và truyền thông cấp cho Tạp chí Kiểm sát như sau: Thông tin, cập nhật hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành;…

Bên cạnh đó, hàng tháng, quý, sáu tháng và hàng năm, các Trưởng phòng rà soát, thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của phòng, gửi Phòng Trị sự để tổng hợp, báo cáo Tổng Biên tập về kết quả xử lý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tới.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 214/QĐ-VKSTC tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

_______

Số: 214/QĐ-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

_____________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

 

Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Luật Báo chí năm 2016 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 951/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 05 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về bộ máy làm việc của VKSND tối cao;

Căn cứ Quyết định số 410/QĐ-VKSTC-V15 ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND tối cao;

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-VKSTC ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc sáp nhập Cơ quan đại diện của Tạp chí Kiểm sát;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-VKSTC ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc chuyển Phòng Truyền hình Kiểm sát nhân dân từ Tạp chí Kiểm sát sang Báo Bảo vệ pháp luật;

Xét đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 24/QĐ-VKSTC-T4 ngày 20/11/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);

- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để b/c);

- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để chỉ đạo);

- Đảng ủy, Công đoàn VKSNDTC;

- Lưu: VP, T4.

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Minh Trí

 

 

 

 

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ KIỂM SÁT

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 214/QĐ-VKSTC-T4 ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về vị trí pháp lý; tôn chỉ, mục đích; nguyên tắc làm việc; tổ chức bộ máy; nhiệm vụ quyền hạn; chế độ công tác, hoạt động và mối quan hệ công tác của Tạp chí Kiểm sát.

2. Đối tượng áp dụng: Công chức, viên chức và người lao động khác; các phòng, Văn phòng đại diện Tạp chí Kiểm sát; các tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Tạp chí Kiểm sát chịu sự điều chỉnh của Quy chế này.

Điều 2. Vị trí pháp lý

1. Tạp chí Kiểm sát là cơ quan báo chí của ngành Kiểm sát nhân dân, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân (sau đây viết tắt là VKSND) tối cao. Mọi hoạt động của Tạp chí Kiểm sát chịu sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Viện trưởng VKSND tối cao.

2. Tạp chí Kiểm sát có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng, Tạp chí Kiểm sát được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tôn chỉ, mục đích

1. Tạp chí Kiểm sát phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, của Luật Báo chí và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Tạp chí Kiểm sát phải tuân thủ và bám sát tôn chỉ, mục đích được nêu trong Giấy phép hoạt động báo chí hiện hành do Bộ Thông tin và truyền thông cấp cho Tạp chí Kiểm sát như sau: Thông tin, cập nhật hoạt động của VKSND tối cao. Định kỳ theo kỳ xuất bản (đối với loại hình tạp chí in), định kỳ cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật (đối với loại hình tạp chí điện tử) để thông tin chuyên sâu, chuyên ngành; giới thiệu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học pháp lý, phổ biến các văn bản pháp luật phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; thông tin trao đổi lý luận khoa học pháp lý; nghiên cứu, hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ, phương pháp công tác của ngành Kiểm sát trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn

Tạp chí Kiểm sát có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tạp chí Kiểm sát là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao trong việc tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cải cách tư pháp, kết quả hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân; tổ chức, phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao.

Thực hiện nhiệm vụ làm đầu mối phối hợp với Ban tuyên giáo Trung ương trong công tác tuyên truyền việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm liên quan đến hoạt động của VKSND theo các nội dung phối hợp được nêu trong Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với VKSND tối cao; thường trực giúp Lãnh đạo VKSND tối cao theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình; trao đổi, theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo VKSND tối cao triển khai thực hiện.

2. Thông tin lý luận và thực tiễn về khoa học pháp lý, khoa học nghiệp vụ công tác kiểm sát; trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân;

3. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền về hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân;

4. Biên tập, xuất bản tạp chí in, tạp chí điện tử Kiểm sát, các ấn phẩm tuyên truyền và ấn phẩm sách tham khảo về pháp luật, nghiệp vụ khác;

5. Tiến hành các hoạt động nghiệp vụ báo chí trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật Báo chí;

6. Được cung cấp thông tin, tham dự các hoạt động của VKSND tối cao và các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân;

7. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho các phóng viên, biên tập viên và các cộng tác viên của Tạp chí Kiểm sát;

8. Thực hiện một số hoạt động thông tin khoa học như tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về khoa học nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn áp dụng pháp luật và thực tiễn hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân;

9. Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ; khai thác thông tin quảng cáo, tài trợ theo quy định của pháp luật để đảm bảo một phần chi phí cho hoạt động nghiệp vụ; được phép tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Tạp chí Kiểm sát theo quy định của pháp luật;

10. Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong và ngoài ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, từ thiện, thông tin tuyên truyền về ngành Kiểm sát nhân dân, quảng bá Tạp chí Kiểm sát;

11. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Viện trưởng VKSND tối cao phân công.

Điều 5. Nguyên tắc làm việc

1. Mọi hoạt động của Tạp chí Kiểm sát phải tuân theo quy định của pháp luật, quy định, quy chế của VKSND tối cao. Tạp chí Kiểm sát làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Công chức, viên chức, người lao động thuộc Tạp chí Kiểm sát phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Đảm bảo tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Lãnh đạo VKSND tối cao.

3. Bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động gắn với thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức của Đảng và Nhà nước. Phát huy năng lực và sở trường của công chức, viên chức, người lao động, tăng cường sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

 

Chương II. TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG VÀ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

 

Điều 6. Tổ chức bộ máy và cán bộ

1. Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát gồm có Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập.

2. Các đơn vị trực thuộc, gồm:

a) Phòng Trị sự;

b) Phòng Biên tập;

c) Phòng Tuyên truyền và Tạp chí điện tử;

d) Phòng Phát hành - Quảng cáo;

e) Văn phòng đại diện Tạp chí Kiểm sát.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các phòng trực thuộc Tạp chí Kiểm sát do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định trên cơ sở đề nghị của Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao.

3. Cơ cấu cán bộ và các chức danh:

a) Tổng Biên tập;

b) Các Phó Tổng Biên tập;

c) Các Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện, Kế toán trưởng;

d) Các Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện;

e) Các Biên tập viên; Phóng viên; Quay phim; Dựng phim; Kế toán viên và những người thực hiện công việc khác gồm: Chế bản; thiết kế đồ họa; quảng cáo; phát hành; truyền thông; dẫn chương trình; quản trị mạng, phần mềm; quản trị, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin; quản lý nhân sự; tổng hợp; quản lý tư liệu; kế toán; thủ quỹ; văn thư, lưu trữ; lái xe và các nhân viên khác.

4. Biên chế của Tạp chí Kiểm sát thuộc biên chế công chức, viên chức của VKSND tối cao do Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt trên cơ sở đề nghị của đơn vị và kết quả thẩm định của Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao.

Điều 7. Ban Biên tập và Hội đồng Biên tập của Tạp chí Kiểm sát

1. Ban Biên tập gồm có Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát và một số Trưởng phòng do Tổng Biên tập quyết định và thành lập.

Ban Biên tập có nhiệm vụ thảo luận và quyết định các vấn đề sau:

a) Phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch và chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát;

b) Những vấn đề về nội dung và nghiệp vụ báo chí của Tạp chí Kiểm sát;

c) Các báo cáo sơ kết, tổng kết của Tạp chí Kiểm sát gửi Viện trưởng VKSND tối cao và cơ quan quản lý báo chí Nhà nước;

d) Những vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ, công tác tài chính của Tạp chí Kiểm sát.

2. Tạp chí Kiểm sát có Hội đồng biên tập gồm từ 07 đến 09 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật và nghiệp vụ công tác kiểm sát do Tổng Biên tập quyết định và thành lập để tư vấn cho Tổng Biên tập những vấn đề về nội dung của Tạp chí Kiểm sát.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Trị sự

Phòng Trị sự giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Công tác tham mưu, tổng hợp gồm:

a) Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tổng hợp; giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát xây dựng và theo dõi việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Tạp chí Kiểm sát;

b) Phối hợp với các Phòng để nghiên cứu, xây dựng các quy chế, quy định của Tạp chí Kiểm sát; giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy chế của VKSND tối cao và các quy chế, quy định của Tạp chí Kiểm sát;

c) Xây dựng các loại báo cáo định kỳ: tuần, tháng, quý, năm; báo cáo thống kê và báo cáo khác do Lãnh đạo VKSND tối cao yêu cầu; dự thảo các công văn, văn bản hành chính theo quy định và do Tổng Biên tập giao;

d) Chuẩn bị nội dung các buổi giao ban hàng tuần; làm thư ký các cuộc họp, ghi biên bản các cuộc họp của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát;

e) Thực hiện một số công việc về tổ chức cán bộ; quản lý lao động; thi đua - khen thưởng; tham mưu cho Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát trong việc phân loại, đánh giá công chức, viên chức hàng năm; theo dõi việc nâng lương và thực hiện các chế độ cho người lao động;

2. Công tác tài chính, kế toán, gồm:

a) Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán; xây dựng Kế hoạch tài chính định kỳ hàng năm, quý, tháng và các loại báo cáo tài chính theo quy định;

b) Xây dựng dự toán kinh phí theo quy định;

c) Thực hiện nhiệm vụ về thu - chi tài chính theo quy định của Nhà nước, của Ngành và của Tạp chí Kiểm sát;

d) Tham mưu việc sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật, của Ngành và của Bộ Tài chính;

đ) Giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát giám sát việc thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và các quy định hiện hành về kế toán - tài chính; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và thanh quyết toán các khoản thu, chi tài chính, công nợ phải thu, phải trả và thực hiện chế độ cho người lao động;

3. Công tác trị sự, hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ:

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, theo dõi toàn bộ công tác văn thư, hành chính, lưu trữ của Tòa soạn;

b) Quản lý và sử dụng con dấu của Tạp chí Kiểm sát theo đúng quy định của Nhà nước, của Ngành và chỉ đạo của Tổng Biên tập;

c) Giúp Tổng Biên tập quản lý, duy trì trật tự nội vụ trong đơn vị; theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị theo quy định;

d) Theo dõi, quản lý việc sử dụng, sửa chữa các trang thiết bị và tài sản khác của đơn vị;

4. Thực hiện các nhiệm vụ về lễ tân; hậu cần; quản lý kho, quỹ theo quy định;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phân công.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Biên tập

Phòng Biên tập giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu xây dựng định hướng nội dung trọng tâm viết bài hàng năm của tạp chí Kiểm sát in;

2. Tiếp nhận, quản lý, xử lý bài, ảnh từ các đơn vị, cộng tác viên trong và ngoài ngành gửi đến tạp chí Kiểm sát in theo quy định;

3. Tổ chức thực hiện công tác biên tập nội dung; thẩm định nguồn, tính pháp lý của bài viết; sửa morat; sưu tầm, biên soạn sách pháp luật, nghiệp vụ, sách tham khảo; tổ chức thực hiện công tác đánh máy, chế bản tạp chí Kiểm sát và các ấn phẩm in khác; theo dõi in ấn; lưu trữ bài gốc; xây dựng mạng lưới cộng tác viên viết bài cho tạp chí Kiểm sát in trong và ngoài Ngành; thực hiện công tác bạn đọc và cộng tác viên;

4. Tham mưu xây dựng kế hoạch và quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin khoa học;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phân công.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tuyên truyền và Tạp chí điện tử

Phòng Tuyên truyền và Tạp chí điện tử giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trực tiếp thực hiện các công việc của Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân;

2. Tổ chức công tác biên tập nội dung và quản trị Tạp chí Kiểm sát điện tử.

3. Tổ chức thực hiện công tác phóng viên; tổ chức thực hiện công tác đánh máy, chế bản các ấn phẩm điện tử;

4. Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về báo chí cho cán bộ của Tạp chí Kiểm sát và Cộng tác viên viết bài;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phân công.

Điều 11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Phát hành - Quảng cáo

Phòng Phát hành - Quảng cáo giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch của Tạp chí Kiểm sát về công tác phát hành, quảng cáo và hoạt động dịch vụ báo chí;

2. Tham mưu tổ chức thực hiện công tác phát hành ấn phẩm tạp chí Kiểm sát in và các ấn phẩm khác của Tạp chí Kiểm sát;

3. Thực hiện công tác quản lý đội ngũ cộng tác viên quảng cáo; quản lý, tổ chức hoạt động khai thác quảng cáo, dịch vụ báo chí;

4. Thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc, thu hồi nợ về phát hành, quảng cáo;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phân công.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đại diện Tạp chí Kiểm sát

Văn phòng đại diện Tạp chí Kiểm sát có trụ sở đặt ở Văn phòng VKSND tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh; giúp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Tạp chí Kiểm sát;

2. Tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch phát hành, quảng cáo và hoạt động dịch vụ báo chí theo kế hoạch công tác và theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát;

3. Xây dựng và quản lý đội ngũ cộng tác viên viết bài, khai thác quảng cáo, truyền thông và hoạt động dịch vụ báo chí của Văn phòng đại diện theo sự phân công của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát;

4. Thực hiện các công việc về hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị của Văn phòng đại diện theo quy định;

5. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phân công.

Điều 13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Biên tập

1. Tổng Biên tập là thủ trưởng đơn vị, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao và cơ quan báo chí về quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của Tạp chí Kiểm sát.

2. Tổng Biên tập có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Quản lý, chỉ đạo, điều hành Tạp chí Kiểm sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật, Luật tổ chức VKSND, các quy chế, quy định của VKSND tối cao và các văn bản, quy định có liên quan;

b) Là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, thực hiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao và Trưởng Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân;

c) Quyết định và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình công tác hàng năm, hàng quý, từng tháng của Tạp chí Kiểm sát theo chỉ đạo của Viện trưởng VKSND tối cao; phối hợp với Chi uỷ, Chi hội Nhà báo, Công đoàn đơn vị, Tổ Luật gia, Tổ Nữ công. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Tạp chí Kiểm sát; trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Chủ tịch Hội đồng lương, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng hợp đồng lao động của Tạp chí Kiểm sát; phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ và cộng tác viên;

d) Quyết định một số việc về tổ chức, cán bộ theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ của VKSND tối cao;

e) Quyết định, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và phù hợp với tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí Kiểm sát;

g) Phân công công việc, ủy quyền cho các Phó Tổng Biên tập của Tạp chí Kiểm sát, cho lãnh đạo phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định của pháp luật, quy định của VKSND tối cao; chủ động phối hợp với các Vụ, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý các vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của Tạp chí Kiểm sát hoặc các vấn đề do Lãnh đạo VKSND tối cao phân công;

h) Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Biên tập.

3. Tổng Biên tập là chủ tài khoản, chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Tạp chí Kiểm sát; thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm công khai, minh bạch về tài chính theo quy định của pháp luật; chấp hành các quy định về kế toán và kiểm toán.

4. Phạm vi giải quyết công việc của Tổng Biên tập:

a) Những công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát, các quy định của ngành Kiểm sát nhân dân và những công việc quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Những công việc được Lãnh đạo VKSND tối cao phân công hoặc ủy quyền;

c) Trực tiếp giải quyết một số việc tuy đã phân công cho các Phó Tổng Biên tập, nhưng do thấy cần thiết vì nội dung vấn đề cấp bách hoặc quan trọng, hay do các Phó Tổng Biên tập đi công tác vắng; những việc liên quan đến từ hai Phó Tổng Biên tập trở lên mà các Phó Tổng Biên tập có ý kiến khác nhau.

5. Tổng Biên tập tổ chức thảo luận tập thể lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát trước khi quyết định những công việc sau đây:

a) Chương trình công tác, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các văn bản quan trọng trình Lãnh đạo VKSND tối cao;

b) Triển khai các chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, các văn bản quan trọng của Ngành;

c) Các chương trình công tác trọng điểm của Tạp chí Kiểm sát;

d) Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Tạp chí Kiểm sát theo quy định;

e) Dự toán sử dụng các nguồn kinh phí được phân bổ hàng năm của Tạp chí Kiểm sát;

g) Những vấn đề khác mà Tổng Biên tập thấy cần thiết phải đưa ra thảo luận.

Trong trường hợp không có điều kiện tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Tổng Biên tập, giao cho các phòng liên quan chủ trì lấy ý kiến các Phó Tổng Biên tập bằng văn bản, tập hợp trình Tổng Biên tập quyết định.

Sau khi các Phó Tổng Biên tập đã có ý kiến, Tổng Biên tập là người đưa ra quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Điều 14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Tổng Biên tập

1. Phó Tổng Biên tập có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Phó Tổng Biên tập được Tổng Biên tập phân công phụ trách một số lĩnh vực và địa bàn công tác, phụ trách một số phòng và được sử dụng quyền hạn của Tổng Biên tập, thay mặt Tổng Biên tập khi giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm trước Tổng Biên tập và trước pháp luật về những quyết định của mình;

b) Khi Tổng Biên tập điều chỉnh sự phân công giữa các Phó Tổng Biên tập thì các Phó Tổng Biên tập phải bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho nhau và báo cáo Tổng Biên tập.

2. Phạm vi giải quyết công việc của Phó Tổng Biên tập:

a) Chỉ đạo việc thực hiện công tác quản lý, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành và văn bản quản lý khác trong lĩnh vực được Tổng Biên tập phân công phụ trách;

b) Chỉ đạo kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được phân công, phát hiện và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung;

c) Chủ động giải quyết công việc được phân công, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó Tổng Biên tập khác thì trực tiếp phối hợp với Phó Tổng Biên tập đó để giải quyết. Trường hợp giữa các Phó Tổng Biên tập còn có các ý kiến khác nhau, phải báo cáo Tổng Biên tập quyết định;

d) Đối với những vấn đề thuộc về chủ trương hoặc có tính nguyên tắc mà chưa có văn bản quy định hoặc những vấn đề quan trọng khác thì Phó Tổng Biên tập phải xin ý kiến của Tổng Biên tập trước khi quyết định.

3. Trong trường hợp Tổng Biên tập vắng mặt, Phó Tổng Biên tập được phân công quản lý, điều hành đơn vị ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo phạm vi được phân công, còn có quyền hạn và nhiệm vụ sau:

a) Được Tổng Biên tập ủy quyền thay mặt Tổng Biên tập, chỉ đạo giải quyết các công việc chung của Tạp chí Kiểm sát và ký văn bản thay Tổng Biên tập;

b) Được Tổng Biên tập ủy quyền chủ trì việc phối hợp hoạt động giữa các Phó Tổng Biên tập và trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tạp chí Kiểm sát;

c) Giải quyết một số công việc cấp bách của Phó Tổng Biên tập khác khi Phó Tổng Biên tập đó vắng mặt theo ủy quyền của Tổng Biên tập;

d) Báo cáo với Tổng Biên tập kết quả giải quyết công việc trong thời gian được phân công quản lý đơn vị.

4. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Biên tập phân công.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng phòng, Trưởng Văn phòng đại diện

1. Chủ động tổ chức thực hiện công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo với Phó Tổng Biên tập phụ trách và Tổng Biên tập theo quy định của Ngành và của Tạp chí Kiểm sát.

2. Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền phải kịp thời báo cáo Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập phụ trách cho ý kiến chỉ đạo để giải quyết; không tự ý chuyển công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của phòng mình sang phòng khác hoặc lên lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát; không tự ý giải quyết công việc thuộc nhiệm vụ, thẩm quyền của phòng khác.

3. Chủ động phối hợp với các Trưởng phòng khác để xử lý những vấn đề có liên quan đến những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng và thực hiện nhiệm vụ chung của Tạp chí Kiểm sát.

4. Đề xuất với lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về việc thực hiện chính sách cán bộ.

5. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong phòng; phân công công tác cho Phó Trưởng phòng và công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

6. Khi vắng mặt phải ủy quyền cho Phó Trưởng phòng quản lý, điều hành phòng; vắng từ 1 ngày làm việc trở lên phải báo cáo Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập phụ trách bằng văn bản.

7. Điều hành phòng mình chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Tạp chí Kiểm sát, quy chế, quy định, nội quy của VKSND tối cao.

8. Trưởng phòng chịu trách nhiệm chính về chất lượng, hiệu quả và tiến độ của công việc được phân công.

9. Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập phân công.

Điều 16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Văn phòng đại diện

1. Phó Trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công và ủy nhiệm của Trưởng phòng và lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

2. Phó Trưởng phòng có trách nhiệm:

a) Giúp Trưởng phòng xây dựng chương trình công tác của Phòng;

b) Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong Phòng theo sự phân công của Trưởng phòng;

c) Trực tiếp nghiên cứu góp ý kiến xây dựng chuyên đề, xây dựng các loại báo cáo, góp ý hướng dẫn nghiệp vụ;

d) Trực tiếp nghiên cứu, đề xuất giải quyết các công việc của phòng;

e) Thực hiện các các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn của công chức, viên chức, người lao động

1. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, thực hiện các công việc được Trưởng phòng hoặc lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát giao theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn của phòng.

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trực tiếp trước lãnh đạo phòng, trước lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, chất lượng, hiệu quả của từng công việc được giao; về hình thức, thể thức, trình tự và thủ tục ban hành văn bản và quy trình giải quyết công việc được phân công theo dõi; về những vi phạm, sai sót do mình gây ra.

3. Thực hiện các quy định của pháp luật về công chức, viên chức, hợp đồng lao động; các quy định của Ngành và của Tạp chí Kiểm sát.

 

Chương III. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

 

Mục 1. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Điều 18. Các loại chương trình công tác

1. Chương trình công tác năm:

a) Yêu cầu:

- Những công việc đăng ký trong chương trình công tác năm của Tạp chí Kiểm sát phải thể hiện kết hợp giữa các nhiệm vụ nêu trong các văn bản, ý kiến chỉ đạo của cấp trên với sự chủ động đề xuất của đơn vị. Mỗi công việc cần xác định rõ nội dung chính; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, người phụ trách cấp trình, thời hạn trình từng cấp và thời hạn hoàn thành;

- Các phòng phải chịu trách nhiệm về nội dung và tiến độ chuẩn bị thực hiện công việc mà mình đề xuất đưa vào chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát.

b) Phân công thực hiện:

- Phòng Trị sự chủ trì phối hợp với các phòng liên quan xây dựng chương trình công tác năm của Tạp chí Kiểm sát;

- Chậm nhất đến ngày 5 tháng 11 năm trước, các phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát gửi Phòng Trị sự danh mục công việc cần thực hiện trong năm sau. Phòng Trị sự có trách nhiệm tổng hợp trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát ký để chuyển cho Văn phòng VKSND tối cao đăng ký vào chương trình công tác trình Viện trưởng VKSND tối cao ký ban hành;

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Kế hoạch công tác năm của VKSND tối cao, Phòng Trị sự có trách nhiệm xây dựng dự thảo chương trình công tác năm của Tạp chí Kiểm sát, lấy ý kiến của các Phó Tổng Biên tập để thông qua chương trình công tác năm của Tạp chí Kiểm sát;

- Tổng Biên tập ký ban hành và gửi các đơn vị liên quan, các phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát để thực hiện;

Ngoài việc thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, còn phải thực hiện theo quy định của các văn bản có liên quan.

2. Chương trình công tác quý:

a) Yêu cầu: Những công việc ghi trong chương trình công tác quý phải xác định rõ nội dung chính, phòng chủ trì, phòng phối hợp, người phụ trách, trình Lãnh đạo VKSND tối cao hay Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát quyết định, thời hạn trình và thời hạn hoàn thành;

b) Phân công thực hiện:

- Chậm nhất là ngày 15 của tháng cuối quý, các phòng phải gửi dự kiến chương trình công tác quý sau cho Phòng Trị sự. Những công việc bổ sung hoặc có sự điều chỉnh về thời gian thì phải có văn bản báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát. Quá thời hạn trên, Phòng nào không gửi coi như Phòng đó không có nhu cầu điều chỉnh;

- Chậm nhất là ngày 20 của tháng cuối quý, Phòng Trị sự tổng hợp chương trình công tác quý sau của Tạp chí Kiểm sát, trình Tổng Biên tập xem xét, quyết định. Những vấn đề trình Lãnh đạo VKSND tối cao, nếu có sự thay đổi về thời gian, Phòng Trị sự phải có văn bản trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát ký đề nghị Lãnh đạo VKSND tối cao cho điều chỉnh. Chỉ sau khi được chấp nhận, các phòng mới được thực hiện theo tiến độ mới.

3. Chương trình công tác tháng:

a) Hàng tháng, các phòng căn cứ chương trình công tác quý để xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác tháng. Nếu tiến độ thực hiện chương trình công tác tháng bị chậm phải báo cáo Tổng Biên tập trước ngày 20 hàng tháng;

b) Chậm nhất là ngày 27 hàng tháng, Phòng Trị sự tổng hợp chương trình công tác tháng sau của Tạp chí Kiểm sát trình Tổng Biên tập xem xét, quyết định và thông báo cho các phòng.

4. Chương trình công tác tuần:

a) Căn cứ chương trình công tác tháng và chỉ đạo của Tổng Biên tập, Phòng Trị sự phối hợp với các phòng liên quan xây dựng chương trình công tác tuần, trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát duyệt và gửi các phòng vào chiều hôm trước ngày họp giao ban hàng tuần;

b) Khi có sự thay đổi chương trình công tác tuần của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, Phòng Trị sự kịp thời thông báo cho các phòng và thông báo cho các cá nhân liên quan biết.

5. Chương trình công tác của các phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát:

a) Căn cứ chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, các phòng nghiên cứu cách thức, phương pháp triển khai thực hiện. Xác định rõ trách nhiệm đến từng công chức, viên chức trong phòng; đồng thời thể hiện rõ lịch trình thực hiện công việc, bảo đảm tiến độ theo chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát;

b) Trưởng phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác. Trường hợp do những khó khăn chủ quan, khách quan không hoàn thành được công việc theo tiến độ, kế hoạch, phải kịp thời báo cáo Phó Tổng Biên tập phụ trách và thông báo cho Phòng Trị sự biết để điều chỉnh và khắc phục.

Điều 19. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác

1. Hàng tháng, quý, sáu tháng và hàng năm, các Trưởng phòng rà soát, thống kê đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của phòng, gửi Phòng Trị sự để tổng hợp, báo cáo Tổng Biên tập về kết quả xử lý các công việc được giao, những công việc còn tồn đọng, hướng xử lý tiếp theo, kiến nghị việc điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tới.

2. Phòng Trị sự có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác của các phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát; hàng tháng, quý, 6 tháng và cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát. Kết quả thực hiện chương trình công tác phải được coi là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi phòng.

 

Mục 2. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TẠP CHÍ KIỂM SÁT

 

Điều 20. Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát

1. Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập xem xét, giải quyết công việc trên cơ sở giao nhiệm vụ cho các phòng, các phòng báo cáo việc giải quyết công việc bằng “Phiếu đề xuất giải quyết công việc” theo mẫu.

2. Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập chủ trì họp, làm việc với lãnh đạo các phòng liên quan để tham khảo ý kiến trước khi giải quyết những vấn đề quan trọng, cần thiết mà chưa xử lý ngay được bằng cách thức quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Các cách thức giải quyết khác quy định tại Quy chế này như đi công tác và xử lý công việc tại cơ sở, làm việc trực tiếp với các phòng thuộc phạm vi phụ trách, tiếp khách và các phương thức khác do Tổng Biên tập quy định hoặc ủy quyền.

Điều 21. Thủ tục trình giải quyết công việc

1. Thủ tục trình Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập giải quyết công việc:

a) Văn bản, tờ trình Lãnh đạo VKSND tối cao phải do lãnh đạo phòng xây dựng, ký kiểm tra/ký nháy; Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát kiểm tra và trình Lãnh đạo VKSND tối cao;

b) Đối với những vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng khác, trong tài liệu trình nhất thiết phải có ý kiến chính thức bằng văn bản của các phòng liên quan;

c) Tài liệu trình đối với các văn bản

Tờ trình phải thuyết minh rõ nội dung chính, luận cứ của các kiến nghị, các ý kiến khác nhau; báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan, kể cả ý kiến tư vấn khác (nếu có); các tài liệu cần thiết khác.

2. Chậm nhất 5 ngày làm việc (kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ), phải trình Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập giải quyết. Văn bản đề xuất giải quyết công việc phải thể hiện rõ, đầy đủ, trung thực ý kiến của các đơn vị, kể cả ý kiến khác nhau; ý kiến đề xuất của người trực tiếp theo dõi và ý kiến của lãnh đạo phòng. Văn bản đề xuất giải quyết công việc phải kèm theo đầy đủ tài liệu.

3. Các công văn, tờ trình đề nghị giải quyết công việc chỉ gửi 1 bản chính đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết. Nếu cần gửi đến các đơn vị có liên quan để biết hoặc phối hợp thì chỉ ghi tên các đơn vị đó ở phần "Nơi nhận" của văn bản.

4. Đối với các cơ quan, tổ chức không thuộc sự quản lý Tạp chí Kiểm sát thì thực hiện thủ tục gửi công văn đến đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật về công tác văn thư.

Điều 22. Trách nhiệm của Phòng Trị sự trong việc trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát giải quyết công việc

1. Phòng Trị sự chỉ trình Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập khi có đủ thủ tục và hồ sơ quy định.

2. Khi nhận được hồ sơ, tài liệu của các các nơi gửi trình Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập, phòng có nhiệm vụ:

- Vào sổ Công văn đến theo quy định, trong thời gian không quá 2 ngày làm việc, Phòng Trị sự trình Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập biết.

- Hồ sơ trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phải lập danh mục để theo dõi quá trình xử lý.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày phòng trình, Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập có trách nhiệm xử lý hồ sơ trình và có ý kiến chính thức vào Phiếu đề xuất.

 

Mục 3. TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ VÀ CUỘC HỌP

 

Điều 23. Các loại hội nghị và cuộc họp

Căn cứ yêu cầu công việc và phạm vi lĩnh vực công tác, Tạp chí Kiểm sát tổ chức các hội nghị và cuộc họp trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

1. Các hội nghị gồm: Hội nghị triển khai công tác năm, 6 tháng, hội nghị chuyên đề (triển khai, sơ kết, tổng kết một hoặc một số chuyên đề), hội nghị tập huấn công tác chuyên môn.

2. Các cuộc họp do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát chủ trì, gồm:

a) Họp giao ban Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thường kỳ: tuần, tháng, quý;

b) Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, làm việc với lãnh đạo các Vụ khác hoặc với các cơ quan, đơn vị hữu quan;

c) Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát họp, làm việc với lãnh đạo các VKSND các cấp tại trụ sở Tạp chí Kiểm sát;

d) Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát họp, làm việc với VKSND các cấp tại trụ sở VKSND các cấp;

e) Họp tập thể Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, các cuộc họp khác để giải quyết công việc.

3. Các cuộc họp do Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng được uỷ quyền) chủ trì:

a) Các phòng tổ chức các cuộc họp phòng để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Lãnh đạo phòng có thể tham gia các cuộc họp, làm việc với đại diện các đơn vị liên quan theo chỉ đạo của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

Điều 24. Công tác chuẩn bị hội nghị, họp

1. Duyệt chủ trương:

a) Tổng Biên tập quyết định các cuộc họp sau:

- Hội nghị chuyên đề; tập huấn (thuộc lĩnh vực Tổng Biên tập chủ trì);

- Họp giao ban Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thường kỳ: tuần, tháng, quý;

- Họp giao ban với một hoặc một số phòng;

- Họp tập thể Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, các cuộc họp khác để giải quyết công việc;

- Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát họp, làm việc với Lãnh đạo VKSND các cấp.

b) Phó Tổng Biên tập quyết định chủ trương các cuộc họp thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, gồm:

- Giao ban với các phòng phụ trách;

- Họp, làm việc tại các đơn vị, địa phương;

- Các cuộc họp khác để giải quyết công việc do Phó Tổng Biên tập chủ trì.

c) Trưởng phòng quyết định các cuộc họp do Phòng chủ trì để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ.

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị:

Phòng Trị sự phối hợp với Phòng chủ trì chuẩn bị nội dung chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị để báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, trình Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định về:

a) Nội dung hội nghị, phân công chuẩn bị các báo cáo;

b) Thành phần, thời gian, địa điểm hội nghị;

c) Dự trù kinh phí (nội dung chi, nguồn tài chính);

d) Dự kiến thành lập Ban tổ chức hội nghị (nếu có);

e) Dự kiến chương trình hội nghị;

g) Các vấn đề cần thiết khác.

3. Chuẩn bị và thông qua báo cáo:

a) Phòng Trị sự thông báo cho các phòng liên quan biết các báo cáo chính, báo cáo tóm tắt và các tài liệu cần phải chuẩn bị. Phòng chủ trì nội dung được phân công dự thảo và trình Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách lĩnh vực duyệt báo cáo và các tài liệu cần thiết khác. Trưởng phòng được phân công có trách nhiệm kiểm tra kỹ về nội dung, hình thức các báo cáo, tài liệu trước khi trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát duyệt;

b) Thời hạn trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát duyệt báo cáo:

- Báo cáo chính phải gửi Phòng Trị sự trước ngày hội nghị ít nhất 7 ngày làm việc để Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát xem xét kịp hoàn tất các thủ tục trình Lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt;

- Các chương trình phải thông qua tại cuộc họp Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát thường kỳ hàng tháng và phải gửi đến Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát trước ngày họp 2 ngày làm việc;

- Các báo cáo chuyên đề cần Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phụ trách lĩnh vực duyệt phải gửi trước ngày họp 1 ngày.

c) Đối với hội nghị Ngành có nội dung liên quan đến nhiều đơn vị, Phòng Trị sự có trách nhiệm đôn đốc các phòng dự thảo báo cáo và trình thời gian quy định để trước khi trình Lãnh đạo VKSND tối cao duyệt; kịp thời báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao giải quyết những vấn đề vượt quá khả năng và quyền hạn của đơn vị;

Các cuộc họp chỉ đề cập đến một nội dung theo chuyên ngành thì Phòng chủ trì chuẩn bị nội dung theo kế hoạch.

d) Các báo cáo thông qua Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát gồm: Báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo điều hành sáu tháng, một năm của Tạp chí Kiểm sát; Báo cáo tổng kết thực hiện các chương trình, công việc; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện các chương trình lớn của Tạp chí Kiểm sát.

4. Mời họp: Phòng Trị sự hoặc phòng chủ trì tổ chức họp gửi giấy mời họp. Giấy mời họp phải do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát ký.

5. In tài liệu và chuẩn bị các điều kiện phục vụ họp:

a) Phòng Trị sự chịu trách nhiệm in ấn các tài liệu họp do các phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát chuẩn bị;

b) Nếu tổ chức họp tại trụ sở Tạp chí Kiểm sát, Phòng Trị sự chịu trách nhiệm bố trí phòng họp. Nếu tổ chức họp ở ngoài cơ quan, Phòng Trị sự đăng ký, bố trí xe đưa đón chung, nơi ăn, nghỉ cho đại biểu (nếu có);

c) Kinh phí cuộc họp được chi theo quy định chung của Nhà nước và kế hoạch được duyệt nhưng phải bảo đảm tiết kiệm;

d) Chương trình họp do đơn vị được phân công chủ trì dự thảo, trình Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát duyệt và báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao (đối với cuộc họp hay hội nghị có Lãnh đạo VKSND tối cao tham dự).

Điều 25. Tổ chức họp

1. Triển khai họp:

a) Sau khi chương trình đã được phê duyệt, Phòng chủ trì tổ chức họp chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; đăng ký đại biểu và nội dung tham luận để báo cáo người chủ trì họp và xử lý những tình huống cần thiết khác;

b) Tại cuộc họp, người chủ trì họp điều hành cuộc họp theo chương trình dự kiến; tùy theo yêu cầu thực tế có thể quyết định điều chỉnh chương trình họp nhưng phải thông báo để những người dự họp biết;

c) Người chủ trì họp điều hành cuộc họp phải kết luận rõ ràng về các nội dung, chuyên đề đã được thảo luận trong cuộc họp.

2. Ghi biên bản và thông báo kết quả họp:

a) Phòng chủ trì nội dung họp chịu trách nhiệm cử thư ký ghi biên bản họp (nếu cần) và soạn thảo thông báo ý kiến kết luận tại cuộc họp của Lãnh đạo VKSND tối cao, Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập duyệt trước khi trình Lãnh đạo VKSND tối cao ký ban hành;

b) Các phòng nghiệp vụ dự thảo thông báo kết luận các hội nghị chuyên đề;

c) Các trường hợp khác do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phân công.

3. Báo cáo kết quả họp:

a) Phó Tổng Biên tập báo cáo kết quả hội nghị do mình chủ trì với Tổng Biên tập sau khi hội nghị kết thúc;

b) Đối với hội nghị, cuộc họp do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát giao cho công chức, viên chức trong Tạp chí Kiểm sát tham dự, sau khi kết thúc, người được giao nhiệm vụ phải báo cáo Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập phụ trách về kết quả hội nghị, cuộc họp và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình để Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát xử lý kịp thời.

4. Các công việc sau họp:

Phòng Trị sự cùng phòng được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung Lãnh đạo đã kết luận tại các hội nghị, cuộc họp; kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về kết quả thực hiện kết luận đó.

 

Mục 4. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN

 

Điều 26. Thời hạn ban hành văn bản

1. Trong thời hạn 1 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ký ban hành, Phòng Trị sự có trách nhiệm gửi văn bản cho các tổ chức và cá nhân có liên quan.

2. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày Lãnh đạo VKSND tối cao thông qua hoặc cho ý kiến chỉ đạo về nội dung công việc, Phòng Trị sự phối hợp với đơn vị liên quan hoàn chỉnh thủ tục để ban hành văn bản hoặc thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo VKSND tối cao tại cuộc họp.

3. Trong thời hạn 2 ngày làm việc, kể từ ngày Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát họp định kỳ hàng tháng, Phòng Trị sự phải ra thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát tại cuộc họp.

Điều 27. Quy định về việc ký các văn bản

1. Tổng Biên tập ký các văn bản sau:

a) Văn bản công tác chuyên môn, nghiệp vụ, văn bản quản lý hành chính của Tạp chí Kiểm sát, các văn bản về tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định của pháp luật và của Viện trưởng VKSND tối cao;

b) Các văn bản trình Lãnh đạo VKSND tối cao;

c) Các văn bản được Lãnh đạo VKSND tối cao ủy quyền.

2. Phó Tổng Biên tập được Tổng Biên tập giao ký thay các văn bản:

a) Một số văn bản quy định tại khoản 1 Điều này theo lĩnh vực hoặc khối do Tổng Biên tập giao phụ trách;

b) Khi Tổng Biên tập vắng mặt, Phó Tổng Biên tập được uỷ quyền ký thay các văn bản thuộc thẩm quyền của Tổng Biên tập.

Điều 28. Phát hành văn bản

1. Phòng Trị sự có trách nhiệm phát hành các văn bản của Tạp chí Kiểm sát sau khi cấp có thẩm quyền ký, đồng thời tổ chức việc cập nhật theo dõi.

2. Tổng Biên tập phân công Phòng Trị sự (hoặc phòng chuyên môn) tổ chức việc gửi đăng trên Tạp chí Kiểm sát in, trên Tạp chí điện tử Kiểm sát, Báo Bảo vệ pháp luật hoặc các cơ quan báo chí khác đối với các văn bản không phải là "MẬT" do Tạp chí Kiểm sát ban hành khi cần thiết.

3. Việc phát hành văn bản và quản lý văn bản phát hành phải đảm bảo thực hiện đúng pháp luật về quản lý và tài liệu, thông tin thuộc Danh mục bí mật Nhà nước và của ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Mục 5. KIỂM TRA

 

Điều 29. Phạm vi và đối tượng kiểm tra

Tạp chí Kiểm sát có trách nhiệm kiểm tra việc thi hành các văn bản của Lãnh đạo VKSND tối cao và của Tạp chí Kiểm sát ban hành có quy định những nhiệm vụ, công việc trong phạm vi phụ trách của Tạp chí Kiểm sát mà các phòng trực thuộc Tạp chí Kiểm sát, Văn phòng đại diện có trách nhiệm thực hiện.

Điều 30. Thẩm quyền kiểm tra

1. Tổng Biên tập kiểm tra mọi hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tạp chí Kiểm sát và của Tổng Biên tập theo quy định của pháp luật.

2. Phó Tổng Biên tập kiểm tra hoạt động của các phòng, các lĩnh vực được phân công phụ trách và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra do Tổng Biên tập giao.

3. Lãnh đạo phòng có trách nhiệm kiểm tra trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định và kiểm tra việc thực hiện các công việc do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát ủy quyền hoặc giao chủ trì.

4. Công tác kiểm tra thực hiện đúng Quy chế kiểm tra của VKSND tối cao.

Điều 31. Hình thức kiểm tra

1. Phòng tự kiểm tra: Lãnh đạo phòng thường xuyên tổ chức tự kiểm tra việc thi hành các văn bản, công việc được giao tại phòng, phát hiện các vướng mắc và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời.

2. Tạp chí Kiểm sát tiến hành kiểm tra:

Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, lãnh đạo các phòng và các công chức, viên chức được giao nhiệm vụ kiểm tra tiến hành làm việc trực tiếp tại đơn vị cần kiểm tra;

Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát yêu cầu các phòng báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện các văn bản, công việc được giao.

Điều 32. Thông báo và báo cáo kết quả kiểm tra

1. Kết thúc kiểm tra, người chủ trì kiểm tra phải thông báo kết quả kiểm tra nêu rõ nội dung kiểm tra, đánh giá những mặt được và chưa được, những sai phạm cùng biện pháp khắc phục và kiến nghị hình thức xử lý (nếu có).

2. Có văn bản báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát kết quả kiểm tra, đồng thời thông báo cho đơn vị kiểm tra và các đơn vị có liên quan. Nếu phát hiện có sai phạm thì xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý.

3. Thủ trưởng đơn vị kiểm tra có trách nhiệm theo dõi việc xử lý sau khi kiểm tra, yêu cầu đơn vị được kiểm tra khắc phục những sai phạm theo quyết định của cấp có thẩm quyền, báo cáo kết quả khắc phục sau kiểm tra với Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

4. Định kỳ cuối mỗi quý, Trưởng phòng báo cáo tình hình thực hiện các văn bản, các công việc được Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát giao theo thẩm quyền ở phòng mình.

5. Phòng Trị sự tổng hợp chung, báo cáo tình hình kiểm tra việc thi hành các văn bản, các công việc được Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát giao.

 

Mục 6. ĐI CÔNG TÁC

 

Điều 33. Đi công tác trong nước

1. Tham gia đoàn công tác:

a) Việc cử công chức, viên chức tham gia các đoàn công tác của Đảng, Nhà nước, các đoàn công tác liên ngành, các đoàn công tác của Ngành tại các cơ quan hoặc các đơn vị (gọi chung là cơ sở) phải theo đúng thành phần được yêu cầu. Những vấn đề liên quan đến Tạp chí Kiểm sát phải được chuẩn bị bằng văn bản theo yêu cầu của trưởng đoàn công tác;

b) Khi kết thúc chương trình công tác, chậm nhất sau 5 ngày làm việc, công chức, viên chức tham gia đoàn phải báo cáo bằng văn bản gửi Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về kết quả chương trình công tác, những vấn đề có liên quan đến Tạp chí Kiểm sát do cơ sở đề nghị làm việc với đoàn, kết luận của trưởng đoàn.

2. Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát tổ chức đoàn đi công tác cơ sở:

a) Khi có chủ trương của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, phòng được giao chủ trì phối hợp với Phòng Trị sự liên hệ với cơ sở để thống nhất chương trình, kế hoạch làm việc, trình trưởng đoàn;

b) Sau khi chương trình, kế hoạch được duyệt, Phòng Trị sự thông báo cho đơn vị liên quan để chuẩn bị. Trưởng phòng cử công chức, viên chức tham gia đoàn công tác theo yêu cầu của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát;

c) Các báo cáo và tài liệu có liên quan của các phòng thuộc Tạp chí Kiểm sát cần được chuẩn bị xong trước ngày làm việc, báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, gửi trước cho các đơn vị, cơ quan liên quan;

d) Trước ngày làm việc, Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát chủ trì thống nhất với đơn vị cơ sở lần cuối về chương trình và kế hoạch làm việc, báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát và Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách;

e) Tổ chức làm việc: Tạp chí Kiểm sát chủ trì chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị cơ sở triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch đã thống nhất, xử lý các tình huống phát sinh. Nội dung làm việc phải chuẩn bị xong trước ngày làm việc và bảo đảm yêu cầu của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách;

g) Sau khi hoàn thành chương trình, kế hoạch làm việc, phòng chủ trì phối hợp với đơn vị dự thảo thông báo về kết quả làm việc, ý kiến kết luận của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, gửi Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát duyệt trước khi ký ban hành. Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phải báo cáo kết quả với Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách. Phòng Trị sự chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện thông báo của Tạp chí Kiểm sát.

3. Các đoàn công tác khác:

a) Công chức, viên chức được cử đi công tác phải đảm bảo đúng thành phần liên quan đến nội dung, chương trình công tác; nếu thời gian công tác từ 2 ngày làm việc trở lên, phòng phải bố trí người thay thế giải quyết công việc thường xuyên;

b) Đoàn được cử đi công tác tại cơ sở phải chuẩn bị kế hoạch, chương trình, nội dung, báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách và thông báo cho cơ sở trước khi đến ít nhất là 3 ngày làm việc;

c) Đoàn công tác tại cơ sở chỉ làm việc và giải quyết những vấn đề đúng nội dung, chương trình đã thông báo và đúng thẩm quyền của đoàn, đồng thời ghi nhận đầy đủ những kiến nghị có liên quan đến cơ sở;

d) Trong thời hạn 3 ngày làm việc, sau khi đi công tác về, trưởng đoàn công tác phải có báo cáo bằng văn bản với Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về kết quả, những kiến nghị của cơ sở có liên quan đến Tạp chí Kiểm sát, đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện những kiến nghị đó. Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát phải báo cáo kết quả với Lãnh đạo VKSND tối cao phụ trách.

Điều 34. Đi công tác, học tập ở nước ngoài

1. Công chức, viên chức được cử tham gia các đoàn công tác, học tập ở nước ngoài phải chuẩn bị bằng văn bản những vấn đề liên quan đến Tạp chí Kiểm sát theo yêu cầu của đoàn công tác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các văn bản đó.

2. Kết thúc chuyến công tác, học tập nước ngoài, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam, công chức, viên chức tham gia đoàn phải nộp lại hộ chiếu cho Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao, báo cáo bằng văn bản về kết quả chuyến công tác, học tập, gửi về Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao và báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

 

Mục 7. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THÔNG TIN, BẢO MẬT

 

Điều 35. Phó Tổng Biên tập báo cáo Tổng Biên tập

1. Tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách, những việc vượt quá thẩm quyền giải quyết hoặc có ý kiến khác nhau và những việc cần xin ý kiến Tổng Biên tập.

2. Nội dung và kết quả công việc khi được Tổng Biên tập giao phụ trách đơn vị trong thời gian Tổng Biên tập đi vắng.

3. Nội dung và kết quả của hội nghị, cuộc họp khi được Tổng Biên tập ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị đó.

4. Kết quả làm việc và những kiến nghị đối với Tạp chí Kiểm sát của các đơn vị, địa phương và đối tác khác khi được cử tham gia các đoàn công tác ở trong nước cũng như nước ngoài.

Điều 36. Các phòng báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát

1. Tuân thủ nghiêm chế độ báo cáo giữa công chức, viên chức, người lao động với Trưởng phòng, giữa Trưởng phòng với Lãnh đạo phụ trách khối và với Tổng Biên tập trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ và gửi về Phòng trị sự những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Phòng trị sự để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

2. Trưởng phòng phải thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát theo quy định của Tạp chí Kiểm sát. Báo cáo tuần, tháng, quý, 6 tháng, báo cáo năm phải thông qua Phó Tổng Biên tập phụ trách lĩnh vực.

Khi có vấn đề phát sinh (những rủi ro, sự cố, bất thường, việc gấp) vượt quá thẩm quyền quản lý của phòng, Trưởng phòng phải báo cáo đầy đủ, trung thực với Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát để xử lý kịp thời.

3. Ngoài việc thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều này, lãnh đạo Phòng Trị sự còn phải thực hiện nhiệm vụ sau đây:

a) Tổ chức cung cấp thông tin hàng ngày cho Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập về các vấn đề đã được giải quyết;

b) Tổng hợp và xây dựng báo cáo công tác của Tạp chí Kiểm sát;

c) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo và tổ chức khai thác thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Tổng Biên tập;

d) Đề xuất và báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát những vấn đề cần xử lý qua phản ánh của báo chí, dư luận xã hội liên quan đến trách nhiệm, phạm vi và thẩm quyền của đơn vị.

Điều 37. Cung cấp thông tin về hoạt động của phòng

Các phòng có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp, thuận tiện để công chức, viên chức, người lao động nắm bắt được những thông tin sau đây:

1. Chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành liên quan đến công việc của đơn vị và của Ngành;

2. Kế hoạch công tác của Ngành và Chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát, kinh phí hoạt động và quyết toán kinh phí hàng năm (nếu có);

3. Tuyển dụng, đi học, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm công chức, viên chức;

4. Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị (nếu có);

5. Quy chế của Ngành, Nội quy làm việc của Tạp chí Kiểm sát;

6. Các vấn đề khác theo quy định.

Điều 38. Cung cấp thông tin về hoạt động của Tạp chí Kiểm sát

1. Về cung cấp thông tin:

a) Theo chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện việc trả lời trên báo chí, yêu cầu các cơ quan báo chí đã đăng, phát các tin, bài có nội dung sai sự thật phải cải chính hoặc thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật;

b) Trong cung cấp thông tin không được để lộ các thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước và thông tin về những công việc nhạy cảm đang trong quá trình xử lý.

2. Việc trả lời phỏng vấn báo chí thực hiện theo quy định của pháp luật và các quy định về công tác quản lý thông tin của Ngành.

Điều 39. Công tác văn thư lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu

1. Công tác văn thư, lưu trữ của Tạp chí Kiểm sát được thực hiện theo quy định của pháp luật và ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Công văn, tài liệu gửi đến Tạp chí Kiểm sát phải được Phòng Trị sự tập hợp, phân loại, ghi vào sổ theo dõi và chuyển ngay đến Tổng Biên tập để xử lý; trường hợp Tổng Biên tập đi vắng thì chuyển đến Phó Tổng Biên tập được giao phụ trách để xử lý, Phó Tổng Biên tập có trách nhiệm báo cáo ý kiến chỉ đạo của mình với Tổng Biên tập. Sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, Phòng Trị sự chuyển văn bản đó đến phòng hoặc công chức, viên chức, người lao động được phân công giải quyết tiếp nhận và ký vào sổ theo dõi.

3. Văn bản, tài liệu do Tạp chí Kiểm sát soạn thảo, ban hành phải vào sổ công văn đi của Văn thư cơ quan VKSND tối cao hoặc của Tạp chí Kiểm sát (theo quy định) trước khi gửi và phải lưu một bản ở Phòng Trị sự.

4. Văn bản, tài liệu được lưu tại Phòng Trị sự theo từng loại, từng cấp ban hành, theo thứ tự thời gian; có danh mục kèm theo để sử dụng chung.

5. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Tạp chí Kiểm sát có trách nhiệm quản lý các văn bản, tài liệu liên quan tới công việc được giao theo đúng quy định của pháp luật về việc quản lý, bảo quản, bảo mật công văn, tài liệu; lập hồ sơ lưu và bảo quản hồ sơ tài liệu, cuối năm phải sắp xếp, lập danh mục bàn giao cho Phòng Trị sự lưu trữ. Việc quản lý hồ sơ, tài liệu mật phải tuân thủ Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân và Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ trong ngành Kiểm sát nhân dân.

6. Phòng Trị sự giúp Tổng Biên tập kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ quản lý công văn, tài liệu của Tạp chí Kiểm sát và báo cáo đầy đủ, kịp thời với Tổng Biên tập. Khi công chức, viên chức, người lao động được giao nhiệm vụ đi vắng hoặc được giao nhiệm vụ khác phải bàn giao văn bản, tài liệu đang xử lý cho công chức, viên chức, người lao động được lãnh đạo phân công.

 

Mục 8. CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

 

Điều 40. Công tác tổ chức, cán bộ của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát

1. Nhận xét, đánh giá công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

2. Tiếp nhận công chức, viên chức, người lao động; điều động, phân công trong nội bộ đơn vị đối với công chức, viên chức, người lao động theo quy định đảm bảo đúng cơ cấu công chức, viên chức, người lao động, lãnh đạo cấp phòng. Xây dựng quy hoạch, đề nghị bổ nhiệm các chức danh quản lý, lãnh đạo trong đơn vị; đề xuất chỉ tiêu biên chế báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao phê duyệt. Chịu trách nhiệm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của những người được đề nghị tiếp nhận.

3. Đề xuất, kiến nghị việc đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

4. Cử người hướng dẫn tập sự đối với người tập sự trong đơn vị; nhận xét, đánh giá kết quả tập sự và đề nghị quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức hoặc hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

5. Hội đồng đề nghị nâng lương; thi đua khen thưởng; kỷ luật; tuyển dụng lao động hợp đồng của Tạp chí Kiểm sát gồm có: Tập thể Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát, đại diện Ban Chi uỷ, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và Trưởng phòng Trị sự; Hội đồng hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số. Trên cơ sở kết quả thảo luận, quyết định của hội đồng, Tổng Biên tập có trách nhiệm đề nghị đơn vị, cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Điều 41. Quản lý công chức, viên chức, người lao động

1. Việc quản lý công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Kiểm sát thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân. Mọi công chức, viên chức, người lao động trong Tạp chí Kiểm sát phải chấp hành nghiêm kỷ luật công vụ, trật tự nội vụ, kỷ luật lao động trong cơ quan, đơn vị, đảm bảo hiệu quả, năng suất, chất lượng công tác.

2. Công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Kiểm sát được mời tham gia những hoạt động chung của cơ quan hoặc của các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, nếu không thuộc phạm vi nhiệm vụ của Tạp chí Kiểm sát phải được sự đồng ý của Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát.

3. Tổng Biên tập đi công tác hoặc nghỉ việc riêng phải được sự đồng ý của Lãnh đạo VKSND tối cao. Phó Tổng Biên tập có việc riêng cần nghỉ phải được phép của Tổng Biên tập. Công chức, viên chức, người lao động có việc riêng cần nghỉ trong phạm vi 01 ngày phải được phép của Lãnh đạo phòng; nghỉ việc riêng từ 02 ngày trở lên phải báo cáo Tổng Biên tập bằng văn bản. Riêng các chức danh: Văn thư, Kế toán, Thủ quỹ nghỉ việc riêng từ 01 ngày trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của Tổng Biên tập.

Nghỉ phép phải có giấy xin phép, ghi rõ thời gian, địa điểm sẽ đến nghỉ; sau khi Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát duyệt được gửi đến Phòng Trị sự để theo dõi, quản lý. Công chức, viên chức, người lao động xin xuất cảnh vì việc riêng phải báo cáo Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát và thực hiện theo các quy định của pháp luật và quy định của ngành Kiểm sát nhân dân.

 

Mục 9. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

 

Điều 42. Nguồn tài chính của Tạp chí Kiểm sát

1. Nguồn kinh phí do ngân sách cấp.

2. Nguồn thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của Tạp chí Kiểm sát.

3. Nguồn kinh phí khác (nếu có).

4. Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát chủ động các khoản chi cho các hoạt động thường xuyên và chi cho đầu tư phát triển đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 43. Quản lý tài chính, tài sản

Thực hiện chế độ tài chính áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định hiện hành của nhà nước:

1. Hoạt động thu, chi của Tạp chí Kiểm sát thực hiện theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

2. Tạp chí Kiểm sát có trách nhiệm lập, chấp hành dự toán, thực hiện chế độ kế toán và chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng các nguồn tài chính, tài sản và cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Bộ Tài chính.

 

Chương IV. QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Mục 1. QUAN HỆ VỚI LÃNH ĐẠO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO, VỚI CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁC NGÀNH CÓ LIÊN QUAN

 

Điều 44. Quan hệ giữa Tổng Biên tập với Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao

Tổng Biên tập thay mặt Tạp chí Kiểm sát thực hiện các mối quan hệ sau:

1. Tổng Biên tập có trách nhiệm chấp hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch và thông báo của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao tại đơn vị mình phụ trách và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao.

2. Có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, báo cáo đề xuất để đưa ra Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao thảo luận, quyết nghị giải quyết những vụ, việc thuộc chức trách, nhiệm vụ của Ban Cán sự Đảng VKSND tối cao.

Điều 45. Quan hệ giữa Tổng Biên tập với Lãnh đạo VKSND tối cao

1. Tổng Biên tập chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng VKSND tối cao. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Tạp chí Kiểm sát đã được Viện trưởng VKSND tối cao phê duyệt, Tổng Biên tập chủ động tổ chức triển khai mọi hoạt động của Tạp chí Kiểm sát trong phạm vi thẩm quyền của mình và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao.

2. Nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định phê duyệt các đề án công tác, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của Tạp chí Kiểm sát trong từng thời gian hoặc từng năm.

3. Thông qua các hoạt động về thông tin báo chí, Tạp chí Kiểm sát tổng hợp và đề xuất với Lãnh đạo VKSND tối cao các vấn đề về khoa học nghiệp vụ có liên quan đến hoạt động của các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

4. Tổng Biên tập có trách nhiệm báo cáo và xin ý kiến Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách về công tác giải quyết nhiệm vụ chuyên môn và các mặt công tác khác của đơn vị, chấp hành nghiêm chỉnh ý kiến chỉ đạo của Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách.

5. Trong trường hợp Tổng Biên tập chưa nhất trí với kết luận của Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách thì Tổng Biên tập vẫn phải chấp hành nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

6. Trong xử lý những vấn đề có tính phức tạp, nhạy cảm về chính trị, pháp luật phải chủ động báo cáo kịp thời Viện trưởng VKSND tối cao.

Điều 46. Quan hệ với Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân

Với trách nhiệm là Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân, Tạp chí Kiểm sát căn cứ kế hoạch công tác tuyên truyền hàng năm và Chỉ thị, kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chỉ thị về công tác tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Điều 47. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao

1. Phối hợp với các đơn vị thuộc VKSND tối cao trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ (tuyên truyền, phổ biến pháp luật; trao đổi kinh nghiệm, các thông tin về khoa học pháp lý, về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên các số Tạp chí Kiểm sát, trên Tạp chí Kiểm sát điện tử và các ấn phẩm, sách tham khảo; xây dựng đội ngũ cộng tác viên tại các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao) và Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ cho công chức, viên chức.

2. Các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao trong phạm vi trách nhiệm của mình, tạo điều kiện để các Phóng viên thực hiện nhiệm vụ theo đúng Luật Báo chí và các quy định của Ngành; cung cấp những tư liệu, thông tin về hoạt động nghiệp vụ được phép công khai do đơn vị mình phụ trách để phục vụ cho công tác tuyên truyền và thông tin hướng dẫn nghiệp vụ trên Tạp chí Kiểm sát theo Luật Báo chí và quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND. Phối hợp với Tạp chí Kiểm sát tổ chức hội thảo, hội nghị về nghiệp vụ.

3. Phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao trong việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ; Phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao về việc cấp kinh phí hoạt động theo quy định và việc chấp hành các chỉ tiêu tài chính theo quy định đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

4. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế, tiếp nhận, điều động, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá và quản lý công chức, viên chức, thực hiện chính sách cán bộ, đề nghị bổ nhiệm công chức, viên chức của Tạp chí Kiểm sát.

5. Phối hợp với Vụ kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; với Thanh tra VKSND tối cao và các đơn vị có liên quan để giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân và trong công tác thanh tra, kiểm tra có liên quan đến công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng ngành.

Điều 48. Quan hệ với VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương; Viện kiểm sát quân sự các cấp

Quan hệ phối hợp giữa Tạp chí Kiểm sát với VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương được tuân thủ theo đúng quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND tối cao và theo Quy chế phối hợp riêng giữa Tạp chí Kiểm sát và các đơn vị (nếu có).

1. Tạp chí Kiểm sát căn cứ vào các quy định pháp luật, Quy chế nghiệp vụ và Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao để hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền trên tạp chí Kiểm sát in, tạp chí Kiểm sát điện tử và các ấn phẩm, sách tham khảo; thông báo, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao cho các VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Viện kiểm sát quân sự các cấp (khi được Lãnh đạo VKSND tối cao ủy nhiệm).

Tạp chí Kiểm sát chủ động phối hợp với các VKSND cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Viện kiểm sát quân sự các cấp để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đưa tin trên các ấn phẩm của Tạp chí Kiểm sát.

2. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Viện kiểm sát quân sự các cấp có trách nhiệm báo cáo công tác tuyên truyền của đơn vị mình với Thường trực Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân.

3. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, VKSND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Viện kiểm sát quân sự các cấp trong phạm vi trách nhiệm của mình thông tin kịp thời các hoạt động và tạo điều kiện để phóng viên thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Báo chí. Phối hợp với Tạp chí Kiểm sát tổ chức hội thảo, hội nghị về nghiệp vụ; tổ chức các phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong toàn ngành do Lãnh đạo VKSND tối cao giao.

Trường hợp không nhất trí với đề xuất của Tạp chí Kiểm sát thì tiến hành bàn bạc, trao đổi lại và báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao quyết định. Ý kiến của Lãnh đạo VKSND tối cao giao cho Tạp chí Kiểm sát thông báo thì các đơn vị phải chấp hành.

Điều 49. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với Đảng uỷ, Công đoàn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Hội đồng lương cơ quan VKSND tối cao

1. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với Đảng ủy cơ quan VKSND tối cao thực hiện theo quy định của Đảng và các quy định về việc phối hợp công tác do VKSND tối cao ban hành.

2. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với Công đoàn cơ quan VKSND tối cao được thực hiện theo Quy chế hoặc các văn bản về mối quan hệ công tác với Công đoàn cơ quan.

3. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan VKSND tối cao được thực hiện theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân và các văn bản về mối quan hệ công tác với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan.

4. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với Hội đồng lương cơ quan VKSND tối cao được thực hiện theo các văn bản quy định về mối quan hệ công tác với Hội đồng lương cơ quan.

Điều 50. Quan hệ với các cơ quan hữu quan khác

1. Mọi hoạt động phối hợp bảo đảm theo đúng quy định của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí và các quy định khác của pháp luật.

Trong quan hệ công tác với cơ quan liên quan, Tổng Biên tập là người đại diện Tạp chí Kiểm sát để thực hiện nhiệm vụ quan hệ công tác.

2. Làm đầu mối phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương theo Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với VKSND tối cao. Tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tuyên giáo Trung ương, họp báo tại Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan quản lý nhà nước khác tổ chức mời dự. Phối hợp với các cơ quan hữu quan để thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục trong hoạt động nghiệp vụ báo chí và các dịch vụ khác theo quy định của nhà nước.

3. Tạp chí Kiểm sát quan hệ với các cơ quan hữu quan khác của các bộ, ngành, tổ chức xã hội trong việc tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền các văn bản hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật.

 

Mục 2. QUAN HỆ CÔNG TÁC TRONG TẠP CHÍ KIỂM SÁT

 

Điều 51. Quan hệ giữa các Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát

1. Tổng Biên tập điều hành mọi hoạt động của Tạp chí Kiểm sát theo nguyên tắc tập trung dân chủ và theo quy định của pháp luật.

2. Phó Tổng Biên tập thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao và theo sự uỷ nhiệm, phân công của Tổng Biên tập, có trách nhiệm báo cáo kết quả công tác với Tổng Biên tập.

3. Trường hợp có ý kiến khác nhau giữa Tổng Biên tập và Phó Tổng Biên tập thì thực hiện ý kiến của Tổng Biên tập, nhưng Phó Tổng Biên tập có quyền báo cáo Phó Viện trưởng VKSND tối cao phụ trách xem xét cho ý kiến chỉ đạo.

Điều 52. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với Lãnh đạo phòng

1. Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập phụ trách lĩnh vực và phòng, định kỳ hoặc đột xuất họp với lãnh đạo các phòng hoặc làm việc với lãnh đạo từng phòng, để trực tiếp nghe báo cáo tình hình, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ công tác của phòng và của Tạp chí Kiểm sát.

2. Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo Quy chế này và những vấn đề kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu của Lãnh đạo VKSND tối cao và của Tạp chí Kiểm sát.

3. Trong công tác tham mưu, đề xuất hoặc giải quyết công việc có ý kiến khác nhau giữa công chức, viên chức, người lao động với lãnh đạo phòng thì báo cáo Phó Tổng Biên tập phụ trách; giữa lãnh đạo phòng với Phó Tổng Biên tập phụ trách thì báo cáo Tổng Biên tập xem xét, quyết định.

Điều 53. Quan hệ giữa các Trưởng phòng trong Tạp chí Kiểm sát

1. Lãnh đạo phòng khi được giao chủ trì giải quyết các vấn đề có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng khác phải trao đổi ý kiến với lãnh đạo phòng đó. Lãnh đạo phòng được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của phòng chủ trì.

2. Theo phân công của Tổng Biên tập, lãnh đạo các phòng có trách nhiệm chủ động phối hợp thực hiện các chương trình công tác của Tạp chí Kiểm sát. Đối với những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị mà có ý kiến khác nhau, vượt quá thẩm quyền giải quyết của phòng hoặc không đủ điều kiện thực hiện thì lãnh đạo phòng chủ trì báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát xem xét, quyết định.

Điều 54. Quan hệ giữa Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát với tổ chức Đảng, Công đoàn của Tạp chí Kiểm sát

1. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Chi ủy Chi bộ với Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát trong các hoạt động của đơn vị. Hàng tháng, Tổng Biên tập hoặc Phó Tổng Biên tập được Tổng Biên tập ủy quyền làm việc với đại diện cấp uỷ và Công đoàn của Tạp chí Kiểm sát để thông báo những chủ trương công tác của Tạp chí Kiểm sát, biện pháp giải quyết những kiến nghị của Đảng viên, Đoàn viên công đoàn và ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể về hoạt động của Tạp chí Kiểm sát.

2. Bí thư Chi bộ Tạp chí Kiểm sát, Chủ tịch Công đoàn được mời tham dự các cuộc họp do Lãnh đạo Tạp chí Kiểm sát chủ trì có nội dung liên quan đến hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của Đảng viên, Công đoàn viên.

3. Tổng Biên tập tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức trên hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tạp chí Kiểm sát được Lãnh đạo VKSND tối cao giao; tham khảo ý kiến của các tổ chức trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nhiệm vụ và lợi ích hợp pháp của Đảng viên, Công đoàn viên.

 

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 55. Khen thưởng và kỷ luật

Công chức, viên chức chấp hành tốt các quy định của Quy chế này sẽ được khen thưởng theo chính sách, chế độ; nếu làm trái hoặc không chấp hành sẽ bị xử lý kỷ luật tuỳ theo tính chất, mức độ của vi phạm và quy định của pháp luật.

Điều 56. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các quy định trước đây về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Kiểm sát trái với quy định trong Quy chế này.

Điều 57. Trách nhiệm thi hành

1. Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

2. Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế này do Viện trưởng VKSND tối cao quyết định./.

 

VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

Lê Minh Trí

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi