Công văn 863/VPCP-V.III 2016 sửa đổi việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011-2016

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------
Số: 863/VPCP-V.III
V/v:Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20/12/2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

 
 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
 
 
Về đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 212/TTr-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2016; ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 562/BNV-CQĐP ngày 28 tháng 01 năm 2016 về sửa đổi, bổ sung Quyết định phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
Đồng ý sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 1, Quyết định số 2317/QĐ-TTg ngày 20 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hứa Ngọc Thuận để nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nội vụ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,
các Vụ: TH, TCCV; TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III (3b). L
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực