Quyết định 26/QĐ-TCTS-PCTTr Tổng cục Thủy sản thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP 2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP 2020

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

TỔNG CỤC THỦY SẢN

____________

Số: 26/QĐ-TCTS-TCTTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thủy sản thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ

__________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THỦY SẢN

 

Căn cứ Quyết định số 27/2017/QĐ-TTg ngày 03/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thủy sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-BNN-PC ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của Tổng cục Thủy sản thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025 (nội dung kế hoạch tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì nhiệm vụ có trách nhiệm:

a) Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công bảo đảm tiến độ, chất lượng;

             b) Báo cáo Tổng cục Thủy sản (qua Vụ Pháp chế, Thanh tra) về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung, thời gian quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

             2. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra có trách nhiệm:

            a) Tham mưu, giúp Tổng cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch được phê duyệt; tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch theo chương trình, kế hoạch chung của Bộ và thực tiễn quản lý;

             b) Hướng dẫn các đơn vị thuộc Tổng cục về mẫu báo cáo kết quả thực hiện; tham mưu Tổng cục Thủy sản báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện.

             Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

             Điều 4. Chánh Văn phòng Tổng cục, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTr. Phùng Đức Tiến (để b/c);

- Các Phó Tổng cục trưởng;

- Vụ Pháp chế (để biết);

- Lưu: VT, PCTTr.

TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Trần Đình Luân

 

 

 

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/QĐ-TCTS-PCTTr ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản)

____________

 

I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi; xây dựng, soạn thảo các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đã được bổ sung theo Luật Đầu tư 2020

Vụ Pháp chế, Thanh tra đôn đốc, tổng hợp chung

Các Vụ: Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản thực hiện rà soát, đề xuất đơn giản hóa, dự thảo nội dung gửi Vụ Pháp chế, Thanh tra tổng hợp

Theo kế hoạch chung của Bộ

2

Xây dựng, ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm căn cứ để kiểm tra chuyên ngành những sản phâm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực thủy sản

Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Năm 2021

3

Đầu mối thực hiện tổng hợp đề xuất nội dung thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT trong lĩnh vực thủy sản

Vụ Nuôi trồng thủy sản

Vụ Khai thác thủy sản; Vụ Pháp chế, Thanh tra; Trung tâm Khảo nghiệm, KN KĐ NTTS

Theo kế hoạch sửa đổi văn bản của Bộ

4

Báo cáo kết quả triển khai theo hướng dẫn của Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các Vụ, Trung tâm, Văn phòng

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Định kỳ

5

Tham mưu Tổng cục báo cáo Bộ về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Định kỳ

 

Ghi chú: Để triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngoài các nhiệm vụ nêu trên, một số nhiệm vụ khác đã được giao trong Quyết định số 582/QĐ-TCTS-VP ngày 28/10/2020 về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Thủy sản.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP NGÀY 12/5/2020:

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ tri

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

1

Tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện thống kê, tính chi phí tuân thủ, rà soát, đánh giá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh do Văn phòng Chính phủ, Bộ tổ chức

Các Vụ:

NTTS, KTTS, BT& PTNLTS; PCTTr

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Năm 2021

2

Thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu và tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực đến 31/5/2020 thuộc phạm vi quản lý của bộ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ; Cập nhật bổ sung, hoàn thiện các dữ liệu về quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh khi có thay đổi

Các Vụ:

Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

Vụ Pháp chế, Thanh tra (đôn đốc, hướng dẫn)

Hoàn thành đợt 1 trước 23/01/2021; và thực hiện khi có thay đổi trong văn bản

3

Tổng hợp, báo cáo kết quả thống kê, tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực đến 31/5/2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của các đơn vị thuộc Bộ

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các Vụ: Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

Theo kế hoạch của Bộ

4

Rà soát, đánh giá; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa

 

4.1

Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa các quy định về thủ tục hành chính bao gồm cả quy định về báo cáo có liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản

Các Vụ:

Nuôi trồng thủy sản, Khai thác thủy sản, Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Trước ngày 25/5 và trước 25/9

4.2.

Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa các quy định về yêu cầu, điều kiện trong hoạt động kinh doanh, quy định về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực thủy sản

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Trước ngày 25/5 và trước 25/9

4.3.

Rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa và tính chi phí tuân thủ sau đơn giản hóa các quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản

Vụ Khoa học công nghệ và HTQT

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Trước ngày 25/5 và trước 25/9

4.4.

Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Trước ngày 30/5 và trước 30/9

5

Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc tiếp thu ý kiến của Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan liên quan và ý kiến của cá nhân, tố chức, hoàn thiện Biểu mẫu rà soát, đánh giá, Biểu mẫu tính chi phí tuân thủ và Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản; xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thông qua phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Thường xuyên

6

Phối hợp với Văn phòng Bộ trong việc trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Trước 30/5 và trước 30/9/2021

7

Xây dựng, trình Bộ trưởng ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa

Theo Quyết định ban hành kế hoạch xây dựng văn bản

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Ngay sau khi phương án cắt giảm, đơn giản hóa được thông qua và theo kế hoạch xây dựng văn bản

8

Tổng hợp, cập nhật, điều chỉnh Biểu thống kê và tính chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau đơn giản hóa trên Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát phục vụ công tác theo dõi, đánh giá kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh sau khi văn bản (sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ) quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được ban hành

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Thường xuyên

9

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

Vụ Pháp chế, Thanh tra

Các đơn vị có liên quan thuộc Tổng cục

Trước 25/6 và trước 25/12/2021


 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 26/QĐ-TCTS-PCTTr của Tổng cục Thủy sản về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Thủy sản thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 và Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ
Cơ quan ban hành:Tổng cục Thuỷ sảnSố công báo: Đang cập nhật
Số hiệu:26/QĐ-TCTS-PCTTrNgày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Đình Luân
Ngày ban hành:21/01/2021Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách , Thương mại-Quảng cáo
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Nội dung bản dịch tiếng Anh đang được cập nhật. Nếu Quý khách cần hỗ trợ nhanh hơn vui lòng nhấp vào nút dưới đây:
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!