Quyết định 172/QĐ-TCHQ thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2021

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 172/QĐ-TCHQ

Quyết định 172/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quanSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:172/QĐ-TCHQNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành:19/01/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phấn đấu tăng Chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới 10-15 bậc

Ngày 19/01/2021, Tổng cục Hải quan ra Quyết định 172/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề ra mục tiêu đến hết năm 2021: Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới tăng từ 10-15 bậc so với năm 2019; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số; Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử…

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng cục đưa ra các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện như sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật; Nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một của ASEAN; Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 172/QĐ-TCHQ tại đây

tải Quyết định 172/QĐ-TCHQ

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021

_________________

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

 

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Văn phòng Bộ Tài chính (để theo dõi);
- Lãnh đạo Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, VP (05b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

Hoàng Việt Cường

 

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

Tiếp tục, đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể định hướng đến năm 2021 theo yêu cầu tại các Nghị quyết: Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Theo đó, trong năm 2021 lĩnh vực hải quan cần thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; bảo đảm yêu cầu, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong việc tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; đáp ứng các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế.

Hai là, tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; rút ngắn quy trình xử lý, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước; giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước để phù hợp với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

Ba là, chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính đôn đốc, điều phối các Bộ, ngành để tiếp tục cải cách toàn diện quy định về quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế.

Kết thúc năm 2021, hoàn thành mục tiêu sau:

- Nâng xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 10 - 15 bậc so với năm 20191.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính.

- Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó phấn đấu áp dụng áp dụng 100% cho dịch vụ công thiết thực đối với người dân, doanh nghiệp.

- Chủ động nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thương mại điện tử và xây dựng, triển khai Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

II. NHIỆM VỤ

Để cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 04/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tập trung vào các nhiệm vụ sau:

1. Về hoàn thiện hệ thống pháp luật

- Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền các văn bản sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy định chi tiết Luật Hải quanLuật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Xây dựng và trình Chính phủ Nghị định quy định về việc thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh người và phương tiện theo cơ chế một cửa quốc gia.

- Phối hợp xây dựng và trình Chính phủ ban hành các Nghị định về biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với các đối tác để thực hiện các Hiệp định thương mại mới được ký kết.

- Hoàn thành tiến độ, đảm bảo chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan đã được cụ thể tại các chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính.

2. Nâng cao hiệu quả Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

- Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 và các thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung.

- Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành mở rộng số lượng thủ tục hành chính được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia; nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN.

3. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành

- Tiếp tục đôn đốc, điều phối các Bộ, ngành thực hiện đầy đủ các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: Áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; Chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; Công bố công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành với mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả; hình thức công khai phải đảm bảo phù hợp, dễ tiếp cận; Áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

- Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất, hiệu quả tối thiểu 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, thực hiện công bố công khai, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm theo yêu cầu của Chính phủ.

- Chủ trì theo dõi tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đánh giá mức độ thay đổi và tác động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

4. Về các nhiệm vụ khác có liên quan

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; chủ động kết nối với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, tăng cường công tác tuyên truyền, tạo lập kênh thông tin để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết về kết quả cải cách lĩnh vực hải quan để bảo đảm đánh giá, xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới khách quan, chính xác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời triển khai kịp thời Quyết định bổ sung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021 của Bộ Tài chính.

(Đính kèm Phụ lục phân công nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 gồm 21 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

- Căn cứ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Tổng cục, các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục cụ thể hóa nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Tổng cục vào chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của đơn vị; Cục Hải quan các tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện của đơn vị trước ngày 15/02/2021, trong đó xác định rõ, đầy đủ mục tiêu, nhiệm vụ, sản phẩm/hoạt động, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì. Các đơn vị kế hoạch về Tổng cục (qua Văn phòng Tổng cục) để theo dõi thực hiện.

- Định kỳ 6 tháng và năm thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2021 của đơn vị gửi về Văn phòng Tổng cục để tổng hợp báo cáo Bộ theo quy định (báo cáo 6 tháng đầu năm: trước ngày 01/6; báo cáo năm: trước ngày 01/12) và thực hiện các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; báo cáo bản điện tử có chữ ký số về thư điện tử: [email protected] (không gửi báo cáo bằng văn bản giấy).

2. Văn phòng Tổng cục

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; kịp thời báo cáo Tổng cục kết quả và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp tổng thể về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực hải quan.

- Định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Tổng cục để báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

3. Báo Hải quan, Cổng thông tin điện tử Hải quan, Bản tin Nghiên cứu Hải quan

Thực hiện thông tin tuyên truyền kịp thời các hoạt động về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch này.

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02/NQ-CP NGÀY 01/01/2021 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-TCHQ ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)

 

STT

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm/Hoạt động

Đơn vị đầu mối hoặc chủ trì

Đơn vị thực hiện hoặc phối hợp

Thi gian thực hiện

Ghi chú

I. VỀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

1

Trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

Nghị định được ban hành

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ

Nhiệm vụ Bộ TC giao

2

Nghiên cứu xây dựng Nghị định quy định về cơ chế bảo hiểm bảo lãnh thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Hồ sơ xây dựng Nghị định

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ

Nhiệm vụ Bộ TC giao

3

Nghiên cứu xây dựng Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử

Hồ sơ xây dựng Nghị định

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ

Nhiệm vụ Bộ TC giao

4

Trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hàng hóa, người và phương tiện vận tải theo cơ chế một cửa quốc gia

Nghị định được ban hành

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Tháng 12/2021

 

5

Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt việc ký kết Nghị định thư bổ sung sửa đổi Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã ký năm 1995

Nghị định thư bổ sung sửa đổi Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc đã ký năm 1995 được ban hành

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ

Nhiệm vụ Bộ TC giao

6

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ nội dung đàm phán Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung đàm phán Hiệp định Hợp tác và trợ giúp lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào

Vụ HTQT

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ

Nhiệm vụ Bộ TC giao

7

Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ TC giao

8

Ban hành các Thông tư thuộc lĩnh vực hải quan theo Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Tài chính

Các Thông tư của Bộ Tài chính được ban hành

Các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo Thông tư

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ

Nhiệm vụ Bộ TC giao

II. VỀ HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA, CƠ CHẾ MỘT CỬA ASEAN

9

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020 và các thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

10

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN theo định hướng xử lý tập trung. Theo đó:

- Phát triển hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN gắn với kiểm tra chuyên ngành theo nguyên tắc “phục vụ người dân và doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho thương mại”, đảm bảo hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng.

- Thiết lập Cổng thông tin một cửa quốc gia trên nền tảng đồng bộ cơ sở dữ liệu, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, cơ quan và cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo hướng tiện ích để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.

- Hình thành môi trường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên cơ sở kết thừa các ứng dụng công nghệ thông tin từ các hệ thống đã được triển khai, đảm bảo hiệu quả, đầu tư trùng lặp; nhằm tạo ra các dịch vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống của Chính phủ, Bộ, ngành chia sẻ dữ liệu nâng cao hiệu quả công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của các cấp từ Trung ương đến địa phương.

- Đơn giản hóa, hiện đại hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành và đảm bảo minh bạch thông tin khi triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa Asean

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Giai đoạn 2021 - 2022

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

11

Tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành mở rộng số lượng thủ tục hành chính được kết nối qua Cơ chế một cửa quốc gia; nâng cao hiệu quả trao đổi Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu với các nước ASEAN

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

III. VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

12

Xây dựng Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu

Nghị định được ban hành

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Theo chương trình xây dựng văn bản QPPL của Chính phủ

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

13

Tiếp tục đôn đốc, điều phối các Bộ, ngành thực hiện đầy đủ các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, gồm: Áp dụng quản lý rủi ro dựa trên cơ sở đánh giá, phân tích về mức độ tuân thủ của doanh nghiệp và mức độ, quy mô rủi ro của hàng hóa; Chuyển mạnh từ chủ yếu thực hiện kiểm tra tại giai đoạn thông quan hàng hóa sang chủ yếu giám sát tại thị trường nội địa; Công bố công khai danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành với mã số HS ở cấp độ chi tiết, cách thức quản lý chuyên ngành về xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng và chi phí mà doanh nghiệp phải trả; hình thức công khai phải đảm bảo phù hợp, dễ tiếp cận; Áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

14

Tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất, hiệu quả tối thiểu 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, thực hiện công bố công khai, đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của bộ quản lý chuyên ngành về danh mục với mã HS tương ứng kèm theo Bảng so sánh danh mục mặt hàng quản lý, kiểm tra chuyên ngành trước và sau khi cắt giảm theo yêu cầu của Chính phủ

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

15

Chủ trì theo dõi tình hình, đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp cải cách về quản lý, kiểm tra chuyên ngành; đánh giá mức độ thay đổi và tác động đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu, thực hiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định

Báo cáo kết quả thực hiện

Cục GSQL

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

IV. VỀ CÁC NHIỆM VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

16

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện tài liệu về chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan; chủ động kết nối với các tổ chức quốc tế; tạo lập kênh thông tin để cung cấp, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin cần thiết về kết quả cải cách để bảo đảm đánh giá, xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới khách quan, chính xác

Văn bản trao đổi; Các buổi làm việc trực tiếp/trực tuyến

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

17

Phối hợp với các bên liên quan khảo sát, đánh giá về thời gian và chi phí giao dịch thương mại qua biên giới

Báo cáo kết quả thực hiện

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

18

Đôn đốc các Bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao xếp hạng chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới

Báo cáo kết quả thực hiện

Ban CCHĐH

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

19

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số tại Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính

Các sản phẩm được cụ thể tại Quyết định số 1874/QĐ-BTC ngày 27/11/2020

Cục CNTT&TKHQ

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021 và các năm tiếp theo

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

20

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa đối với chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hải quan đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-BTC ngày 30/6/2020 để kết nối lên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính

Báo cáo kết quả thực hiện (định kỳ 6 tháng, năm)

Cục GSQL, Cục KTSTQ

Cục CNTT&TKHQ, VPTC

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

21

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan tới hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025; đồng thời triển khai kịp thời Quyết định bổ sung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021 của Bộ Tài chính.

Các sản phẩm quy định cụ thể tại Quyết định số 1649/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục và Quyết định bổ sung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2021 của Bộ Tài chính

VPTC

Các đơn vị có liên quan

Năm 2021

Nhiệm vụ Bộ Tài chính giao

 

 

______________________________

1 Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2019 giao Bộ Tài chính nâng xếp hạng chỉ số này trong giai đoạn 2019 đến năm 2021 từ 10 - 15 bậc. Theo công bố năm 2019, xếp hạng của chỉ số này giảm 04 bậc so với công bố năm 2018 (từ vị trí 100 xuống vị trí 104/190 nước và vùng lãnh thổ được đánh giá). Ngân hàng Thế giới chưa công bố xếp hạng chỉ số này trong năm 2020.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 21/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Quyết định 21/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021

Chính sách, Thương mại-Quảng cáo

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi