Quyết định 1184/QĐ-BTNMT Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2020 Viện Khoa học Địa chất

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÁI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
-------

Số: 1184/QĐ-BTNMT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 27  tháng 05 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020

của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản với tổng số 24 chỉ tiêu tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Hình thức tuyển dụng: thi tuyển.

Điều 2. Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản tổ chức tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch tuyển dụng đã được phê duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong các tổ chức sự nghiệp công lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Tài chính; Viện trưởng Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để b/c);

- Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa;

- Lưu: VT, TCCB. BN8.

 

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

Trần Quý Kiên

 

Phụ lục

KẾ HOẠCH TUYÊN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM CỦA VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁN

TT

Đơn vị tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng

Số lượng người làm việc được giao

Số lượng người làm việc hiện có

Số chỉ tiêu tuyển dụng

Trình độ/ngành, chuyên ngành đào tạo

1

2

3

4

5

6

7

1

Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

 

 

Hợp tác quốc tế

Chuyên viên thực hiện các nhiệm vụ về hợp tác quốc tế, đoàn ra, đoàn vào

13

11

1

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Quốc tế học, thông thạo tiếng Anh

2

Phòng Kiến tạo và Địa mạo

Nghiên cứu Kiến tạo

Nghiên cứu viên về điều tra, khảo sát, nghiên cứu về địa chất, kiến tạo, tai biến, trượt lở..

13

9

2

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành

Địa chất

Nghiên cứu Địa mạo và Trầm tích Đệ Tứ

Nghiên cứu viên về điều tra, khảo sát, nghiên cứu về địa chất, địa mạo, địa chất karst

2

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành

Địa chất

3

Phòng Thạch luận và Địa chất đồng vị

Nghiên cứu thạch luận đá magma, đá biến chất, đá trầm tích

Nghiên cứu viên về phân tích các loại mẫu thạch học đá magma, trầm tích...

15

12

2

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành

Địa chất

 

4

Phòng Địa chất biển

Nghiên cứu Địa chất biển

Nghiên cứu viên về địa chất, địa động lực, địa mạo, địa chất môi trường, điều tra, dự báo và đánh giá tác động của các yếu tố tai biến địa chất (xói lở, bồi tụ, núi lửa,

...) đối với môi trường biển, ven biển và hải đảo

14

11

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các ngành: Địa chất, Môi trường

5

Phòng Địa chất kinh tế và

Địa tin học

Nghiên cứu Địa tin học

Nghiên cứu viên thực hiện công tác ứng dụng công nghệ phân tích viễn thám và thông tin, toán địa chất trong nghiên cứu điều tra, khảo sát địa chất và khoáng sản

15

10

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các ngành: Địa chất, Môi trường,

Viễn thám, Công nghệ thông tin

6

Trung tâm Công nghệ Địa chất và

Khoáng sản

Nghiên cứu triển khai ứng dụng Địa chất - Khoáng sản

Nghiên cứu viên điều tra, khảo sát, tìm kiếm thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản; Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về địa chất, khoáng sản

17

14

2

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Địa chất

Phân tích mẫu địa chất

Nghiên cứu viên về phân tích thạch học, khoáng tướng.

1

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Địa chất

7

Trung tâm Công nghệ Địa vật lý và Địa kỹ thuật

Nghiên cứu Địa vật lý

Nghiên cứu viên nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm, triển khai các phương pháp kỹ thuật - công nghệ địa vật lý phục vụ công tác điều tra địa chất - khoáng sản; tai biến địa chất, địa chất môi trường,.

16

12

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; các ngành: Địa chất, Địa vật lý

8

Trung tâm Karst Di sản địa chất

Nghiên cứu Địa chất Karst

Nghiên cứu viên về điều tra, khảo sát, nghiên cứu về địa chất, môi trường, công viên địa chất; kiến tạo, địa mạo

18

14

1

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Địa chất

Nghiên cứu Di sản địa chất - Công viên địa chất

Nghiên cứu, điều tra, xác định, phân loại đánh giá các di sản (theo các tiêu chí về đặc điểm địa chất, kiến tạo, địa mạo, hang động, địa tầng, giá trị kinh tế các di sản và thu thập, xử lý thông tin, .);

1

Tốt nghiệp đại học trở lên, ngành Địa chất

1

2

3

4

5

6

7

9

Trung tâm Viễn thám và Tai biến địa chất

Nghiên cứu Viễn thám và GIS

Nghiên cứu viên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu về Viễn thám, GIS và ứng dụng

15

11

2

Tốt nghiệp đại học trở lên; ngành liên quan Khoa học Trái đất

Nghiên cứu tai biến địa chất

Nghiên cứu viên về nghiên cứu, triển khai công nghệ, tư vấn và thực hiện dịch vụ về viễn thám, toán địa chất, tai biến địa chất, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai và các lĩnh vực liên quan khác

1

Tốt nghiệp đại học trở lên; ngành liên quan Khoa học Trái đất

10

Phân viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản phía Nam

Bộ phận nghiên cứu, ứng dụng

Nghiên cứu viên thực hiện các nhiệm vụ về điều tra, khảo sát địa chất, tìm kiếm, thăm dò khoáng sản Tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản ở phía Nam

14

9

3

Tốt nghiệp đại học trở lên; các ngành: Địa chất, Thăm dò, Môi trường, Địa chất công trình - Thủy văn

 

Tng cộng

137

102

24

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1184/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1184/QĐ-BTNMT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 27/05/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực