Thông tư 01/2008/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về việc hướng dẫn cấp và quản lý Phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào nội địa Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ CÔNG AN SỐ 01/2008/TT-BCA-C11 NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2008

 HƯỚNG DẪN CẤP VÀ QUẢN LÝ PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG CỦA

 XE Ô TÔ MANG BIỂN SỐ 74LB THUỘC KHU KINH TẾ – THƯƠNG MẠI  ĐẶC BIỆT
 LAO BẢO TỈNH QUẢNG TRỊ VÀO NỘI ĐỊA VIỆT NAM

 

 

Căn cứ Điều 48, 49 Luật Giao thông đường bộ ngày 29/6/2001;

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị;

            Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4434/VPCP-KTTH ngày 09/3/2007 của Văn phòng Chính phủ;

            Bộ Công an hướng dẫn việc cấp Phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị vào hoạt động trong nội địa Việt Nam như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc cấp Phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị (sau đây gọi tắt là xe 74LB) vào nội địa Việt Nam trong thời hạn không quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày được cơ quan Hải quan Quảng Trị làm thủ tục tạm nhập, tái xuất.

2. Cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát

Công an tỉnh Quảng trị có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan đăng ký xe 74LB tổ chức cấp và trực tiếp dán Phù hiệu kiểm soát theo quy định tại Thông tư này ( theo mẫu số 01). Không thu lệ phí cấp Phù hiệu kiểm soát. 

3. Quy định về việc cấp và dán Phù hiệu kiểm soát  

3.1. Tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục xin cấp Phù hiệu kiểm soát phải có các giấy tờ sau:

- Đăng ký xe 74LB của xe xin vào hoạt động trong nội địa;

- Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo mẫu quy định của Bộ Tài chính do cơ quan Hải quan Quảng Trị cấp;

-  Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay Chứng minh nhân dân;

3.2. Cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu với danh sách xe 74LB đang quản lý, ghi vào Sổ theo dõi (theo mẫu số 02) và cấp Phù hiệu kiểm soát cho xe ngay trong ngày. 

3.3. Phù hiệu kiểm soát phải được dán ở phía trong góc trên, bên phải kính trước của xe.  

4. Quản lý hồ sơ cấp Phù hiệu kiểm soát

Giấy cấp Phù hiệu kiểm soát xe 74LB (mẫu số 01) và Sổ theo dõi xe ô tô 74LB vào nội địa Việt Nam hoạt động (mẫu số 02) phải đánh số thứ tự từ 1 đến hết, đóng thành quyển và quản lý theo quy định về chế độ hồ sơ của Bộ Công an.

5. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm

5.1. Người điều khiển xe 74LB được cấp Phù hiệu kiểm soát lưu hành trong nội địa Việt Nam, khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ; khi Cảnh sát giao thông đường bộ hoặc cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát, thì người điều khiển phương tiện đó ngoài việc xuất trình các giấy tờ theo quy định hiện hành còn phải xuất trình Tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện vận tải do cơ quan Hải quan có thẩm quyền cấp.

5.2. Mọi trường hợp xe 74LB tham gia giao thông trong nội địa Việt Nam mà không có Phù hiệu kiểm soát hoặc Phù hiệu kiểm soát hết thời hạn hoặc có hành vi làm giả Phù hiệu này hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật khác đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Xe ô tô mang biển số 74LB không phải cấp đăng ký tạm thời theo quy định tại điểm 1.7 mục D phần II Thông tư 01/2007/TT-BCA(C11) ngày 02/01/2007 của Bộ Công an.

Tổng cục Cảnh sát có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - Đường sắt, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn hoặc nảy sinh vướng mắc cần báo cáo về Bộ (qua Tổng cục Cảnh sát) để có hướng dẫn kịp thời./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

  Trần Đại Quang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mẫu 01

BH theo Thông tư số 01 /2008/TT-BCA-C11 ngày 22 / 02 /2008 của Bộ Công an

 

 
 

 

 


CÔNG AN TỈNH QUẢNG TRỊ

            PHÒNG CSGT

 

GIẤY CẤP PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT XE 74LB-……..

 

Họ tên người xin cấp: .....................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................

..........................................................................................................

Số CMND (Hộ chiếu) hoặc giấy tờ có giá trị thay thế.................

………………cấp ngày……../……../…. tại................................

Phù hiệu có giá trị từ ngày.…/.…/……đến ngày…./…../...........

Số Phù hiệu:............................ngày cấp:........../.........../200...........

 

   NGƯỜI ĐƯỢC CẤP                       CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC CẤP

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                                                               

 

 

 

 

9 cm

 
Phần cuống lưu tại cơ quan cấp

                                         1  (số trang)

 

 

 

PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT

Text Box: 9 cmBIỂN SỐ XE:.................
02

2008

Số:............ngày cấp:     /      /2008

Có giá trị từ ngày...............đến ngày....................

 

 

 

 

 

 

 

                                       

9 cm

 
 

 


 

 

 

 

 

 

Gi¶i thÝch mÉu 01 :

 1. Kích th­ớc của Phù hiệu: 9 cm x 9 cm
 2. Biển số xe: Ghi biển số đăng ký xe (Ví dụ: 74LB - 0017)
 3. Chữ số 02: Là tháng; chữ số 2008 là năm cấp Phù hiệu kiểm soát
 4. Có giá trị từ ngày...đến ngày…: Ghi thời hạn đ­ợc phép hoạt động trong nội địa
 5. Số:…..ngày cấp:    /   /2008: Số ….:Ghi theo số thứ tự cấp Phù hiệu trong năm (riêng phần cuống Giấy cấp phù hiệu kiểm soát xe 74 LB…l­u tại cơ quan cấp: Mục Số Phù hiệu ghi số thứ tự cấp / tháng cấp; ví dụ: 115 / 02, số 115 là số thứ tự cấp, 02 là tháng cấp Phù hiệu)
 6. Màu sắc của Phù hiệu: Nền trắng, chữ và số màu đen.
 7. Đóng dấu giáp lai của cơ quan cấp Phù hiệu kiểm soát vào vị trí giữa hai phần: Phần l­ưu tại cơ quan cấp và Phần Phù hiệu kiểm soát dán tại xe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 02

BH theo Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 ngày 22/02/2008 của Bộ Công an

 

 
SỔ THEO DÕI

XE Ô TÔ 74LB VÀO NỘI ĐỊA VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG

 

STT

TÊN
CHỦ PHƯƠNG TIỆN

BIỂN SỐ XE

ĐƯỢC PHÉP TẠM NHẬP, TÁI XUẤT

PHÙ HIỆU KIỂM SOÁT
(SỐ; NGÀY, THÁNG CẤP)

CBCS LÀM THỦ TỤC CẤP PHÙ HIỆU (KÝ TÊN)

GHI CHÚ

Tờ khai PTVT Đ.Bộ tạm nhập, tái xuất
(Số; ngày, tháng cấp của cơ quan Hải quan)

Ngày, tháng tạm nhập

Ngày, tháng
tái xuất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Thông tư 01/2008/TT-BCA-C11

Thông tư 01/2008/TT-BCA-C11 của Bộ Công an về việc hướng dẫn cấp và quản lý Phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào nội địa Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Công an Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu: 01/2008/TT-BCA-C11 Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Đại Quang
Ngày ban hành: 22/02/2008 Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự , Giao thông
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB - Ngày 22/02/2008, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 01/2008/TT-BCA-C11 hướng dẫn cấp và quản lý Phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe ô tô mang biển số 74LB thuộc Khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo tỉnh Quảng Trị vào nội địa Việt Nam. Theo đó, mọi trường hợp xe ô tô mang biển số 74LB tham gia giao thông trong nội địa Việt Nam mà không có Phù hiệu kiểm soát hoặc Phù hiệu hết thời hạn hoặc có hành vi làm giả Phù hiệu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Khi tham gia giao thông, người điều khiển xe 74LB được cấp Phù hiệu kiểm soát lưu hành trong nội địa Việt Nam phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ… Trường hợp Cảnh sát giao thông đường bộ hoặc cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát, người điều khiển xe 74LB xuất trình các giấy tờ theo quy định hiện hành và cả Tờ khai tạm nhập, tái xuất xe 74LB do cơ quan Hải quan có thẩm quyền cấp… Bộ Công an hướng dẫn cấp và quản lý Phù hiệu kiểm soát hoạt động của xe 74LB, tổ chức, cá nhân khi đến làm thủ tục xin cấp Phù hiệu kiểm soát phải có đăng ký của xe 74LB xin vào hoạt động trong nội địa; Tờ khai phương tiện vận tải đường bộ tạm nhập, tái xuất theo mẫu quy định của Bộ Tài chính do cơ quan Hải quan Quảng Trị cấp; Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay Chứng minh nhân dân. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Xem chi tiết Thông tư 01/2008/TT-BCA-C11 tại đây

tải Thông tư 01/2008/TT-BCA-C11

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi