Quyết định 415/QĐ-BXD Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 415/QĐ-BXD

Quyết định 415/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:415/QĐ-BXDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sinh
Ngày ban hành:12/04/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh trật tự, An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng

Ngày 12/4/2021, Bộ Xây dựng ra Quyết định 415/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, nhằm triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố, tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành và chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc: tiến hành triển khai tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố, hướng dẫn của Bộ Công an… Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nội dung của Kế hoạch, kịp thời điều chỉnh Kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng năm 2021 bao gồm các nội dung chính như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết, tổ chức thực hiện các Điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố; Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 415/QĐ-BXD tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 415/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG

______________

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố số 28/2013/QH13;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 07/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố các cấp;

Căn cứ Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

Căn cứ Văn bản số 02/TB-BCA-A02 ngày 15/01/2021 của Bộ Công an về tình hình và công tác phòng, chống khủng bố năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-BXD ngày 23/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-BXD ngày 24/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố Bộ Xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống khủng bố năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Điều 2. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối, đôn đốc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Xây dựng;
- Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố QG (để b/c);
- Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng;
- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ NĂM 2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 415/QĐ-BXD ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Triển khai có hiệu quả Luật Phòng, chống khủng bố và các quy định của về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhằm tăng cường khả năng đáp ứng của các đơn vị trong Ngành khi xảy ra tình trạng khủng bố. Đặc biệt công tác phòng, chống khủng bố ở quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; chủ động phát hiện, vô hiệu hóa âm mưu của các thế lực thù địch và các tổ chức khủng bố quốc tế, phản động lưu vong cài cắm chất nổ trong quá trình sản xuất, vận chuyển, xây dựng, tu sửa các công trình; phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt.

2. Yêu cầu

- Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Chỉ thị số 25/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống khủng bố trong tình hình mới;

- Triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia; các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt với phương châm, nguyên tắc phòng ngừa là chính;

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố quốc gia, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1.1. Luật Phòng, chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn quá trình thiết kế, xây dựng các công trình, mục tiêu trọng điểm; quy định pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Pháp chế

- Đơn vị phối hợp: Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Cục Quản lý hoạt động xây dựng

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

1.2. Pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản

- Đơn vị thực hiện: Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

2. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền ký kết và tổ chức thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng

- Đơn vị chủ trì: Vụ Hợp tác quốc tế

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

3. Cung cấp thông tin nghi vấn khủng bố, tài trợ khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cho các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng Bộ, Trung tâm thông tin và các đơn vị khác trực thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021.

4. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng phương án diễn tập phòng, chống khủng bố và hướng dẫn bảo vệ tại một số dự án, công trình xây dựng được một số Tổng Công ty thực hiện

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: các Tổng công ty

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các Cơ quan có thẩm quyền.

5. Kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi lợi dụng hoạt động giới thiệu, thông tin quảng cáo vũ khí hủy diệt hàng loạt trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt;

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2021

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, cả năm và đột xuất về công tác phòng, chống khủng bố, phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Bộ

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị trực thuộc Bộ

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Chỉ đạo chung: Ban Chỉ đạo Phòng, chống khủng bố của Bộ Xây dựng

2. Thanh tra Bộ: Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo, thực hiện việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

3. Các đơn vị thuộc Bộ: Tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống khủng bố của đơn vị mình; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch định kỳ theo 06 tháng, năm và đột xuất (gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp).

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của Bộ.

2. Vụ Kế hoạch tài chính chủ trì phối hợp với Thanh tra Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm thực hiện việc dự toán kinh phí thực hiện hàng năm trình Bộ phê duyệt.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, trường hợp phát sinh vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi