Quyết định 291/QĐ-TTg Kế hoạch triển khai Chỉ thị 36-CT/TW về phòng, chống ma túy

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 291/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý

----------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, VPBCSĐCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NC, TH;

- Lưu: VT, KGVX (2b).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý
(Kèm theo Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

--------------

 

Ngày 16 tháng 8 năm 2019, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý (sau đây gọi là Chỉ thị số 36-CT/TW). Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ thị, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân từng bước kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy; tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

2. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW được tiến hành đồng bộ với việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, các chương trình, chiến lược quốc gia của Đảng và Chính phủ, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và Chương trình phòng, chống ma túy của Chính phủ các giai đoạn. Công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong đó cần xác định phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, tránh tư tưởng chủ quan, nóng vội hoặc khoán trắng cho lực lượng chuyên trách. Tăng cường vai trò của cơ quan thường trực phòng, chống ma túy ở Trung ương và địa phương để đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan chuyên trách và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác phòng, chống ma túy.

2. Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo khả năng, điều kiện kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa ở những lĩnh vực phù hợp. Tăng cường thực hiện chức năng giám sát công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa và khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân đóng góp và tham gia vào công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

3. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tổ dân phố, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, nêu cao tỉnh thần cảnh giác phát hiện, tố giác tội phạm, các tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng chất ma túy trong nhân dân. Đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường trong việc giáo dục con, em tham gia phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho nhân dân về tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, kỹ năng cần thiết để mỗi người nâng cao khả năng phòng ngừa, tránh sa vào tệ nạn ma túy; xây dựng chương trình tuyên truyền chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao; kịp thời phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống và kiểm soát ma túy.

4. Đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào nội địa; triệt phá, bóc gỡ triệt để các đường dây tội phạm ma tuý lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma tuý; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm ma túy đảm bảo đúng pháp luật. Tổ chức phát hiện và xóa bỏ triệt để những tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, chuyển hóa làm trong sạch các địa bàn phức tạp, không để phát sinh hoặc tái phức tạp trở lại. Kịp thời phát hiện, triệt phá diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý.

5. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma tuý trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh, không để tội phạm lợi dụng sản xuất, mua bán các chất ma túy trong nội địa. Quản lý chặt chẽ và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: vũ trường, quán bar, quán karaoke, nhà nghỉ..., không để các đối tượng lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Chủ động phát hiện và xử lý kiên quyết, nghiêm minh đối với chủ cơ sở kinh doanh để xảy ra tội phạm và tệ nạn ma tuý tại cơ sở mình quản lý hoặc có hành vi tiếp tay, bao che cho các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý. Làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, tuyến biên giới; tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các công ty, doanh nghiệp tránh tình trạng lợi dụng việc thành lập các công ty với vỏ bọc hợp pháp để sản xuất ma tuý; chú trọng công tác nắm tình hình, nhất là tại các địa bàn, khu vực nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng... nơi các đối tượng có thể lợi dụng sản xuất, điều chế và tàng trữ trái phép chất ma tuý.

6. Rà soát, thống kê chính xác, thường xuyên, lập danh sách cụ thể người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, tập trung nguồn lực cho công tác dự phòng, can thiệp sớm đối với người có hành vi sử dụng ma tuý, lạm dụng ma tuý nhằm ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức cai nghiện để kiềm chế ngăn chặn sự gia tăng của tệ nạn ma túy. Tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện thời gian qua và đề ra các giải pháp trong thời gian tới, từ khâu lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đến việc tổ chức điều trị, dạy nghề, tạo việc làm cho người nghiện. Đổi mới công tác cai nghiện theo hướng tập trung nguồn lực cho những hình thức cai nghiện hiệu quả, chú trọng xã hội hóa công tác cai nghiện và tạo việc làm cho người sau cai; có chính sách đặc thù, động viên, khuyến khích những người làm công tác cai nghiện ma túy.

7. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản pháp luật khác có liên quan theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn công tác phòng, chống ma túy ở Việt Nam. Thường xuyên rà soát, kịp thời bổ sung các tiền chất, chất hướng thần và chất ma túy mới vào danh mục theo quy định của Chính phủ và 3 Công ước quốc tế về ma tuý của Liên hợp quốc.

8. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy về tổ chức, biên chế, trang thiết bị. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân; phân công trách nhiệm rõ ràng và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan trong việc ngăn chặn ma tuý từ nước ngoài vào Việt Nam. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù và ưu tiên đầu tư nguồn lực, trang thiết bị chuyên dụng cho lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy.

9. Tăng cường hợp tác quốc tế và bảo đảm thực hiện có hiệu quả các cam kết quốc tế trong phòng, chống ma túy; rà soát, tổng kết việc thực hiện các điều ước quốc tế, các hiệp định, thoả thuận mà Việt Nam ký kết, tham gia để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; nghiên cứu, đề xuất ký kết các điều ước mới trong phòng, chống ma túy.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Công an:

- Chỉ đạo các các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy của Bộ Quốc phòng (Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển), Bộ Tài chính (Hải quan) tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm về ma túy; phối hợp với các địa phương tổ chức triệt xóa các điểm nóng, phức tạp về ma túy; tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; đẩy mạnh các hoạt động điều tra, phát hiện, bắt giữ kịp thời và đưa ra truy tố, xét xử nghiêm các đối tượng phạm tội ma tuý; chủ động nắm tình hình và tham mưu với các cấp chính quyền địa phương chỉ đạo và triển khai các biện pháp để phát hiện, xóa bỏ diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020 và xây dựng Chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng Đề án tổng thể kiểm soát ma tuý qua biên giới đến năm 2025. Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 133/2002/QĐ-TTg ngày 09 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý tại địa bàn biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện các đối tượng ở trong và ngoài nước lợi dụng hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu hợp pháp để tổ chức sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia, nhất là ma túy tổng hợp.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm soát chặt chẽ tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong xuất nhập khẩu và sản xuất kinh doanh không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma tuý tổng hợp trong nội địa. Quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng các loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như: khách sạn, nhà hàng, vũ trường, quán bar, karaoke... để mua bán và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Kiểm duyệt, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội...

- Tổ chức rà soát thường xuyên, thống kê chính xác, lập danh sách người nghiện và người sử dụng ma tuý; có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để người nghiện, người sử dụng ma tuý vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng bị ảo giác, loạn thần do sử dụng ma tuý; tích cực phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tòa án và chính quyền địa phương tiếp nhận, tư vấn, chuyển gửi, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện phù hợp. Phấn đấu tăng dần số xã, phường, thị trấn, khu dân cư không có tệ nạn ma túy, ngăn chặn sự gia tăng người nghiện mới, giảm tỷ lệ người sử dụng ma tuý.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Chính phủ báo cáo, đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống ma túy theo hướng đồng bộ, thống nhất, phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam, có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý; xây dựng chính sách hình sự đối với đối tượng truy nã về tội phạm ma túy để vận động đầu thú, chính sách động viên, hỗ trợ người có công, bị thương, bị phơi nhiễm HIV, thân nhân cán bộ chiến sỹ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm ma túy và tổ chức cai nghiện theo quyết định của Tòa án.

- Tổ chức rà soát các hiệp định, biên bản ghi nhớ đã ký kết về công tác phòng, chống ma tuý, kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tiễn. Tăng cường, mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống ma tuý với các nước có chung đường biên giới, các nước trong khu vực và các tổ chức quốc tế. Thực hiện trách nhiệm thành viên 3 Công ước quốc tế về phòng, chống ma tuý.

- Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, một số hiệp hội tập trung nhiều hội viên, đoàn viên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, người lao động và nông dân, công nhân trong các khu công nghiệp; biên soạn tài liệu tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong trường học, nơi làm việc và trong cộng đồng.

- Chủ trì kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phòng, chống ma túy của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Quốc phòng:

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài Chính) nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia vận chuyển thuê ma tuý, không trồng cây có chứa chất ma túy, phát hiện và xóa bỏ kịp thời diện tích trồng cây có chứa chất ma túy.

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp thực hiện hiệu quả Biên bản hợp tác với các đơn vị, lực lượng bảo vệ biên giới của các nước có chung đường biên giới trong đấu tranh ngăn chặn từ xa, từ ngoài biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hoá qua lại biên giới, cửa khẩu, cảng biển, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ma tuý vận chuyển vào nước ta.

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức và quản lý công tác cai nghiện; tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác lập hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tổ chức giáo dục, dạy nghề cho người nghiện ma túy; tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết thi hành Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 thang 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Toà án nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế xây dựng các văn bản hướng dẫn về quy trình cai nghiện. Tổ chức tổng kết, đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng phù hợp với đặc điểm các vùng, miền.

- Xây dựng và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về việc cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy, đào tạo trực tuyến cho cán bộ làm công tác tư vấn, chuyển gửi, cai nghiện ma túy; cập nhật, liên thông hệ thống dữ liệu về cai nghiện ma túy; xây dựng trang mạng xã hội và đường dây nóng tư vấn cai nghiện ma túy...

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và địa phương tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện: mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội và chuyển gửi đối với người cai nghiện ma túy thông qua quyết định của Tòa án, Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma tuý đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma tuý đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Bộ Y tế:

- Chủ trì tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy; nghiên cứu các loại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau. Tập huấn, hướng dẫn nâng cao năng lực cho cán bộ các cơ sở y tế thực hiện việc xác định tình trạng nghiện và nâng cao năng lực điều trị cho người nghiện ma túy.

- Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone; nghiên cứu các giải pháp điều trị cho người nghiện ma túy tổng hợp; quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng trong y học, tránh để các đối tượng lợi dụng sản xuất ma tuý tổng hợp.

5. Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, giám sát hải quan trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma tuý, thuốc chứa chất gây nghiện, hướng thần, tiền chất tại các cửa khẩu biên giới và các khu vực khác trong địa bàn hoạt động của Hải quan.

- Chủ trì bố trí kinh phí thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của các bộ, cơ quan Trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế quản lý tài chính trong công tác phòng, chống ma tuý; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng kinh phí phòng, chống ma túy để báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Phối hợp với Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế phục vụ cho công tác phòng, chống ma tuý.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan dự toán, bố trí kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống ma tuý.

- Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư liên quan đến công tác phòng, chống ma tuý.

- Chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, chia sẻ thông tin về đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Công an và các bộ, ngành liên quan nhằm phục vụ cho công tác điều tra và ngăn chặn việc lợi dụng doanh nghiệp để phạm tội về ma tuý.

7. Bộ Tư pháp:

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành đánh giá chính sách đối với hành vi sử dụng trái phép ma tuý để có chế tài nghiêm khắc hơn đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

8. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp Bộ Công an, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo đổi mới hình thức, nội dung, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; tiếp tục chú trọng hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền trực quan thông qua các đội tuyên truyền lưu động; tập trung tuyên truyền trực tiếp cho học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, người có nguy cơ cao, người nghiện ma tuý ở cộng đồng, trong các cơ sở cai nghiện nhằm làm giảm người nghiện mới.

- Xây dựng clip tuyên truyền, cảnh báo về tác hại, cách nhận biết và phòng tránh ma tuý để phát sóng định kỳ trên kênh truyền hình quốc gia vào khung giờ thích hợp.

- Xây dựng chiến lược thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho các phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

9. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma tuý, lồng ghép nội dung này vào các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, không để sơ hở, phát sinh các tệ nạn xã hội.

- Tiếp tục tổ chức, phát động phong trào phòng, chống ma tuý, phòng chống tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và xây dựng xã, phường, thôn, xóm, làng, bản, tổ dân phố lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, đặc biệt có những nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc, những địa bàn trọng yếu về ma tuý, an ninh, trật tự, an toàn xã hội để người dân không tái trồng cây thuốc phiện, không vận chuyển, tàng trữ ma tuý.

- Phối hợp với Bộ Công an, chính quyền địa phương kiểm tra, kiểm soát các nội dung liên quan trong hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch nhằm không để tội phạm ma tuý lợi dụng mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý.

10. Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý trong trường học và các cơ sở giáo dục; xây dựng nội dung giáo dục về phòng, chống ma túy vào chương trình chính khóa ở các cấp học.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên trong các trường học, không để mắc vào tệ nạn ma túy; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.

11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát tình hình triệt xóa diện tích trồng cây có chứa chất ma túy; phối hợp với Ủy ban dân tộc, các bộ, ngành liên quan và các địa phương xây dựng, triển khai có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch, dự án xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại những vùng đã xoá bỏ cây có chứa chất ma tuý nhằm từng bước cải thiện đời sống cho người dân, đảm bảo duy trì bền vững kết quả đã đạt được.

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các loại thuốc thú y có chứa tiền chất, chất gây nghiện, thuốc hướng thần, tránh để lợi dụng vào hoạt động sản xuất ma tuý tổng hợp.

12. Bộ Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định về quản lý, sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

- Quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và sử dụng tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, quản lý đến sản phẩm cuối cùng nhằm phòng tránh thất thoát vào sản xuất ma túy. Có biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng có chứa chất kích thích, chất gây nghiện (chưa có trong danh mục chất ma túy, tiền chất do Chính phủ quy định).

13. Bộ Ngoại giao:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan mở rộng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, đặc biệt với các nước có chung đường biên giới; các nước có nhiều người Việt Nam định cư, sinh sống; các nước có nhiều kinh nghiệm về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, cai nghiện, điều trị cho người nghiện ma túy. Tăng cường đưa các cán bộ có kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị sang làm việc tại các tổ chức, cơ quan phòng chống ma túy của Liên hợp quốc và quốc tế.

14. Bộ Khoa học và Công nghệ:

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học về phòng, chống ma túy, tập trung vào các lĩnh vực: đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy; điều trị cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

15. Ủy ban Dân tộc:

- Phối hợp với các bộ, ngành xây dựng và chủ trì chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi toàn diện để không ngừng nâng cao đời sống kinh tế, văn hoá xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng biên giới và vùng dân tộc thiểu số để vùng dân tộc thiểu số và miền núi không bị chênh lệch với các vùng khác.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu đề xuất và triển khai thực hiện các chính sách chuyển đổi, sản xuất thay thế cây có chứa chất ma túy; phối hợp với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy ở miền núi và vùng dân tộc ít người. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa nội dung tuyên truyền phòng chống ma tuý là chuyên đề vào Ngày hội văn hoá các dân tộc khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên.

16. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam:

Đa dạng hóa sản phẩm truyền thông; tăng thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, về hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong đó, tập trung tuyên truyền về tác hại và cách nhận biết các loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện, chất hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng và giáo dục kỹ năng phòng ngừa ma túy trong giới trẻ.

17. Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm:

Điều phối, chỉ đạo việc lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống ma túy theo yêu cầu và mục tiêu chung; chỉ đạo phối hợp hoạt động giữa các bộ, ngành, các tổ chức, đoàn thể và tổng hợp các hoạt động chung về công tác phòng, chống ma túy để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cơ quan, tổ chức và địa phương.

18. Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy ở cơ quan, đơn vị, đồng thời có kế hoạch phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị.

19. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao:

Phối hợp với các cơ quan điều tra của Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án về ma túy đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn Tòa án nhân dân các cấp về trình tự, thủ tục tiến hành đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai và đánh giá hiệu quả mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý, xã hội, chuyển gửi đối với người nghiện ma túy có sự tham gia của Tòa án.

20. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, chương trình phối hợp hành động với Bộ Công an, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên, thanh, thiếu niên; xây dựng mô hình phòng, chống ma túy phù hợp và thực hiện có hiệu quả hoạt động truyền thông phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Gắn nội dung phòng, chống ma túy với xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2020 - 2030”.

21. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy xây dựng, ban hành Nghị quyết, Chỉ thị hoặc chương trình hành động, kế hoạch của Ban Chấp hành tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW tại địa phương; chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tham mưu cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong Chỉ thị số 36-CT/TW vào Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội hàng năm và từng giai đoạn của địa phương; coi công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa bàn cơ sở.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, đề án trong Chương trình phòng, chống ma tuý đến năm 2020 và các giai đoạn tiếp theo; lồng ghép và phối hợp với các chương trình, nguồn lực và các dự án do địa phương quản lý; tổ chức huy động các nguồn lực của địa phương để bổ sung cho việc thực hiện Chương trình.

- Quan tâm chỉ đạo và đầu tư đúng mức cho công tác phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện và tố giác tội phạm ma túy, giáo dục, cảm hóa người nghiện tại cộng đồng dân cư; giúp đỡ, tạo việc làm cho những người cai nghiện thành công tái hoà nhập cộng đồng. Gắn công tác phòng, chống ma túy và cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với chương trình xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Quản lý chặt chẽ các loại tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần. Tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với số đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; triệt xóa, không để hình thành, tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tăng cường kiểm tra, giám sát, triệt xoá diện tích trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này và gửi báo cáo về Bộ Công an để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 11 hàng năm.

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền để xảy ra tình hình tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương, đơn vị do mình phụ trách, quản lý; trách nhiệm liên đới đối với cán bộ lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nếu để người thân trong gia đình (vợ, chồng, con) nghiện ma túy hoặc có các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2017 về xử lý đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước đảm bảo và từ các nguồn huy động hợp pháp khác. Ngân sách nhà nước được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước cho phòng, chống ma tuý của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Vũ Đức Đam

thuộc tính Quyết định 291/QĐ-TTg

Quyết định 291/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:291/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Đức Đam
Ngày ban hành:21/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán ma túy qua mạng xã hội

Ngày 21/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 291/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Theo đó, nhằm tăng cường việc kiểm soát thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp với các cơ quan khác kiểm duyệt, điều tra, phát hiện và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức giới thiệu, mua bán, khuyến khích sử dụng các chất này trên mạng internet, mạng xã hội… Bên cạnh đó, Bộ cũng cần quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dùng loại hình đầu tư kinh doanh có điều kiện (khách sạn, nhà hàng, vũ trường…) để mua bán, sử dụng trái phép các chất ma túy.

Bộ Y tế được giao trách nhiệm tổng kết, đánh giá phác đồ điều trị cai nghiện ma túy, nghiên cứu các lại thuốc hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện ma túy phù hợp với các loại ma túy khác nhau. Ngoài ra, Bộ cũng cần tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone cũng như quản lý chặt chẽ các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần dùng trong y học.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 291/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi