Quyết định 54/QĐ-UBDT 2020 kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống mại dâm cho dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
_______________

Số: 54/QĐ-UBDT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM VÀ MUA BÁN NGƯỜI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2020

_________________________________

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

 

Căn cứ Nghị định số 13/2017/NĐ-CP, ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 565/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-UBDT, ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho Văn phòng y ban;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện tuyên truyền phòng, chống mại dâm và mua bán người vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 của y ban Dân tộc.

Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo nội dung kế hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ LĐTB&XH (b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (b/c);
- Ban Dân tộc các tnh: Đăk Lăk, Hậu Giang, Bình Thuận, Quảng Ngãi (p/h);
- Cổng TTĐT UBDT;
- Lưu: VT, Vụ TT (5), KHTC (1), VPUB (1).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Hoàng Thị Hạnh

 

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM VÀ MUA BÁN NGƯỜI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 54/QĐ-UBDT, ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao hiểu biết cho đồng bào dân tộc thiểu số về phòng, chống mại dâm và mua bán người.

- Nâng cao nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Gắn việc thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi với hoạt động phòng, chống mại dâm và mua bán người nhằm ổn định, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Công tác chỉ đạo:

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động, cung cấp thông tin tới hệ thống cơ quan công tác dân tộc các địa phương thực hiện công tác phòng chống mại dâm và mua bán người năm 2020.

- Nắm tình hình, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch năm 2020 với lãnh đạo các cấp.

2. Công tác tuyên truyền:

2.1. Tăng cường thông tin về hoạt động phòng chống mại dâm và mua bán người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên các báo, tạp chí, trang tin điện tử của y ban Dân tộc; các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Tổ chức 04 hội nghị tập huấn:

Ban Tổ chức gồm: y ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền), Ban Dân tộc tỉnh.

a. Nội dung tập huấn: Tuyên truyền, vận động về phòng, chống mại dâm và mua bán người gắn với việc thực hiện chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Gồm 04 chuyên đề:

Chuyên đề 1: Công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người ở Việt Nam hiện nay; các văn bản pháp luật liên quan.

Chuyên đề 2: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số hiểu biết và tích cực tham gia phòng, chống ma ty, mại dâm và mua bán người gắn với thực hiện tốt các chnh sách dân tộc.

Chuyên đề 3: Tình hình công tác dân tộc; công tác phòng, chống mại dâm và mua bn người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Chuyên đề 4: Tuyên truyền về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

b. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Mỗi lớp 02 ngày, dự kiến trong quý I, quý II năm 2020.

- Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại tỉnh Đăk Lăk, Hậu Giang, Bình Thuận, Quảng Ngãi.

(Thời gian và địa điểm cụ thể do Vụ Tuyên truyền phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh thống nhất lựa chọn).

c. Thành phần: dự kiến không quá 120 đại biểu (trong đó có từ 60-110 đại biểu là người không hưởng lương, tùy theo điều kiện của từng địa phương).

- Đại biểu là cán bộ làm công tác dân tộc, tuyên truyền ở tỉnh và huyện; đại biểu một số sở, ngành có liên quan; cán bộ xã/thôn bản.

- Đại biểu không hưởng lương tại địa phương (người có uy tín; chi hội phụ nữ; bí thư chi bộ, trưởng các thôn, bản, buôn, ấp...).

- Phóng viên của một số báo, đài trung ương và địa phương.

d. Báo cáo viên:

- y ban Dân tộc;

- Ban Dân tộc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể (có thể mời nhân vật cụ thể ở địa phương);

- Báo cáo viên mời (Cục phòng chống tội phạm Bộ Công an hoặc Cục phòng chống tệ nạn xã hội Bộ LĐTBXH).

e. Phối hợp thực hiện:

- Ban Dân tộc tỉnh nơi tổ chức tập huấn có trách nhiệm báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức hội nghị tập huấn; lựa chọn danh sách và triệu tập đại biểu tham dự hội nghị tập huấn đảm bảo số lượng, thành phần theo Kế hoạch.

- Ban Dân tộc chuẩn bị và trình by tại hội nghị tập huấn chuyên đề: “Tình hình công tác dân tộc; công tác phòng, chống mại dâm và mua bn người trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương”.

3. Công tác kiểm tra:

- Tổ chức kiểm tra chuyên đề, đột xuất khi có vấn đề nổi cộm ở cơ sở hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

- Lồng ghép với các chương trình và nhiệm vụ công tác khác của y ban Dân tộc để kiểm tra, nắm tình hình phòng, chống mại dâm và mua bán người.

- Tham gia các đợt kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống mại dâm và mua bán người (nếu có).

4. Công tác báo cáo:

- Đôn đốc các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện báo cáo năm về hoạt động phòng, chống mại dâm và mua bán người; tổng hợp và báo cáo các cấp lãnh đạo.

- Báo cáo chuyên đề hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

III. KINH PHÍ:

Kinh phí được chi từ nguồn kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội (Dự án 4) cấp năm 2020 cho y ban Dân tộc.

Các hoạt động khác lồng ghép thực hiện với các nhiệm vụ đã được giao dự toán năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ Tuyên truyền chủ tr, phối hợp với các đơn vị của y ban Dân tộc, các Bộ, ngành liên quan và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tập huấn ở cơ sở đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm và đúng quy định hiện hành.

2. Vụ Kế hoạch Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán kinh phí trình Lãnh đạo y ban phê duyệt.

3. Văn phòng y ban có trách nhiệm hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí đúng quy định và bố trí các điều kiện đảm bảo để Đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ./.

(Mọi thông tin xin liên hệ với đồng chĐỗ Văn Đại, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền y ban Dân tộc, ĐT: 0913276632)

                                                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi