Quyết định 276a/QĐ-UBDT 2016 về Kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 276a/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS NĂM 2016
--------------------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
 
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP, ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tc;
Căn cCông văn số 1948/VPCP-KGVX ngày 24/3/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tuyên truyn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016 (kèm theo quyết định này).
Điều 2. Giao Vụ Tuyên truyền là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống ma túy năm 2016 theo đúng các quy định hiện hành; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Vụ, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống ma túy năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng, CNUB (để b/c);
- Các TTPCN UB;
- Các Vụ: KHTC; VPUB; Phòng KTTV;
- Thành viên BCĐ;
- Website UBDT;
- Lưu VT, Vụ TT.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Nông Quốc Tuấn
 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS NĂM 2016 CỦA ỦY BAN DÂN TỘC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 276a/QĐ-UBDT ngày 01/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm y ban Dân tộc)
 
 
Căn cứ Công văn số 1948/VPCP-KGVX ngày 24/3/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc Chương trình công tác năm 2016 của Ủy ban Quốc gia, Ủy ban Dân tộc xây dựng Kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2016 như sau:
Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, quản lý, Điều hành của các cơ quan chính quyền các cấp; vai trò nòng cốt của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tạo ra bước chuyển biến cơ bản trong công tác phòng, chống ma túy.
Tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống ma túy của đồng bào dân tộc thiểu số, chống tái trồng cây chứa chất ma túy gắn liền với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Phổ biến chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, chống trồng cây có chứa chất ma túy và hướng dẫn xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng thay thế đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng.
Để thực hiện Mục đích, yêu cầu công tác phòng chống ma túy nói trên, hoạt động của Ủy ban Dân tộc tập trung vào các nội dung sau:
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch hoạt động phòng, chống ma túy năm 2016 của Ủy ban Dân tộc.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động, cung cấp thông tin tới các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các địa phương thực hiện công tác phòng, chống ma túy.
- Thường xuyên nắm tình hình, đôn đốc các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; kiểm tra và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2016 với Ủy ban Quốc gia.
- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma túy khi được yêu cầu.
- Tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng, các địa phương vùng dân tộc thiểu số tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, HIV/AIDS, chống trồng cây có chứa chất ma túy gắn với chủ trương, chính sách chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phổ biến, biểu dương các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy.
- Biên soạn, in và phát tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn mại dâm đến người uy tín, chức sắc tôn giáo; ưu tiên cho những vùng trọng Điểm, vùng còn tái trồng cây chứa chất ma túy (24.273 cuốn).
- Tăng cường thông tin về hoạt động phòng chống ma túy ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các báo, tạp chí, trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; các báo, tạp chí cấp không thu tiền cho đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện theo Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tổ chức 01 lớp tập huấn về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm cho cán bộ cơ sở, già làng, trưởng thôn, bản, người có uy tín một số tỉnh phía Bắc tổ chức tại tỉnh Cao Bằng.
Tổ chức kiểm tra về hoạt động phòng, chống ma túy và chống trồng cây chứa chất ma túy tại các vùng trọng Điểm; tích cực kết hợp với công tác kiểm tra việc thực hiện các chương trình, dự án khác của Ủy ban Dân tộc; tham gia các đợt kiểm tra liên ngành về công tác phòng chống ma túy theo chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia.
Đôn đốc các đơn vị, cơ quan công tác dân tộc các tỉnh, thành phố thực hiện báo cáo 6 tháng và 1 năm hoạt động phòng, chống ma túy với Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.
Tổng hợp tình hình và báo cáo hoạt động phòng chống ma túy năm 2016 của Ủy ban Dân tộc với Ủy ban Quốc gia.
- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn tại Cao Bằng và in tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và chống tái trồng cây có chứa chất ma túy chi từ nguồn dự toán ngân sách được Bộ Tài chính bổ sung năm 2016 cho Ủy ban Dân tộc (có dự toán kèm theo).
- Các nội dung khác được thực hiện từ nguồn dự toán chi thường xuyên đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm giao.
Các thành viên Ban Chỉ đạo, các Vụ, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng chống ma túy năm 2016 theo kế hoạch được phê duyệt; tổng hợp tình hình và báo cáo kết quả hoạt động phòng chống ma túy định kỳ 6 tháng và cả năm gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc (Vụ Tuyên truyền) để tổng hợp chung.
Vụ Tuyên truyền có trách nhiệm giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng chống ma túy với Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm./.
 

thuộc tính Quyết định 276a/QĐ-UBDT

Quyết định 276a/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2016
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:276a/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nông Quốc Tuấn
Ngày ban hành:01/06/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:An ninh trật tự
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi